< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці та виплата заробітної плати

Для узагальнення інформації про розрахунки з персоналом з оплати праці Планом рахунків передбачений пасивний балансовий рахунок 66 "Розрахунки за виплатами працівникам", який відповідно Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 має такі субрахунки (рис. 10.5):

 • • 66.1 "Розрахунки за заробітною платою";
 • • 66.2 "Розрахунки з депонентами";
 • • 66.3 "Розрахунки за іншими виплатами".

Організація синтетичного обліку заробітної плати

Рис. 10.5. Організація синтетичного обліку заробітної плати

Нарахування працівникам підприємства основної, додаткової заробітної плати, інших заохочувальних і компенсаційних виплат, що входять до складу фонду оплати пращ, відносять до витрат підприємства – витрат на придбання необоротних активів та виробничих запасів, витрат виробництва, загальновиробничих, адміністративних, збутових витрат чи інших витрат операційної діяльності (табл. 10.7).

Таблиця 10.7. Типова кореспонденція рахунків з обліку нарахування заробітної плати

№ з/п

Зміст господарських операцій

Підстава (документ)

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Нарахована заробітна плата за виконані роботи з будівництва та поліпшення об'єктів основних засобів

наряди, табель обліку робочого часу

15

66.1

2

Нарахована заробітна плата:

– працівникам основного виробництва

табель обліку робочого часу, наряд на відрядні роботи, рапорт про виробіток, маршрутний лист, відомість обліку виробітку

23.1

66.1

- працівникам допоміжних та підсобних виробництв

23.2

66.1

- працівникам обслуговуючих виробництв і господарств

23.3

66.1

- працівникам, зайнятим обслуговуванням та поточним ремонтом машин та механізмів

91.1

66.1

- лінійному персоналу та іншим загальновиробничим працівникам

91.2

66.1

- адміністративно-управлінському персоналу

табель обліку робочого часу, довідка- розрахунок бухгалтерії

92

66.1

- працівникам, зайнятим збутом готової продукції

93

66.1

3

Нараховані доплати, премії та зарплата працівникам за роботи, не пов'язані з виробничою діяльністю

табель обліку робочого часу, листок на доплату, бухгалтерська довідка-розрахунок

94.9

66.1

4

Нарахована заробітна плата працівникам за роботи, пов'язані з ліквідацією і списанням необоротних активів

наряди, табель обліку робочого часу

97.6

66.1

5

Нарахована заробітна плата працівникам за роботи з ліквідації стихійного лиха

наряди, табель обліку робочого часу

97.7

66.1

6

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим на роботах з виправлення браку

наряд, наряди, табель обліку робочого часу, акт на брак

24

66.1

7

Нарахована заробітна плата працівникам, зайнятим вантажними роботами і придбанням матеріалів та інших товарно-матеріальних цінностей

маршрутний лист, наряди, табель обліку робочого часу

 • 20.1-
 • 20.9

66.1

8

Нарахована заробітна плата працівникам за роботи, затрати на які відносять до витрат майбутніх періодів

наряди, табель обліку робочого часу

39

66.1

9

Нараховані премії, матеріальна допомога, інші винагороди за рахунок створеного резерву на матеріальне заохочення

листок на доплату, бухгалтерська довідка

47.7

66.1

10

Нарахована працівникам заробітна плата, винагороди за вислугу років, премії за рахунок коштів цільового фінансування

листок на доплату, бухгалтерська довідка

48

66.1

Нараховані працівникам суми відпускних чи компенсації за невикористану відпустку прирівнюють до заробітної плати за відпрацьований час чи виконаний обсяг робіт.

Якщо підприємство створює резерв на виплату відпускних працівникам, то в обліку це буде відображено записами:

Д-т 23, 91, 92, 93 та ін. К-т 47.1.

По мірі надання працівникам чергових відпусток нараховані їм суми відпускних відносять на зменшення раніше створеного резерву записом:

Д-т 47.1 К-т 66.1.

Сальдо субрахунку 47.1 показує залишок невикористаного на кінець звітного періоду резерву.

Якщо фактична сума нарахованих відпускних перевищує суму створеного резерву, то на різницю складають запис:

Д-т 23,91,92,93 К-т 66.1.

Заборгованість підприємства з виплат працівникам у разі одержання підприємством готівки для виплати через касу підприємства та неотримання її працівниками в установлений термін депонують та відображають записом:

Д-т 66.1,66.3 К-т 66.2.

На субрахунку 66.3 "Розрахунки за іншими виплатами" ведуть облік розрахунків за виплатами, що не належать до фонду оплати праці: допомога з тимчасової непрацездатності, допомога з часткового безробіття і т.п.

Нараховану допомогу за перші 5 днів непрацездатності за рахунок коштів підприємства, суми вихідної допомоги та інші соціальні допомоги відображають в обліку записом:

Д-т 94.9 К-т 66.3.

На суми нарахованих за рахунок коштів Пенсійного фонду пенсій по інвалідності, в разі втрати годувальника, за вислугу років складають запис:

Д-т 65.1 К-т 66.3.

Нараховані соціальні виплати за рахунок коштів Фонду соціального страхування: допомога з тимчасової непрацездатності; допомога з тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або встановлення інвалідності; по вагітності й пологах; на поховання – відображають записом:

Д-т 37.8 К-т 66.3

За дебетом рахунку 66 "Розрахунки за виплатами працівникам" відображають виплату основної та додаткової заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності тощо; вартість одержаних матеріалів, продукції та товарів у рахунок заробітної плати (погашення заборгованості перед працівниками за іншими виплатами); утримання податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, платежів за виконавчими документами та інші утримання з виплат працівникам (табл. 10.8).

Таблиця 10.8. Типова кореспонденція рахунків з обліку утримань із заробітної плати

з/п

Зміст господарських операцій

Підстава

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Утримана з доходу працівників сума податку на доходи фізичних осіб

бухгалтерська довідка

 • 66.1,
 • 66.3

64.1

2

Утримана з доходу працівників сума єдиного соціального внеску

 • 66.1,
 • 66.3

65

3

Утриманий із заробітної плати працівників залишок невикористаного авансу з підзвітних сум

наказ керівника

підприємства

66.1

37.2

4

Здійснені утримання із заробітної плати працівників на погашення сум нестач і розкрадання матеріальних цінностей

заява працівника

66.1

37.5

5

Утримані із заробітної плати суми позики, наданої підприємством працівнику

заява працівника

66.1

37.7

6

Утримані із заробітної плати суми відсотків за банківським кредитом

заява працівника

66.1

68.5

7

Утримані із заробітної плати працівників суми аліментів та інших платежів за виконавчими листами

виконавчий лист

66.1

68.5

8

Утримано із сум заробітної плати профспілкові внески

заява працівника

66.1

68.5

9

Виплачені з каси суми, нараховані працівникам (заробітна плата, допомога, премії, соціальні виплати та ін.)

платіжна відомість, ВКО

 • 66.1,
 • 66.3

30.1

10

Перерахована заробітна плата, інші виплати, що підлягають зарахуванню на карткові рахунки працівників

виписка банку

 • 66.1,
 • 66.3

31.1

11

Відображена реалізація працівникам підприємства в рахунок заробітної плати готової продукції, товарів, робіт і послуг

накладна

66.1

 • 70.1,
 • 70.2, 70.3

Аналітичний облік розрахунків з персоналом з оплати праці ведуть за кожним працівником за видами виплат і утримань.

На прийнятого працівника відкривають Особовий рахунок, який застосовують для запису всіх видів нарахувань та утримань із заробітної плати на підставі первинних документів з обліку виробітку й виконання робіт, відпрацьованого часу і документів на різні види виплат.

Усі первинні документи з обліку відпрацьовано часу і виробітку підрозділи і служби у встановлений термін здають до бухгалтерії для перевірки та опрацювання. Опрацьовані документи групують за табельними номерами працівників і використовують для складання Розрахунково-платіжних відомостей (ф. № П-6, 7). Ці відомості містять дані про всі нарахування за видами виплат, утриманнями із зарплати і суми, що підлягають видачі на руки кожному окремому працівнику.

На підприємствах замість Розрахунково-платіжних відомостей, як єдиних документів, можна складати окремо Розрахункові відомості, у яких міститься повний розрахунок належної заробітної плати й утримань з неї, та окремо Платіжні відомості, які використовують лише для виплати заробітної плати.

На Платіжних відомостях повинен бути дозвільний напис про видачу коштів керівника підприємства і головного бухгалтера, із зазначенням суми й терміну виплати (як правило, протягом 3-х робочих днів, включаючи день одержання грошей у банку).

Виплачувати заробітну плату на підприємстві, крім касира, можуть також роздавальники. У цьому випадку касир веде спеціальну Книгу реєстрації платіжних відомостей і виданих сум. Наприкінці робочого дня роздавальники зобов'язані здати касиру залишки невикористаних сум і платіжні відомості. Надалі виплату заробітної плати здійснює тільки касир.

Заробітну плату можуть видати іншій особі замість особи, яка не має змоги через хворобу чи з інших поважних причин поставити підпис в ордері або відомості власноручно, за нотаріально засвідченою довіреністю. Довіреність залишається у касира і додається до видаткового касового ордера або платіжної відомості.

Після закінчення трьох днів, установлених для виплати заробітної плати, касир перевіряє в платіжній відомості підписи в одержанні й підраховує суму виданої заробітної плати, а навпроти прізвищ осіб, які вчасно не отримали заробітну плату, у графі "Розписка в одержанні" ставить штамп чи пише від руки "Депоновано". Депоновані суми касир записує до Реєстру невиданої заробітної плати. Платіжні відомості та Реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписування видаткового касового ордера. Видатковий касовий ордер реєструють в Касовій книзі.

Суму депонованої заробітної плати касир вносить у банк для зарахування на поточний рахунок підприємства. При цьому в в заяві на переказ коштів вказують: "Депонентні суми". Це необхідно для того, щоб банк узяв ці суми на окремий облік і видав підприємству за його першою вимогою. Надалі кожну виплату депонованої заробітної плати здійснюють за Реєстром (чи книгою) невиданої заробітної плати й оформляють видатковим касовим ордером.

Останнім часом підприємства використовують різні платіжні системи, за допомогою яких можна проводити розрахунки з працівниками. Зокрема, для розрахунків із зарплати досить часто застосовують банківські платіжні картки. Із цією метою підприємство та банк укладають основний договір та договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства щодо видачі зарплати з використанням платіжних карток. Підприємство зобов'язує кожного працівника укласти договір з банком на відкриття карткового рахунка. Це дозволяє працівникові одержувати заробітну плату не лише в установах банку, а й через банкомат, обслуговування якого забезпечує відповідний банк, або через платіжний термінал.

Кошти, призначені для виплати зарплати працівникам, підприємство перераховує на транзитний рахунок в банку – рахунок, який використовують для обліку платежів на певний термін до перерахування їх за призначенням відповідно до нормативних документів чи угод.

Останній крок – перерахування зарплати працівникам. Для цього підприємство надає в банк:

 • – реєстр зарахування на картрахунки працівників коштів (розрахункову відомість), що, є підставою для зарахування банком коштів на карткові рахунки працівників;
 • – платіжні доручення на сплату податків, зборів та інших обов'язкових платежів, пов'язаних з нарахуванням заробітної плати;
 • – платіжне доручення на перерахування зарплати працівникам підприємства.

Датою виплати зарплати в такому випадку вважають дату перерахування підприємством коштів на зарплатний картрахунок працівника, а не дату фактичної виплати працівникові заробітної плати банком.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >