< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік зобов'язань перед вітчизняними та зарубіжними контрагентами

Переважна більшість зобов'язань виникає внаслідок виконання договорів. Договір – це згода двох і більше осіб, спрямована на виникнення, зміну або припинення взаємних прав і обов'язків.

Господарський договір – це майнова угода господарюючого суб'єкта з контрагентом, яка встановлює (змінює, припиняє) зобов'язання сторін у сфері господарської і комерційної діяльності, при виробництві і реалізації продукції, виконанні робіт, наданні послуг.

Господарський договір, як і будь-який інший, виконує в економіці ряд функцій.

Функції господарського договору – це передбачені або санкціоновані законом регулятивні властивості його як юридичного акта, завдяки яким врегульовують відповідні господарські відносини.

В Інструкції до Плану рахунків визначено, що для бухгалтерського обліку зобов'язань, які виникають перед постачальниками, використовують рахунок 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками", який має такі субрахунки:

 • • 63.1 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками";
 • • 63.2 "Розрахунки з іноземними постачальниками";
 • • 63.3 "Розрахунки з учасниками промислово-фінансової групи".

Оскільки розрахунки з вітчизняними постачальниками були детально розглянуті в попередніх темах, розглянемо особливості обліку з іноземними постачальниками.

Операція в іноземній валюті – господарська операція, вартість якої визначена в іноземній валюті або яка потребує розрахунків в іноземній валюті.

При укладанні договорів з іноземними контрагентами для визначення всіх ризиків і вигод, які переходять від продавця до покупця використовують положення Інкотермс – комплекс міжнародних правил з тлумачення торговельних термінів, які широко використовують у сфері зовнішньої торгівлі. Ці міжнародні правила торгівлі є стандартними умовами договорів купівлі- продажу, які регламентують момент передачі права власності на товар і всіх пов'язаних із цим ризиків.

Положення Інкотермс встановлюють правила, які регулюють питання, пов'язані з доставкою товарів від продавця до покупця. Це включає в себе, власне, перевезення, відповідальність за експортне та імпортне очищення товарів. Ці правила визначають відповідального за сплату доставки, митного оформлення, та страхування ризиків на шляху транспортування товарів у залежності від означених стандартних умов поставки.

Вони розробляються і публікуються Міжнародною торговою палатою (англ. International Chamber of Commerce, скорочено ICC).

Терміни поділяються на 4 групи:

 • 1. Група Е – Місце відправлення (Departure);
 • 2. Група F – Основне перевезення неоплачене (Main Carriage Unpaid);
 • 3. Група С – Основне перевезення сплачено (Main Carriage Paid);
 • 4. Група D – Доставка (Arrival).

Наприклад, абревіатура DDP (група D) – Delivered Duty Paid (вказано місце призначення) – означає, що товар доставляється замовнику, очищений від мит та ризиків.

При здійсненні розрахунків із іноземними контрагентами в бухгалтерському обліку виникають курсові різниці – різниця між оцінками однакової кількості одиниць іноземної валюти при різних валютних курсах.

Для відображення курсових різниць використовують субрахунки:

 • 71.4 "Дохід від операційної курсової різниці";
 • 94.5 "Втрати від операційної курсової різниці"

Приклад. Перша подія – отримання продукції з наступною оплатою Підприємство 10.01.2015 отримало товар від постачальників на суму 10000 доларів СІЛА (курс НБУ 15,85 грн.). При цьому сплачено такі платежі: мито2450 грн., митні збори – 2210 грн., ПДВ –32190 грн. ((10000 х 15,85 + 2450) х 20%). Станом на 31.01.2015 курс НБУ склав 15,95 грн. Погашена заборгованість 15.02.2015 при цьому курс НБУ склав 16,02 грн.

У таблиці 9.3 показано порядок відображення таких операцій на рахунках бухгалтерського обліку.

Таблиця 9.3. Кореспонденція рахунків з обліку валютних операцій (перша подія – отримання продукції)

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Отримана сировина

Накладна, вантажно-митна декларація

20.1

63.2

$10000

158500

2

Нараховане та сплачене мито та митні збори

Вантажно-митна декларація, бухгалтерська довідка- розрахунок

 • 20.1
 • 68.5
 • 68.5
 • 31.1
 • 4660
 • 4660

3

Сплачено ПДВ

Виписка банку

37.7

31.1

32190

4

Відображено ПДВ в складі податкового кредиту

Вантажно-митна декларація

64.1

37.7

32190

5

На кінець звітного періоду 31.01. визначена курсова різниця за кредиторською заборгованістю (16.95 – 16,85)х10000

Бухгалтерська довідка- розрахунок, таблиця курсів НБУ

94.5

63.2

1000

6

Погашена заборгованість перед постачальником 15.04.

Виписка банку

63.2

31.2

$10000

160200

7

Відображена 15.04 курсова різниця

(16,02- 15,95) х 10000

Бухгалтерська

довідка-

розрахунок

94.5

63.2

700

Приклад. Перша подіяоплата постачальнику з наступним одержанням цінностей

Підприємство 05.01.2015 перерахувало 6500 євро (курс НБУ за 100 € – 1783,61 грн.) як передоплату за сировину. На останній день звітного періоду (31.01.2015) курс НБУ склав 1809,53 грн. (100 євро). Сировина надійшла 02.02.2015 (курс НБУ 1812,42 грн.). При ввезені було сплачено такі платежі: мито2850 грн., митні платежі2240 грн., ПДВ -24131,46 грн. (6500 х 18,1242 + 2850) х 20%.

Таблиця 9.4. Кореспонденція рахунків з обліку валютних операцій (перша подія – передоплата)

з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

А

1

2

3

4

5

1

Перерахований постачальнику аванс

Виписка банку

37.1

31.2

6500 € 115934,65

2

Оприбуткована сировина (курс не змінився, оскільки заборгованість – немонетарна стаття)

Накладна, митна декларація

20.1

63.2

6500 € 115934.65

3

Проведений залік заборгованостей

Бухгалтерська довідка- розрахунок

63.2

37.1

 • 6500 €
 • 115934,65

4

Нараховане мито

Бухгалтерська довідка- розрахунок

20.1

68.5

2850

5

Сплачено мито

Виписка банку

68.5

31.1

2850

6

Нараховані митні збори

Бухгалтерська довідка-розрахунок

20.1

68.5

2240

7

Сплачені митні збори

Виписка банку

68.5

31.1

2240

8

Нарахований ПДВ

Бухгалтерська довідка- розрахунок

64.1

37.7

24131,46

9

Сплачений ПДВ

Виписка банку

37.7

31.1

24131,46

Хоча курс євро змінювався на кінець звітної дати і отримання товару, однак утворена внаслідок передоплати дебіторська заборгованість є немонетарною статтею і курс за нею не переглядається.

Інші поточні зобов'язання – суми зобов'язань, які не можуть бути включеними до інших статей, наведених у розділі "Поточні зобов'язання". Облік таких зобов'язань ведуть на рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями". Цей рахунок балансовий, пасивний, призначений для обліку джерел засобів .

В Інструкції про застосування Плану рахунків №291 визначено, що рахунок 68 "Розрахунки за різними операціями" має такі субрахунки:

 • • 68.0 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу";
 • • 68.1 "Розрахунки за авансами одержаними";
 • • 68.2 "Внутрішні розрахунки";
 • • 68.3 "Внутрішньогосподарські розрахунки";
 • • 68.4 "Розрахунки за нарахованими відсотками";
 • • 68.5 "Розрахунки з іншими кредиторами".

На субрахунку 68.0 "Розрахунки, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу" ведуть облік визнаних відповідно до П(С)БО 27 "Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність" зобов'язань, прямо пов'язаних з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу.

На субрахунку 68.1 "Розрахунки за авансами одержаними" ведуть облік одержаних авансів під поставку матеріальних цінностей або під виконання робіт, а також суми попередньої оплати покупцями і замовниками рахунків постачальника за продукцію і виконані роботи.

На рахунку 68.2 "Внутрішні розрахунки" ведуть облік усіх видів поточних розрахунків з дочірніми підприємствами, іншими пов'язаними особами(передача й отримання довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, матеріальних цінностей, готової продукції, робіт чи послуг, грошових коштів , фінансової допомоги).

Сальдо субрахунку 68.2 "Внутрішні розрахунки" може бути дебетовим чи кредитовим, але при цьому дебетове сальдо даного підприємства повинно дорівнювати кредитовому сальдо материнського підприємства.

У консолідованому звіті суми субрахунку 68.2 "Внутрішні розрахунки" не показується , оскільки вони взаємопогашаються.

На субрахунку 68.3 "Внутрішньогосподарські розрахунки" ведуть облік внутрішньогосподарських розрахунків з виробничими одиницями і господарствами, виділеними на окремий баланс, за взаємним відпуском матеріальних цінностей; реалізацію продукції, робіт, послуг; передачею витрат загальноуправлінської діяльності; виплатою заробітної плати працівникам цих господарств; за іншими видами розрахунків.

На субрахунку 68.4 "Розрахунки за нарахованими відсотками" ведуть облік нарахованих відсотків за :

 • • використанням коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих в кредит;
 • • використанням майна, отриманого в користування (орендні операції);
 • • іншими операціями.

Субрахунок 68.4 "Розрахунки за нарахованими відсотками" призначений для обліку нарахованих відсотків за використання коштів або товарів (робіт, послуг), отриманих в кредит, використання майна, отриманого в користування (оренда операційна і фінансова), інших операцій. Облік операцій з використанням даного рахунку буде розглянуто в подальшому.

На субрахунку 68.5 "Розрахунки з іншими кредиторами" ведуть облік операцій, які не передбачені для обліку на інших субрахунках рахунку 68 "Розрахунки за іншими операціями", а саме :

 • • з різними організаціями за операціями некомерційного характеру (навчальними та науково-дослідними закладами);
 • • з наймачами квартир і особами, які проживають у гуртожитках житлово- комунального господарства підприємства, організації;
 • • з орендарями нежитлових приміщень житлово-комунального господарства;
 • • з батьками дітей на утримання дитячих закладів;
 • • за іншими операціями.

За дебетом субрахунку 68.5 "Розрахунки за іншими операціями" відображають передачу грошових та майнових активів іншим юридичним та фізичним особам, а за кредитом – отримання від них грошей, майна, робіт, послуг.

Одним з видів зобов'язань є доходи, отримані авансом (так звані доходи майбутніх періодів). У випадку, коли підприємство отримує грошові кошти авансом за надані товари, роботи та послуги в майбутньому, у нього виникають зобов'язання. Слід розрізняти аванси від доходів майбутніх періодів. Доходи майбутніх періодів виникають в момент отримання авансів за продукцію, реалізація яких буде здійснюватись поступово протягом певного періоду часу. Прикладом таких доходів може виступати: орендна плата, отримана авансом, передоплата за підписку на газети журнали.

Облік таких зобов'язань здійснюється на рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів". У момент отримання авансів за товари, роботи та послуги, реалізації яких ще не було, підприємство не може відобразити доходу, оскільки при його нарахуванні буде порушений принцип "нарахувань", тому ця сума буде відображена в доходах майбутніх періодів.

Приклад. 04.01.2015 підприємство отримало на рахунок кошти як орендна плата за б місяців наперед в сумі 7200 грн. 31.03.2015 буде здійснена така кореспонденція рахунків (табл. 9.5):

Таблиця. 9.5. Кореспонденція рахунків з обліку доходів майбутніх періодів

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Отримана орендна плата авансом за шість місяців

Виписка банку

31.1

69

7200

2.

Відображені податкові зобов'язання з ПДВ із суми отриманого авансу

Податкова накладна

64.3

64.1

1200

3.

Списана частина орендної плати у звітному кварталі

Бухгалтерська довідка- розрахунок

69

71.3

3600

4.

Відображена сума ПДВ, раніше включена до складу зобов'язань

Податкова накладна

71.3

64.3

600

5

Списані доходи від оренди на фінансові результати звітного періоду

Бухгалтерська довідка- розрахунок

71.3

79.1

3000

Залишок зобов'язань на початок другого кварталу буде відображений в III розділі пасиву балансу. Зобов'язання відображаються в Балансі в межах терміну позовної давності. Позовна давність – це строк, у межах якого особа може звернутися до суду з вимогою про захист свого цивільного права чи інтересу. Однак, якщо суд визнає поважними причини пропущений позовної давності, порушене право підлягає захисту. В таблиці. 9.6 відображені деякі положення стосовно строку позовної давності до окремих видів господарських зобов'язань.

Таблиця 9.6. Строки позовної давності щодо господарських зобов'язань

Вид господарських зобов'язань, щодо яких діє строк позовної давності

Нормативний документ

Строк позовної давності

1

2

3

Загальний строк позовної давності

Стаття 257 ЦКУ

3 роки, однак, може бути збільшений за домовленістю сторін

Сплата неустойки, штрафу, пені

Стаття 258 ЦКУ

1 рік

Поставка продукції з виявленими недоліками

Стаття 681 ЦКУ

1 рік

Відшкодування збитків у зв'язку з пошкодженням речі, яка була передана у користування наймачеві, а також до вимог про відшкодування витрат на поліпшення речі

Стаття 786 ЦКУ

1 рік з моменту повернення речі і 1 рік 3 дня припинення договору стосовно поліпшення речі

Якщо строк поруки не встановлено в договорі

Стаття 559 ЦКУ

6 місяців із дня настання строку виконання основного зобов'язання

Якщо строк основного зобов'язання не встановлений або встановлений моментом пред'явлення вимоги.

Стаття 559 ЦКУ

1 рік від дня укладення договору поруки.

Приклад. ТОВ "Омега" оприбуткована сировина на суму 3600 грн. (в т.ч. ПДВ – 600 грн.). Заборгованість не погашена протягом 3 років.

Таблиця 9.7. Кореспонденція рахунків при закінченні строку позовної давності

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Оприбуткована сировина

Прибуткова накладна

20.1

63.1

3000

2

Відображена суму податкового кредиту

Податкова накладна

64.1

63.1

600

3

Списана заборгованість після закінчення строку позовної давності

Бухгалтерська довідка

63.1

71.7

3600

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >