< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз ефективності використання оборотних активів

Ефективність використання оборотних активів оцінюють за рівнями їх рентабельності та оборотності. У таблиці 4.3 наведено порядок обчислення показників ефективності.

Рентабельність оборотних активів визначається співвідношенням чистого прибутку і середньої за період вартості оборотних активів. Дає уявлення про віддачу ресурсів, вкладених у формування оборотного капіталу. Значення даного показника істотно залежить від специфіки діяльності підприємства. Тому загальних нормативів для підприємств різних галузей економіки щодо рентабельності оборотних активів не встановлено. Такий норматив доцільно визначати лише у відношенні конкретних підприємств або видів діяльності. Проте, у будь-якому випадку позитивно розцінюється зростання показника рентабельності оборотних активів у динаміці.

Таблиця 4.3

Основні показники оцінювання оборотності оборотних активів

Найменування

показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

Нормативне

значення

1. Рентабельність оборотних активів, %

форма №2 р. 220 / ((форма №1 р.260 к.3 + форма №1 р.270 к.3 + форма №1 р.260 к.4 + форма №1 р.270 к.4)/2) X 100

форма №2 р. 2350 / ((форма №1 р. 1195 к.3 + форма№1 р. 1195 к.4) /2)> 100

Зростання у динаміці

2. Оборотність оборотних активів

форма№2 р.035 / ((форма №1 р.260 к.3 + форма №1 р.270 к.3 + форма №1 р.260 к.4 + форма №1 р.270 к.4) / 2)

форма №2 р.2000 / ((форма №1 р. 1195 к.3 + форма№1 р. 1195 к.4) /2)

Зростання у динаміці

3. Коефіцієнт закріплення оборотних активів

((форма №1 р.260 к.3 + форма №1 р.270 к.3 + форма №1 р.260 к.4 + форма №1 р.270 к.4) / 2) / форма №2 р.035

((форма №1 р. 1195 к.3 + форма №1 р. 1195 к.4) / 2) / форма №2

р.2000

Скорочення у динаміці

4. Тривалість 1 обороту оборотних активів, днів

((форма №1 р.260 к.3 + форма №1 р.270 к.3 + форма №1 р.260 к.4 + форма №1 р.270 к.4) / 2) / форма №2 р.035 X 360

((форма №1 р. 1195 к.3 + форма №1 р. 1195 к.4) / 2) / форма №2 р.2000 360*

Скорочення у динаміці

Умовні позначення:

ЧП – чистий прибуток;

ОАсер- середня за період вартість оборотних активів з урахуванням витрат майбутніх періодів; Т – тривалість періоду в днях (місяць – 30, квартал – 90, рік – 360);

ЧД – чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

* – для періоду рік – 360; для періоду квартал – 90; для періоду місяць – 30.

Показники обчислюються за даними форми № 1 "Баланс" та форми Л"2 "Звіт про фінансові результати"; р. – рядок, к. – колонка

На відміну від інших видів майна підприємства, а також джерел формування капіталу, для оборотних активів рентабельність не є основним показником ефективності їх використання. Адже оборотні активи призначені для забезпечення процесу ведення господарської діяльності шляхом їх постійної трансформації з одного уречевленого стану в інший – тобто шляхом їх обертання.

Тому найважливішими показниками ефективності використання оборотних активів і є показники оборотності. Вони обчислюються як для усієї сукупності оборотних коштів в цілому, так і для різних складових елементів оборотного капіталу відокремлено. Показники оборотності обчислюють шляхом співвідношення виручки (доходу) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і аналізованої величини (оборотних активів або їх складових елементів).

При цьому за різними методиками фінансового аналізу пропонуються два основних підходи до обчислень: 1) з урахуванням валової виручки, яка включає суму непрямих податків (податку на додану вартість, акцизних зборів й інших вирахувань із доходу; 2) з урахуванням чистого доходу, тобто суми виручки зменшеної на суму непрямих податків. У першому випадку аналізується загальна здатність оборотних активів до трансформації, у другому – реальний процес трансформування з урахуванням специфіки непрямого оподаткування підприємства. Нині, у зв'язку з останніми новаціями у фінансовому обліку і звітності більш прийнятним є другий підхід.

Показник оборотності оборотних активів визначає кількість оборотів, які здійснюють оборотні кошти упродовж аналізованого періоду. Він дає уявлення про їх загальну здатність проходити повний оборот. Оптимальне значення показника залежить від сфери діяльності підприємства. Так, наприклад, для підприємств торгівлі продуктами харчування даний показник має бути максимально високим. Адже швидкість псування товарів й обмеженість термінів їх використання обумовлює необхідність якомога швидшого продажу. Для підприємств торгівлі непродовольчими товарами оборотність може бути повільнішою, а виробничих підприємств – ще нижчою. Проте, у будь-якому випадку позитивно розцінюється зростання оборотності оборотних активів у динаміці.

Коефіцієнт закріплення оборотних активів обернений до попереднього показника й відображає рівень закріпленості коштів у певному виді оборотних активів. Позитивно розцінюється зниження показника у динаміці.

Тривалість 1 обороту оборотних активів слугує виміром часу, упродовж якого триває 1 оборот оборотних активів. Як і попередні показники його оптимальне значення залежить від специфіки діяльності підприємства. У середньому показник має дорівнювати тривалості циклу звичайної діяльності підприємства. Позитивно розцінюється при зниженні у динаміці.

У табл. 4.4 наведено приклад обчислення показників ефективності використання оборотних активів аналізованого підприємства „Київ”, здійснене на підставі інформації додатків Б та Д (або А і В).

Таблиця 4.4

Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства "Київ"

Найменування показника

1

кварт

ал

2

кварта

л

3

кварта

л

4

кварта

л

За рік

Відхилення 4 кварталу від 1, +,-

Рентабельність оборотних активів. %

11.06

7,82

4,87

1,84

23,53

-9.22

Оборотність оборотних активів

0.69

0.57

0,42

0,35

1,92

-0.34

Коефіцієнт закріплення оборотних активів

1.45

1.76

2,36

2,88

0,52

1.42

Тривалість 1 обороту оборотних активів, днів

131

158

212

259

187

128

Як видно з даних табл. 4.4 середня рентабельність використання оборотних активів за рік становить 23,53%, при цьому спостерігається її значне скорочення у динаміці. В останньому кварталі показник не досягає навіть 2%. Зниження рентабельності відбувається на тлі уповільнення оборотності. Так, удвічі скоротилася оборотність та зросла тривалість 1 обороту у 4 кварталі порівняно з першим кварталом. Упродовж року оборотні активи для повної матеріалізації у вигляді чистого доходу здійснюють 1,92 обороти, а тривалість 1 обороту становить 187 днів.

Наведені вище показники залежать від активності підприємства на товарному ринку й, одночасно, є індикаторами для її оцінювання. Тому результати аналізу ефективності використання оборотних активів використовують при оцінювані ділової активності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >