< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік резервного капіталу

Згідно із Законом України "Про господарські товариства" та Законом України "Про акціонерні товариства" у товаристві створюють резервний (страховий) капітал у розмірі, встановленому установчими документами, але не менше 25 відсотків статутного капіталу. Для акціонерних товариств резервний капітал формується у розмірі не менше, ніж 15 відсотків статутного капіталу товариства шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку. Розмір щорічних відрахувань до резервного (страхового) капіталу передбачається установчими документами, але не може бути меншим 5 відсотків суми чистого прибутку. Резервний капітал створюють для покриття збитків товариства, а також для виплати дивідендів за привілейованими акціями.

Облік резервного капіталу здійснюється на рахунку 43 "Резервний капітал". Цей рахунок є пасивним. За кредитом рахунку відображається накопичення резервного капіталу, а за кредитом – його використання.

Приклад. Станом на 31.12.2013 року кредитове сальдо за рахунком 43 "Резервний капітал" становило 68000 грн., кредитове сальдо за рахунком 44 "Нерозподілений прибуток" у розмірі – 15 000 грн. За 2014 рік чистий прибуток акціонерного товариства становив 100 000 грн. Було прийнято рішення про відрахування 10% на поповнення резервного капіталу. За 2014 рік підприємство повинне сплатити 118000 грн. у вигляді дивідендів за привілейованими акціями. За 2015 рік на підприємстві були зафіксовані збитки у розмірі 25000 грн., які були покриті за рахунок резервного капіталу.

Таблиця 11.12. Кореспонденція рахунків з обліку резервного капіталу

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

2014 рік

Формування нерозподіленого прибутку

Бухгалтерська довідка

79

44.1

100 000

2.

Розподіл прибутку за 2014 рік

Бухгалтерська довідка

44.1

44.3

100 000

3.

Використання прибутку на формування резервного капіталу 100 000x0.1

Витяг з протоколу зборів акціонерів

44.3

43

10 000

4.

Нарахування дивідендів за привілейованими акціями за рахунок нерозподіленого прибутку, що залишився за 2013 р. і 2014 р.: (15 000 + 90 000)

Витяг з протоколу зборів акціонерів

44.3

67.1

105 000

5.

Нарахування дивідендів за рахунок резервного капіталу (118000-105000)

Витяг з протоколу збору акціонерів

43

67.1

13 000

6.

Виплачено дивіденди акціонерам юридичним особам

Виписка з банку

67.1

31.1

118 000

7.

2015 рік

Покрито збитки за рахунок резервного капіталу

Витяг з протоколу збору акціонерів

43

44.2

25 000

Таким чином кредитове сальдо за рахунком 43 "Резервний капітал" після здійснення всіх операцій складе 68000+ 10000 – 13000 – 25000 = 40000 грн.

Аналітичний облік резервного капіталу ведеться за джерелами його формування і за напрямками використання.

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів

Забезпечення, як економічна категорія, означає створення резервних, і страхових фондів для гарантування погашення заборгованості кредиторам. Згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" забезпечення – це зобов'язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу.

Забезпечення створюється при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення якого ймовірно призведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні вигоди, та його оцінка може бути розрахунково визначена. Забезпечення використовуються для відшкодування лише тих витрат, для покриття яких вони були створені. Забороняється створювати забезпечення для покриття майбутніх збитків від діяльності підприємства.

Разом з ознаками зобов'язань, забезпечення носять ознаки власних внутрішніх резервів підприємства, оскільки створюються з метою рівномірного погашення протягом звітного періоду тих витрат, заради яких вони були створені. Джерелом створення таких забезпечень є витрати операційної діяльності підприємства. Для їх обліку використовується рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" та 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

За кредитом рахунку 47 відображається нарахування забезпечень, за дебетом – їх використання.

Рахунок 47 "Забезпечення майбутніх витрат і платежів" відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків №291 має такі субрахунки:

 • • 47.1 "Забезпечення виплат відпусток";
 • • 47.2 "Додаткове пенсійне забезпечення";
 • • 47.3 "Забезпечення гарантійних зобов'язань";
 • • 47.4 "Забезпечення інших витрат і платежів";
 • • 47.5 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)";
 • • 47.6 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї";
 • • 47.7 "Забезпечення матеріального заохочення";
 • • 47.8 "Забезпечення відновлення земельних ділянок".

На субрахунку 47.1 "Забезпечення виплат відпусток" ведеться облік руху та залишків коштів на оплату чергових відпусток працівникам. Сума забезпечення визначається щомісячно як добуток фактично нарахованої заробітної плати працівникам і відсотку, обчисленого як відношення річної планової суми на оплату відпусток до загального планового фонду оплати праці. На цьому субрахунку також узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) від забезпечення виплат відпусток на відрахування єдиного соціального внеску.

На субрахунку 47.2 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.

На субрахунку 47.3 "Забезпечення гарантійних зобов'язань" ведеться облік руху та залишків коштів, зарезервованих для забезпечення майбутніх витрат на проведення гарантійних ремонтів проданої продукції, на проведення ремонту предметів прокату тощо.

На субрахунку 47.4 "Забезпечення інших витрат і платежів" ведеться облік забезпечення на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів, на реструктуризацію та виконання зобов'язань при припиненні діяльності.

На субрахунках 47.5 "Забезпечення призового фонду (резерв виплат)" і 476 "Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї" здійснюють облік резервів підприємства, які займаються діяльністю з випуску та проведення лотерей на території України.

На субрахунку 47.7 "Забезпечення матеріального заохочення" ведеться облік забезпечення на матеріальне заохочення працівників, зокрема, на виплату працівникам винагороди, допомоги, премії, які підлягають сплаті протягом дванадцяти місяців по закінченні періоду, у якому працівники виконали роботу, що надає їм право на отримання таких виплат у майбутньому.

За кредитом субрахунку 47.8 "Забезпечення відновлення земельних ділянок" ведеться облік створення за обґрунтованим розрахунком забезпечення на демонтаж, переміщення об'єкта основних засобів та приведення земельної ділянки, на якій він розташований, у стан, придатний для подальшого використання (зокрема на передбачену законодавством рекультивацію порушених земель), за дебетом субрахунку відображається використання створеного забезпечення на здійснювані роботи з демонтажу, переміщення об'єкта основних засобів, рекультивації порушених земель.

Аналітичний облік забезпечень майбутніх витрат і платежів ведеться за їх видами, напрямами формування й використання.

У примітках до фінансової звітності, відповідно до П(С)БО 11, підприємство за кожним видом забезпечень наводить таку інформацію: цільове призначення, причини невизначеності й очікуваний строк погашення; залишок забезпечення на початок і кінець звітного періоду; збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок створення забезпечення або додаткових відрахувань; сума забезпечення, використана протягом звітного періоду; невикористана сума забезпечення, що була сторнована у звітному періоді; сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення.

В обліковій політиці підприємства необхідно передбачити порядок створення резервів. Резерви можна поділити на дві групи:

 • 1) резерви на покриття витрат, які виникають впродовж року постійно;
 • 2) резерви на покриття витрат, які мають разовий характер.

Для витрат, які виникають у підприємства щорічно впродовж всього року, механізм формування забезпечень є однозначним: нарахування резерву здійснюється щомісячно шляхом множення нормативу на фактичну базу, обрану для розрахунку кожного конкретного різновиду забезпечення, протягом всього фінансового року. Прикладами таких витрат є витрати підприємства, пов'язані із виплатою відпусток працівникам, забезпечення гарантійного ремонту, виплатою винагороди за вислугу років. Витрати на гарантійний ремонт можуть створюватись:

 • 1) як добуток нормативу витрат на ремонт одиниці продукції і кількості запланованих одиниць, які підлягатимуть ремонту;
 • 2) як добуток фіксованого проценту від реалізації на весь обсяг реалізації.

Приклад. Підприємство реалізує продукцію, яка передбачає здійснення гарантійного ремонту. Передбачається, що 15 виробів будуть вимагати гарантійного ремонту, норматив витрат на ремонт – 940 грн. на 1 виріб. За звітний період були реалізовані 200 одиниць виробів на суму 360000 грн. Впродовж звітного періоду були повернуті на гарантійний ремонт 16 виробів, при цьому витратили комплектуючих на суму 8000 грн., витрати на оплату праці склали 1600 грн., відрахування єдиного соціального внеску640 грн., витрати на ремонт послуг сторонніх організацій – 900 грн.

Таблиця 11.13. Кореспонденція рахунків з обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Створено забезпечення на гарантійний

ремонт

940 х 15

Бухгалтерська довідка

93

47.3

14100

2.

Витрачені комплектуючі на гарантійний ремонт в межах нормативу (8000: 16) × 15

Накладна

47.3

20.2

7500

3.

Нарахована заробітна плата в межах

нормативу

(1600: 16) × 15

Розрахункова відомість

47.3

66.1

1500

4.

Нарахований єдиний соціальний внесок на зарплату в межах нормативу (640 : 16) × 15

Розрахункова відомість

47.3

65

600

5.

Нарахована заборгованість за послугами сторонніх організацій щодо здійснення ремонту (Без ПДВ)

(960: 16) × 15

Рахунок

47.3

68.5

900

6.

Списання ремонту виробів понад ліміт забезпечення

(11200: 16) × 1

Накладні, розрахункові відомості, рахунки

24

20.2, 65 66.1, 68.5

700

Для формування в бухгалтерському обліку забезпечень під витрати, які щорічно не повторюються, мають разовий характер, період виникнення яких є запланованим (наприклад, під витрати, пов'язані із проведенням реструктуризації підприємства), в зарубіжній обліковій практиці використовуються два механізми.

Перший варіант передбачає період нарахування резерву, який чітко обмежений моментом фактичного завершення заходів. Отже, величина щомісячних відрахувань буде обчислюватися, виходячи не з 12 місяців, а з кількості місяців від початку до кінця робіт.

Другий варіант передбачає проведення розрахунку місячних відрахувань виходячи із 12 місяців (аналогічно механізму, застосовуваному для щорічно виникаючих витрат), незважаючи на період здійснення заходів.

Використання першого варіанту є доцільнішим, оскільки при застосуванні другого варіанту буде мати місце дефіцит зарезервованих коштів, тобто сума накопиченого на початок здійснення заходів резерву не зможе покрити фактичних витрат. Різниця буде тим більшою, чим ближчим до початку року буде здійснення запланованих заходів, під забезпечення фінансування яких формується резерв.

Для кожного з ступенів ймовірності здійснення платежу пропонується визначати ризик здійснення платежу. Так, якщо ризик здійснення платежу є дуже високим (95-100%), то бухгалтеру в обов'язковому порядку необхідно формувати забезпечення, якщо ризик високий (50-95%) – нарахування резерву носить рекомендаційний характер, якщо ймовірність платежу є середньою (5- 50%) – керівництво підприємства і головний бухгалтер самостійно приймають рішення про те, доцільно чи ні формувати забезпечення.[1]

Згідно П(С)БО 11 "Зобов'язання" сума забезпечення визначається за обліковою (на дату балансу) оцінкою ресурсів, необхідних для погашення відповідного зобов'язання. Однак якщо в майбутньому очікується яке-небудь відшкодування витрат, необхідних сьогодні для нарахування забезпечення в повному обсязі, то сума очікуваного відшкодування (наприклад, при капремонті основних засобів – це оціночна вартість зношених деталей) віднімається з розрахункової суми створюваного забезпечення.

 • [1] Терещенко В. Забезпечення майбутніх витрат і платежів: критерії визнання і механізми формування в обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: intkonf.org>tereschenko-vs- zabezpechennya
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >