< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інформаційна основа й загальні засади аналізу прибутковості і рентабельності

Основою для оцінювання прибутковості підприємства слугують дані форми № 2 "Звіт про фінансові результати". Нині вона складається згідно НП(С)БО 1 (Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку), що став правонаступником колишнього П(С)БО 3.

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) складається із чотирьох розділів:

I. "Фінансові результати";

II. "Сукупний дохід";

III. "Елементи операційних витрат";

IV. "Розрахунок показників прибутковості акцій".

У першій частині "Фінансові результати" форми № 2 наводиться наступна інформація. У статті "Чистіш дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)" відображають дохід підприємства після вирахування з загального доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідних податків, зборів, знижок тощо (податку на додану вартість, акцизних зборів, інших відрахувань з доходу). У статті "Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)" показують виробничу собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) та/або собівартість реалізованих товарів. Тут організації, основною діяльністю яких є торгівля цінними паперами, відображають балансову вартість реалізованих цінних паперів. Підприємства, які відповідно до законодавства є страховиками, у цій статті наводять виплати страхових сум та страхових відшкодувань. Підприємства, які здійснюють діяльність з випуску та проведення лотерей, у цій статті наводять відрахування на створення (формування) за звітний період призового фонду, а також резерву, що покриває величину джек-поту, не забезпечену сплатою участі у лотереї. "Валовий прибуток (збиток)" розраховується як різниця між чистим доходом від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) і собівартістю реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).

"Інші операційні доходи" включають суми інших доходів від операційної діяльності підприємства, крім доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг): дохід від операційної оренди активів; дохід від операційних курсових різниць; відшкодування раніше списаних активів; дохід від реалізації оборотних активів (крім фінансових інвестицій) тощо. У статті "Адміністративні витрати" відображають загальногосподарські витрати, пов'язані з управлінням та обслуговуванням підприємства. "Витрати на збут" містять витрати підприємства, пов'язані з реалізацією продукції (товарів) – витрати на утримання підрозділів, що займаються збутом продукції (товарів), рекламу, доставку продукції споживачам тощо. У статті "Інші операційні витрати” відображають собівартість реалізованих виробничих запасів; відрахування на створення резерву сумнівних боргів і суми списаної безнадійної дебіторської заборгованості; втрати від знецінення запасів; втрати від операційних курсових різниць; визнані економічні санкції; відрахування для забезпечення наступних операційних витрат, а також усі інші витрати, що виникають в процесі операційної діяльності підприємства (крім витрат, що включаються до собівартості продукції, товарів, робіт, послуг).

"Фінансові результати від операційної діяльності (прибуток або збиток)" визначаються як алгебраїчна сума валового прибутку (збитку), іншого операційного доходу, адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат підприємства.

"Дохід від участі в капіталі" включає дохід, отриманий від інвестицій в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких ведеться методом участі в капіталі. У статті "Інші фінансові доходи" показують дивіденди, відсотки та інші доходи, отримані від фінансових інвестицій (крім доходів, які обліковуються за методом участі в капіталі). "Інші доходи" включають дохід від реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і майнових комплексів; дохід від неопераційних курсових різниць та інші доходи, які виникають у процесі звичайної діяльності, але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. "Фінансові витрати" складають з витрат на проценти та інших витрат підприємства, пов'язані із залученням позикового капіталу. У статті "Втрати від участі в капіталі" відображають збиток, спричинений інвестиціями в асоційовані, дочірні або спільні підприємства, облік яких проводиться методом участі в капіталі. У статті "Інші витрати" відображають собівартість реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів, майнових комплексів; втрати від неопераційних курсових різниць; втрати від уцінки фінансових інвестицій та необоротних активів; інші витрати, які виникають у процесі звичайної діяльності (крім фінансових витрат), але не пов'язані з операційною діяльністю підприємства. "Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування (прибуток або збиток)" визначають як алгебраїчну сума прибутку (збитку) від операційної діяльності, фінансових та інших доходів (прибутків), фінансових та інших витрат (збитків).

"Витрати (дохід) з податку на прибуток" являє собою загальну суму витрат (доходу) з податку на прибуток, яка складається з поточного податку на прибуток з урахуванням відстроченого податкового зобов'язання і відстроченого податкового активу. При цьому відстрочений податковий актив – це сума податку на прибуток, що підлягає відшкодуванню у наступних періодах унаслідок: тимчасової податкової різниці, що підлягає вирахуванню; перенесення податкового збитку, не включеного до розрахунку зменшення податку на прибуток у звітному періоді; перенесення на майбутні періоди податкових пільг, якими скористатися у звітному періоді неможливо. В свою чергу відстрочене податкове зобов'язання – це сума податку на прибуток, який сплачуватиметься в наступних періодах з тимчасових податкових різниць, що підлягають оподаткуванню.

У статті "Прибуток (збиток) від притіненої діяльності після оподаткування" відображають відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації. "Чистий фінансовий результат (прибуток або збиток)" розраховується як алгебраїчна сума прибутку (збитку) до оподаткування, податку на прибуток та прибутку (збитку) від припиненої діяльності після оподаткування.

Вище наведені лише основні статті першої частини звіту, адже число статей "Звіту про фінансові результати" може як зменшуватися, так і збільшуватися. Такий підхід закріплено НП(С)БО 1, згідно з яким підприємства можуть не наводити статей, за якими відсутня інформація до розкриття (крім випадків, якщо така інформація була в попередньому звітному періоді). А також можуть додавати статті зі збереженням їх назви й коду рядка з переліку додаткових статей фінансової звітності, які наведено в додатку 3 до НП(С)БО 1. Водночас така додаткова стаття повинна відповідати двом критеріям:

 • 1) інформація в ній є суттєвою (тобто це має бути інформація, відсутність якої може вплинути на рішення користувачів фінансової звітності);
 • 2) оцінка статті може бути достовірно визначена.

Звіт доповнили новим розділом "Сукупний дохід". Згідно з НП(С)БО 1, сукупний дохід – це зміни у власному капіталі протягом звітного періоду внаслідок господарських операцій та інших подій (за винятком змін капіталу за рахунок операцій із власниками). Цей термін широко використовується у міжнародних стандартах і наближає вітчизняний облік до міжнародного.

Загальна сума "Сукупного доходу" включає:

 • – чистий прибуток/збиток;
 • – дооцінку (уцінку) необоротних активів і фінансових інструментів, накопичені курсові різниці, частку іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств й інший сукупний дохід, зменшені на суму податку на прибуток.

У додатках даного навчального посібника з учбовими цілями II частина Звіту не наведена.

У розділі ІII "Елементи операційних витрат" Звіту про фінансові результати наводять відповідні елементи операційних витрат (на виробництво і збут, управління та інші операційні витрати), яких зазнало підприємство в процесі своєї діяльності протягом звітного періоду за вирахуванням внутрішнього обороту, тобто за вирахуванням тих витрат, які становлять собівартість продукції (робіт, послуг), що вироблена і спожита самим підприємством. Собівартість реалізованих товарів, запасів, іноземної валюти у цьому розділі не наводиться.

Розділ IV „Розрахунок показників прибутковості акцій” Звіту про фінансові результати заповнюють акціонерні товариства, прості акції або потенційні прості акції яких відкрито продаються та купуються на фондових біржах, включаючи товариства, які перебувають у процесі випуску таких акцій. У статті "Середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньозважена кількість простих акцій, які перебували в обігу протягом звітного періоду. У статті "Скоригована середньорічна кількість простих акцій" наводиться середньорічна кількість простих акцій в обігу, скоригована на середньорічну кількість потенційних простих акцій. "Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію" розраховується діленням різниці між сумою чистого прибутку (збитку) і сумою дивідендів на привілейовані акції на середньорічну кількість простих акцій в обігу. "Скоригований чистий прибуток (збиток) па одну просту акцію" розраховується діленням скоригованого чистого прибутку (збитку) на скориговану середньорічну кількість простих акцій в обігу. У статті "Дивіденди на одну просту акцію" відображають показник, який розраховується шляхом ділення суми оголошених дивідендів на кількість простих акцій, за якими сплачуються дивіденди.

Найбільш поглиблено у процесі діагностики в системі управління підприємством вивчають такі види прибутку як валовий, операційний, чистий. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства та прибутку зокрема здійснюється по наступних етапах:

 • 1) оцінюють динаміку фінансових результатів за допомогою горизонтального аналізу;
 • 2) здійснюють вертикальний аналіз фінансових результатів шляхом визначення питомої ваги окремих видів доходів і витрат у загальній сумі виручки від реалізації;
 • 3) поглиблено, за допомогою горизонтального і структурного аналізу, вивчають операційні витрати підприємства;
 • 4) визначають чинники формування прибутку підприємства і за допомогою факторного аналізу вимірюють їх кількісний вплив;
 • 5) аналізують напрями й ефективність розподілу прибутку;
 • 6) оцінюють ефективність (рентабельність) діяльності підприємства й використання його капіталу;
 • 7) обгрунтовують заходи з підвищення прибутковості підприємства та поліпшення використання прибутку.

Важливою складовою оцінювання прибутковості є аналіз рентабельності і ділової активності. Адже загальна сума отримуваного підприємством прибутку залежить від ефективності й інтенсивності його діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >