< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Визначення і аналіз власного оборотного капіталу

В аналізі фінансування активів підприємства виділяють три основних поняття: чисті активи, чистий робочий капітал і власний оборотний капітал.

Чисті активи являють собою усі активи підприємства, які фінансуються за рахунок власного капіталу. За своєю величиною в активній стороні балансу вони дорівнюють сукупній вартості власного капіталу у пасивах.

Чистий робочий капітал являє собою частину оборотних активів, профінансованих за рахунок власного капіталу. Чистий робочий капітал є найстійкішою частиною оборотних коштів. Позитивно оцінюється його зростання у динаміці.

Власний оборотний капітал, сформований за рахунок довгострокових джерел фінансування, (власні оборотні кошти) представляє собою частину оборотних активів, профінансовану на довгострокових засадах. Він відображає достатньо стійку частину оборотних коштів. Чим більшою є його величина, тим стабільнішою буде діяльність підприємства.

Порядок обчислення чистого робочого й власного оборотного капіталу наведено у табл. 6.3.

Наявність власного оборотного капіталу є важливою характеристикою фінансового стану підприємства. За її допомогою визначають різноманітні показники діагностики фінансового стану. Так, на підставі обчислення величини власного оборотного капіталу обчислюються показники маневреності, джерел фінансування важколіквідних активів й деякі інші. Тому результати оцінювання власного оборотного капіталу використовуються при аналізі фінансової стійкості, ліквідності і платоспроможності.

Таблиця 6.3

Порядок визначення чистого робочого і власного оборотного капіталу

Найменування

показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 року

Нормативне

значення

1. Чистий робочий капітал (оборотні активи, профінансовані за рахунок власного капіталу)

ВК-ІА

форма №1 р. 380 – форма №1 р.080 – форма №1 р.275

форма №1 р. 1495 – форма №1 р. 1095 – форма №1

р. 1200

>0,

зростання у динаміці

2. Власний оборотний капітал, сформований за рахунок

довгострокових джерел фінансування (ВОК)

Прямий метод обрахунку: ВК + ДПК- НА

форма №1 р.380 + форма №1 р.480- форма №1 р.080- форма №1 р. 275

форма №1 р. 1495 + форма №1 р.1595- форма №1 р. 1095 – форма

№1 р. 1200

>0,

зростання у динаміці

Непрямий

метод обрахунку: ОА + ВМПп -КПК

форма №1 р.260 + форма №1 р.270 – форма №1 р.430 – форма №1 р.620 – форма №1 р.630

форма №1 р. 1195 – форма №1 р.1695

Умовні позначення:

ВК – власний капітал;

ІА – вартість іммобілізованих активів (сума необоротних активів);

ДПК – довгостроковий позиковий капітал;

НА – вартість необоротних активів;

ОА – вартість оборотних активів;

ВМП„ – витрати майбутніх періодів;

КПК – сума короткострокового позикового капіталу, у т.ч. поточних зобов'язань, а також забезпечень наступних витрат і платежів та доходів майбутніх періодів.

Показники обчислюються за даними форми № 1 „Баланс”, р. – рядок

У табл. 6.4 обчислено величину чистого робочого і власного оборотного капіталів підприємства „Київ” на підставі даних додатку Б (або А). Як видно з даних табл. 6.4 аналізовані показники зростають у динаміці, що є цілком позитивним.

Таблиця 6.4

Оцінювання власного оборотного капіталу, тис. грн.

Найменування

показника

На

01.01.

На

01.04.

На

01.07.

На

01.10.

На

31.12.

Відхилення 01.01. від 31.12.,

Чистий робочий капітал

223

263

285

363

352

129

Власний

оборотний капітал

416

456

478

491

480

64

Решта оборотних активів про фінансована за рахунок короткострокової заборгованості. Визначаючи її, доцільно здійснювати структурний аналіз джерел фінансування оборотних активів підприємства. Результати такого аналізу на прикладі підприємства „Київ” наведено у табл. 6.5.

Таблиця 6.5

Вартість оборотних активів та структура джерел їх фінансування

Найменування показника

На

01.01.

На

01.04.

На

01.07.

На

01.10.

На

31.12.

Вартість оборотних активів, тис. грн.

1104

1121

1231

1436

1505

Частки у джерелах фінансування оборотних активів, %

Власного оборотного капіталу

37,68

40,68

38,83

34,19

31,89

Короткострокових кредитів банків

14,13

9,63

5,85

4,04

2,72

Поточної заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями

1,36

5,98

1,87

0,35

0,20

Кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

27,81

21,59

26,89

31,41

32,23

Кредиторської заборгованості за розрахунками

14,40

18,20

23,56

27,37

30,63

Забезпечень наступних витрат і платежів

2,36

1,96

1,22

1,67

1,79

Доходів майбутніх періодів

2,26

1,96

1,79

0,97

0,53

Як видно з даних табл. 6.5 частка власного оборотного капіталу у структурі фінансування оборотних активів поступово знижується у динаміці. Втрачається роль короткострокового кредитування у фінансовому забезпеченні формування оборотних активів. Натомість зростає частка кредиторської заборгованості у джерелах фінансування, зокрема удвічі збільшилася частка заборгованості за розрахунками. Це підтверджує раніше зроблений висновок про поглиблення фінансової залежності підприємства.

Відзначимо, що у практичній діяльності підприємств може спостерігатися ситуація, коли власний оборотний капітал відсутній або набуває мінусового значення. Найбільш типовою така ситуація є для підприємств із короткими циклами обороту грошових коштів та операційної діяльності. Від'ємна величина власного оборотного капіталу виникає у разі, коли короткострокова заборгованість підприємства за розміром перевищує вартість усіх оборотних активів. Підприємства з такою політикою фінансування за рахунок вдалого маневрування позиковими коштами іноді спроможні досягти високої прибутковості й забезпечити розширення обсягів діяльності.

Проте, підприємницька діяльність – це завжди антагонізм прибутку і захищеності. Чим вищий прибуток, тим, зазвичай, і гірша захищеність підприємства (тобто вищий ризик його діяльності). Отже підприємства, які не формують власний оборотний капітал, перебувають у ситуації підвищеного фінансового ризику, у тому числі ризику втрати платоспроможності і банкрутства.

Загалом за результатами аналізу власного оборотного капіталу розробляють заходи щодо стабілізації джерел фінансування оборотних активів. Адже чим більший їх обсяг фінансується за рахунок довгострокових пасивів (власного і довгострокового позикового капіталу), тим більш фінансово стійким і платоспроможнім буде підприємство.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >