< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Засади і види аналізу інвестицій

Реалізація інвестицій відбувається у процесі здійснення інвестиційних проектів. Інвестиційне проектування являє собою процес формулювання задач та обґрунтування заходів з їх реалізації, спрямованих на досягнення інвестиційних цілей. Результати такого проектування узагальнюються у бізнес- плані інвестиційного проекту.

Одним із найбільш відповідальних та визначальних етапів інвестиційної діяльності є проектний аналіз. На його засадах обґрунтовуються заходи з реалізації інвестиційного проекту, визначається його очікувана ефективність.

Проектний аналіз являє собою сукупність методологічних заходів та прийомів, які використовуються для підготовки та обґрунтування проектних рішень. Оскільки в процесі проектування необхідно вирішити цілий комплекс завдань з технічних, комерційних, економічних, фінансових, соціальних й інших аспектів реалізації інвестиційного проекту, використовують сукупність відокремлених видів аналізу [30]. До основних із них належать:

  • 1. Технічний аналіз грунтується на вивченні основних характеристик продукту, виробництво якого передбачено інвестиційним проектом, вимог до його якості, зовнішнього вигляду, а також на встановленні технологічних умов виробництва, спроможних їх забезпечити. На підставі результатів технічного аналізу визначають найбільш ефективні для реалізації інвестиційного проекту техніку та технологію. Інформаційної базою цього виду аналізу слугують стандарти якості продуктів, технічні характеристики обладнання, машин і механізмів, вимоги щодо техніки безпеки, дані про склад і якість сировини й матеріалів, інші технічні й технологічні параметри.
  • 2. Маркетинговий аналіз включає аналіз ринків збуту, галузі діяльності, основних конкурентів, методів просування продуктів, ефективності рекламних заходів, системи ціноутворення, кредитної політики тощо. Маркетинговий аналіз спрямований на винайдення найефективніших механізмів продажу продукції, завоювання частки ринку й забезпечення конкурентних переваг. Інформаційним забезпеченням цього виду аналізу слугують статистичні дані, результати аналітичних досліджень спеціалізованих фірм, інформація періодичних видань, оприлюднена фінансова звітність підприємств-партнерів й конкурентів тощо.
  • 3. Інституціональний аналіз передбачає оцінку середовища, в якому реалізується інвестиційних проект, зокрема законодавчо-правове забезпечення бізнесу, механізми його економічного та адміністративного регулювання. Інституціональний аналіз здійснюється шляхом вивчення законодавчо- нормативних актів, проектів та програм органів влади, місцевого самоврядування, суспільних організацій тощо й допомагає пристосуванню компанії до зовнішнього середовища.
  • 4. Соціальний аналіз оцінює, з однієї сторони, вплив інвестиційного проекту на життя громади, на території якої він реалізується, працівників й інших осіб, а з іншої – виявляє ймовірний вплив соціальних обставин на можливість реалізації та ефективність проекту. Інформаційним забезпечення цього виду аналізу є: статистична інформація, власні спостереження розробників проекту, дані опитувань, анкетувань тощо.
  • 5. Бюджетний аналіз передбачає оцінку фінансових наслідків здійснення проекту для державного або місцевого бюджету. Проводиться при реалізації крупномасштабних, соціальноспрямованих проектів, а також тих, по яких очікується фінансування за рахунок державних коштів.
  • 6. Аналіз навколишнього природного середовища (екологічний) застосовується в інвестиційних проектах у хімічній, нафтопереробній, енергетичній, сільськогосподарській й інших галузях економіки. Передбачає оцінку негативного впливу наслідків інвестиційного проекту на екологію місцевості та визначення методів його запобігання або пом'якшення.
  • 7. Фінансовий та економічніш аналіз представляє собою визначення економічної ефективності проекту, його прибутковості, окупності тощо. Економічний аналіз оцінює доходність з точки зору всього суспільства (країни), а фінансовий оцінює проект з позиції самої компанії чи її інвесторів (кредиторів). Фінансовий аналіз є основним при оцінці інвестиційних проектів. Він ґрунтується на визначенні грошових потоків проекту, концепції оцінки грошей у часі, спеціальних методів аналізу ефективності та ризиків проекту.

Отже фінансовий аналіз є лише однією із складових загального проектного аналізу. Проте, він відіграє вирішальну роль у прийнятті рішення про реалізацію інвестицій. З методологічної точки зору фінансовий аналіз інвестиційних проектів має значні особливості, пов'язані зі специфікою грошових потоків при здійсненні інвестицій та зміни вартості грошей у часі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >