< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення та оцінювання тривалості операційного і фінансового циклів

Особливостей щодо алгоритмів обчислення показників оборотності оборотних коштів і тривалості операційного і фінансового циклів у науковій літературі і практиці вирізняють багато. Основними з них є такі:

  • 1. При обчислені показників оборотності дебіторської заборгованості використовують показник виручки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). У різних методиках у якості такого показника використовують: а) валову виручку (з урахуванням непрямих податків); б) чистий дохід (чисту виручку за вирахуванням податку на додану вартість, акцизних зборів й інших відрахувань із доходу); в) виручку від реалізації продукції у кредит. Кожен з цих підходів має свої перевага і недоліки, адже враховує окремі особливості процесу реалізації. Нині найбільш оптимальним є використання показника чистого доходу у зв'язку з прийнятими правилами формування фінансової звітності.
  • 2. При оцінюванні оборотності запасів використовують показники: а) виручки від реалізації; б) матеріальних витрат на виробництво і реалізацію продукції; в) сукупних витрат на виробництво і реалізацію продукції. На нашу думку, використання показника виручки у даному випадку недоцільне, адже, як зазначалося вище, виробничі запаси у прямий спосіб трансформуються не у виручку, а у готову продукцію шляхом їх віднесення на витрати виробництва і обігу. Застосування показника матеріальних витрат не враховує усі особливості процесу трансформації запасів. Тому найбільш виправданим є порядок обчислення оборотності запасів виходячи із сукупної вартості витрат виробництва і обігу.
  • 3. Згідно окремих методик, визначаючи оборотність запасів, обчислюють окремо оборотність виробничих запасів, незавершеного виробництва та тварин на вирощуванні і відгодівлі (по сумі витрат виробництва і обігу) і готової продукції та товарів (по сумі виручки від реалізації). Такий підхід цілком виправданий, проте він не розповсюджений унаслідок ускладнення розрахунків.
  • 4. При обчислені оборотності дебіторської і кредиторської заборгованостей можуть враховувати: а) лише заборгованість за товари, роботи і послуги; б) усю короткострокову заборгованість, включаючи кошти в розрахунках. Позитивним аспектом першого з наведених підходів є те, що він оперує величинами заборгованості, яка безпосередньо "бере участь" у процесах постачання сировини і матеріалів та реалізації готової продукції. Водночас, поза увагою аналітика в такому випадку залишаються інші види дебіторської і кредиторської заборгованості, які побічно виникають в процесі операційної діяльності. Тому більш поширеним є другий підхід.
  • 5. При обчислені термінів обороту запасів, дебіторської і кредиторської заборгованостей використовують показник "Т" – тривалість аналізованого періоду у днях. За окремими методиками така тривалість обчислюється: а) виходячи із кількості робочих днів у періоді (адже у вихідні і святкові дні підприємство не працює і, відповідно господарської діяльності не здійснює); б) виходячи з кількості банківських днів (адже підприємства не можуть сплатити кредиторську заборгованість постачальникам й отримати відшкодування боргів від дебіторів на рахунки у банках у ті дні, коли банки не працюють); в) за кількістю календарних днів. Відповідно обчислення часу обороту запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості й тривалість операційного і фінансового циклів відбувається у робочих, банківських і календарних днях. Кожен з наведених підходів є логічним. Проте, якщо у тижні, наприклад, 5 робочих, 6 банківських та 7 календарних днів, то тривалість фінансового циклу у 10 робочих днів буде відповідати його тривалості у банківських днях дванадцяти, а у календарних – чотирнадцяти. В кінцевому рахунку тривалість циклу в усіх випадках дорівнюватиме двом тижням. Тому для спрощення обчислень зазвичай користуються кількістю календарних днів у аналізованому періоді. Аналізованим періодом може бути місяць (відповідно від 29 до 31 дня), квартал (90 – 92 дня) та рік (365 – 366 днів). Для спрощення розрахунків почасту тривалість будь-якого місяця прирівнюють до 30 днів, кварталу – до 90 і року – до 360 днів. Час обороту запасів, дебіторської і кредиторської заборгованостей та тривалість операційного і фінансового циклів, які визначаються у днях, доцільно округлювати до цілих значень у сторону їх збільшення.

У даному навчальному посібнику наведено найбільш розповсюджений порядок обчислення показників оборотності (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Показники оцінювання оборотності оборотних активів та визначення тривалості операційного і фінансового циклів

Найменування

показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення з а статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

Нормативне

значення

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт оборотності запасів

ОВ / Зсер

форма №2 р.280 / (([форма №1 р.100 к.3 + форма№1 р.110 к.3 + форма№1 р. 120 к.3 + форма №1 р. 130 к.3 + форма№1 р. 140 к.3] + [форма №1 р.100 к.4 + форма №1 р.110 к.4 + форма№1 р. 120 к.4 + форма№1 р. 130 к.4 + форма №1 р. 140 к.4]) / 2)

форма №2 р.2550 / ((форма №1 р.1100 к.3 + форма №1 р.1100 к.4) / 2)

Зростання у динаміці

2. Час обороту запасів, днів (ЧОЗ)

Зсер / ОВ × Т

(([форма №1 р.100 к.3 + форма №1 р.110 к.3 + форма №1 р. 120 к.3 + форма №1 р. 130 к.3 + форма №1 р. 140 к.3] + [форма №1 р.100 к.4 + форма №1 р.110 к.4 + форма №1 р. 120 к.4 + форма №1 р. 130 к.4 + форма №1 р. 140 к.4]) / 2) / форма №2 р.280 1*

((форма №1 р.1100 к.3 + форма №1 р.1100 к.4) / 2) / форма №2 р.2550 × t*

Зниження у динаміці

3. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

ЧД/ДЗсер

форма №2 р.035 / ((форма №1 р. 160 к.З + форма №1 р. 160 к.4) / 2)

форма №2 р.2000 / ((форма №1 р.1125 к.3 + форма №1 р.1125 к.4) / 2)

Зростання у динаміці

4. Час обороту дебіторської заборгованості, днів (ЧОДЗ)

ДЗсер/ЧД × Т

((форма №1 р. 160 к.3 + форма №1 р. 160 к.4) / 2) / форма №2 р.035 × t*

((форма №1 р.1125 к.З + форма №1 р.1125 к.4) / 2) / форма №2 р.2000 × t*

Зниження у динаміці

5. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

ОВ / КЗсер

форма №2 р.280 / ((форма №1 р.530 к.3 + форма №1 р.530 к.4) / 2)

форма №2 р.2550 / ((форма №1 р. 1615 к.3 + форма №1 р. 1615 к.4) / 2)

Оцінюється

ситуаційно

6. Час обороту кредиторської заборгованості, днів (ЧОКЗ)

КЗсер / ОВ x Τ

((форма №1 р.530 к.3 + форма №1 р.530 к.4)/2)/форма №2 р.280 t

((форма №1 р. 1615 к.3 + форма №1 р.1615 к.4) / 2) / форма №2 р.2550 t*

Оцінюється

ситуаційно

7. Тривалість операційного циклу, днів (ТОЦ)

ЧОЗ + ЧОДЗ

показник 2 + показник 4

показник 2 + показник 4

Зниження у динаміці

8. Тривалість фінансового циклу, днів (ТФЦ)

ТОЦ – ЧОКЗ

показник 7 – показник 6

показник 7 – показник 6

Зниження у динаміці

Умовні позначення:

ОВ – сума всіх операційних витрат;

Зсер середня за період вартість усіх запасів підприємства, у т.ч. виробничих запасів, незавершеного виробництва, тварин на вирощуванні і відгодівлі, готової продукції і товарів;

ЧД чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ДЗсер – середня за період дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

КЗсерсередня за період кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги;

Т тривалість періоду в днях (місяці – 30, квартал – 90, рік – 360). За окремими методиками оцінку проводять виходячи із тривалості періоду не в календарних, а в робочих або банківських днях;

1 – для періоду рік 360; для періоду квартал – 90; для періоду місяць – 30.

Показники обчислюються за даними форми № 1 "Баланс" та форми М2 "Звіт про фінансові результаті"; р. – рядок, к. – колонка

Коефіцієнт оборотності запасів являє собою кількість оборотів, яку здійснюють запаси упродовж аналізованого періоду. Як і щодо всіх показників оборотності, його значення обумовлюється специфікою діяльності підприємства – чим коротший технологічний цикл виробництва, тим більшим має бути значення даного показника. Позитивно оцінюється зростання у динаміці.

Час обороту запасів – це кількість днів, упродовж яких відбувається один оборот запасів. Відповідно цей показник позитивно оцінюється у динаміці у випадку його зниження.

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості слугує для визначення кількості оборотів, яку здійснює дебіторська заборгованість упродовж аналізованого періоду. При цьому час обороту дебіторської заборгованості – для визначення тривалості одного обороту у днях. Як і у випадку оцінювання оборотності запасів, позитивно розцінюється збільшення коефіцієнту оборотності та скорочення тривалості одного обороту дебіторської заборгованості.

Тривалість операційного циклу визначається як сума періодів обороту запасів і дебіторської заборгованості (див. рис. 4.1). Показує тривалість процесу основної діяльності підприємства, позитивно оцінюється при скороченні у динаміці.

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості показує кількість оборотів кредиторської заборгованості за період. Цей показник може позитивно оцінюватися як у випадках зростання, так і у випадках зниження – залежно від специфіки діяльності та фінансового стану підприємства. Так, якщо підприємство є цілком платоспроможним, рівень його фінансових ризиків незначний, воно користується довірою у постачальників – то уповільнення оборотності кредиторської заборгованості має оцінюватися цілком позитивно.

У разі, коли підприємство неплатоспроможне і фінансово нестійке, зростання кредиторської заборгованості й уповільнення її оборотності є сигналом подальшого погіршення фінансового стану і має розцінюватися негативно.

Час обороту кредиторської заборгованості – це тривалість одного обороту у днях. Оцінюється у зворотному порядку, ніж коефіцієнт оборотності. У разі високої платоспроможності і фінансової стійкості – позитивне його зростання, у разі платіжних проблем – зниження.

Тривалість фінансового циклу дає змогу оцінити повний оборот грошових коштів у днях. Позитивно оцінюється при його скороченні у динаміці. Проте, як уже зазначалося вище, тривалість фінансового циклу може набувати від'ємного значення і як позитивно характеризувати ефективність фінансового менеджменту господарюючого суб'єкта, так і слугувати сигналом наявності платіжних проблем й нездатності підприємства вчасного здійснювати розрахунки. Тому зазвичай формалізовану діагностику фінансового циклу (його визначення у днях) доцільно доповнювати неформалізованими оцінками з огляду на причини і наслідки виявлених тенденцій обороту грошових коштів.

В табл. 4.6 наведено приклад оцінювання оборотності оборотних коштів і визначення тривалості циклів аналізованого підприємства "Київ", обчислений на підставі інформації додатків Б і Д (або А і В за підходами до 2013 р.).

Таблиця 4.6

Оцінювання оборотності оборотних активів та визначення тривалості операційного і фінансового циклів підприємства "Київ"

Найменування показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

За

рік

Відхилення 4 кварталу від 1 кварталу, +,-

Коефіцієнт оборотності запасів

0,71

0,61

0,48

0,45

2.22

-0,26

Час обороту запасів, днів

127

148

187

200

163

73

Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості

3,83

3,18

2,17

1,49

8,70

-2,34

Час обороту дебіторської заборгованості, днів

24

28

42

60

41

37

Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості

2.14

1.86

1.18

0,99

5,17

-1.15

Час обороту кредиторської заборгованості, днів

42

48

76

91

70

49

Тривалість операційного циклу, днів

150

176

229

260

204

110

Тривалість фінансового циклу, днів

108

128

153

169

134

61

Як видно з даних табл. 4.6 у підприємства значно зростає тривалість операційного циклу, головним чином за рахунок уповільнення оборотності запасів, що свідчить про погіршення виробничої діяльності. Водночас, у середньому за 1 квартал термін реалізації (обороту дебіторської заборгованості) складав 24 днів, а у 4 кварталі – сягнув 2 місяців, що може бути наслідком ускладнень у збутовій сфері. Фінансовий цикл зріс, у тому числі й внаслідок уповільнення оборотності кредиторської заборгованості. Отже, керівництву підприємства необхідно вжити заходів щодо підвищення ритмічності діяльності, а у процесі подальшого аналізу особливу увагу приділити оцінюванню платоспроможності підприємства.

Наведені показники є індикаторами ділової активності підприємства, його здатності швидко і ритмічно здійснювати операційну діяльність. Крім того, швидкість трансформації оборотних активів у гроші слугує індикатором ліквідності підприємства та впливає на його платоспроможність. Тому коефіиієнти і терміни оборотності запасів, дебіторської і кредиторської заборгованостей, тривалість операційного і фінансового циклів розраховуються при оцінюванні ділової активності підприємства, аналізі ліквідності і платоспроможності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >