< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового фінансування

Власний капітал підприємства, його функції та структура

Капітал підприємства – це сума всіх ресурсів, інвестованих в підприємство. Основною властивістю капіталу підприємства є його здатність до самозростання.

За джерелами формування розрізняють власний і залучений капітал. З економічної точки зору власний капітал – це джерело формування активів підприємства за рахунок внесків його засновників (наприклад, статутний капітал) та власних резервів, накопичених в процесі діяльності (наприклад, нерозподілений прибуток). Залучений капітал – це джерело утворення активів, яке сформоване за рахунок наявної кредиторської заборгованості. Наприклад, якщо підприємство отримало матеріальні ресурси, але ще не розрахувалось за них, то кредиторська заборгованість перед постачальниками і буде елементом залученого капіталу. Це ж відноситься і до грошових коштів, які з'явились внаслідок отримання позики банку. Остання теж буде відноситись до залученого капіталу.

Власний капітал слід розглядати з позицій створення, функціонування та ліквідації підприємства.

При створенні підприємства капіталом є вартість матеріальних та нематеріальних активів, які внесені засновниками для початку його роботи. На цьому етапі у підприємства відсутня зовнішня заборгованість і основним структурним елементом є статутний капітал. На цьому етапі капітал підприємства можна представити рівнянням:

Активи = Власний капітал.

У процесі діяльності, крім власного капіталу, в балансі підприємства формується залучений капітал, тобто ресурси, що надходять зі сторони і за якими виникли зобов'язання, щодо їх погашення. Таким чином, активи, які відображаються в балансі будуть сформовані вже за рахунок двох джерел: власного і залученого капіталу. Тому рівняння набуде вигляду :

Активи = Власний капітал + Залучений капітал (Зобов'язання).

У процесі свого функціонування власний капітал зростає за рахунок формування додаткового капіталу, капіталу в дооцінках, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку. Зменшують величину власного капіталу непокриті збитки, неоплачений капітал і вилучений капітал.

На етапі ліквідації підприємства власникам повертають активи, які залишаються після погашення всієї кредиторської заборгованості підприємства. НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" дає визначення, що власний капітал – частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Тобто :

Власний капітал = Активи – Зобов'язання.

Власний капітал виконує як юридичні, так і економічні функції.

Юридичні функції власного капіталу полягають:

  • 1) у гарантуванні права засновників у разі ліквідації підприємства чи виходу зі складу власників на майно у розмірі не меншому, ніж їх частка в статутному капіталі;
  • 2) у реалізації прав засновників на вирішення управлінських питань на загальних зборах шляхом імплементації права голосу;
  • 3) у гарантуванні права на дивіденди, якщо буде вирішено питання про їх виплату.

Економічні функції власного капіталу забезпечують виконання:

  • 1) функції початку діяльності. Сформована засновниками величина активів дозволяє розпочати статутну діяльність підприємства;
  • 2) функції кредитного забезпечення. Підприємство в змозі сформувати додаткову величину залученого капіталу у вигляді, наприклад, кредитів банку, якщо буде достатня величина чистих активів (активи – зобов'язання);
  • 3) захисної функції. Чим більшим є співвідношення власного і залученого капіталу, тим більш автономним, тобто незалежним від зовнішнього впливу є підприємство. Крім того наявність значного розміру власного капіталу в порівнянні із залученим убезпечує від імовірного банкрутства;
  • 4) функції додаткового доходу. Сформований за рік прибуток є базою для нарахування дивідендів. Розмір виплати дивідендів встановлюється на загальних зборах засновників у відсотках від чистого прибутку і виплачується у відповідності із часткою власників у статутному капіталі;
  • 5) функції поточного забезпечення ліквідності. В процесі функціонування підприємства може виникнути необхідність у додатковому залучені активів для фінансування поточної чи інвестиційної діяльності. Тоді засновники, внісши відповідні зміни в статутні документи, зможуть внести додаткові активи для збільшення власного капіталу;
  • 6) компенсаційної функції. Якщо підприємство отримало збиток в поточному періоді, то він може бути компенсований за рахунок сформованого резервного капіталу чи нерозподілених прибутків минулих періодів.

Власний капітал відображають у І розділі балансу одночасно з відображенням активів або зобов'язань, які призводять до його зміни. Характеристика його компонентів наведена в таблиці 11.1.

З огляду на визначення, наведені в таблиці, власний капітал можна поділити на вкладений і нагромаджений у процесі діяльності.

До вкладеного капіталу відноситься капітал, сформований за рахунок активів засновників – це статутний, пайовий і додатковий вкладений капітал.

До нагромадженого в процесі діяльності власного капіталу відноситься інший додатковий капітал, резервний капітал і нерозподілений прибуток.

Таблиця 11.1. Відображення власного капіталу в балансі підприємства та його характеристика

Стаття в балансі

Рядок в балансі

Визначення згідно П(С)БО 2 "Баланс"

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Наводиться зафіксована в установчих документах загальна вартість активів, які є внеском власників (учасників) до капіталу підприємства. Підприємства, для яких не передбачена фіксована сума статутного (пайового) капіталу, відображають у цій статті суму фактичного внеску власників до статутного (пайового) капіталу підприємства.

Капітал в дооцінках

1405

Відображається сума дооцінки необоротних активів та фінансових інструментів

Додатковий капітал

1410

Акціонерні товариства показують суму, на яку вартість реалізації випущених акцій перевищує їхню номінальну вартість. Інші підприємства відображають у цій статті суму капіталу, який вкладено засновниками понад статутний капітал, накопичені курсові різниці, вартість необоротних активів, безкоштовно отриманих підприємством від інших юридичних або фізичних осіб, та інші види додаткового капіталу.

Резервний капітал

1415

Наводиться сума резервів, створених, відповідно до чинного законодавства або установчих документів, за рахунок нерозподіленого прибутку підприємства.

Нерозподілений прибуток

1420

Відображається або сума нерозподіленого прибутку, або сума непокритого збитку. Сума непокритого збитку наводиться в дужках та вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Неоплачений капітал

360

Відображається сума заборгованості власників (учасників) за внесками до статутного капіталу. Ця сума наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку власного капіталу.

Вилучений капітал

370

Господарські товариства відображають фактичну собівартість акцій власної емісії або часток, викуплених товариством у його учасників, державні (казенні) та комунальні підприємства – передачу майна

Власний капітал є динамічною категорією. Його величина в процесі функціонування підприємства постійно змінюється. Починає свою діяльність підприємство з утворення статутного капіталу. Він може формуватись як за рахунок грошових коштів, виробничих запасів та і інших оборотних активів, так і за рахунок необоротних активів. Якщо статутний капітал сформований не відразу, то суму заборгованості засновників або вартість не викуплених акцій відображається в складі неоплаченого капіталу. Вартість неоплаченого капіталу є коригуючим показником в балансі і зменшує величину власного капіталу підприємства.

Якщо при реалізації акцій в акціонерному товаристві вони були продані вище номіналу, то утворена різниця складає додатковий капітал. Згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" і П(С)БО 8 "Нематеріальні активи" підприємство має право здійснювати дооцінку необоротних активів, якщо їх залишкова вартість значно відрізняється від справедливої (ринкової) вартості. Суму такої дооцінки відносять на величину додаткового капіталу і відображають у балансі за статтею "Капітал в дооцінках".

Вітчизняне законодавство встановлює нормативи для утворення резервного капіталу за рахунок нерозподіленого прибутку. Даний резерв використовується для покриття можливих збитків та виплати дивідендів за привілейованими акціями, якщо не вистарчає прибутку.

Нерозподілений прибуток є частиною загального прибутку підприємства. Загальний прибуток – кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства, що включає в себе фінансові результати від різних видів його діяльності Нерозподілений прибуток – це загальний прибуток, зменшений на величину податку на прибуток. Проте після закінчення звітного періоду підприємство може зазнати непокритих збитків. Нерозподілений прибуток збільшує величину власного капіталу, а непокриті збитки – зменшують.

Облік власного капіталу здійснюється з використанням рахунків 4 класу, зокрема, рахунків 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал", 41 "Капітал в дооцінках", 42 "Додатковий капітал", 43 "Резервний капітал", 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)", 45 "Вилучений капітал", 46 "Неоплачений капі гал".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >