< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика формування Звіту про рух грошових коштів

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах за звітний період.

Він є вітчизняним еквівалентом звіту про Cash-flow, який складають підприємства за кордоном.

Рух грошових коштів – надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів.

Звіт про рух грошових коштів може складатись одним із двох методів: прямим чи непрямим. Прямий метод потребує постійного накопичення даних про рух грошових коштів, узагальнення потрібних показників в аналітичному обліку.

Непрямий метод ґрунтується на максимальному використанні вже підготовлених показників фінансових звітів – балансу і звіту про фінансові результати та мінімальному використанні даних первинних документів, облікових регістрів та аналітичних і синтетичних рахунків бухгалтерського обліку.

Прямий метод дозволяє побачити основні джерела надходжень та виплат грошових коштів та їх еквівалентів від операційної діяльності, що є дуже корисним для прогнозування майбутніх грошових потоків та контролю фактичних, виявлення відхилень. Непрямий метод дозволяє виявляти причини відхилень чистого прибутку від чистого грошового потоку, прослідкувати весь шлях, який проходять фінансові ресурси для того, щоб перетворитись у грошову форму.

Таблиця 15.8. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів прямим методом

Стаття

Код рядка

Зміст показника

Джерела інформації для формування показника (статті)

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

Відображають грошові надходження від основної діяльності, тобто від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), платежів за оренду інвестиційної нерухомості з урахуванням відповідних вирахувань із доходу (ПДВ , акцизний податок та ін.).

Аналітичні дані К-т рахунків 36, 681 (у частині отриманих передплат) та 70 у кореспонденції 3 Д-т рахунків 30, 31

Повернення податків і зборів

3005

Показують одержані з бюджету на рахунки підприємства в установах банків суми податків і зборів

Аналітичні дані К-т 64 у кореспонденції 3 Д-т 31

у тому числі податку на додану вартість

3006

Наводять суму бюджетного відшкодування ПДВ шляхом зарахування грошових коштів на рахунки в банках

Кт відповідного субрахунку рахунка 64 з Д-т 31

Цільового фінансування

3010

Зазначають суму надходжень із бюджету, державних цільових фондів, а також інших осіб для здійснення видатків на операційну діяльність підприємства

Аналітичні дані з К-т 48 у кореспонденції Д-т 30, 31

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

Інформація про отримані з бюджетів і державних цільових фондів суми субсидій, дотацій

Обороти за Д-т 31 К-т 64, 48 (у частині сум субсидій та дотацій із бюджету та позабюджетних фондів)

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

Сума одержаної попередньої оплати й авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під подальшу поставку продукції (товарів, робіт, послуг)

Обороти за Д-т 30,31 К-т 681. Якщо облік отриманих авансів ведуть на рахунку 36, то беруть обороти за Д-т 30'. 31 К-т 36

Надходження від повернення авансів

3020

Повернені підприємству постачальниками й підрядниками суми попередньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами

Обороти за Д-т 30, 31 К-т 371 (у частині повернених постачальниками передоплат й авансів). Якщо надані аванси відображають через рахунок 63, то беруть обороти за Д-т 30, 31 К-т 63

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

Сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка

Обороти за Д-т 31 К-т 373, 719 (у частині отриманих відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

Одержані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства й умов договорів

Обороти за Д-т 30, 31 К-т 374 (у частині сум отриманих економічних санкцій за порушення законодавства чи договірних умов)

Надходження від операційної оренди

3040

Суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості

Обороти за Д-т 30, 31 К-т 36,377 (у частині виручки від надання майна в операційну оренду)

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

Суми, отримані як винагорода за користування чи за надання права за користування будь-яким авторським і суміжним правом

Аналітичні дані за К-т 377 у

кореспонденції 3 Д-т 30, 31 (у частині надходжень від отримання роялті, авторських винагород)

Надходження від страхових премій

3050

Страховики відображають надходження грошей за страховими преміями

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

Фінансові установи відображають повернення клієнтами раніше наданих позик

Інші надходження

3095

Аналітичні дані Д-т 30, 31 з Кт рахунків 37, 68, 71 тощо

Показують інші надходження грошових коштів від операційної діяльності, що не включені до попередніх статей Звіту про рух грошових коштів

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

3100

Наводять суму грошей, сплачених постачальникам і підрядникам за одержані ТМЦ, прийняті роботи та надані послуги.

Аналітичні дані Д-т рах. 63, 68, 371 (у частині виданих передоплат) у кореспонденції з К-т рах. 30,31

Праці

3105

Показують суму коштів, сплачених як оплата за виконану роботу, а також суми допомоги, винагород тощо.

Аналітичні дані Д-т 66 у

кореспонденції 3 К-т 30, 31

Відрахувань на соціальні заходи

3110

Відображають суму сплаченого єдиного соціального внеску

Аналітичні дані Д-т 65 у кореспонденції 3 К-т 30. 31

Зобов'язань з податків і зборів

3115

Відображають загальну суму сплачених до бюджету податків і зборів, у тому числі авансових платежів із податку на прибуток

Аналітичні дані Д-т 64 у

кореспонденції 3 К-т 30, 31

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

Сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою чи інвестиційною діяльністю

Обороти за Д-т 64 (у частині податку на прибуток) К-т 31, 30

Витрачання на оплату зобов'язань з ПДВ

3117

Сума сплаченого до бюджету ПДВ

Обороти за Д-т 64 (у частині ПДВ) К-т 31, 30

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків та зборів

3118

Суми сплачених інших податків і зборів (крім ПДВ, податку на прибуток, зобов'язань із загальнообов'язкового державного соцстрахування)

Обороти за Д-т 64, 65 К-т 31, 30 (крім сум ПДВ, податку на прибуток, страхових внесків)

Витрачання на оплату авансів

3135

Суми попередньої оплати й авансових платежів постачальникам і підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані)

Обороти за Д-т 371, 63 К-т 30, 31 (у частині сум авансів,

перерахованих у рахунок майбутніх поставок)

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

Обороти за Д-т 681, 36 Кт 30, 31 (у частині сум повернених покупцям передоплат й авансів)

Обороти за Д-т 681, 36 К-т 30, 31 (у частині сум повернених покупцям передоплат й авансів)

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

Сума сплачених цільових і благодійних внесків

Обороти за Д-т 685 К-т 31, 30 (у частині сплачених цільових і благодійних внесків)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами

3150

Страховики відображають суми, сплачені клієнтам за страховими контрактами

Витрачання фінансових

3155

Фінансові установи відображають суми позик, наданих клієнтам

установ на надання позик

Інші витрачання

3190

Наводять суму використаних грошових коштів на інші напрями операційної діяльності, які не включені до попередніх статей Звіту про рух грошових коштів

Аналітичні дані за Д-т 37, 68, 94 та ін. із К-т рахунків 30, 31

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

3000 + 3005 + 3010 + 3015 + 3020 + 3025 + 3035 + 3040 + 3045 + 3050 + 3055 + 3095 – (3100 + 3105 + 3110 + 3115 + 3135 +3140 + 3145 + 3150 + 3155+ 3190)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

Показують суму грошових надходжень від продажу акцій чи боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств

Аналітичні дані К-т 37 (К-т 74) у

кореспонденції з Д-т 30, 31

необоротних активів

3205

Відображають надходження грошових коштів від продажу інвестиційної нерухомості, необоротних активів, утримуваних для продажу, і групи вибуття, а також інших довгострокових необоротних активів (окрім фінансових інвестицій)

Аналітичні дані Кт 377, 742 у кореспонденції з Д-т 30, 31

Надходження від отриманих:

відсотків

3215

Зазначають надходження грошей у вигляді відсотків за позиками іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фінансовою установою) за фінансовими інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Аналітичні дані К-т 373 у кореспонденції з Д-т 30, 31

дивідендів

3220

Показують надходження грошей, зокрема від ф'ючерсних, форвардних контрактів, контрактів "своп" й опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються в рамках основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

Аналітичні дані К-т 373 у кореспонденції з Д-Т 30,31

Надходження від деривативів

3225

Показують надходження грошей, зокрема від ф'ючерсних, форвардних контрактів, контрактів "своп" й опціонів (за винятком тих контрактів, які укладаються в рамках основної діяльності підприємства, або коли надходження класифікують як фінансову діяльність)

Аналітичні дані К-т 379 у кореспонденції з Д-т 30, 31

Надходження від погашення позик

3230

Підприємства (крім фінансових установ) відображають надходження грошових коштів від повернення авансів і позик, наданих іншим сторонам, пов'язаних з інвестиційною діяльністю

Аналітичні дані за К-т 377, 183 у

кореспонденції з Д-т 30, 31

Інші надходження

3250

Відображають надходження, для яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Звіту про рух грошових коштів

Аналітичні дані Д-т 30, 31 із К-т рахунків 37, 68 тощо

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Наводять витрати грошей на придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах (інші, ніж виплати за такими інструментами, що визнаються як еквіваленти грошових коштів, або за такими, що утримуються для дилерських або торговельних цілей)

Аналітичні дані Д-т 14, 35 у кореспонденції з К-т 30, 31

необоротних активів

3260

Показують виплати грошей для придбання (створення) основних засобів, нематактивів та інших необоротних активів (окрім фінансових інвестицій), У цій статті також відображають суми сплачених відсотків, які капіталізуються в первісну вартість кваліфікаційних необоротних активів

Аналітичні дані Д-т 63, 68 у кореспонденції 3 К-т 30, 31

Виплати за деривативами

3270

Заносять суми коштів, сплачених за деривативами, зокрема ф'ючерсними контрактами, форвардними контрактами, контрактами "своп" та опціонами тощо (за винятком випадків, коли такі контракти укладаються для операційної діяльності підприємства або виплати класифікуються як фінансова діяльність)

Аналітичні дані Д-т 379 у кореспонденції 3 К-т 30, 31

Витрачання на надання позик

3275

Підприємства (крім фінансових установ) відображають виплати грошових коштів для надання авансів і позик, пов'язаних з інвестиційною діяльністю

Аналітичні дані за Д-т 377, 183 в кореспонденції 3 К-т 30, 31

Інші платежі

3290

Показують інші платежі, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу звіту про рух грошових коштів

Аналітичні дані з Д-т 37, 68 у кореспонденції з К-т 30, 31

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3250 + (3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3290)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Заносять сум}/ надходжень коштів від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капіталу

Аналітичні дані К-т 42, 46 у кореспонденції 3 Д-т 30, 31

Отримання позик

3305

Показують отримання грошей у зв'язку з виникненням боргових зобов'язань (позик, векселів, облігацій, а також інших видів короткострокових і довгострокових зобов'язань, не пов'язаних з операційною й інвестиційною діяльністю)

Аналітичні дані К-т 50, 51, 52, 55,60, 62 у кореспонденції з Д-т 30, 31

Інші надходження

3340

Інші надходження грошей, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Звіту про рух грошових коштів

Аналітичні дані Д-т 30, 31 у кореспонденції 3 К-т 685

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Показують грошові виплати на придбання (викуп) власних акцій

Аналітичні дані Д-т 45 у кореспонденції з К-т 30, 31

Погашення позик

3350

Наводять суми грошей, витрачених на повернення, раніше отриманих позик

Аналітичні дані Д-т 60, 50 у кореспонденції з К-т 30, 31

Сплату дивідендів

3355

Зазначають суму дивідендів, виплачених грошима

Аналітичні дані Д-т 67 у кореспонденції з К-т 30, 31

Витрачання на сплат}/ відсотків

3360

Суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються

Аналітичні дані Д-т 684 в кореспонденції з Кт 30,31 або аналіз ряд. 2250 ф. №2

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди

Аналітичні дані Д-т 611 у кореспонденції з К-т 30,31

Інші платежі

3390

Показують інші грошові витрачання, для відображення яких за ознаками суттєвості неможливо було виділити окрему статтю, або які не включені в попередні статті цього розділу Форми № 3

Аналітичні дані К-т 30, 31

Аналітичні дані Кт 30, 31

3395

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

Залишок коштів на початок року

3405

Наводять суму грошових коштів, відображених у Балансі підприємства на початок звітного періоду

Рядок 1165 графи 3 Балансу

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Відображають суми збільшення або зменшення (наводиться в дужках) залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти під час зміни валютних курсів протягом звітного періоду

Аналітичні дані рахунків 30, 31 у кореспонденції 3 субрахунками 714, 744, 945, 974

Залишок коштів на кінець року

3415

Має дорівнювати рядку 1165 графи 4 Балансу

3405+(-)3400 +(-)3410

Таблиця 15.9. Порядок заповнення звіту про рух грошових коштів непрямим методом

Стаття

Код рядка

Зміст показника

Джерела інформації для формування показника (статті)

1

2

3

4

5

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

Рядок 2290 чи 2295 ф. №2 залежно від результатів звичайної діяльності

Коригування на:

амортизацію необоротних активів

3505

Відображається сума нарахованої за період амортизації

Рядок 2515 гр. 3 ф. №2

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

Зазначають збільшення чи зменшення суми забезпечень наступних витрат і платежів за результатами періоду, не пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

(1520 + 1660 гр. 4 ф. № 1) – (1520 + 1660 гр. 3 ф. № 1)

(1520 + 1660 гр. 3 ф.№ 1)-(1520 + 1660 гр. 4 ф. №. 1)

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

Відображаються збитки / прибутки від операційних курсових різниць унаслідок перерахунку грошових коштів та їх еквівалентів в іноземній валюті за курсом НБУ При цьому збиток відображають у графі 3 звіту (надходження), а прибуток – у графі 4 (витрачання).

Додатна різниця між оборотами за Д-т 945 та Кт 714

Додатна різниця між оборотами за Кт 714 та Д-т 945

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

У рядку фіксують збиток (графа 3) / прибуток (графа 4) від: – володіння та реалізації фінансових інвестицій; – продажу інвестиційної нерухомості, не активів, утримуваних для продажу, і груп вибуття, інших довгострокових активів; – обміну оборотних активів на необоротні й фінансові інвестиції; – неопераційних курсових різниць; а також інші прибутки /збитки від інвестиційної та фінансової діяльності

(2255 + 2270) – (2200 + 2220 + 2240) + (2180- 2120) гр. 3 ф. №. 2

(2200 + 2220 + 2240)-(2255 + 2270) + (2120 – 2180) гр. 3 ф. №2

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

Відображається прибуток (збиток), отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі

Додатна різниця (2200 – 2255) гр. 3 ф. №2

Додатна різниця (2255 – 2200) гр. 3 ф. №2

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

Наводиться прибуток (збиток) від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, і від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарських активів

Додатна різниця (2181+2182-2121 – 2122) гр. 3 ф. № 2

Додатна різниця (2121+2122-2181 – 2182) гр. 3 ф. № 2

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

Відображається збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття

Додатна різниця (2120 -2180) гр. 3 ф. № 2 (у частині доходів і витрат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття)

Додатна різниця (2180 – 2120) гр. 3 ф. № 2 (у частині доходів і витрат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття)

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

Відображається збиток (прибуток) від реалізації фінансовий інвестицій

Додатна різниця між оборотами по Кт 971 і Д-т 793 та оборотами по Д-т 741 із Кт 793

Додатна різниця між оборотами по Д-т 741 із Кт 793 та оборотами по Кт 971 із Д-т 793

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

Відображаються збиток (прибуток) від зміни корисності необоротних активів

Додатна різниця між оборотами по Д-т 972 та по Кт 742

Додатна різниця між оборотами по Кт 742 та по Д-т 972

Фінансові витрати

3540

Відображаються включені до Звіту про фінансові результати (форма № 2) витрати на сплату відсотків за користування позиковими коштами

Обороти за Кт 95 у кореспонденції 3 Д-т 792 (значення наводять у дужках) або ряд. 2250 ф. №2

X

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

Зазначають зменшення (графа 3) / збільшення (графа 4) статей оборотних активів (крім статей "Грошові кошти та їх еквіваленти", "Поточні фінансові інвестиції" та інших статей не операційних оборотних активів), що відбулись протягом звітного періоду

Різниця між гр. 3 та гр. 4 рядка 1195 ф. № і,

скоригованими на суму рядків 1165,1160 ф.№1 (з урахуванням певних обмежень)

Різниця між гр. 4 та гр. 3 рядка 1195 ф. № 1,

скоригованими на суму рядків 1165, 1160 ф.№1(з урахуванням певних обмежень)

Збільшення (зменшення) запасів

3551

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення (гр. 4) вартості запасів, окрім зміни у результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1100 ф. №1

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1100 ф. №1

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення (гр. 4) вартості поточних біологічних активів, окрім зміни у результаті негрошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1110 ф. № 1

Додатна різниця (гр. 4-гр. 3) ряд. 1110 ф. № 1

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення (гр. 4) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, окрім суми зміни заборгованості в результаті її погашення необоротними активами

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1125 ф. №1

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1125 ф. № 1

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення (гр. 4) іншої поточної дебіторської заборгованості, окрім змін, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1155 ф. №1

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1155 ф. № 1

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення (гр. 4) витрат майбутніх періодів, окрім зменшення таких витрат унаслідок їх включення до складу групи вибуття

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. і 170 ф. Xі-1

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд, 1170 ф.№ 1

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

Відображається зменшення (гр. 3) або збільшення (гр. 4) інших оборотних активів, окрім сум змін, пов'язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1190 ф.№1

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1190 ф. № 1

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

Шляхом аналізу Розділу III Пасиву Балансу визначають надходження (збільшення) і видаток (зменшення) сум зобов'язань

Різниця між гр. 4 та гр. 3 рядка 1695 ф. № 1,

скоригованими на суму рядків 1600, 1610, 1660,1640 ф. № 1

Різниця між гр. 3 та гр. 4 рядка 1695 ф. № 1,

скоригованими на суму рядків 1600, 1610, 1660, 1640 ф. № 1

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, крім зміни поточних зобов'язань у результаті здійснення не грошових операцій із включення поточних зобов'язань до груп вибуття, інвестиційної та фінансової діяльності, а також виправлення помилок минулих років

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1610 ф. № 1

Додатна різниця (гр, 3 – гр. 4) ряд. 1610 ф. № 1

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) поточної дебіторської заборгованості із розрахунків з бюджетом, окрім зменшення суми зобов'язань з поточного податку на прибуток у зв'язку з його сплатою, а також ПДВ, що виник у результаті

інвестиційної діяльності

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1620 ф. № 1

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд, 1620 ф. № 1

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) поточної дебіторської заборгованості за розрахунками зі страхування

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1625 ф. № 1

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1625 ф. № 1

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці, які відбулися протягом звітного періоду та пов'язані з операційною діяльністю

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1630 ф. № 1

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1630 ф. № 1

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) доходів майбутніх періодів, крім зміни в результаті їх створення від операцій з коштами цільового фінансування, подальшого їх визнання доходами поточного періоду, повернення коштів цільового

фінансування тощо

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1665 ф. № 1

Додатна різниця (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1665 ф. № 1

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань

3567

Відображається збільшення (гр. 3) або зменшення (гр. 4) інших поточних зобов'язань, пов'язаних із операційною діяльністю

Додатна різниця (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1690 ф. №1

Додатна різниця (гр. 3 – гр.4) ряд. 1690 ф. № 1

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

Відображають різницю між сумами надходжень і видатків після коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування

(3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 3) – (3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 4)

(3500 + 3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 4) – (3505 + 3510 + 3515 + 3520 + 3550 + 3560 гр. 3)

Сплачений податок на прибуток

3580

Зазначається сума сплаченого за період податку на прибуток (за виключенням його частини, що належить до фінансової та/або інвестиційної діяльності)

X

Аналітичні дані за Д-т 641 у кореспонденції 3 Кт 30, 31

Сплачені відсотки

3585

Відображаються суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним в операційній діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються

X

Аналітичні дані за Д-т 684 Кт 30, 31 або Д-т відповідних видатків Кт 30, 31

Чистий рух коштів бід операційної діяльності

3195

3570 гр. 3 – 3580 – 3585 гр. 4

3570 + 3580 + 3585 гр. 4 або (3580 + 3585) гр. 4 – 3570 гр. 3

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

фінансових інвестицій

3200

Показують суму грошей від продажу акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток у капіталі інших підприємств

Аналітичні дані Кт 37 в

кореспонденції з Д-т 30, 31

X

необоротних активів

3205

Зазначають надходження грошей у вигляді відсотків за позиками, надані іншим сторонам (інші, ніж позики, здійснені фіну становою) за фін- інвестиціями в боргові цінні папери, за використання переданих у фінансову оренду необоротних активів тощо

Аналітичні дані Кт 373 в кореспонденції з Д-т 30, 31

X

дивідендів

3220

Надходження по дивідендах від володіння акціями або частками у капіталі інших підприємств

Аналітичні дані Кт 373 в

кореспонденції з Д-т 30, 31

X

Надходження від деривативів

3225

Показують надходження грошових коштів, зокрема від ф'ючерсних, форвардних контрактів, контрактів "своп" та опціонів.

Аналітичні дані Кт 379 в кореспонденції з Д-т 30, 31

X

Надходження від погашення позик

3230

Відображається сума грошових надходжень від повернення авансів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю; повернення позик, виданих раніше іншим сторонам

Аналітичні дані Д- т 30 31 із Кт 183, 371, 377 (у частині погашення позик та повернення авансів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

X

Інші надходження

3250

Відображаються надходжень від інвестиційної діяльності, які неможливо включити в будь-яку іншу статтю цього розділу чи виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості

Аналітичні дані по Кт 37, 68 у кореспонденції 3 Д-т 30, 31

X

Витрачання на придбання:

фінансових інвестицій

3255

Відображають виплати грошей для придбання акцій або боргових зобов'язань інших підприємств, а також часток участі в спільних підприємствах

X

Аналітичні дані до зміни в даних рядків 1030, 1035, 1160, 1690 (у частині зобов'язань за раніше придбаними інвестиціями) ф. № 1 або Аналітичні дані Д- т 68 у

кореспонденції 3 Кт 30, 31

необоротних активів

3260

Зазначають виплату грошей для придбання

(створення) основних засобів, нематеріальних та інших необоротних активів

X

Аналітичні дані до зміни в даних рядків 1000, 1005, 1010, 1015, 1030, 1690 (у частині зобов'язань за раніше придбаними інвестиціями) ф. №

 • 1 або аналітичні дані по Д-т 377,
 • 63, 68 у

кореспонденції з Кт30, 31

Виплати за деривативами

3270

Показують виплату грошових коштів, зокрема по ф'ючерсних, форвардних контрактах, контрактах "своп" та опціонів.

X

Аналітичні дані по Д-т 379 у кореспонденції з Кт 30, 31

Витрачання на надання позик

3275

Відображається вибуття грошових коштів у зв'язку 3 наданням авансів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, позик іншим сторонам

X

Аналітичні дані по Д-т 183, 371, 377 із Кт 30, 31 (у частині перерахування позик та авансів, пов'язаних з інвестиційною діяльністю)

Інші платежі

3290

 • (3200 + 3205 + 3215 + 3220 +
 • 3225 + 3230 +
 • 3250 гр. 3 ) – (3255 + 3260+ 3270 + 3275 + 3290 гр. 4)

(3255 + 3260 + 3270 + 3275 + 3290 гр. 4) – (3200 + 3205 + 3215 + 3220 + 3225 + 3230 + 3250 гр. 3)

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

Власного капіталу

3300

Відображають надходження грошей від розміщення акцій та інших операцій, що приводять до збільшення власного капітал

Аналітичні дані Кт 40, 42,45, 46 в кореспонденції 3 Д-т 30, 31

X

Отримання позик

3305

Відображають надходження грошей за рахунок боргових зобов'язань

Аналітичні дані Кт 50, 52, 60, 62 в кореспонденції 3 Д-т 30, 31

X

Інші надходження

3340

Відображають інші надходжень від фінансової діяльності, які неможливо включити до будь- якої іншої статті цього розділу або виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості

Аналітичні дані по Д-т 30, 31 (у частині інших надходжень від фіндіяльності)

X

Витрачання на:

Викуп власних акцій

3345

Відображають виплати грошей для придбання власних акцій

X

Аналітичні дані Д- т 45 в

кореспонденції 3 Кг 30. 31

Погашення позик

3350

Відображають суми погашених грошима позик

X

Аналітичні дані Д- т 60, 50 в кореспонденції 3 Кт 30, 31

Сплату дивідендів

3355

Відображають виплачені грошима дивіденди

X

Аналітичні дані Д- т 67 в кореспонденції з Кт 30, 31

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

Відображається сума сплачених грошових коштів у рахунок погашення заборгованості з фінансової оренди

X

Аналітичні дані по Д-т 53, 61 із Кт 30, 31 (у частині погашення заборгованості по фінансовій оренді)

Інші платежі

3390

Відображається всіх інших грошових витрат від фінансової діяльності, які неможливо включити до будь-якої іншої статті цього розділу або виділити в окремий рядок за ознакам суттєвості

X

Аналітичні дані Кт 30, 31 (у частині інших грошових коштів, пов'язаних із фіндіяльністю)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

(3300 + 3305 + 3340 гр. 3) – (3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3390 гр. 4)

(3345 + 3350 + 3355 + 3360 + 3365 + 3390 гр. 4) – (3300 + 3305 + 3340 гр. 3)

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

 • 3195 + 3295 +
 • 3395 гр. 3 або (3195 гр. 3) – (3295 + 3395 гр. 4) або(3195 + 3295 гр. 3) – (3395 гр. 4)
 • 3195 + 3295 +
 • 3395 гр. 4 або (3195 гр. 4)-(3295 + 3395 гр. 3) або (3195 +3295 гр. 4) – (3395 гр. 3)

Залишок коштів на початок року

3405

Показують суму грошових коштів, відображених в Балансі підприємства на початок звітного періоду

Рядок 1165 гр. 3 ф. № 1

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

Відображають суми збільшення або зменшення залишку грошових коштів у результаті перерахунку іноземної валюти при зміні валютних курсів протягом звітного періоду

Рядок 3515 гр. 4

Рядок 3515 гр. 3

Залишок коштів на кінець року

3415

Повинно дорівнювати рядку 1165 графи 4 Балансу

 • 3400 + 3405 +
 • 3410 гр. 3 або (3405 гр. 3) – (3400 + 3410 гр. 4) або (3400 + 3405 гр. 3) – (3410 гр. 4) або (3405 + 3410 гр. 3) – (3400 гр. 4)

X

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >