< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік зобов'язань

Загальні поняття про зобов'язання й забезпечення, їх класифікація, оцінка та умови визнання

Визначення терміну "зобов'язання" подане у різних нормативних документах. Зокрема, згідно ст. 509 Цивільного кодексу України (ЦКУ) зобов'язанням є правовідношення, в якому одна сторона (боржник) зобов'язана вчинити на користь другої сторони (кредитора) певну дію (передати майно, виконати роботу, надати послугу, сплатити гроші тощо) або утриматися від певної дії, а кредитор має право вимагати від боржника виконання його обов'язку. Зобов'язання має Грунтуватися на засадах добросовісності, розумності та справедливості.

Згідно Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" зобов'язання – це заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, які втілюють в собі економічні вигоди.

Порядок обліку кредиторської заборгованості регулює П(С)БО 11 "Зобов'язання".

Норми цього положення (стандарту) застосовують підприємства, організації та іншими юридичними особами незалежно від форм власності (крім бюджетних установ). Це положення (стандарт) застосовують з урахуванням особливостей оцінки та розкриття інформації щодо зобов'язань, установлених іншими положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку( табл. 9.1).

Таблиця 9.1 Розкриття зобов'язань у Положення (стандартах) бухгалтерського обліку

П(С)БО

Характеристика інформації щодо розкриття зобов'язань

1

2

НПСБО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", П(С)БО 25 "Фінансовий звіт суб'єктів малого підприємництва"

Подана загальна характеристика зобов'язань та принципів їх відображення у фінансовій звітності

П(С)БО 11 "Зобов'язання"

Наведені визначення, класифікація, оцінка та порядок відображення зобов'язань у звітності

ПСБО 12 "Фінансові інвестиції"

Наведені визначення теперішньої вартості довгострокових зобов'язань, на які нараховують відсотки

ПСБО 13 "Фінансові інструменти"

Розглянуті зобов'язання як об'єкт хеджування та умови перетворення фінансових інструментів у фінансові зобов'язання

П(С)БО 14 "Оренда"

Наводений порядок оцінки мінімальних орендних платежів з обліку зобов'язань за фінансовою орендою, а також за оперативною орендою

П(С)БО 17 "Податок на прибуток"

Розглянуті умови та порядок визнання зобов'язань з податку на прибуток

ПСБО 18 "Будівельні контракти"

Наводений порядок формування та визнання зобов'язань за будівельними контрактами

ПСБО 21 "Вплив змін валютних курсів"

Визначений вплив змін валютних курсів щодо зобов'язань в іноземній валюті та відображення такого впливу у фінансовій звітності

ПСБО 26 "Виплати працівникам"

Розглянуте формування зобов'язань, пов'язаних з виплатою працівникам, які включають різні види таких виплат

ПСБО 34 "Платіж на основі акцій"

Розглянуті особливості погашення зобов'язань платежами на основі акцій

Зобов'язання або кредиторську заборгованість визнають, якщо її оцінка може бути достовірно визначена та існує ймовірність зменшення економічних вигод у майбутньому внаслідок її погашення. Якщо на дату балансу раніше визнане зобов'язання не підлягає погашенню, то його суму включають до складу доходу звітного періоду.

Для правильної організації обліку зобов'язань важливим є:

 • • визначення моменту виникнення зобов'язання;
 • • дотримання умов визнання своїх зобов'язань.

Умови визнання зобов'язань підприємства перед іншими суб'єктами є загальними як для міжнародної, так і вітчизняної практики. Такими умовами є:

 • • зобов'язання повинно бути наслідком минулих подій;
 • • зобов'язання пов'язане з необхідністю майбутніх платежів;
 • • зобов'язання має визначений термін виконання, хоча конкретна дата може бути невідомою;
 • • юридична чи фізична особа повинна бути ідентифікована як окрема особа якщо не в момент виникнення, то в момент виконання зобов'язань;
 • • за відношенням до зобов'язань його оцінка повинна бути достовірно визначена.

Зміст зобов'язання становлять права, вимоги кредитора й обов'язки боржника. За змістом виділяють зобов'язання спрямовані на:

 • 1) передачу майна:
  • – у власність на підставі договорів купівлі-продажу, міни, дарування, поставки, контракції сільськогосподарської продукції, позики, довічного утримання;
  • – у тимчасове користування на підставі договорів майнового найму, найму житлового приміщення, безоплатного користування майном;
 • 2) виконання робіт на підставі замовлення чи договорів про спільну діяльність або підряду;
 • 3) надання послуг на підставі договорів перевезення, страхування, доручення, комісії;
 • 4) сплату грошей на підставі договорів позики, кредитних договорів, договорів банківського вкладу і банківського рахунка;
 • 5) відшкодування витрат, заподіяних у результаті протиправних дій;
 • 6) повернення безпідставно придбаного майна.

З метою ведення бухгалтерського обліку зобов'язання класифікують наступним чином: довгострокові, поточні, непередбачені зобов'язання, доходи майбутніх періодів (рис. 9.1).

Структура зобов'язань

Рис. 9.1. Структура зобов'язань

Відповідно до П(С)БО 11 для того, щоб зобов'язання було визнано поточним, воно повинно відповідати таким критеріям:

 • • або воно повинно бути погашене протягом 12 місяців, починаючи з дати балансу;
 • • або протягом операційного циклу підприємства, навіть якщо він перевищує 12 місяців.

Окрім того, існують такі умови вважати зобов'язання довгостроковим, якщо:

1) зобов'язання, на яке нараховуються відсотки та яке підлягає погашенню протягом дванадцяти місяців з дати балансу, слід розглядати як довгострокове зобов'язання, якщо первісний термін погашення був більше ніж дванадцять

місяців та до затвердження фінансової звітності існує угода про переоформлення цього зобов'язання на довгострокове;

 • 2) довгострокове зобов'язання за кредитною угодою (якщо угода передбачає погашення зобов'язання на вимогу кредитора (позикодавця) у разі порушення певних умов, пов'язаних з фінансовим станом позичальника), умови якої порушені, вважається довгостроковим, якщо:
  • • позикодавець до затвердження фінансової звітності погодився не вимагати погашення зобов'язання внаслідок порушення;
  • • не очікується виникнення подальших порушень кредитної угоди протягом дванадцяти місяців з дати балансу.

Довгострокові зобов'язання, на які нараховують відсотки, відображають за їх теперішньою вартістю. Теперішня вартість – дисконтова сума майбутніх платежів (за вирахуванням суми очікуваного відшкодування), яка, як очікується, буде необхідна для погашення зобов'язання у процесі звичайної діяльності підприємства. Поточні зобов'язання відображають в балансі за сумою погашення.

Непередбачене зобов'язання – це: зобов'язання, що може виникнути внаслідок минулих подій та існування якого буде підтверджене лише тоді, коли відбудеться або не відбудеться одна чи більше невизначений майбутніх подій, над якими підприємство не має повного контролю; або теперішнє зобов'язання, що виникає внаслідок минулих подій, але не визнається, оскільки малоймовірно, що для врегулювання зобов'язання потрібно буде використати ресурси, які втілюють у собі економічні вигоди, або оскільки суму зобов'язання не можна достовірно визначити. Наприклад, такі зобов'язання виникають в організації, що виступила гарантом погашення зобов'язань іншого підприємства. У випадку невиконання останнім своїх зобов'язань, такий обов'язок переходить до гаранта.

Для довгострокових зобов'язань використовують рахунки 5 класу "Довгострокові зобов'язання", а для поточних – рахунки 6 класу "Поточні зобов'язання". Непередбачені зобов'язання відображають на позабалансовому рахунку 042 "Непередбачені зобов'язання".

В таблиці 9.2. відображено взаємозв'язок статей балансу з рахунками бухгалтерського обліку.

Таблиця 9.2. Відображення зобов'язань в Балансі (Звіті про фінансовий стан) та їх взаємозв'язок з рахунками бухгалтерського обліку

Пасив

Код

рядка

Рахунки бухгалтерського обліку

1

2

3

II. Довгострокові зобов'язання та забезпечення

Відстрочені податкові зобов'язання

1500

54

Довгострокові кредити банків

1510

50.1-50.4

інші довгострокові зобов'язання

1515

50.5, 50.6, 51. 52, 53, 55

Довгострокові забезпечення

1520

47.1 -47.8*

Цільове фінансування

1525

48

III. Поточні зобов'язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

60

Векселі видані

1605

62

Поточна кредиторська заборгованість за: за довгостроковими зобов'язаннями

1610

61

за товари, роботи, послуги

1615

63

розрахунки з бюджетом

1620

64

у тому числі з податку на прибуток

1621

64.1

розрахунки зі страхування

1625

65

розрахунки з оплати праці

1630

66

Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками

1640

67

Поточні забезпечення

1660

47.1–47.8**

Доходи майбутніх періодів

1665

69

Інші поточні зобов'язання

1690

67, 68.1-68.5

V. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

68.0

* – у статті "Довгострокові забезпечення" відображають нараховані у звітному періоду майбутні витрати та платежі ( витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов'язання тощо), розмір яких на дату складання балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок. У разі, якщо сума довгострокових виплат персоналу може бути визнана суттєвою, таку інформацію наводять у додатковій статті "Довгострокові забезпечення витрат персоналу".

** – у статті поточні забезпечення наводять суму забезпечення, які планують використати впродовж 12 місяців з дати балансу, для покриття витрат, щодо яких відповідне забезпечення було створено.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >