< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура, порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат.

До складу виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг) включають змінні й постійні розподілені Загальновиробничі витрати. Вони є непрямими витратами і відносяться на собівартість конкретних виробів пропорційно прийнятій на підприємстві базі розподілу.

Згідно з П(С)БО 16 до складу загальновиробничих витрат включають такі витрати:

 • 1. Витрати на управління виробництвом (оплата праці апарату управління цехами, дільницями тощо; відрахування на соціальні заходи й медичне страхування апарату управління цехами, дільницями; витрати на оплату службових відряджень персоналу цехів, дільниць тощо).
 • 2. Амортизацію основних засобів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
 • 3. Амортизацію нематеріальних активів загальновиробничого (цехового, дільничого, лінійного) призначення.
 • 4. Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт, страхування, операційну оренду основних засобів, інших необоротних активів загальновиробничого призначення.
 • 5. Витрати на вдосконалення технології й організації виробництва (оплата праці та відрахування на соціальні заходи працівників, зайнятих удосконаленням технології й організації виробництва, поліпшенням якості продукції, підвищенням її надійності, довговічності, інших експлуатаційних характеристик у виробничому процесі; витрати матеріалів, купівельних комплектуючих виробів і напівфабрикатів, оплата послуг сторонніх організацій тощо).
 • 6. Витрати на опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення та інше утримання виробничих приміщень.
 • 7. Витрати на обслуговування виробничого процесу (оплата праці загальновиробничого персоналу; відрахування на соціальні заходи, медичне страхування робітників та апарату управління виробництвом; витрати на здійснення технологічного контролю за виробничими процесами та якістю продукції, робіт, послуг).
 • 8. Витрати на охорону праці, техніку безпеки і охорону навколишнього природного середовища.
 • 9. Інші витрати (внутрішньозаводське переміщення матеріалів, деталей, напівфабрикатів, інструментів зі складів до цехів і готової продукції на склади; нестачі незавершеного виробництва; нестачі і втрати від псування матеріальних цінностей у цехах; оплата простоїв тощо).

У виробничу собівартість можуть бути включені не всі Загальновиробничі витрати, які обліковують впродовж місяця на рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", а тільки змінні та частина постійних, залежно від співвідношення фактичного випуску продукції (виконаних робіт, наданих послуг) та нормальної виробничої потужності.

Для такого розподілу, згідно з П(С)БО 16 Загальновиробничі витрати поділяють на постійні та змінні.

До змінних загальновиробничих витрат належать витрати на обслуговування і управління виробництвом (цехів, дільниць), що змінюються прямо (або майже прямо) пропорційно до зміни обсягу діяльності. Змінні Загальновиробничі витрати розподіляють на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо), виходячи з фактичної потужності звітного періоду.

До постійних загальновиробничих витрат відносять витрати на обслуговування і управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) при зміні обсягу діяльності. Постійні Загальновиробничі витрати розподіляють на кожен об'єкт витрат з використанням бази розподілу (годин праці, заробітної плати, обсягу діяльності, прямих витрат тощо) при нормальній потужності.

Нормальна потужність – очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий в умовах звичайної діяльності підприємства впродовж кількох років або операційних циклів з урахуванням запланованого обслуговування виробництва.

Перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат підприємство встановлює самостійно та відображає у наказі про облікову політику. При цьому слід зважати на специфіку діяльності підприємства: види продукції, особливості організації виробництва, наявність суміжного виробництва. Адже одні і ті самі Загальновиробничі витрати для одних підприємств можуть бути постійними, а для інших – змінними.

Нерозподілені постійні Загальновиробничі витрати включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг) у періоді їх виникнення. Загальна сума розподілених та нерозподілених постійних загальновиробничих витрат не може перевищувати їх фактичну величину.

Схему розподілу загальновиробничих витрат зображено на рис. 12.2.

Схема розподілу загальновиробничих витрат

Рис. 12.2. Схема розподілу загальновиробничих витрат

Приклад. Нормальна виробнича потужність підприємства за звичайних умов роботи за місяць становить 2000 одиниць продукції. Загальновиробничі витрати за нормальною потужністю складають 34000 грн., з них: змінні – 20000 грн., постійні14000 грн.

Фактична потужність підприємства:

 • квітень – 1800 одиниць продукції: – травень – 2 500 одиниць продукції; Фактична сума загальновиробничих витрат:
 • квітень: 30 000 грн., з них: змінні -17 000 грн., постійні -13 000 грн.
 • травень: 37 000 грн., з них: змінні20 000 грн., постійні – 17 000 грн.

Таблиця 12.1. Розподіл загальновиробничих витрат

№ з/п

Показники

Порядок розрахунку

Всього

На 1 бази розподілу

Включення ЗВВ до:

витрат на виробництво продукції

собівартість реалізованої продукції

1

2

3

4

5

6

1

База розподілу за нормальною потужністю

2 000

X

X

X

2

ЗВВ за нормальною потужністю, грн., з них: змінні постійні

 • (20 000:2 000)
 • (14 000:2 000)
 • 34 000
 • 20 000
 • 14 000
 • 10
 • 7

3

База розподілу за фактичною потужністю, од.

квітень – травень

 • 1 800
 • 2 500

4

Фактичні ЗВВ за квітень, грн., з них:

 • – змінні
 • – постійні, всього з них:
 • – постійні розподілені
 • – постійні нерозподілені
 • (7 X 1 800)
 • (13 000-12 600)
 • 30 000
 • 17 000
 • 13 000
 • 12 600
 • 400

17000

X

12 600

X

X

X

X

400

5

Фактичні ЗВВ з травень, грн., з них:

 • – змінні
 • – постійні, всього з них:
 • – постійні розподілені
 • – постійні нерозподілені

17x2 500=17500) (17 000-17 000)

 • 37 000
 • 20 000 17 000
 • 17 000

20 000

X

17000

X

X

X

X

Облік загальновиробничих витрат здійснюють на активному рахунку 91 "Загальновиробничі витрати", за дебетом якого відображають накопичення (збільшення) таких витрат, за кредитом їх списання, що відображають записами (табл. 12.1.)

Таблиця 12.2. Кореспонденція рахунків з обліку загальновиробничих витрат

з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1

Списана на Загальновиробничі витрати:

Відомість

• сума нарахованої амортизації необоротних активів

нарахування і розподілу амортизації

91

13

• вартість запасів, використаних для ремонту основних засобів загально виробничого призначення

Накладна, акт на списання матеріалів

91

20

• витрати на службові відрядження апарату управління виробництвом

Звіт про використання коштів, виданих на відрядження

91

37.2

• витрати загальновиробничого призначення, які раніше обліковувались у складі витрат майбутніх періодів

Бухгалтерська довідка

– розрахунок

91

39

• вартість робіт (послуг) сторонніх організацій, необхідних для загальновиробничих цілей

Акт виконаних робіт

91

63

• заробітна плата загальновиробничого персоналу

Відомості нарахування і розподілу заробітної плати

91

66

• відрахування на соціальні заходи за єдиним соціальним внеском загальновиробничого персоналу

91

65

• резерв на оплату відпусток загальновиробничого персоналу

91

47

2.

Списані змінні та постійні розподілені Загальновиробничі витрати

Розрахунок

23

91

3

Списані нерозподілені Загальновиробничі витрати

Розрахунок

90

91

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >