< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Техніка нарахування заробітної плати

Погодинна підсистема оплати праці. При простій погодинній оплаті

заробіток працівника розраховують так (10.1):

(10.1)

де – заробітна плата працівника;

ТС – годинна тарифна ставка відповідного розряду;

Год – кількість відпрацьованих годин.

При погодинно-преміальній формі, окрім тарифного заробітку, працівник одержує премію за досягнення певних кількісних або якісних показників. Загальний заробіток визначають за формулою (10.2):

(10.2)

де П – сума премії.

Приклад. Керівництво підприємства ПАТ "Зоря" обрало для оплати праці робітників з обслуговування обладнання погодинну систему оплати праці. Тарифна сітка оплати праці робітників з обслуговування обладнання:

Тарифні розряди

І

II

III

IV

V

VI

Тарифні коефіцієнти робітників

1

1,05

1,2

1,4

1,82

2,2

Тарифні ставки робітників з обслуговування обладнання (грн./год)

8,07

8,47

9,68

11,3

14,69

17,75

Суму оплати праці визначають, виходячи зі встановлених тарифних ставок і відпрацьованого часу (табл. 10.1).

Таблиця 10.1. Розрахунок заробітної плати за погодинною системою оплати праці

№ з/п

Прізвище та ініціали

Посада

Розряд

Тарифна ставка, грн./год.

Відпрацьований час, год.

Заробітна плата за місяць, грн.

(гр. 4 × гр. 5)

1

2

3

4

5

6

1.

Сушко А.В.

слюсар

IV

11.3

171

1932.3

2.

Томенко Н.М.

слюсар

III

9.68

139

1345.52

3.

Ящук М.Д.

слюсар

III

9.68

171

1655.28

При розрахунку заробітної плати за посадовим окладом до уваги беруть кількість відпрацьованих робочих днів у місяці. Заробітну плату за посадовим окладом розраховують так (10.3):

(10.3)

де ЗПО – сума заробітної плати за посадовим окладом за місяць (грн.);

ПО – посадовий оклад (грн.);

Дв – кількість відпрацьованих за місяць днів;

Др – кількість робочих днів у місяці згідно із графіком роботи (дні).

Приклад. У квітні 20___ року відповідно до графіку роботи підприємства був 21 робочий день. Працівники бухгалтерії ПАТ "Зоря" відпрацювали різну кількість днів (табл. 10.2.1):

Таблиця 10.2.1. Дані про відпрацьований час та розмір встановлених окладів працівників бухгалтерії ПАТ "Зоря"

№ з/п

Прізвище та ініціали

Посада

Оклад, грн.

Відпрацьовано робочих днів

1

2

3

4

1

Численко М.І.

головний

бухгалтер

7800

18

персональна надбавка – 200 грн.

2

Нечипорук Р.М.

заступник головного бухгалтера

5400

21

3

Туз А.М.

бухгалтер І кат.

2600

15

Виходячи із даних табеля обліку робочого часу про кількість відпрацьованих днів та Положення про оплату праці, де встановлені посадові оклади працівникам, заробітна плата, нарахована працівникам бухгалтерії у квітні 20___ р. становитиме (табл. 10.2.2):

Таблиця 10.2.2. Розрахунок заробітної плати за посадовими окладами

з/п

Прізвище та ініціали

Посада

Розрахунок заробітної плата

Заробітна плата за місяць, грн.

1

2

3

4

1

Численко М.І.

головний бухгалтер

[(7800+200)х18] /21

6857,14

2

Нечипорук Р.М.

заст. головного бухгалтера

5400

5400

3

Туз А.М.

бухгалтер І кат.

(2600х15)/21

1857,14

Відрядна система оплати праці. При прямій відрядній оплаті праці та

індивідуальному виконанні робіт заробіток робітника визначають так (10.4):

(10.4)

де – заробітна плата працівника-відрядника;

В – кількість виготовлених виробів (обсяг виконаних робіт, послуг);

р – розцінка за одиницю роботи.

Розцінку визначають діленням годинної тарифної ставки на норму виробітку або множенням погодинної тарифної ставки на норму часу (у годинах) на виготовлення одиниці продукції.

Приклад. У квітні 20___ року слюсар-складальник III розряду зібрав 100 валів і 80 підшипників. При цьому норма виробітку валів становить 1,25 нормо/год., а підшипників0,94 нормо/год. Тарифна ставка слюсара-складальника III розряду – 9,68 грн.

Отже, виробіток слюсара-складальника у квітні становитиме:

1,25 нормо/год. х 100 шт. + 0,94 нормо/год. х 80 шт. = 200,2 нормо/год.

Нарахована сума заробітної плати робітнику за квітень: 200,2 х 9,68 = 1937,94 грн.

Відрядно-преміальна форма оплати праці. Сутність її полягає в тому, що

робітникові нараховують, окрім заробітку за прямою відрядною формою, премію за виконання і перевиконання певних кількісних і якісних показників. Розмір премії встановлюють у відсотках до заробітку, визначеному за відрядними розцінками.

(10.5)

де – відрядно-преміальний заробіток;

П – премія.

Відрядно-прогресивна форма передбачає, що виробіток робітників у межах завдання оплачують за твердими розцінками, а виробіток понад завдання – за підвищеними розцінками. При цьому розцінки збільшують прогресивно зі збільшенням кількості продукції, виробленої понад завдання.

(10.6)

де – заробіток за відрядно-прогресивної форми;

– виробіток продукції за нормою;

– виробіток продукції понад норму;

– розцінка за одиницю роботи;

– підвищена розцінка.

Акордна форма оплати праці передбачає, що відрядну розцінку встановлюють на весь комплекс робіт загалом, виходячи із діючих норм часу та розцінок. Порівняно з прямою відрядною оплатою за акордної заздалегідь визначені обсяг робіт і термін їх виконання, відома сума заробітної плати за нарядом залежно від виконання завдання.

Акордну форму часто застосовують для оплати праці виробничої бригади. Для забезпечення ефективності роботи виробничих бригад важливе значення має розподіл заробітної плати між її членами з урахуванням кількості та якості їхньої праці, її результатів. Для цього використовують різні методи розподілу колективного заробітку, зокрема, за:

  • – присвоєними робітникам розрядами і відпрацьованим часом;
  • – тарифними коефіцієнтами і відпрацьованим часом;
  • – присвоєними розрядами і відпрацьованим часом з коригуванням на коефіцієнт трудової участі (КТУ).

Сутність першого методу полягає в тому, що, насамперед, встановлюють суму тарифної заробітної плати всієї бригади за фактично відпрацьований час, потім визначають коефіцієнт відрядного приробітку (Кп) за формулою (10.7):

(10.7)

де – відрядний приробіток бригади, грн.

ЗПБ – тарифний заробітки бригади, грн.

Фактичний заробіток члена бригади розраховують множенням його тарифного заробітку за фактично відпрацьований час на коефіцієнт приробітку.

За методом врахування коефіцієнто-годин розподіл бригадного заробітку між членами бригади здійснюють множенням тарифного коефіцієнта на кількість відпрацьованих годин. Вартість 1 коефіцієнто-години визначають діленням загальної суми бригадного заробітку на загальну кількість коефіцієнто-годин. Суму заробітку кожного члена бригади розраховують множенням кількості його коефіцієнто-годин на вартість 1 коефіцієнто-години.

Під час розподілу заробітку бригади між її членами необхідно забезпечити безпосередню залежність заробітку кожного робітника від його індивідуального внеску в загальні результати роботи. Для цього використовують коефіцієнт трудової участі (КТУ). Сутність цього коефіцієнта полягає в тому, що кожному робітникові бригади встановлюють коефіцієнт, який характеризує його участь у виконанні загального завдання. За базовий КТУ беруть одиницю.

Залежно від трудового внеску кожного члена бригади базове значення КТУ може підвищуватися чи знижуватись. Критеріями підвищення КТУ можуть бути: висока продуктивність праці, ініціатива в освоєнні та застосуванні передових методів і прийомів праці, суміщення професій, виконання складних виробничих завдань, висока якість роботи тощо. Знижувати КТУ можуть за невиконання виробничих завдань, брак у роботі, порушення правил експлуатації машин і механізмів, техніки безпеки, запізнення на роботу, передчасне закінчення роботи, допущення понаднормативних перерв у роботі, прогули, перебування на робочому місці в нетверезому стані.

Існує два методи розподілу заробітку за допомогою КТУ.

Перший метод. У бригадах, в яких розряди робітників і відпрацьований ними час неоднакові, розподіл необхідно здійснювати з урахуванням тарифної заробітної плати кожного робітника.

Приклад. Необхідно розрахувати заробіток кожного члена бригади, застосовуючи КТУ для розподілу відрядного приробітку (табл. 10.3). Загальна сума заробітної плати бригади16275,00 грн.

Для розрахунку відрядного заробітку кожного члена бригади необхідно:

1) визначити тарифну заробітну плату кожного члена бригади множенням погодинної тарифної ставки кожного робітника на кількість відпрацьованих ним годин за розрахунковий місяць (гр. 2 х гр. 3);

Таблиця 10.3. Розрахунок заробітку робітника бригади за допомогою КТУ

Прізвище, ім'я, по-батькові

Розряд робітника

Годинна тарифна ставка, грн.

Відпрацьований час, год.

Тарифна заробітна плата, грн.

КТУ

Тарифна заробітна плата з урахуванням КТУ, грн. (гр.4хгр.5)

Відрядний приробіток, грн. (гр. 6 X коеф. розпод.)

Заробітна плата членів бригади (гр.6+гр.7)

1

2

3

4

5

6

7

8

Богун М.Л.

VI

17,75

168

2982,00

1,5

4473,00

2337.14

5319,14

Сорока І.В.

VI

17.75

150

2662,50

0,9

2396,25

1252.04

3914,54

Михальчук В.Г.

III

9.68

150

1452,00

1,0

1452,00

758,67

2210,67

Сас М.М.

IV

11,30

142

1604,60

1,3

2085,98

1089,92

2694,52

Рудик Я.В

III

9.68

168

1626,24

0,6

975,74

509,83

2136,07

Разом

10327,34

11382,97

5947,66

16275

Коефіцієнт

розподілу

0.5225

  • 2) розрахувати тарифну зарплату з урахуванням КТУ множенням тарифної заробітної плати кожного робітника на величину встановленого йому КТУ (гр. 4 X гр. 5);
  • 3) визначити суму відрядного приробітку (16275,00 – 10327,34 = 5947,66 грн.), коефіцієнт приробітку (Кп): 5947,66/11382,97 = 0,5225, за допомогою якого розподілити приробіток між членами бригади (гр.6 х Кп);
  • 4) розрахувати заробітну плату працівника як суму тарифного заробітку і приробітку (гр. 4 + гр. 7).

Другий метод. У бригадах, укомплектованих робітниками одного розряду, котрі, однак, фактично відпрацювали різний час, суму, яка підлягає розподілу, ділять на суму КТУ-годин усієї бригади. Одержану величину множать на кількість КТУ-годин кожного робітника.

Одночасно із заробітною платою згідно з прийнятою на підприємстві системою оплати праці працівникам можуть виплачуватися надбавки і доплати, розмір яких визначений Кодексом Законів про працю.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >