< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зведений облік витрат на виробництво

Бухгалтерське узагальнення виробничих витрат щомісячно здійснюють на рахунках аналітичного та синтетичного обліку. В кінцевому підсумку всі виробничі витрати узагальнюють на рахунку 23 "Виробництво", що дає можливість визначити фактичну собівартість випущеної з виробництва готової продукції (виконаних робіт, наданих послуг).

Узагальнення витрат здійснюють в певній послідовності.

Перш за все, на рахунки виробництва відносять всі прямі витрати.

Списання прямих витрат здійснюють на підставі відомостей розподілу відповідних витрат, які складають за даними первинних документів, також відомостей нарахування амортизації необоротних активів.

Потім списують Загальновиробничі витрати в сумі, що за розрахунком підлягають включенню до витрат на виробництво продукції.

На завершення здійснюють підрахунок виробничих витрат за статтями, за видами виробів, кодами замовлень, за видами послуг, за окремими структурними підрозділах і в цілому за підприємством.

Тобто, за дебетом рахунку 23 і його аналітичними рахунками наприкінці місяця відображаються всі виробничі витрати – як основні, так і накладні.

З кредиту рахунку 23 списують вартість поворотних відходів (у кореспонденції з дебетом субрахунку 20.9), виробничого браку, якщо він має місце (на дебет рахунку 24) і виробничу собівартість випущеної з виробництва готової продукції (на дебет рахунку 26).

Сальдо за дебетом рахунку 23 відображає витрати у незавершеному виробництві. Для визначення витрат у незавершеному виробництві на кінець місяця проводять його інвентаризацію та оцінку, виходячи з фактичних матеріальних і трудових витрат.

На фактичну собівартість випущеної з виробництва готової продукції складають запис:

Д-т 26 К-т 23

На фактичну собівартість зданих замовникам робіт, наданих послуг:

Д-т 90 К-т 26.

Загальну схему обліку витрат операційної діяльності зображено на рис. 12.3.

При зведеному обліку витрати групують за видами продукції (групами однорідної продукції), замовленнями, переділами, цехами тощо. Методика зведеного обліку залежать від типу виробництва, кількості видів продукції, що випускається, структури управління виробництвом, а також від обраних методів обліку витрат.

На підприємствах із цеховою структурою управління зведений облік забезпечує виділення в собівартості продукції витрат окремих цехів. На підприємствах з безцеховою структурою управління зведений облік витрат ведуть за видами продукції в цілому по підприємству. Дані зведеного обліку використовують під час складання калькуляцій фактичної виробничої собівартості продукції.

Загальна схема обліку витрат операційної діяльності

Рис. 12.3. Загальна схема обліку витрат операційної діяльності

Облік витрат періоду

У процесі операційної діяльності підприємства виникають витрати, які не включають до собівартості продукції (робіт, послуг), та їх не можна віднести до певного доходу звітного періоду. Такі витрати підлягають відображенню у складі витрат того звітного періоду, у якому вони відбулися.

До таких операційних витрат належать:

 • • адміністративні витрати;
 • • витрати на збут;
 • • інші операційні витрати;

До адміністративних витрат відносять загальногосподарські витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством:

 • – загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);
 • – витрати на службові відрядження і утримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;
 • – витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання (операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);
 • – винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, з оцінки майна тощо);
 • – витрати на зв'язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс, факс тощо);
 • – амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;
 • – витрати на врегулювання спорів у судових органах;
 • – податки, збори та інші передбачені законодавством обов'язкові платежі (крім податків, зборів та обов'язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції, робіт, послуг);
 • – плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;
 • – інші витрати загальногосподарського призначення.

Для обліку адміністративних витрат згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків № 291 передбачений активний рахунок 92 "Адміністративні витрати". Адміністративні витрати, відображають впродовж звітного періоду за дебетом рахунку 92 (у кореспонденції з кредитом рахунків: 13, 20, 22, 31, 372, 63, 64, 65, 66, 68), в кінці звітного періоду списують з кредиту цього рахунку в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

Витрати на збут включають такі витрати, пов'язані з реалізацією (збутом) продукції (товарів, робіт, послуг):

 • – витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах готової продукції;
 • – витрати на ремонт тари;
 • – оплата праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам та працівникам підрозділів, що забезпечують збут;
 • – витрати на рекламу та дослідження ринку (маркетинг);
 • – витрати на передпродажну підготовку товарів;
 • – витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом;
 • – витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг (операційна оренда, страхування, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, охорона);
 • – витрати на транспортування, перевалку і страхування готової продукції (товарів), транспортно-експедиційні та інші послуги, пов'язані з транспортуванням продукції (товарів) відповідно до умов договору (базису) поставки;
 • – витрати на гарантійний ремонт і гарантійне обслуговування;
 • – витрати на страхування призначеної для подальшої реалізації готової продукції (товарів), що зберігається на складі підприємства;
 • – витрати на транспортування готової продукції (товарів) між складами підрозділів (філій, представництв) підприємства;
 • – інші витрати, пов'язані зі збутом продукції, товарів, робіт, послуг.

Для обліку збутових витрат відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 використовують активний рахунок 93 "Витрати на збут". Такі витрати, відображають впродовж звітного періоду за дебетом рахунку 93 (у кореспонденції з кредитом рахунків: 13, 20, 22, 31, 372, 63, 64, 65, 66, 68), в кінці звітного періоду списують з кредиту цього рахунку в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

До інших операційних витрат включають:

 • – витрати на дослідження та розробки відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи";
 • – собівартість реалізованої іноземної валюти, яка для цілей бухгалтерського обліку визначається шляхом перерахунку іноземної валюти в грошову одиницю України за курсом Національного банку України на дату продажу іноземної валюти, плюс витрати, пов'язані з продажем іноземної валюти;
 • – собівартість реалізованих виробничих запасів, яка для цілей бухгалтерського обліку складається з їх облікової вартості та витрат, пов'язаних з їх реалізацією;
 • – сума безнадійної дебіторської заборгованості та відрахування до резерву сумнівних боргів;
 • – втрати від операційної курсової різниці (тобто від зміни курсу валюти за операціями, активами і зобов'язаннями, що пов'язані з операційною діяльністю підприємства);
 • – втрати від знецінення запасів;
 • – нестачі й втрати від псування цінностей;
 • – визнані штрафи, пеня, неустойка;
 • – витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення;
 • – інші витрати операційної діяльності.

Згідно з Інструкцією про застосування Плану рахунків № 291 для обліку інших операційних витрат призначений активний рахунок 94 "Інші витрати операційної діяльності". Такі витрати, відображають впродовж звітного періоду за дебетом рахунку 94 (у кореспонденції з кредитом рахунків: 13, 20, 22, 26, 28, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 63, 64, 65, 66, 68), в кінці звітного періоду списують з кредиту цього рахунку в дебет рахунку 79 "Фінансові результати".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >