< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Показники оцінювання ділової активності

Найкращим чином ділову активність підприємства характеризує оборотність його майна і капіталу. Тому, як зазначалося, при оцінюванні ділової активності аналізують показники оборотності і закріплення оборотних коштів, коефіцієнти оборотності і час обороту запасів, дебіторської і кредиторської заборгованості, визначають тривалість операційного і фінансового циклів підприємства (див. тему 4). Крім того, аналізують показники оборотності сукупних активів і власного капіталу. Порядок обчислення останніх наведено у табл. 9.6.

За різними методиками діагностики використовують два основних підходи до обчислення оборотності сукупних активів і власного капіталу: виходячи із величини загальної виручки від реалізації з урахуванням податку на додану вартість, акцизів і інших відрахувань із доходу (в такому разі оцінюється загальна здатність активів і капіталу до обертання) та виходячи із чистого доходу для визначення реальної оборотності. У даному навчальному посібнику викладено другий підхід, як найбільш виправданий і ефективний.

Таблиця 9.6

Основні показники оцінювання ділової активності

Найменування

показника

Формула

обчислен

ня

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності до 2013 року

Порядок обчислення за статтями фінансової звітності після 2013 р.

Нормати

вне

значення

1. Оборотність активів

форма №2 р.035 /((форма №1 р.280 к.3 + форма №1 р.280 к.4) / 2)

форма №2 р.2000 / (( форма №1 р.1300 к.3 + форма №1 р.1300 к.4) / 2)

Зростання

У

динаміці

2. Оборотність

власного

капіталу

форма №2 р.035 /((форма №1 р.380 к.3 + форма №1 р.380 к.4) / 2)

форма №2 р.2000 / (( форма №1 р.1495 к.3 + форма №1 р.1495 к.4) / 2)

Зростання

У

динаміці

* при оцінюванні ділової активності підприємства крім наведених тут показників обоє 'язково обчислюються показники оборотності оборотних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості та визначається тривалість операційного і фінансового циклів

Умовні позначення:

Асер- середня за період вартість сукупних активів;

ВКСЄр – середня за період вартість власного капіталу;

ЧД – чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).

Показники обчислюються за даними форми № 1 „Баланс” та форми №2 „Звіт про фінансові результант р. – рядок, к. – колонка

Показник оборотності активів показує кількість повних оборотів, яку проходять активи підприємства упродовж досліджуваного періоду, тобто кількість раз їх трансформації у виручку підприємства. Чим більш активною буде діяльність підприємства, вагомими обсяги продажу – тим більшим буде значення даного показника і тим, відповідно, краще він буде розцінюватися. Крім того, позитивно розцінюють зростання показника оборотності активів у динаміці. Зазвичай нормативні значення оборотності активів можуть встановлювати лише окремо для підприємств різних галузей економіки і сфер діяльності.

Оборотність власного капіталу відображає відповідно кількість оборотів, яку здійснюють власні кошти підприємства упродовж аналізованого періоду. Цей показник залежить від оборотності сукупного капіталу (активів) підприємства та рівня його фінансової незалежності. Як і оборотність активів, оборотність власного капіталу значною мірою залежить від галузевої специфіки та особливостей функціонування підприємства й позитивно розцінюється при зростанні.

У табл. 9.7 наведено приклад оцінювання оборотності активів і власного капі галу підприємства "Київ", обчислений на підставі інформації додатків Б і Д (або додатків А і В).

Таблиця 9.7

Оцінювання ділової активності підприємства „Київ”

Найменування

показника

1

квартал

2

квартал

3

квартал

4

квартал

Зарік

Відхилення 4 кварталу від 1 кварталу, +,-

Оборотність активів

0,44

0,38

0,30

0,26

1,32

-0,18

Оборотність власного капіталу

0,88

0,77

0,62

0,55

2,83

-0,33

Як видно з даних табл. 9.7 упродовж аналізованого року загальна оборотність активів підприємства знизилася з 0,44 у 1 кварталі до 0,26 у 4 кварталі, що забезпечило лише 1,32 сукупних оборотів за рік. Оборотність власного капіталу скоротилася за аналогічний період з 0,88 до 0,55 і склала 2,83 оборотів за рік. Отже, ділова активність підприємства знижується у динаміці випереджаючими темпами.

Активність підприємства здійснює вагомий вплив на рівень його прибутковості. Для оцінювання такого впливу використовують ряд спеціальних факторних моделей детермінованого аналізу.

Факторних моделей, які використовуються для оцінювання впливу ділової активності на прибутковість і рентабельність підприємства, у науковій літературі вирізняють багато. Найбільш простою з них є модель залежності рентабельності майна від рентабельності продажів і оборотності активів підприємства. Вона має такий вигляд:

(9.2)

де – рентабельність активів (майна) підприємства;

– рентабельність продажів (обчислена виходячи із чистого прибутку);

– оборотність активів.

З даної моделі видно, що зміна рентабельності активів підприємства відбувається за рахунок зміни рентабельності продажів та оборотності капіталу підприємства. При розкладанні результативної та кожної із факторних ознак на окремі елементи модель набуває такого вигляду:

(9.3)

де ЧП – чистий прибуток підприємства;

– середня за період вартість активів;

В – виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

Подібні моделі використовують для оцінювання рентабельності власного капіталу підприємства, а також акціонерного (статутного) капіталу. Наприклад, факторна модель для аналізу акціонерного капіталу має такий вигляд:

(9.4)

де – рентабельність акціонерного капіталу підприємства;

– мультиплікатор акціонерного капіталу.

При розкладанні результативної і факторних ознак на окремі елементи

модель набуває такого вигляду:

(9.5)

де – середня за період вартість акціонерного (статутного) капіталу.

Із даної моделі видно, що рентабельність акціонерного капіталу залежить від зміни рівня рентабельності продукції, швидкості обороту сукупного капіталу і співвідношення власного та позикового капіталу. Вивчення подібних залежностей має велике значення для оцінки впливу різних факторів на показники рентабельності.

Вихідна інформація для здійснення факторного аналізу рентабельності активів підприємства "Київ" наведена у табл. 9.8. Вплив рентабельності продажів й оборотності активів на результативну ознаку вимірювався у 4 кварталі порівняно з першим кварталом.

Таблиця 9.8

Вихідна інформація для здійснення факторного аналізу впливу рентабельності продажу і оборотності активів на рентабельність активів підприємства "Київ"

Показники

1 квартал

4 квартал

Відхилення 4 кварталу від 1 кварталу, +,-

Рентабельність продажів, коефіцієнт

0.1608

0.0528

-0.108

Оборотність активів

0.4404

0.2505

-0.1899

Рентабельність активів, коефіцієнт

0.0708

0.0132

-0.0576

Вимірювання кількісного впливу факторів здійснено методом ланцюгових підстановок. Обчислення здійснювалися у такій послідовності:

Рентабельність активів у 1 кварталі:

(9.6)

Рентабельність активів умовна:

(9.7)

Рентабельність активів у 4 кварталі:

(9.8)

Вплив зміни рентабельності продажів на рентабельність активів підприємства становить:

(9.9)

Вплив зміни оборотності активів на рентабельність активів підприємства становить:

(9.10)

Отже, скупний вплив факторів на рентабельність активів підприємства склав:

(9.11)

Загальна зміна рентабельності активів у 4 кварталі порівняно з 1 кварталом становила:

(9.12)

Таким чином рентабельність активів підприємства скоротилася на 4,72% внаслідок зниження рентабельності продажів та на 1,04% – внаслідок зниження оборотності активів.

Вихідна інформація для здійснення факторного аналізу рентабельності акціонерного капіталу підприємства "Київ" наведена у табл. 9.9. Вплив рентабельності продажів, оборотності активів й мультиплікатора капіталу на результативну ознаку вимірювався у 4 кварталі порівняно з першим кварталом.

Таблиця 9.9

Вихідна інформація для здійснення факторного аналізу впливу рентабельності продажу, оборотності активів і мультиплікатора капіталу на рентабельність акціонерного капіталу підприємства "Київ"

Показники

1 квартал

4 квартал

Відхилення 4 кварциту від 1 кварциту, +,-

Рентабельність продажів, коефіцієнт

0,1608

0,0528

-0.1079

Оборотність активів

0,4404

0,2665

-0.1739

Мультиплікатор капіталу

4,1855

4,6205

0,4349

Рентабельність акціонерного капіталу, коефіцієнт

0,2964

0,0651

-0,2313

Вимірювання кількісного впливу факторів здійснено методом ланцюгових підстановок. Обчислення здійснювалися у такій послідовності:

Рентабельність акціонерного капіталу у 1 кварталі:

(9.13)

Рентабельність акціонерного капіталу умовна1:

(9.14)

Рентабельність акціонерного капіталу умовна2:

(9.15)

Рентабельність акціонерного капіталу у 4 кварталі:

(9.16)

Вплив зміни рентабельності продажів на рентабельність акціонерного капіталу становить:

(9.17)

Вплив зміни оборотності активів на рентабельність акціонерного капіталу підприємства становить:

(9.18)

Вплив зміни мультиплікатору капіталу на рентабельність акціонерного капіталу підприємства становить:

(9.19)

Таким чином, скупний вплив факторів на рентабельність акціонерного капіталу підприємства склав:

(9.20)

Загальна зміна рентабельності акціонерного капіталу у 4 кварталі порівняно з 1 кварталом становила:

(9.21)

Таким чином, рентабельність акціонерного капіталу підприємства скоротилася на 19,74% внаслідок зниження рентабельності продажів, на 4,36% – внаслідок зниження оборотності активів й зросла на 0,97% в результаті зміни мультиплікатора акціонерного капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >