< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Технологія складання фінансової звітності

Структура фінансової звітності: склад та підготовка інформації

Загальні вимоги до складання фінансової звітності регламентує НП(С)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності". Фінансова звітність – це бухгалтерський звіт, що містить інформацію про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний період.

Метою складання фінансової звітності є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух грошових підприємства для прийняття управлінських рішень.

Інформація, наведена у фінансовій звітності, базується виключно на даних бухгалтерського обліку і має бути тотожною з даними аналітичного і синтетичного обліку.

При складанні фінансової звітності необхідно, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", дотримуватись таких принципів її підготовки:

 • • автономності підприємства;
 • • безперервності;
 • • періодичності;
 • • історичної (фактичної) собівартості;
 • • нарахування та відповідності доходів і витрат;
 • • повного висвітлення;
 • • послідовності;
 • • обачності;
 • • превалювання змісту над формою;
 • • єдиного грошового вимірника.

Процес підготовки до безпосереднього складання фінансової звітності може бути поділений на декілька етапів. Зміст деяких з них залежить від особливостей організації облікового процесу на підприємстві. Зокрема, класами рахунків для обліку витрат, формою ведення обліку.

Узагальнену послідовність підготовки інформації для складання фінансової звітності наведено на рисунку 15.1.

Підприємства в Україні, що не належать до суб'єктів малого підприємництва зобов'язані подавати річну фінансову звітність, яка включає такі типові форми:

 • • 1. Баланс (Звіт про фінансовий стан).
 • • 2. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).
 • • 3. Звіт про рух грошових коштів.
 • • 4. Звіт про власний капітал.
 • • 5. Примітки до річної фінансової звітності.

Етапи підготовки, складання і подання фінансової звітності

Рис. 15 1. Етапи підготовки, складання і подання фінансової звітності

• 6. Додаток до приміток до річної фінансової звітності "Інформація за сегментами" (цю форму подають тільки підприємства, які оприлюднюють свою звітність або займають монопольне становище на ринку, а також підприємства, ціни на продукцію яких регулюються державою, у т.ч які здійснюють виробництво, транспортування теплової енергії та надають послуги з водопостачання та водовідведення).

Суб'єкти малого підприємництва (СМП), що застосовують П(С)БО, подають фінансову звітність за формами наведеними в П(С)БО 25.

Підприємства, які застосовують Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) (у т.ч. й СМП) звітують за формами наведеними у додатку 1 до НП(С)БО 1.

Підприємства (материнські), під контролем яких є дочірні підприємства подають консолідовану річну звітність за формами наведеними у додатку 2 до НП(С)БО 1, порядок складання якої регламентується НП(С)БО 2.

Основний зміст та призначення різних форм річної фінансової звітності наведений у таблиці 15.1.

Таблиця 15.1. Склад фінансової звітності

Форма звітності

Призначення форми звітності

1.

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

Інформація про фінансовий стан підприємства, активи, зобов'язання, капітал на певну дату.

2.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Інформація про доходи і витрата, прибутки і збитки від діяльності підприємства за звітній період.

3.

Звіт про рух грошових коштів

Інформація про зміни, які відбулися у грошових коштах, джерелах їх надходження та напрямках використання.

4.

Звіт про власний капітал

Розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства за звітний період.

5.

Примітки до річної фінансової звітності

Це сукупність показників і пояснень, які забезпечують деталізацію і обґрунтування статей фінансових звітів та іншої інформації, розкриття якої передбачено національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

До подання річного звіту за адресами, передбаченими Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження порядку подання фінансової звітності" від 28.02.2000 р. №419, він повинен бути розглянутим і затвердженим за правилами, які встановлено законодавством та установчими документами, залежно від суб'єктів господарювання і форм власності (таблиця 15.2).

Норми Порядку обов'язкові до виконання всіма юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми і форми власності, а також представництвами іноземних суб'єктів господарської діяльності, які зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність згідно із законодавством України.

Таблиця 15.2. Порядок розгляду і затвердження річного фінансового звіту підприємств

Типи підприємств

Хто розглядає і затверджує звіт

1

2

Державні підприємства

Загальні збори трудового колективу і затверджує вищий орган управління

Акціонерні товариства, включаючи дочірні підприємства

Розглядає правління акціонерного товариства та затверджують загальні збори акціонерів

Сільськогосподарські підприємства

Розглядають і затверджують загальні збори (збори уповноважених) членів СП чи пайовиків

Товариства з обмеженою відповідальністю, включаючи дочірні підприємства

Розгляд і затвердження річного звіту здійснюють збори учасників (засновників) цього товариства

Приватні підприємства

Затвердження річного звіту здійснює власник (засновник)

Підприємство подає фінансову звітність:

 • • учасникам, засновникам – відповідно до установчих документів;
 • • трудовим колективам на їхню вимогу;
 • • органу, до сфери управління якого воно належить;
 • • органу державної статистики;
 • • органу державної фіскальної служби;
 • • іншим адресатам відповідно до законодавства (наприклад, акціонерні товариства обов'язково подають звітність до Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку).

Звітним роком для всіх підприємств, установ і організацій вважають період з 1 січня по 31 грудня включно, а для сільськогосподарських товаровиробників – з 1 липня поточного по 30 червня наступного року.

Подають фінансова звітність у такі терміни:

 • – квартальну фінансову звітність – не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом;
 • – річну – не пізніше 28 лютого наступного за звітним роком.

Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції, подають консолідовану річну фінансову звітність власникам (засновникам) у визначені ними терміни, але не пізніше 15 квітня наступного за звітним року.

Установи та організації, основна діяльність яких фінансують за рахунок бюджету та які перебувають на казначейському обслуговуванні кошторисів, подають погоджену з органами Державного казначейства фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать.

Датою подання бухгалтерської звітності для підприємства, установи вважають день фактичної передачі її за належністю, а у разі надіслання її поштою з повідомленням про вручення адресату – дата його одержання, зазначена на штемпелі підприємства зв'язку, що обслуговує адресата.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >