< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діагностика майнового стану і виробничого потенціалу підприємства

Діагностика майна підприємства. Аналіз необоротних активів

Загальні підходи, мета і завдання діагностики майна підприємства

Результати діяльності підприємства, його здатність бути постійно платоспроможним і ліквідним, фінансово стійким й інвестиційно привабливим, конкурентоспроможним на ринку значною мірою визначаються тими вихідними умовами, в яких функціонує підприємство, та від його забезпеченості виробничими засобами. З цих причин важливою складовою діагностики як управлінського інструменту є вивчення й оцінювання виробничого потенціалу підприємства, що передбачає аналіз майнового стану та деталізоване оцінювання необоротних і оборотних активів.

Майно суб'єктів господарювання – це сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб'єктів господарювання та відображаються в їх балансі. По майна підприємства належать усі його активи. тому діагностика майнового стану – це вивчення й оцінювання активів підприємства.

Основною метою діагностики майна є оцінка забезпеченості підприємства активами для здійснення ефективної власної господарської діяльності. Задачами аналізу є:

  • 1) оцінювання наявності, складу та структури майна підприємства, а також виявлення тих видів активів, які займають найбільшу частку у майні підприємства та потребують поглибленого вивчення;
  • 2) визначення тенденцій динаміки майна, визначення причин і наслідків зміни наявності майнових активів;
  • 3) оцінювання забезпеченості підприємства майновими активами для провадження власної господарської діяльності;
  • 4) обґрунтування напрямів і заходів з поліпшення майнового стану підприємства.

Діагностику майнового стану доцільно здійснювати по таких етапах.

  • 1. Визначити й оцінити сукупну вартість майна та його структуру.
  • 2. Проаналізувати динаміку майна.
  • 3. Поглиблено вивчити необоротні активи та забезпеченість ними підприємства, оцінити їх стан, рух й ефективність використання.
  • 4. Обґрунтувати заходи з поліпшення стану й ефективності використання необоротних активів.
  • 5. Поглиблено проаналізувати оборотні активи, їх стан і структуру, ефективність використання;
  • 6. Обґрунтувати заходи з поліпшення забезпеченості й підвищення ефективності використання оборотних активів.

Основою майнового забезпечення діяльності підприємства є необоротні активи. Тому у даній темі навчального посібника наведено загальні засади оцінювання майна підприємства та поглибленого аналізу необоротних активів. Методи оцінювання оборотних активів внаслідок їх специфіки та порядку використання у діяльності підприємства значно вирізняються від методів оцінки необоротного капіталу. З цих причин засади аналізу оборотного капіталу наведено у наступній темі навчального посібника.

Аналіз структури і динаміки майна підприємства

Для аналізу структури і динаміки майна підприємства вивчають актив його балансу. Проте, зважаючи на розгалуженість статей, наведених у бухгалтерському балансі, що ускладнює процес аналізу, в практиці економічних оцінок прийнято формувати так званий аналітичний баланс. Виділяють декілька видів аналітичного балансу: 1) за укрупненими статтями; 2) з трансформацією балансу відповідно міжнародним підходам бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 3) агрегований баланс для аналізу його ліквідності.

При оцінюванні майнового стану користуються балансом, сформованим за укрупненими статтями. Приклад аналізу структури активів підприємства "Київ" наведено у табл. 3.1. Інформаційною базою аналізу слугували дані додатків А і Б, в яких подано баланс умовного підприємства за різними стандартами фінансової звітності. Зауважимо, що у табл. 3.1. наведено лише ті статті активів, які мали додатне значення у балансі підприємства.

З даних табл. 3.1 видно, що найбільшу частку у майні підприємства займають оборотні активи, їх питома вага упродовж аналізованого року зросла з 63,30 до 72,81%. Основна частина оборотних активів представлена запасами. Сукупна вартість усіх запасів сягнула половини активів підприємства на кінець досліджуваного періоду. Така тенденція може свідчити про пригнічення виробничо-збутових процесів, надмірне накопичення запасів підприємства. Це зумовлює іммобілізацію грошових коштів, зростання складських витрат й може розцінюватися негативно.

У досліджуваному періоді значно зросла частка дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги – з 11,24 до 18,43% і сукупно з дебіторською заборгованістю за розрахунками склала у майні підприємства понад 20%. Це може бути наслідком зміни кредитно-збутової політики підприємства з метою підвищення обсягів продажу та скорочення залишків готової продукції на складі, що цілком позитивно. Проте, необхідно пам'ятати, що надмірне зростання обсягів дебіторської заборгованості призводить до скорочення фінансових можливостей підприємства, зростання ризиків неповернення боргів споживачами й інших негативних наслідків.

Таблиця 3.1

Структурний аналіз майна підприємства "Київ" за укрупненими статтями, %

Найменування статті

На

01.01.

На

01.04.

На

01.07.

На

01.10.

На

31.12.

Нематеріальні активи

1,32

1,27

1,15

0,99

0,87

Незавершені капітальні інвестиції

5,96

6,36

6,48

4,67

3,14

Основні засоби

26,66

24,80

22,17

20,27

20,51

Довгострокові фінансові інвестиції – всього

1,95

1,97

1,87

1,69

1,64

Усього необоротних активів

35,89

34,39

31,67

27,62

26,17

Запаси – всього

46,44

48,79

49,62

50,67

50,22

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

11,24

11,79

11,91

15,15

18,43

Дебіторська заборгованість за розрахунками – всього

3,61

2,20

4,39

4,07

3,29

Поточні фінансові інвестиції

1,15

1.16

1,21

1,09

0,63

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,86

0.87

0,44

0,35

0,24

Усього оборотних активів

63,30

64.80

67,56

71,34

72,81

Усього необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

0,80

0.81

0,77

1,04

1,02

Всього активів

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

Грошові кошти займають менше 1% у структурі активів, їх частка скорочується у динаміці, що свідчить про ймовірність незадовільної платоспроможності підприємства.

Питома вага необоротних активів стабільно скорочується у динаміці. Аналогічна тенденція притаманна, зокрема, основним засобам – основній компоненті необоротних активів аналізованого підприємства, що свідчить про погіршення майнового забезпечення діяльності підприємства.

Отже, у процесі подальших оцінок необхідно здійснювати поглиблений аналіз причин і наслідків зміни частки запасів, дебіторської заборгованості та основних засобів у майні досліджуваного підприємства. Особливу увагу варто приділити оцінюванню платоспроможності, стану основних засобів та ефективності використання оборотних активів.

Аналіз динаміки активів підприємства може здійснюватися за абсолютними і відносними показниками (зокрема за темпами росту і темпами приросту показників основних складових активів підприємства). У табл. 3.2 наведено приклад горизонтального аналізу активів досліджуваного підприємства "Київ" за темпами приросту, здійснений на основі інформації додатків А і Б. Темп приросту визначається як відношення абсолютного приросту показника за досліджуваний період до його значення на початок аналізованого періоду у відсотках.

Таблиця 3.2

Аналіз динаміки майна підприємства "Київ" за темпами приросту по укрупнених статтях, %

Найменування статті

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Нематеріальні активи

-4,35

-4.55

-4,76

-10,00

Незавершені капітальні інвестиції

5,77

7.27

-20,34

-30,85

Основні засоби

-7,74

-5.83

0,99

3.92

Довгострокові фінансові інвестиції – всього

0,00

0.00

0,00

0.00

Усього необоротних активів

-4,95

-3.03

-3,64

-2,70

Запаси – всього

4,20

7.11

12,83

1,76

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4,08

6.37

40,55

24,92

Дебіторська заборгованість за розрахунками – всього

-39,68

110.53

2,50

-17,07

Поточні фінансові інвестиції

5,00

0.00

4,55

0,00

Грошові кошти та їх еквіваленти

0,00

-46.67

-12,50

-28,57

Усього оборотних активів

1,54

9.81

16,65

4,81

Усього необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

0,00

0.00

50,00

0,00

Всього активів

-0,80

5.32

10,48

2,68

Як видно з даних табл. 3.2 випереджаючими темпами змінюється наявність дебіторської заборгованості, грошових коштів, запасів та незавершеного будівництва, що підтверджує доцільність їх поглибленого аналізу.

Чим більші зміни будь-якої складової активів підприємства спостерігаються, тим більш поглиблено має аналізуватися така складова у процесі подальших оцінок та виявлятися причинно-наслідкові зв'язки виявлених змін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >