< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Здоров'я людини як комплексний показник стану людського суспільства

Комплексним показником стану людського суспільства є рівень здоров'я самих людей. Поняття "здоров'я людини" є дуже ємким і охоплює біологічні, соціальні, економічні, наукові, етичні та інші аспекти. Учені досі дискутують стосовно інтерпретації цього поняття, яке за сучасних умов стає фундаментальною проблемою не лише медицини, а й екології людини.

За сучасними уявленнями, здоров'я — це природний стан організму, що перебуває в повній рівновазі з біосферою і характеризується відсутністю будь-яких патологічних змін. За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), "здоров'я — це стан повного фізичного, духовного і соціального добробуту, а не лише відсутність захворювання чи фізичних дефектів".

З огляду на вище сказане, більшість вчених до критеріїв здоров'я відносять такі основні елементи:

  • — нормальне функціонування всіх систем і структур організму;
  • — динамічна рівновага між людським організмом і довкіллям;
  • — здатність людини до виконання основних соціальних функцій, до продуктивної праці;
  • — адаптивність (здатність пристосовуватися) людського організму до змінних умов середовища;
  • — відсутність хвороби чи будь-яких ознак захворювання;
  • — фізичне, духовне, соціальне благополуччя, гармонійний розвиток фізичних і духовних сил.

Таким чином, проблема здоров'я людини знаходиться в збереженні і розвитку її психічних, фізіологічних і біологічних здатностей, що сприятимуть оптимальній працездатності, соціальній зайнятості та максимальній тривалості життя.

Таблиця 3.1. Фактори ризику формування здоров'я людини

Сфери

Питома вага,

%

Група факторів

Спосіб життя

49 -53

Паління

Вживання алкоголю Вживання наркотиків Розбалансоване харчування Умови праці Умови побуту Стреси, дистреси Адинамія, гіподинамія Нестабільність сімейного життя

Генетика

18-22

Схильність до спадкових хвороб

Зовнішнє середовище, природа

17-20

Забруднення повітря, Грунту, води (хімічні, канцерогенні, алергічні речовини) Різкі зміни атмосферних явищ

Охорона здоров'я

8-10

Неефективність профілактичних заходів Низька якість медичної допомоги Невчасна медична допомога

Із таблиці 3.1. зрозуміло, що категорія здоров'я формується з трьох складових: спосіб життя, організм та середовище. Значною мірою залежачи від спадкових факторів, здоров'я є результатом взаємодії людини з середовищем свого існування і в значній мірі (49-53 %) визначається способом життя людини.

Спосіб життя — певний, історично обумовлений тип, вид життєдіяльності. Спосіб життя — біосоціальна категорія, яка інтегрує уявлення про певний тип життя людини і характеризується її трудовою діяльністю, побутом, формою задоволення матеріальних і духовних потреб, правилами індивідуальної і соціальної поведінки.

Іншими словами спосіб життя — це "обличчя" індивіда і в той же час відображення рівня суспільного прогресу.

Спосіб життя людини значною мірою обумовлений соціальними та екологічними умовами, але в той же час він залежить від мотивів діяльності людини, від особливостей її психіки і функціональних можливостей організму. Цим, зокрема, пояснюється реальна різноманітність варіантів способу життя різних людей.

Соціальні умови життєдіяльності людини обумовлені суспільно- політичним укладом, соціально-економічною структурою. Соціальні умови проявляються через соціальні фактори: умови праці, умови відпочинку, умови побуту, харчування, житло, культурні запити, взаємовідносини.

Спосіб життя включає три категорії:

> рівень життя;

> якість життя;

> стиль життя.

Рівень життя — це передусім економічна категорія, яка відображає міру задоволення матеріальних, духовних і культурних потреб людини. Кількісна сторона ( національний дохід, фонди споживання, розміри реальних доходів населення, забезпеченість житлом, медичне забезпечення).

Якість життя — це ступінь комфорту в задоволенні людських потреб (переважно соціальна категорія).

Стиль життя характеризує поведінкові особливості життя людини, тобто ту модель, яка відображає психологію і психофізіологію особистості (соціально-психологічна категорія).

Якщо спробувати оцінити роль кожної з категорій способу життя у формуванні індивідуального здоров'я, то можна відзначити, що перші дві еквіпотенціальні, тому що мають суспільний характер. Звідси зрозуміло, що здоров'я людини буде залежати насамперед від стилю життя, який більшою мірою має персоніфікований характер і визначається історичними і національними традиціями (менталітет), а також особистісними нахилами.

Найповніше взаємозв'язок між способом життя і здоров'ям виражається в понятті "здоровий спосіб життя" (ЗСЖ). Здоровий спосіб життя об'єднує все, що сприяє виконанню людиною професійних, громадських і побутових функцій в оптимальних для здоров'я умовах і виражає зорієнтованість діяльності особистості у напряму формування, збереження і зміцнення свого здоров'я.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >