< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діагностика оборотних активів

Мета і завдання діагностики оборотних активів

Оборотні активи – це сукупність оборотних фондів та фондів обігу, які використовують для фінансування поточної господарської діяльності і виражені у грошовій формі. До їх складу входять грошові кошти та їх еквіваленти, що не обмежені у використанні, а також інші активи, призначені для реалізації чи споживання протягом операційного циклу чи протягом дванадцяти місяців з дати балансу. Оборотні активи характеризують ресурсний потенціал підприємства. Вони можуть розміщуватись в сфері виробництва або в сфері обігу. Пропорції такого розміщення зумовлюють ефективність їхнього використання. На стадії виробництва оборотні активи матеріалізуються у сировині та матеріалах, паливі, запасних частинах, незавершеному виробництві, на стадії обігу – у готовій продукції, відвантажених товарах, коштах у розрахунках, грошах у касі, на розрахунковому рахунку та інших рахунках у банку, векселях, цінних паперах тощо.

У науковій літературі для означення оборотних активів часто використовують терміни "оборотні кошти" та "оборотний капітал".

Метою діагностики оборотних активів є обґрунтування засад поліпшення ефективності їх формування і використання. Завданнями аналізу є:

  • – оцінювання складу і структури оборотного капіталу та обґрунтування напрямів їх оптимізації;
  • – вивчення запасів підприємства та розроблення засад поліпшення політики управління ними;
  • – оцінювання стану дебіторської заборгованості і визначення шляхів оптимізації кредитної політики підприємства;
  • – визначення залишку грошових коштів і винайдення його оптимального значення;
  • – оцінювання джерел фінансування оборотних активів й обґрунтування напрямів їх раціоналізації;
  • – оцінювання ефективності використання оборотних коштів та визначення шляхів її підвищення.

Аналіз оборотних активів здійснюють у такій послідовності:

  • 1) аналізують склад, структуру і динаміку оборотних активів;
  • 2) оцінюють оборотний капітал у розрізі основних елементів (запасів, дебіторської заборгованості і грошових коштів);
  • 3) вивчають і аналізують джерела фінансування оборотних активів (що наведено у темі б навчального посібника);
  • 4) аналізують ефективність використання оборотного капіталу.

Особливістю оборотних активів є їх підвищена маневреність та, зазвичай, достатня ліквідність. Джерела фінансування оборотних активів вагомим чином впливають на формування фінансової стійкості підприємства. А ефективність використання оборотних коштів зумовлює рівень рентабельності діяльності і використання капіталу. З цих причин результати аналізу оборотних активів використовують при оцінюванні ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності і ділової активності підприємства.

В якості інформаційної бази аналізу оборотних активів використовують дані фінансового та управлінського обліку, в тому числі складського, а також дані відділів постачання і збуту (маркетингу) про рух грошових коштів на розрахунковому й інших рахунках і банках, інформацію фінансової звітності підприємства форм №1 "Баланс" та №5 "Примітки до річної фінансової звітності" тощо.

У "Балансі" інформація про оборотні активи відображається у II розділі активу й містить такі статті відповідно до сучасних підходів, що застосовуються з 2013 р. У статті "Запаси" відображається загальна вартість активів, які утримуються для подальшого продажу в умовах звичайної господарської діяльності; перебувають у процесі виробництва з метою подальшого продажу готової продукції; утримуються для внутрішнього споживання під час виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг, а також з метою управління підприємством, для збуту продукції та інших операцій звичайної діяльності. Якщо раніше в балансі окремо наводилася вартість виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції і товарів, то тепер такої докладності вже немає, і в балансі наводиться вартість всіх запасів в одному рядку (код 1100) загальною сумою. Тільки в тому випадку, якщо докладна інформація про вартість перелічених вище видів запасів є суттєвою, відповідні додаткові статті (коди 1101 – 1104) має бути відображено в балансі. При цьому до підсумку балансу додаткові статті не включаються. Серед додаткових статей виділяють чотири наступні.

Стаття "Виробничі запаси" включає вартість запасів малоцінних та швидкозношуваних предметів сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу. Стаття "Незавершене виробництво" відображає витрати на незавершене виробництво і незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валову заборгованість замовників за будівельними контрактами. У статті "Готова продукція" показують запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. У статті "Товари" відображається без суми торгових націнок вартість товарів, які придбані підприємствами для наступного продажу.

"Поточні біологічні активи" – біологічні активи, здатні давати сільськогосподарську продукцію та/або додаткові біологічні активи, приносити в інший спосіб економічні вигоди протягом періоду, що не перевищує 12 місяців, а також тварини на вирощуванні та відгодівлі. В свою чергу, тварини на вирощуванні та відгодівлі включають вартість: дорослих тварин на відгодівлі і в нагулі, птиці, звірів, кроликів, дорослих тварин, вибракуваних із основного стада для реалізації, та молодняку тварин.

У статті "Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги" відображається заборгованість покупців або замовників за надані їм продукцію, товари, роботи чи послуги (крім заборгованості, забезпеченої векселем, якщо така інформація наводиться в окремій статті), вже скоригована на резерв сумнівних боргів (нетто). Якщо тривалість нормального операційного циклу підприємства становить понад 12 місяців і при цьому у підприємства є дебіторська заборгованість за товари, роботи і послуги, яка виникає під час нормального операційного циклу і яку буде погашено після закінчення 12-ти місяців з дати балансу, вона відображається у цій статті. Адже суб'єкт господарювання повинен класифікувати актив як поточний, якщо він сподівається реалізувати цей актив або має намір продати чи спожити його у своєму нормальному операційному циклі. Необхідно звернути увагу на те, що в балансі за сучасними підходами більше не відображаються резерв сумнівних боргів і сума дебіторської заборгованості-брутто.

До дебіторської заборгованості за розрахунками належать такі статті: "Дебіторська заборгованість за виданими авансами" містить суму авансів, наданих іншим підприємствам у рахунок наступних платежів; "Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом" включає дебіторську заборгованість фінансових і податкових органів, а також переплату за податками, зборами та іншими платежами до бюджету; "Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів" містить суму нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо, що підлягають надходженню; "Дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків" включає заборгованість пов'язаних сторін та дебіторську заборгованість із внутрішньовідомчих розрахунків.

У стати "Інша поточна дебіторська заборгованість" показується заборгованість дебіторів, яка не може бути включена до інших статей дебіторської заборгованості та яка відображається у складі оборотних активів. Показники дебіторської заборгованості (крім дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги) у разі створення щодо неї резерву сумнівних боргів наводяться у балансі за чистою реалізаційною вартістю.

У статіі "Поточні фінансові інвестиції" відображають фінансові інвестиції на строк, що не перевищує один рік, які можуть бути вільно реалізовані в будь-який момент (крім інвестицій, які є еквівалентами грошових коштів).

До статті "Грошові кошти і їх еквіваленти" включаються готівка у касі підприємства, гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть вільно використовуватися для поточних операцій, а також грошові кошти у дорозі, електронні гроші, еквіваленти грошей. У цій статті наводяться кошти у національній та іноземній валюті, тобто нині за сучасними вимогам не потрібно окремо відображати такі кошти у різних валютах: національній та іноземній. Кошти, які не можна використовувати для операцій протягом одного року, починаючи з дати балансу або протягом операційного циклу внаслідок існуючих обмежень, вилучаються зі складу оборотних активів і відображаються як необоротні активи. Це можуть бути довгострокові депозити, а також кошти, на які накладено арешт чи інші обмеження. Незважаючи на те, що це є кошти, вони мають відображатися відповідно до їх низької ліквідності у І розділі балансу у статті "Інші необоротні активи".

У разі відповідності до ознак суттєвості сум окремо може бути наведено у додаткових статтях інформацію про готівкові і безготівкові кошти. До підсумку балансу включається загальна сума всіх коштів і їх еквівалентів, а інформація у додаткових статтях до підсумку балансу не включається.

У складі "Витрат майбутніх періодів" відображаються витрати, що мали місце протягом поточного або попередніх звітних періодів, але належать до наступних звітних періодів.

У статті "Інші оборотні активи" відображаються суми оборотних активів, які не можуть бути включені до наведених вище статей розділу "Оборотні активи".

Аналіз складу і структури оборотних активів покликаний оцінити їх достатність для ведення ритмічної і ефективної господарської діяльності й виявити частки їх окремих складових елементів у загальній сукупності. Приклад структурного аналізу оборотних активів підприємства "Київ" наведено у табл. 4.1. Інформаційною основною аналізу слугував додаток Б (або А за використання форм фінансової звітності до 2013 р.).

Таблиця 4.1

Структура оборотних активів підприємства, %

Найменування статті

На

01.01.

На

01.04.

На

01.07.

На

01.10.

На

31.12.

Запаси – всього

73,37

75,29

73,44

71,03

68,97

у тому числі: виробничі запаси

33,70

34,26

35,09

34,61

33,36

готова продукція

34,78

35,95

34,85

35,38

34,15

товари

4,89

5,08

3,49

1,04

1,46

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

17,75

18,20

17,63

21,24

25,32

Дебіторська заборгованість за розрахунками – всього

5,71

3,39

6,50

5,71

4,52

у тому числі: за виданими авансами

0,36

0,27

0,65

0,63

0,13

з бюджетом

0,82

0,62

1,95

2,65

3,46

з нарахованих доходів

1,63

0,00

1,22

1,11

0,00

з внутрішніх розрахунків

2,90

2.50

2,68

1,32

0,93

Поточні фінансові інвестиції

1,81

1,78

1,79

1,53

0,86

Гроші та їх еквіваленти:

1,36

1,34

0,65

0,49

0,33

Усього оборотних активів

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Дані табл. 4.1 підтверджують висновки, зроблені за результатами аналізу структури активів, і свідчать про необхідність перегляду політики формування запасів підприємства, удосконалення кредитно-збутової політики та визначення оптимального залишку грошових коштів.

Вивчення динаміки оборотних активів передбачає визначення їх зміни упродовж досліджуваного періоду. В табл. 4.2. наведено динаміку оборотних активів підприємства "Київ" за темпами приросту, обчислену на підставі інформації додатку Б (або А).

Аналіз динаміки оборотних активів дає можливість визначити, які з їх видів вирізняються найбільшими коливаннями у часі, а також розробити загальні підходи до поліпшення ефективності політики формування оборотного капіталу підприємства.

Таблиця 4.2

Динаміка оборотних активів підприємства за темпами приросту, %

Найменування спитані

I

квартал

II

квартал

III

квартал

IV

квартал

Запаси – всього

4,20

7,11

12,83

1,76

у тому числі: виробничі запаси

3,23

12,50

15,05

1,01

готова продукція

4,95

6,45

18,41

1.18

товари

5,56

-24,56

-65,12

46,67

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги

4,08

6,37

40,55

24,92

Дебіторська заборгованість за розрахунками – всього

-39,68

110,53

2,50

-17,07

у тому числі: за виданими авансами

-25,00

166,67

12,50

-77,78

з бюджетом

-22,22

242,86

58,33

36,84

з нарахованих доходів

-100,00

-

6,67

-100,00

з внутрішніх розрахунків

-12,50

17,86

-42,42

-26,32

Поточні фінансові інвестиції

0,00

10,00

0,00

-40,91

Гроші та їх еквіваленти:

0.00

-46,67

-12.50

-28.57

Усього оборотних активів

1,54

9,81

16,65

4,81

Вивчення структури і динаміки оборотних активів дає лише загальне уявлення про їх склад і зміни. Проте, надалі обов'язково здійснюють аналіз

оборотних активів у розрізі основних їхніх груп. При цьому особливу увагу потрібно приділити діагностиці тих складових оборотних активів, які є найбільш вагомими у сукупному балансі підприємства, або характеризуються найбільш суттєвими змінами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >