< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рейтингове оцінювання економічної безпеки та фінансово- економічного стану підприємств

Рейтинги зазвичай застосовуються у тих випадках, коли здійснюється оцінювання ряду підприємств та визначаються позиції (місця) кожного з них у загальному рейтингу. Адже рейтинг – це ієрархічна система, де між об'єктами встановлено якісне відношення переваги. Зведення ряду показників у єдиний інтегральний показник дозволяє оцінювати результати діяльності за визначений термін (оцінка динаміки розвитку) і порівнювати його положення в рейтингу серед інших об'єктів.

Серед існуючих підходів до створення рейтингових систем, які можна поєднати за принципом побудови, вирізняють сумарні методи (метод сум, середнього геометричного, коефіцієнтів, суми місць) та методи віднімання (відстані до еталону, відстані до середнього значення). Найбільш розповсюджені – метод суми місць та евклідових відстаней.

Метод суми місць є найбільш простим і реалізується за такими етапами:

Перший етап – визначаються показники стану та діяльності підприємств. До таких показників можуть відноситися будь-які фінансові коефіцієнти оцінювання ліквідності і платоспроможності, фінансової стійкості, рентабельності і ділової активності, майнового стану, ефективності використання оборотних активів і основних засобів, а також інші показники. Вибір індикаторів здійснюється виходячи з цілей рейтингового оцінювання.

Другий етап – визначаються часткові рейтинги (місця) кожного показника.

Третій етап – обчислюється сума місць (рейтингів) показників і встановлюється узагальнюючий рейтинг.

Визначення рейтингів фінансового стану підприємств здійснено на прикладі підприємства "Київ" та умовних підприємств А і Б. Результати оцінок наведено у табл. 10.9 і 10.10.

Серед трьох досліджуваних підприємств, як свідчать дані табл. 10.9 найкращу рентабельність активів має підприємство "Київ" (16,11%), тому цей показник отримав 1 місце у частковому рейтингу (див. табл. 10.10). Рентабельність активів підприємства А становить 12,01% і відповідно посідає друге місце у частковому рейтингу. Підприємство Б з рентабельністю активів 8,06% посідає 3 місце.

Аналогічним чином встановлювалися місця у часткових рейтингах по кожному показнику оцінювання фінансового стану окремо (табл. 10.10).

Загальна сума місць підприємства "Київ" по усіх показниках склала 39. Тому воно займає 3 місце у рейтингу підприємств. Підприємство А – 33 і відповідно 2 місце у загальному рейтингу, підприємство Б – 30 і відповідно 1 місце у рейтингу.

Таблиця 10.9

Оцінювання фінансового стану підприємства "Київ" порівняно з умовними підприємствами А і Б

Найменування показника

Підприємство "Київ"

Підприємство А

Підприємство Б

Рентабельність активів. %

16,11

12,01

8,06

Рентабельність власного капіталу. %

34.55

15,04

9,08

Рентабельність операційної діяльності. %

22,67

12,05

14,24

Рентабельність продажів, %

12,23

6,48

2,46

Оборотність активів

1,32

2.08

3,54

Оборотність власного капіталу

2,83

2.49

3,79

Оборотність оборотних активів

1,92

3,01

4,12

Фондовіддача

5,65

8,15

7,52

Коефіцієнт автономії

0,44

0,74

0,82

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,50

0,81

0,91

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

0,08

0,03

0,04

Маневреність власного капіталу

0,53

0,59

0,64

Маневреність оборотних активів

0,32

0,36

0,58

Маневреність запасів

0,46

0,27

0,53

Коефіцієнт покриття

1,47

3,01

2,17

Коефіцієнт швидкої платоспроможності

0,46

2,41

1,84

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

0,02

0,24

0,16

Метод суми місць надзвичайно простий у використанні. Проте, його основним недоліком є те, що він не дає можливість врахувати відмінності між показниками різних підприємств.

Наприклад, згідно таблиці 10.9 маневреність оборотних активів підприємства А становила 0,36 (2 місце), що на 0,22 менше ніж у підприємства

Б (0,58 – 1 місце). Водночас цей же показник по підприємству "Київ" становив 0,33 (3 місце), що лише на 0,03 менше від підприємства А.

Тобто при визначенні часткових рейтингів не враховуються реальні відмінності між показниками. Щоб усунути цей недолік користуються методом евклідових відстаней.

Таблиця 10.10

Рейтингове оцінювання підприємства "Київ" порівняно з умовними підприємствами А і Б методом суми місць

Найменування показника

Підприємство "Київ"

Підприємство А

Підприємство Б

Рентабельність активів, %

1

2

3

Рентабельність власного капіталу, %

1

2

3

Рентабельність операційної діяльності, %

1

3

2

Рентабельність продажів, %

1

2

3

Оборотність активів

3

2

1

Оборотність власного капіталу

2

3

1

Оборотність оборотних активів

3

2

1

Фондовіддача

3

1

2

Коефіцієнт автономії

3

2

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

3

2

1

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

1

2

3

Маневреність власного капіталу

3

2

1

Маневреність оборотних активів

3

2

1

Маневреність запасів

2

3

1

Коефіцієнт покриття

3

1

2

Коефіцієнт швидкої платоспроможності

3

1

2

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

3

1

2

Загальна сума місць

39

33

30

Рейтингове місце

III

II

І

Рейтингову оцінку методом евклідових відстаней здійснюють за такими етапами.

На першому етапі обґрунтовують систему показників оцінки стану та діяльності підприємств (на зразок методу суми чисел) та створюють матрицю вихідних показників.

На наступному етапі досліджень формують матрицю стандартизованих коефіцієнтів. Для цього по кожному аналізованому показнику визначають найкращий елемент матриці (еталон), який приймають за одиницю.

Стандартизовані коефіцієнти являють собою частку від вказаного найкращого елемента й обчислюються за формулою:

(10.9)

де – стандартизований коефіцієнт;

– показник i-того підприємства;

– еталонний показник.

На третьому етапі визначають результати рейтингової оцінки. Для цього розраховують квадрати значень стандартизованих коефіцієнтів, коригують їх за необхідності на показники вагомості, а потім обчислюють суми цих квадратів. За узагальненим показником визначають місця підприємств у загальному рейтингу. Приклад визначення рейтингів підприємств методом евклідових відстаней наведено у табл. 10.11 і 10.12.

Вихідною інформацією слугували дані табл. 10.9. Як вказувалося при аналізі табл. 10.9 найкраща рентабельність активів у підприємства "Київ". Отже її значення (16,11%) приймається за еталон (1). Стандартизований коефіцієнт для підприємства А становитиме:

(10.10)

Стандартизований показник рентабельності активів підприємства Б становитиме:

(10.11)

Таблиця 10.11

Матриця стандартизованих коефіцієнтів для рейтингового оцінювання методом евклідових відстаней підприємства "Київ" порівняно з умовними підприємствами А і Б

Найменування показника

Підприємство "Київ"

Підприємство А

Підприємство Б

Рентабельність активів

1

0.75

0.50

Рентабельність власного капіталу

1

0.44

0.26

Рентабельність операційної діяльності

1

0.53

0.63

Рентабельність продажів

1

0.53

0.20

Оборотність активів

0.37

0.59

1

Оборотність власного капіталу

0.75

0.66

1

Оборотність оборотних активів

0.47

0.73

1

Фондовіддача

0.69

1

0.92

Коефіцієнт автономії

0.54

0.90

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0.55

0.89

1

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

1

0.38

0.50

Маневреність власного капіталу

0.83

0.92

1

Маневреність оборотних активів

0.55

0.62

1

Маневреність запасів

0.87

0.51

1

Коефіцієнт покриття

0.49

1

0.72

Коефіцієнт швидкої платоспроможності

0.19

1

0.76

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

0.08

1

0.67

У такий спосіб визначалися еталони і стандартизовані коефіцієнти по усіх інших показниках. У табл. 10.12 наведено квадрати стандартизованих коефіцієнтів, а за їх сумою визначені рейтингові місця кожного підприємства (чим вища сума квадратів стандартизованих коефіцієнтів – тим вище рейтингове місце). Як видно з табл. 10.12, у даному прикладі результати оцінювання методом евклідових відстаней співпадають з результатами рейтингового оцінювання методом суми місць.

Таблиця 10.12

Матриця квадратів стандартизованих коефіцієнтів для рейтингового оцінювання методом евклідових відстаней підприємства "Київ" порівняно з умовними підприємствами А і Б

Найменування показника

Підприємство "Київ"

Підприємство А

Підприємство Б

Рентабельність активів

1

0.56

0.25

Рентабельність власного капіталу

1

0.19

0.07

Рентабельність операційної діяльності

1

0.28

0.39

Рентабельність продажів

1

0.28

0.04

Оборотність активів

0.14

0.35

1

Оборотність власного капіталу

0.56

0.43

1

Оборотність оборотних активів

0.22

0.53

1

Фондовіддача

0.48

1

0.85

Коефіцієнт автономії

0.29

0.81

1

Коефіцієнт фінансової стійкості

0.30

0.79

1

Коефіцієнт стійкості економічного зростання

1

0.14

0.25

Маневреність власного капіталу

0.69

0.85

1

Маневреність оборотних активів

0.30

0.39

1

Маневреність запасів

0.75

0.26

1

Коефіцієнт покриття

0.24

1

0,52

Коефіцієнт швидкої платоспроможності

0,04

1

0,58

Коефіцієнт абсолютної платоспроможності

0.01

1

0.44

Сума квадрагпів стандартних коефіцієнтів

9.01

9.86

11.40

Місце підприємства у загальному рейтингу

ІН

II

І

В процесі рейтингових оцінок використовують й інші методи аналізу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >