< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка маневреності в аналізі фінансової стійкості підприємства

Порядок обчислення власного оборотного капіталу наведено у темі 6 навчального посібника. На підставі величини власного оборотного капіталу оцінюється маневреність підприємства.

Загалом термін „маневреність” має певне „військове” походження. Адже під маневреністю розуміли здатність армії таким чином розташувати свої війська на оборонно-наступальних позиціях, щоб завдати максимальної шкоди противнику з мінімальними власними втратами. Згодом термін почали використовувати в економіці і менеджменті. Нині під терміном маневреність підприємства доцільно розуміти здатність господарюючого суб'єкта розмістити засоби, залучені з різних джерел фінансування, в активах підприємства у такий спосіб, який максимально забезпечуватиме його фінансову стійкість, стабільність і ефективну виробничо-господарську діяльність. Аналіз маневреності ґрунтується на визначенні низки спеціальних показників, які наведені у табл. 7.6. Зазвичай для показників маневреності не визначають тверді нормативні значення. Переважним чином вони оцінюються позитивно у разі, коли перевищують нульове значення і зростають у динаміці. Адже у такому випадку підвищується здатність підприємства пристосовуватися до змін внутрішнього і зовнішнього господарського середовища, використовуючи наявні кошти і ресурси.

Основними показниками маневреності є коефіцієнти маневреності оборотних активів, власного капіталу та коефіцієнт забезпеченості основних засобів власним оборотним капіталом.

Коефіцієнт маневреності оборотних активів показує частку оборотного капіталу, профінансовану за рахунок довгострокових пасивів. Чим вищим буде значення даного показника, тим більш стабільно функціонуватиме підприємство. Для поглиблення аналізу маневреності оборотних активів обчислюють показники маневреності його основних складових: запасів та швидколіквідних активів.

Коефіцієнт маневреності запасів відображає рівень фінансування запасів підприємства за рахунок власного оборотного капіталу. Доцільно, щоб значення цього показника дорівнювало або перевищувало одиницю, адже в такому разі забезпечуватиметься щонайменше відносна фінансова стійкість.

Таблиця 7.6

Показники оцінювання маневреності

Найменування показника

Формула

обчислення

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за стапинями фінансової звітності після 2013 року

Нормативне

значення

1

2

3

4

5

1. Коефіцієнт маневреності оборотних активів

ВОК / (ОА)

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 – форма №1 р.620 – форма №1 р.430 – форма №1 р.630) / (форма №1 р.260 + форма №1 р.270)

(форма №1 р. 1195 – форма №1 р. 1695) / форма №1 р. 1195

> 0,зростання у динаміці

2. Коефіцієнт маневреності запасів

вок/з

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 – форма №1 р.620 – форма №1 р.430 – форма №1 р.630) / (форма №1 р.ЮО + форма№1 р.110 + форма №1 р.120 + форма №1 р. 130 + форма №1 р. 140)

(форма №1 р. 1195 – форма №1 р. 1695) / форма №1 р. 1100

> 1

3. Коефіцієнт маневреності швидколіквідних активів

ВОК / (ОА – 3)

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 – форма №1 р.620 – форма №1 р.430 – форма №1 р.630) / (форма №1 р.260 + форма №1 р. 270 – форма №1 р.ЮО – форма№1 110-форма№1 р.120- форма№1 р. 130 – форма №1 р. 140)

(форма №1 р. 1195 – форма №1 р.1695) / (форма №1 р.1195 – форма №1 р. 1100)

> 0,зростання у динаміці

4. Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

(ГК + ПФІ) / ВОК

(форма №1 р.220 + форма №1 р.230 + форма №1 р.240) / (форма №1 р.260 + форма №1 р.270 – форма №1 р.620 – форма №1 р.430 – форма №1 р.630)

(форма №1 р. 1165 + форма №1 р.1160)/(форма №1 р.1195 форма №1 р. 1695)

>0

5. Частка власного оборотного капіталу в активах, %

ВОК/А 100

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 – форма №1 р.620 – форма №1 р.430 – форма№1 р.630)/форма№1 р.280 х 100

((форма №1 р.1195 – форма №1 р.1695) / форма№1 р. 1300) 100

> 0, зростання у динаміці

6. Коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним оборотним капіталом

ВОК / НА

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 - форма №1 р.620 - форма №1 р.430 - форма №1 р.630) / (форма №1 р.080 + форма №1 р. 275)

(форма №1 р. 1195 - форма №1 р.1695) / (форма №1 р. 1095 + форма №1 р. 1200)

> 0, зростання у динаміці

7. Коефіцієнт забезпеченості основних засобів власним оборотним капіталом

ВОК / ЗВОЗ

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 - форма №1 р.620 - форма №1 р.430 - форма №1 р.630) / форма №1 р.030

(форма №1 р. 1195 - форма №1 р. 1695) / форма №1 р. 1010

> 0, зростання у динаміці

8. Коефіцієнт маневреності власного капіталу

ВОК / ВК

(форма №1 р.260 + форма №1 р.270 - форма №1 р.620 - форма №1 р.430 - форма №1 р.630) / форма №1 р.380

(форма №1 р. 1195 - форма №1 р. 1695) / форма №1 р.1495

> 0, зростання у динаміці

Умовні позначення:

ВК - власний капітал;

НА - вартість необоротних активів;

ОА - вартість оборотних активів, включаючи витрати майбутніх періодів до 1 року;

ВОК - власний оборотний капітал, сформований за рахунок довгострокових джерел фінансування;

З - загальна вартість запасів підприємства, у т.ч. виробничих запасів, незавершеного виробництва, тварин на вирощуванні і відгодівлі, готової продукції і товарів;

ГК - грошові кошти у національній та іноземній валюті;

ПФІ - вартість поточних фінансових інвестицій;

А - сукупна вартість активів;

ЗВОЗ - залишкова вартість основних засобів.

Показники обчислюються за даними форми № 1 „Баланс", р. - рядок

Коефіцієнт маневреності швидколіквідних активів відображає частку дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги, засобів у розрахунках й інших високоліквідних активів, про фінансовану за рахунок власного оборотного капіталу. Чим вищим буде значення даного показника, тим більше можливостей маневрування при формуванні власної кредитної полі гики матиме підприємство.

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу показує частку грошових коштів у власному оборотному капіталі підприємства. Для господарюючих суб'єктів із зниженою платоспроможністю зростання даного показника розцінюється особливо позитивно.

Частка власного оборотного капіталу в активах дає уявлення про загальну забезпеченість майна підприємства власними оборотними коштами. Зростання показника у динаміці свідчить про стабілізацію діяльності і зниження залежності від позикових джерел фінансування.

Коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним оборотним капіталом слугує для оцінювання співвідношення між власними оборотними коштами та необоротними активами, а коефіцієнт забезпеченості основних засобів власним оборотним капіталом – відповідно співвідношення з основними засобами. Зростання цих показників у динаміці свідчить про стабілізацію виробничо-господарської діяльності підприємства та, відповідно, розцінюється цілком позитивно.

Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує частку власних коштів підприємства, спрямовану на фінансування оборотних активів. Зростання показника у динаміці свідчить про підвищення власних фінансових можливостей підприємства, що також є позитивною тенденцією у процесі функціонування господарюючого суб'єкта.

Приклад оцінювання маневреності підприємства „Київ”, здійснене за інформацією додатку Б (або додатку А), наведено у табл. 7.7.

Таблиця 7.7

Оцінювання власного оборотного капіталу й аналіз маневреності підприємства „Київ”

Найменування показника

На

01.01.

На

01.04.

На

01.07.

На

01.10.

На

31.12.

Відхилення 01.01. від 31.12.. +,-

Власний оборотний капітал сформований за рахунок довгострокових джерел фінансування

416

456

478

491

480

64

Коефіцієнт маневреності оборотних активів

0,38

0,41

0,39

0,34

0,32

-0,06

Коефіцієнт маневреності запасів

0,51

0,54

0,53

0,48

0,46

-0,05

Коефіцієнт маневреності швидколіквідних активів

1,41

1,65

1,46

1,18

1,03

-0,38

Коефіцієнт маневреності власного оборотного капіталу

0,08

0,08

0,06

0,06

0,04

-0,04

Частка власного оборотного капіталу в активах, %

23,85

26,36

26,23

24,39

23,22

-0,63

Коефіцієнт забезпеченості необоротних активів власним оборотним капіталом

0,65

0,75

0,81

0,85

0,85

0,20

Коефіцієнт забезпеченості основних засобів власним оборотним капіталом

0,41

0,98

1,11

1,22

1,18

0,67

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

0,48

0,52

0,55

0,52

0,53

0,05

Як видно з даних табл. 7.7, незважаючи на зростання власного оборотного капіталу підприємства у абсолютному вираженні, маневреність підприємства знижується. Так, маневреність оборотних активів знизилась з 0,38-0,41 у перших кварталах до 0,32-0,34 у останніх. Запаси підприємства забезпечені довгостроковими джерелами фінансування лише наполовину (коефіцієнт маневреності запасів коливається упродовж аналізованого року в межах 0,46- 0,54 і має тенденцію до зниження). Хоча коефіцієнт маневреності швидколіквідних активів значний, починаючи з III кварталу аналізованого року і йому притаманна тенденція до зниження.

Низькою залишається маневреність власного оборотного капіталу підприємства – відповідний коефіцієнт становить від 0,08 до 0,04. Зростання забезпеченості необоротних активів і основних засобів власним оборотним капіталом відбувається не стільки за рахунок збільшення обсягів останнього, скільки внаслідок зниження вартості необоротних активів, у тому числі й основних засобів підприємства, що було виявлено при оцінюванні майнового стану підприємства.

Крім того, 48-55 % власного капіталу підприємства спрямовується на фінансування оборотних активів (коефіцієнт маневреності власного капіталу становить 0,48-0,55 в аналізованому році), що оцінюється цілком позитивно. Проте, навіть такі значні обсяги фінансування не забезпечують стабільності й фінансової стійкості підприємства

В цілому аналіз маневреності підтвердив доцільність оптимізації політики фінансування досліджуваного підприємства з метою зміцнення його фінансової стійкості.

Викладені вище методи аналізу фінансової стійкості є основними і найбільш розповсюдженими. Проте, нині досить часто для комплексного оцінювання фінансової стійкості використовують підходи маржинального аналізу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >