< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз рентабельності діяльності

Ефективність формування прибутку характеризує як його абсолютна сума, так і за ряд відносних показників рентабельності. Динаміка загальної суми прибутку хоча і дає уявлення про економічний розвиток підприємства, але не враховує при цьому обсягу використання економічних ресурсів. Тому в практиці діагностики в системі управління значного поширення і використання набуло оцінювання рентабельності.

Аналіз рентабельності можна умовно поділити на дві частини: аналіз рентабельності діяльності й аналіз ефективності використання капіталу підприємства. Аналіз рентабельності діяльності здійснюється за допомогою системи спеціальних показників, основні з яких наведено у табл. 9.1.

Рентабельність діяльності вивчається багатьма економічними науками. Проте, у діагностиці в системі управління вона має свої особливості. Так, серед основних показників, які свідчать про ефективність функціонування підприємства важливе місце посідає оцінювання продуктивності праці. Під продуктивністю праці зазвичай розуміють здатність людини за одиницю часу виробити певну кількість продукції (товарів, робіт, послуг) у натуральному або у грошовому вираженні. Тому продуктивність праці зазвичай обчислюється за обсягами виробленої валової або товарної продукції, отриманої виручки чи прибутку з розрахунку на 1 працівника, 1 людино-день, 1 людино-годину тощо. Проте, в ринкових умовах основним критерієм ефективності є віддача вкладених коштів. Тому наведений вище підхід у сучасній діагностиці використовується порівняно обмежено, а оцінюють зазвичай не віддачу 1 працівника або одиниці робочого часу, а коштів, витрачених на оплату праці.

Продуктивність праці по чистому прибутку дає можливість оцінити скільки гривень чистого прибутку було отримано з розрахунку на 1 гривню фонду оплати праці. Чим вищим буде згаданий показник, тим ефективнішою робота працівників підприємства.

Для поглиблення оцінювання продуктивності праці інколи обчислюють показник продуктивність прані по виручці або продуктивність прані по чистому доходу. Згадані показники відображають, яку суму доходів забезпечують підприємству у процесі діяльності його працівники. Позитивно оцінюються у випадку їх зростання у динаміці.

Окупність операційних витрат (рентабельність операційної діяльності) визначається співвідношенням операційного прибутку і суми усіх операційних витрат підприємства і дає можливість оцінити ефективність основної діяльності підприємства. Значення цього показника найвагоміше залежить від специфіки діяльності підприємства.

Для забезпечення виваженого аналізу ефективності операційної діяльності показник окупності операційних витрат порівнюють із рентабельністю операційної діяльності в середньому по підприємствах галузі, по аналогічних видах діяльності, конкурентах тощо. Завжди позитивно оцінюють його зростання у динаміці, що свідчить по підвищення результатів роботи підприємства.

Рентабельність продажу оцінюють низкою спеціальних показників, які дають можливість виявити частки валового, операційного та чистого прибутку у сумі виручки підприємства. У літературі та методиках діагностики в системі управління наводиться зазвичай три показника рентабельності продажу: відповідно по валовому, операційному і чистому прибутку. Їх обчислення може здійснюватися як по відношенню до загальної суми виручки, так і чистого доходу (виручки від реалізації за вирахування податку на додану вартість, акцизів і інших відрахувань від виручки). У першому випадку оцінюється потенційна здатність підприємства генерувати прибуток на різних стадіях діяльності, у другому – реальна здатність з урахуванням особливостей податків на споживання. Показники валової, операційної і чистої рентабельності продажів не лише порівнюють з аналогічними показниками підприємств галузі і конкурентів, а й між собою. Такі показники часто називають „показниками менеджменту”, адже валова рентабельність продажу відображає ефективність виробничої діяльності, операційна рентабельність продажу – ефективність виробничо-збутової (операційної) діяльності в цілому, а чиста рентабельність продажу – ефективність усієї діяльності, включаючи операційну, інвестиційну і фінансову. Отже, величина валової рентабельності продажу дає можливість оцінити ефективність управління підприємством на етапі виробництва продукції, різниця між нею та показником операційної рентабельності продажу – ефективність управління на етапі збуту готової продукції, а різниця між операційною і чистою рентабельністю продажу – ефективність інвестиційної та фінансової діяльності.

Важливим індикатором оцінювання рентабельності діяльності слугують показники ефективності використання активів підприємства, зокрема рентабельність оборотного капіталу, рентабельність основних засобів, фондовіддача тощо. Проте, ці показники уже розглядалися у попередній темах даного навчального посібника, тому тут не наводяться.

Для поглиблення аналізу вивчають рентабельність власного оборотного капіталу. За величиною даного показника оцінюють ефективність використання довгострокових пасивів, вкладених у формування оборотних активів. Чим вищим є його значення, тим доцільніше накопичувати власні оборотні кошти й у перспективі.

Загалом усі показники аналізу рентабельності діяльності вивчають у динаміці, порівнюються із аналогічними показниками інших підприємств галузі, аналогічних видів діяльності та конкурентів.

У табл. 9.2 наведено приклад оцінювання ефективності діяльності підприємства "Київ", обчислений на підставі інформації додатків Б і Д (або додатків А і В).

Як свідчать дані табл. 9.2, продуктивність праці по чистому прибутку знижується у динаміці впродовж досліджуваного року, а за виручкою та чистим доходом – зростає. Це свідчить про те, що витрати на оплату праці працівників підприємства скорочуються швидшими темпами порівняно з виручкою та більш повільними порівняно з чистим прибутком. У 4 кварталі порівняно з першим окупність операційних витрат скоротилася втричі. Хоча рентабельність власного оборотного капіталу залишається достатньою, темп її зниження свідчить про те, що за умови збереження тенденції, що склалася, у найближчій перспективі підприємству буде не вигідно вкладати кошти у формування власних оборотних коштів.

Особливо негативною є тенденція скорочення рентабельності продажу підприємства. Динаміка показників рентабельності продажів та їх співвідношення свідчить про те, що основні втрати ефективності діяльності відбувають на етапі реалізації продукції. Тому підприємству доцільно вжити заходів щодо поліпшення маркетингу, змінити методи і механізми просування товарів на ринок, реклами тощо.

Таблиця 9.2

Оцінювання рентабельності діяльності підприємства "Київ"

Найменування показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

За рік

Відхилення 4 кварталу від 1

кварциту,

+,-

Продуктивність праці по чистому прибутку, грн.

0,88

0,84

0,80

0,38

0,76

-0,50

Продуктивність праці по чистому доходу, грн.

5,50

6,08

6,99

7,20

6,25

1,69

Рентабельність продажу по чистому прибутку, %

16,08

13,75

11,48

5,28

12,23

-10,79

Рентабельність продажу по операційному прибутку, %

23,14

20,33

18,37

9,20

18,48

-13,94

Рентабельність продажу по валовому прибутку, %

33,46

32,59

33,22

24,07

31,26

-9,39

Окупність операційних витрат (рентабельність операційної діяльності), %

30,10

25,52

22,51

10,13

22,67

-19,97

Рентабельність діяльності, %

20,92

17,26

14,07

5,82

15,00

-15,10

Рентабельність власного оборотного капіталу, %

28,21

19,70

13,42

5,56

68,53

-22,65

Незважаючи на важливість оцінювання ефективності діяльності у процесі діагностики в системі управління ключовим аспектом аналізу залишається визначення ефективності використання капіталу підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >