< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік доходів діяльності

Поняття доходів, їх склад та оцінка

Облік доходів вітчизняні підприємства здійснюють відповідно до П(С) БО 15 "Дохід", який визначає доходи як збільшення економічних вигод у вигляді надходження активів або зменшення зобов'язань, які призводять до зростання власного капіталу (крім зростання капіталу за рахунок внесків власників).

Розрізняються доходи від реалізації продукції (робіт, послуг) та позареалізаційні.

Доходи від реалізації – це фінансові надходження (валова виручка) від реалізації продукції, робіт і послуг споживачам та замовникам.

До позареалізаційних доходів належать:

 • • курсові різниці за валютними рахунками та операціями в іноземній валюті;
 • • дивіденди за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що належать підприємству;
 • • доходи, одержані від дольової участі у спільних підприємствах, від здачі майна в оренду;
 • • різного роду економічні санкції – штрафи, пені, неустойки;
 • • інші доходи (витрати) від операцій, безпосередньо не пов'язаних з виробництвом продукції (робіт, послуг) та її реалізацією, що збільшують або зменшують розмір прибутку.

Доходи від звичайної діяльності підприємства класифікують в бухгалтерському обліку за такими групами (рис. 14.1): 1. Доходи (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 2. Інші операційні доходи. 3. Доходи від участі в капіталі. 4. Фінансові доходи. 5. Інші доходи.

П(С)БО 15 визначає загальні підходи до визнання доходів (рис. 14.2).

Класифікація доходів у бухгалтерському обліку

Рис. 14.1. Класифікація доходів у бухгалтерському обліку

Критерії визнання доходів за П(С)БО 15

Рис. 14.2. Критерії визнання доходів за П(С)БО 15

Доходами не визнають:

 • – суми ПДВ, акцизів, інших податків і обов'язкових платежів, що підлягають перерахуванню до бюджету та позабюджетних фондів;
 • – суми попередньої оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • – суми авансу в рахунок оплати продукції (товарів, робіт, послуг);
 • – суми завдатку під заставу або в погашення позики, якщо це передбачено відповідним договором.

Дохід від реалізації продукції (товарів, інших активів) продукції визнають у разі наявності таких умов (рис. 14.3).

Визнання доходу від реалізації товарів і продукції

Рис. 14.3. Визнання доходу від реалізації товарів і продукції

Дохід не може бути визнаний, якщо витрати не підлягають достовірній оцінці. Будь-який аванс, вже отриманий за продаж продукції чи товарів, визнається як зобов'язання.

Визначений дохід (прибуток) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) не коригують на величину сумнівної й безнадійної заборгованості.

Дохід, пов'язаний з наданням послуг, необхідно визнавати, виходячи зі ступеня завершеності операцій з надання послуг на дату балансу.

Якщо дохід від надання послуг не може бути правильно визначений, то його відображають в розмірі визначених витрат, що підлягають відшкодуванню, а якщо не існує ймовірності відшкодування вказаних витрат, то дохід не визнають, а вказані витрати відносять до витрат облікового періоду. Дохід від надання послуг визначають трьома способами:

 • 1) вивченням виконаних послуг та оцінкою завершеності наданих послуг;
 • 2) визначенням питомої ваги обсягу послуг, наданих на визначену дату, в загальному обсязі послуг, які повинні бути надані;
 • 3) визначенням питомої ваги витрат, які несе підприємство у зв'язку з наданням послуг у загальноочікуваній сумі витрат. Сума здійснених витрат на визначену дату включає тільки ті витрати, які відображають обсяг наданих послуг на цю дату.

Дохід, що виникає в результаті використання активів підприємства іншими сторонами, визнають у вигляді процентів, роялті та дивідендів (рис. 14.4).

Визнання доходу у вигляді процентів, роялті та дивідендів

Рис. 14.4. Визнання доходу у вигляді процентів, роялті та дивідендів

Величина доходу впливає на показник прибутку, який є основним фінансовим показником діяльності підприємства. Прибуток – це економічний показник, який визначають як різницю між загальною виручкою і загальними витратами, або як різницю між доходами і витратами. Під виручкою розуміють суму грошових коштів, отриманих від продажу продукції, виконаних робіт чи наданих послуг. Витрати – це сума спожитих на виробництво товарів, робіт і послуг факторів виробництва (ресурсів).

У бухгалтерському обліку дохід відображають у сумі справедливої вартості активів – отриманих або тих, що мають бути отримані.

Суму доходу, яка виникає у результаті господарської операції, як правило, визначають за домовленістю між підприємством і покупцем або користувачем активу. Її оцінюють за справедливою вартістю отриманої компенсації або компенсації, яка може бути отримана, з урахуванням будь- якої торгової знижки, наданої підприємством (рис. 14.5).

Критерії оцінки доходу

Рис. 14.5. Критерії оцінки доходу

Якщо дохід від операції неможливо достовірно оцінити і немає впевненості у відшкодуванні понесених витрат, дохід не визнають, а витрати визнають як витрати звітного періоду.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >