< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Формування статутного капіталу та його змін на підприємствах різних організаційно-правових форм

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" призначений для обліку та узагальнення інформації про стан і рух статутного й іншого зареєстрованого капіталу, пайового капіталу підприємства відповідно до законодавства і установчих документів, а також внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу.

За кредитом рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" відображається збільшення зареєстрованого і пайового капіталу, а також надходження внесків до оголошеного, але ще не зареєстрованого статутного капіталу, за дебетом – його зменшення (вилучення).

Рахунок 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал" має такі субрахунки:

  • 40.1 "Статутний капітал",
  • 40.2 "Пайовий капітал",
  • 40.3 "Інший зареєстрований капітал",
  • 40.4 "Внески до незареєстрованого статутного капіталу".

Статутний капітал формується шляхом внесення засновниками своїх часток, сума яких визначена засновницькими документами. Особливості формування статутного капіталу залежать від організаційно-правових форм юридичної особи і визначається Законом України "Про господарські товариства" (із останніми змінами та доповненнями від 07.07.2011) та Законом України "Про акціонерні товариства" (із останніми змінами та доповненнями від 07.07.2011).

Господарським товариством є юридична особа, статутний (вкладений) капітал якої поділений на частки між учасниками. Господарськими товариствами є: товариство з обмеженою відповідальністю, товариство з додатковою відповідальністю, повне товариство, командитне товариство, акціонерне товариство. Акціонерне товариство, товариство з обмеженою і товариство з додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі статуту, повне і командитне товариство – засновницького договору.

Установчі документи повинні містити відомості про вид товариства, предмет і цілі його діяльності, склад засновників та учасників, найменування та місцезнаходження, розмір та порядок утворення статутного капіталу, порядок розподілу прибутків та покриття збитків, склад та компетенцію органів товариства та порядок прийняття ними рішень, включаючи перелік питань, по яких необхідна кваліфікована більшість голосів, порядок внесення змін до установчих документів та порядок ліквідації і реорганізації товариства.

Внеском до статутного капіталу господарського товариства можуть бути гроші, цінні папери, інші речі або майнові чи інші відчужувані права, що мають грошову оцінку, якщо інше не встановлено законом.

Грошова оцінка вкладу учасника господарського товариства здійснюється за згодою учасників товариства, а у випадках, встановлених законом, вона підлягає незалежній експертній перевірці.

Забороняється використовувати для формування статутного капіталу господарського товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно державних підприємств, яке відповідно до закону не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено законом.

Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного (вкладеного) капіталу.

Збільшення статутного капіталу може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів

Зменшення статутного капіталу за наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.

Особливості формування статутного капіталу в товариствах з обмеженою відповідальністю.

Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Особливістю редакції Закону України "Про господарські товариства" від 07.07.2011 є те, що не встановлено вимог щодо розміру статутного капіталу проте зазначено, що максимальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю може досягати 100 осіб.

Учасники товариства несуть відповідальність в межах їх вкладів. Учасники товариства, які не повністю внесли вклади, несуть солідарну відповідальність за його зобов'язаннями у межах вартості невнесеної частини вкладу кожного з учасників.

Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства.

Якщо учасники до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства не внесли свої вклади, загальні збори учасників приймають одне з таких рішень:

  • • про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
  • • про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;
  • • про ліквідацію товариства.

Зменшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після повідомлення про це в порядку, встановленому статутом, усіх його кредиторів. У цьому разі кредитори мають право вимагати дострокового припинення або виконання відповідних зобов'язань товариства та відшкодування їм збитків.

Збільшення статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю допускається після внесення усіма його учасниками вкладів у повному обсязі.

Особливості формування статутного капіталу в товариствах з додатковою відповідальністю.

Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний (складений) капітал якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного капіталу, а при недостатності цих сум – додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників в кратному розмірі до внеску кожного учасника. Граничний розмір відповідальності учасників передбачається в установчих документах. Мінімальний розмір статутного капіталу не передбачений

Особливості формування статутного капіталу в повних товариствах.

Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном. Особа може бути учасником тільки одного повного товариства. Мінімальний розмір статутного капіталу не передбачений.

Особливості формування статутного капіталу в командитних товариствах.

Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства, та які не беруть участі в діяльності товариства.

Якщо у командитному товаристві беруть участь два або більше учасників з повного відповідальністю, вони несуть солідарну відповідальність за боргами товариства. Мінімального розміру статутного капіталу не передбачено.

Особливості формування статутного капіталу в акціонерних товариствах. Згідно із Законом України "Про акціонерні товариства" акціонерне товариство – господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю товариства, тільки в межах належних їм акцій.

Акціонерні товариства за типом поділяються на публічні акціонерні товариства та приватні акціонерні товариства (в старій редакції Закону України "Про акціонерні товариства" вони поділялись на відкриті та закриті). Деякі особливості функціонування публічних та приватних акціонерних товариств зображені в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2. Особливості заснування та функціонування приватного та публічного акціонерних товариств

Ознаки

Публічні акціонерні товариства

Приватні акціонерні товариства

1

2

3

Максимальна кількість учасників

Не визначено

100 осіб

Розміщення акцій

Як публічне, так і приватне розміщення акцій

Тільки приватне розміщення акцій

Переважне право на придбання акцій додаткової емісії

Акціонери не мають переважного права

Статутом товариства може бути передбачено таке право

Можливість обертання акцій на фондовій біржі

Зобов'язане пройти процедуру лістингу та залишатись у біржовому реєстрі принаймні на одній фондовій біржі

Акції не можуть торгуватись на фондовій біржі, за винятком продажу шляхом проведення на біржі аукціону.

Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, може здійснюватися грошовими коштами, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є засновник, та векселів), майном і майновими правами, нематеріальними активами, що мають грошову оцінку. Оплата вартості акцій, що розміщуються під час заснування акціонерного товариства, не може здійснюватися за ціною, нижчою від їх номінальної вартості.

Мінімальний розмір статутного капіталу акціонерного товариства становить 1250 мінімальних заробітних плат, виходячи із ставки мінімальної заробітної плати, що діє на момент створення (реєстрації) акціонерного товариства. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій. Акціонерне товариство не має права приймати рішення про збільшення статутного капіталу шляхом публічного розміщення акцій, якщо розмір власного капіталу є меншим, ніж розмір його статутного капіталу. Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства для покриття збитків не допускається.

Статутний капітал акціонерного товариства зменшується шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених товариством акцій та зменшення їх загальної кількості, якщо це передбачено статутом товариства. Зменшення акціонерним товариством статутного капіталу нижче встановленого законом розміру має наслідком ліквідацію товариства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >