< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінювання наявності, стану і руху основних засобів

В аналізі майнового стану особлива роль відводиться оцінюванню основних засобів. Така оцінка здійснюється по наявності, стану і руху, а також ефективності використання цього виду активів. Інформаційною основою для аналізу наявності, стану і руху основних засобів слугують дані "Балансу" та II частини "Основні засоби" форми № 5 "Примітки до річної фінансової звітності" (приклад якої у скороченому вигляді наведено у додатку Е. Основні показники аналізу та алгоритми їх обчислення наведено в таблиці 3.4.

Найбільш загальними є показники наявності основних засобів, які слугують основною початкової діагностики.

Частка основних засобів у активах є інформативним показником, який допомагає оцінити роль основних засобів у активах підприємства. Чим він вищий, тим краще забезпечене підприємство основними засобами і тим більш поглиблено необхідно їх аналізувати. Нормативне значення для даного показника не визначено, адже його оптимальне значення залежить від специфіки діяльності підприємства – для промислових і фондоміських виробництв він має бути значним, а для підприємств торгівлі й інших господарюючих суб'єктів, діяльність яких потребує максимальної забезпеченості оборотним капіталом, частка основних засобів у активах повинна бути незначною.

Коефіцієнт забезпеченості основних засобів оборотними активами показує співвідношення оборотних коштів і вартості основних засобів. Оптимальне значення даного показника, як і попереднього, значною мірою обумовлюється специфікою діяльності підприємства. Тому загальний норматив тут також не визначено. Фінансова служба або менеджмент підприємства можуть самостійно встановити оптимальне співвідношення між оборотними активами і основними засобами виходячи із технічних і технологічних потреб діяльності. У процесі аналізу фактичне значення коефіцієнта порівнюється з встановленими у такий спосіб нормативом.

Частка активної частини основних засобів показує питому вагу вартості активної частини у сукупній вартості основних засобів. Для цього показника зазвичай не встановлюється загальне нормативне значення, а здійснюється його оцінка за динамікою. Для підприємств виробничої сфери позитивно оцінюється вагоме значення показника і його зростання у динаміці. Для підприємств, діяльність яких не потребує забезпеченості активною частиною основних засобів (наприклад, підприємства, які надають послуги з оренди складських і офісних приміщень), значення показника може залишаться низьким.

Частка активної частини у первісній вартості основних засобів дає можливість шляхом порівняння з попереднім показником оцінити наскільки існуюча структура основних засобів відрізняється від початково сформованої. Позитивно розцінюється ситуація, за якої відмінності між цими двома показниками незначні.

Таблиця 3.4

Показники оцінювання наявності, стану і руху основних засобів

Найменування

показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

Нормативне

значення

1

2

3

4

5

Показники наявності

1. Частка основних засобів у активах, %

ЗВОЗ/А

X 100

форма № 1 р.030 / форма № 1 р.280 х 100

форма № 1 р. 1010 / форма № 1 р. 1300 100

Не нормується, оцінюється ситуаційно

2. Коефіцієнт забезпеченості основних засобів оборотними активами

ОА/

ЗВОЗ

(форма № 1 р.260 + форма № 1 р.270) / форма № 1 р.030

форма № 1 р. 1195 / форма № 1

р.1010

Не нормується

3. Частка активної частини основних засобів, %

ПВОЗач / ПВОЗ

(форма №5 II частина: р.130 + р.150 + р.160 + р.240 к.3 (на початок року) або к. 14 (на кінець року)) / форма №5 II частина р.260 к. 3 (на початок року) або к. 14 (на кінець року)

(форма №5II частина: р.130 + р.150 + р.160 + р.240 К.3 (на початок року) або к. 14 (на кінець року)) / форма №5 II частина р.260 к.3 (на початок року) або к.14 (на кінець року)

Не нормується, оцінюється ситуаційно

Показники стану

4. Коефіцієнт зносу основних засобів

Зн/

ПВОЗ

форма № 1 р. 032 / форма № 1 р. 031

форма № 1 р. 1012/форма № 1

р.1011

< 0,2 – оптимальний рівень зносу;

  • 0,2-0,5 – прийнятний рівень зносу;
  • 0,5-0,8 – передкризовий рівень зносу;

> 0,8 критичний рівень зносу

5. Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

Знач/

ПВОЗач

(форма №5 II частина: р.130 + р. 150 + р.160 + р.240 к.4 (на початок року) або к.15 (на кінець року)) / (форма №5 II частина: р.130 + р.150 + р.160 + р.240 к.3 (на початок року) або к.14 (на кінець року))

(форма №5 II частина: р.130 + р.150 + р.160 + р.240 к.4 (на початок року) або к.15 (на кінець року)) / (форма №5 II частина: р.130 + р.150 + р.160 + р.240 к.3 (на початок року) або к.14 (на кінець року))

Аналогічно коефіцієнту зносу основних засобів

6. Коефіцієнт придатності основних засобів

ЗВОЗ/

ПВОЗ

форма № 1 р.030 / форма № 1 р.031

форма № 1 р.1010 / форма № 1

р.1011

> 0,8 - оптимальний рівень; 0,2-0,5 - прийнятний рівень; 0,5-0,8 - передкризовий рівень; < 0,2 - критичний рівень

Показники руху

7. Коефіцієнт вибуття основних засобів

ПВОЗв / ПВОЗпп

форма №5 II частина р.260 к.8 / форма №5 II частина р.260 к.З

форма №5 II частина р.260 к.8 / форма №5 II частина р.260 к.З

Не нормується, оцінюється виходячи зі структури основних засобів

8. Коефіцієнт оновлення основних засобів

ПВОЗпп/

пвозш

форма №5 II частина р.260 к.5 / форма №5 II частина р.260 к.14

форма №5 II частина р.260 к.5 / форма №5 II частина р.260 к.14

Має перевищувати коефіцієнт вибуття

9. Коефіцієнт приросту основних засобів

(ПВОЗ„-

ПВОЗв)/

ПВОЗпп

(форма №5 II частина р.260 к.5 - форма №5 II частина р.260 к.8) / форма №5 II частина р.260 к.З

(форма №5 II частина р.260 к.5 - форма №5 II частина р.260 к.8) / форма №5 II частина р.260 к.З

> 0

10. Строк оновлення основних засобів, років

ПВОЗпп / ПВОЗп

форма №5 II частина р.260 к.З / форма №5 II частина р.260 к.5

форма №5 II частина р.260 к.З / форма №5 II частина р.260 к.5

Зменшення у динаміці

11. Коефіцієнт відносного приросту основних засобів

(ПВОЗп-

ПВОЗв)/

ПВОЗп

(форма №5 II частина р.260 к.5 - форма №5 II частина р.260 к.8) / форма №5 II частина р.260 к.5

(форма №5 II частина р.260 к.5 - форма №5 II частина р.260 к.8) / форма №5 II частина р.260 к.5

> 0

Умовні позначення:

ЗВОЗ - залишкова вартість основних засобів;

А - сукупна вартість активів;

ОА - вартість оборотних активів;

ПВОЗач - первісна вартість активної частини основних засобів;

ПВОЗ - первісна вартість основних засобів;

Зн - вартість зносу основних засобів;

Знач - вартість зносу активної частини основних засобів;

ПВОЗв - первісна вартість основних засобів, які вибули за період;

ПВОЗпп - первісна вартість основних засобів на початок періоду;

ПВОЗн - первісна вартість основних засобів, які надійшли за період;

ПВОЗкп - первісна вартість основних засобів на кінець періоду.

Показники обчислюються за даними форми № 1 "Баланс" та частини II "Основні засоби" форма № 5 "Примітки до річної фінансової звітності", р. - рядок, к. - колонка

Показники стану основних засобів.

Ковфіиієнт зносу основних засобів визначається співвідношенням нарахованої за весь термін їх використання вартості зносу та первісної (або переоціненої) вартості основних засобів, за якою їх було придбано або створено. Значення показника формується під впливом багатьох чинників: терміну використання основних засобів, їх складу і структури, прийнятої на підприємстві амортизаційної політики тощо. Тому оцінювати даний показник для різних підприємств доцільно виходячи зі специфіки їх діяльності. Проте, у будь-якому випадку позитивним вважається низьке значення коефіцієнту зносу та його зниження у динаміці. Загальні критерії оцінювання коефіцієнту зносу наведено у табл. 3.4.

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів відображає зношеність активної частини основних засобів і, як і попередній, позитивно оцінюється при його мінімальних значеннях та зниженні у динаміці.

Коефіцієнт придатності основних засобів є взаємозамінним із коефіцієнтом зносу основних засобів. Оскільки чисельники цих коефіцієнтів у сумі завжди дорівнюватимуть знаменнику (залишкова вартість + знос = первісна вартість основних засобів), то сума коефіцієнтів зносу і придатності дорівнюватиме одиниці. З цих причин у процесі оцінок доцільно використовувати лише один із вказаних коефіцієнтів залежно від методики аналізу або за вибором аналітика. Коефіцієнт придатності основних засобів позитивно оцінюється при його максимальному значенні й зростанні у динаміці.

Коефіцієнт придатності активної частини основних засобів є взаємозамінним із коефіцієнтом зносу активної частини основних засобів, позитивно оцінюється при його максимальній величині і зростанні у динаміці.

Показники руху основних засобів.

Коефіцієнт вибуття основних засобів в основному характеризує процес вилучення з майна підприємства спрацьованих і застарілих основних засобів. Його оптимальне значення залежить від специфіки діяльності підприємства та структури його основних засобів. Так, для підприємств у яких найбільшу частку у структурі основних засобів займають ті з них, які вирізняються прискореним моральним і фізичним старінням, коефіцієнт вибуття має зростати. У інших господарюючих суб'єктів вибуття може позитивно оцінюватися при невисокому значенні коефіцієнту. У середньому рівень вибуття має відповідати середній нормі амортизації основних засобів підприємства.

Коефіцієнт оновлення основних засобів характеризує рівень оновлення основних засобів підприємства і є одним із основних оціночних показників. Його оптимальне значення залежить від потреб підприємства щодо поліпшення основного капіталу. Позитивно розцінюється ситуація, за якої значення коефіцієнту оновлення перевищує коефіцієнт вибуття. У такому разі забезпечується інтенсивне поліпшення майнового стану підприємства. Крім того, для підприємств з високим показником зносу основних засобів коефіцієнт оновлення має бути особливо значним, що забезпечить поліпшення технічного стану засобів у перспективі.

Коефіцієнт приросту основних засобів дозволяє оцінити збільшення вартості основних засобів у досліджуваному періоді. У разі, коли цей показник більше нуля забезпечується нарощування майнового потенціалу підприємства, що розцінюється цілком позитивно. Якщо коефіцієнт менше нуля – підприємство втрачає свій потенціал, що згодом може призвести до ускладнення діяльності та зниження її ефективності.

Строк оновлення основних засобів відображає термін часу, впродовж якого відбувається повне оновлення основних засобів підприємства. Загалом строк оновлення має відповідати або бути дещо меншим від середнього терміну корисного використання основних засобів підприємства. Крім того, для господарюючих суб'єктів з підвищеним рівнем морального „старіння” і зносу основних засобів позитивно розцінюється скорочення даного показника.

Коефіцієнт відносного приросту основних засобів відображає чистий приріст основних засобів і використовується для поглиблення й розширення аналізу. Позитивно оцінюється у разі, коли його значення більше нуля.

У табл. 3.5. наведено приклад обчислення показників наявності, стану і руху основних засобів досліджуваного підприємства "Київ". Інформаційною основною аналізу слугувала інформація додатків Б (додатку А) та Е.

Таблиця 3.5

Аналіз наявності, стану і руху основних засобів підприємства "Київ"

Найменування показника

На

01.01.

На

01.04.

На

01.07.

На

01.10.

На

31.12.

Відхилення 01.01. від 31.12., +,-

Частка основних засобів у активах,

%

26,66

24,80

22,17

20,27

20,51

-6,15

Коефіцієнт забезпеченості основних засобів оборотними активами

2,37

2,61

3,05

3,52

3,55

1,18

Частка активної частини основних засобів, %

50,99

X

X

X

47,45

-3,54

Коефіцієнт зносу основних засобів

0.42

0.47

0,51

0,53

0,54

0.12

Коефіцієнт зносу активної частини основних засобів

0,49

X

X

X

0,71

0,22

Коефіцієнт придатності основних засобів

0,58

0,53

0,49

0,47

0,46

-0,12

Коефіцієнт вибуття основних засобів

X

X

X

X

0,05

X

Коефіцієнт оновлення основних засобів

X

X

X

X

0,17

X

Коефіцієнт приросту основних засобів

X

X

X

X

0,14

X

Строк оновлення основних засобів, років

X

X

X

X

5,92

X

Коефіцієнт відносного приросту основних засобів

X

X

X

X

0,74

X

Як видно з табл. 3.5 частка основних засобів у активах підприємства поступово скорочується. Оскільки підприємство, що аналізується, є виробничим, то така тенденція свідчить про втрату його виробничого потенціалу і розцінюється негативно.

Поряд з тим, знижується частка активної частини основних засобів. Істотно зростає коефіцієнт зносу, особливо зносу активної частини, знижується їх придатність. Водночас на підприємстві підвищується забезпеченість основних засобів оборотними активами, відбувається приріст основних засобів у динаміці, коефіцієнт оновлення значно перевищує коефіцієнт вибуття, а строк оновлення не досягає і 6 років. Проте, зважаючи на незадовільний стан основного капіталу підприємства керівництву необхідно вживати заходів, спрямованих на оновлення і модернізацію основних засобів.

Оцінювання ефективності використання основних засобів здійснюється за допомогою ряду спеціальних показників, основні з яких наведено в табл. 3.6.

Таблиця 3.6

Показники оцінювання забезпеченості основними засобами й ефективності їх використання

Найменування

показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення з а статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

1. Рентабельність основних засобів,

°о

ЧП / ЗВОЗсер 100

форма №2 р. 220 / ((форма №1 р.030 к.3 + форма №1 р.030 К.4) / 2) 100

форма №2 р. 2350 / ((форма №1 р.1010 к.3 + форма№1 р.1010 к.4) / 2) X 100

2. Фондовіддача

ЧД / ЗВОЗсер

форма №2 р. 035 / ((форма №1 р.030 к.3 + форма №1 р.030 к.4) / 2)

форма №2 р. 2000 / ((форма №1 р.1010 к.3 + форма№1 р.1010 к.4)/2)

3 .Фондоозброєність

ЗВОЗ/ЧПр

форма №1 р.030 / ЧПр (за даними обліку кадрів)

форма№1 р.1010 / ЧПр (за даними обліку кадрів)

Умовні позначення:

ЧП – чистий прибуток підприємства;

ЗВОЗСЄр – середня за період залишкова вартість основних засобів;

ЧД – чистий доход від реалізації товарів, робіт, послуг,

ЗВОЗ – залишкова вартість основних засобів на конкретну дату;

ЧПР – чисельність працюючих на конкретну дату (вказана дата має співпадати із датою показника ЗВОЗ).

Особливістю обчислення показників використання основних засобів, як і будь-яких інших показників ефективності, є те, що при їх розрахунку використовуються "динамічні" і "статичні" величини. Під "динамічними" величинами доцільно розуміти показники результатів діяльності, які сформувалися за певний проміжок часу. Наприклад: виручка від реалізації продукції, витрати на виробництво і реалізацію продукції, операційний прибуток, чистий прибуток тощо. Динамічні величини зазвичай відображаються у формі №2 фінансової звітності "Звіт про фінансові результати". Під "статичними" величинами розуміються показники майна та джерел фінансування капіталу підприємства, які відображаються у звітності підприємства на конкретну дату. Наприклад, власний капітал, основні засоби, запаси, заборгованість тощо. Статичні показники наводяться у формі №1 "Баланс". Взаємозв'язок цих двох видів величин полягає в тому, що майно та капітал підприємства слугують засобами ведення діяльності й, відповідно, отримання фінансових результатів від неї.

Наприклад, у підприємства на січень аналізованого року було два вантажних автомобіля сукупною вартістю 120 тис. грн. У липні було придбано ще 3 вантажні автомобілі сукупною вартістю 190 тис. грн. Отже на кінець аналізованого року підприємство мало на своєму балансі 5 автомобілів вартістю 310 тис. грн. Упродовж року було отримано чистого прибутку від вантажоперевезень у сумі 70 тис. грн. Якщо постане питання про визначення рентабельності коштів вкладених у придбання автомобілів, то аналітик має міркувати так: „півроку підприємство використовувало автомобілі вартістю 120 тис. грн., а інші півроку – 310 тис. грн. Отже їх усереднена вартість становила 215 тис. грн. ((120+310)/2). Саме засоби з такою середньою вартістю використовували для отримання чистого прибутку. Тому рентабельність доцільно обчислювати як співвідношення чистого прибутку і такої усередненої вартості (70 / ((120+190)/2) < 100 = 32,56%). Звідси витікає правило, яке застосовується для всіх показників у фінансовому аналізі:

Якщо при обчислені фінансового показника або коефіцієнта використовуються одночасно дані форм №1 та №2, показники балансу (форми №1) завжди визначаються в середньому за аналізований період.

Вказане правило буде неодноразово застосовуватися при обчислені показників ефективності використання оборотних активів, рентабельності, ділової активності в інших темах даного навчального посібника.

Щодо показників ефективності використання основних засобів, то їх сутність і порядок оцінювання полягають у такому.

Рентабельність основних засобів відображає рівень прибутковості коштів, вкладених у основні засоби підприємства. Позитивно оцінюється при зростанні у динаміці, адже у такому випадку свідчить про поліпшення використання основних засобів.

Фондовіддача допомагає оцінити обсяг чистого доходу від реалізації, отримуваний з розрахунку на 1 грн. коштів, вкладених у придбання основних засобів. Відзначимо, що фондовіддача може обчислюватися не лише по сумі чистого доходу, а й виходячи з розміру валового доходу або вартості товарної продукції. Крім того, за окремими методиками при обчислені фондовіддачі враховують не залишкову, а первісну вартість основних засобів. Проте, порядок обчислення не впливає на засади оцінювання показника. Фондовіддача позитивно оцінюється при зростанні у динаміці.

Фондоозброєність показує забезпеченість працівників підприємства основними засобами. Оцінювання даного показника здійснюється виходячи зі специфіки функціонування підприємства з урахуванням технологічних потреб діяльності.

Використовують й інші показники аналізу, такі як технічна озброєність, фондомісткість, середній термін експлуатації основних засобів тощо.

В табл. 3.7 наведено показники ефективності використання основних засобів досліджуваного підприємства „Київ”, обчислені на підставі даних додатків А і Б.

Таблиця 3.7

Оцінка ефективності використання основних засобів підприємства "Київ"

Найменування

показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

За рік

Відхилення 4 кварталу від 1 кварталу, +,-

Рентабельність основних засобів, %

27.52

22.09

16.01

6.49

69.07

-21.03

Фондовіддача

1.71

1.61

1.39

1.23

5.65

-0.48

Як видно з даних табл. 3.7, погіршення стану основних засобів призводить до зниження ефективності їх використання, що підтверджує раніше зроблений висновок про доцільність оновлення і модернізації основного капіталу підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >