< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Робота з базами даних в СУБД MS ACCESS 2010

Основні поняття і проектування реляційних баз даних.

Існує множина визначень поняття -"база даних". Наведемо найбільш використовувані в світі:

 • Джеймс Мартін: "Базу даних можна визначити як сукупність взаємозв'язаних даних, що зберігаються разом при наявності такого мінімального надлишку, який допускає їх оптимальне використання для одного чи декількох додатків; дані запам'ятовуються так, щоб вони були незалежні від програм, які використовують ці дані; для включення нових чи модифікації існуючих даних, а також для пошуку даних в БД використовується єдиний засіб. Дані структуровані таким чином, щоб була забезпечена можливість подальшого нарощування застосувань. Кажуть, що система вміщує сукупність баз даних, якщо ці бази даних структуровані повністю самостійно."
 • К. Дейт: "База даних деякий набір постійних даних, що зберігаються та використовуються прикладними системами деякого підприємства."
 • • Найчастіше під БД розуміють будь-який набір взаємопов'язаних даних, що зберігаються в комп'ютері.

Основна термінологія та відповідні визначення щодо систем обробки інформації та баз даних зведені в державному стандарті ДСТУ 2874- 94. Наведемо ці визначення.

Інформація будь-які знання про предмети, факти, поняття тощо в предметному середовищі, якими обмінюються користувачі системи обробки даних.

Дані – інформація, подана у формалізованому вигляді, придатному для передачі, інтерпретації чи обробки за участю людини або автоматичними засобами.

Організація даних – зображення і керування даними у відповідності з визначеними відношеннями.

Керування даними – процес, що забезпечує подання, накопичення, зберігання, використовування даних, а також маніпулювання ними.

Подання даних – сукупність правил кодування даних та створення конструкцій даних у системі обробки даних.

База даних – сукупність взаємопов'язаних даних, організованих у відповідності зі схемою БД таким чином, щоб з ними міг працювати користувач.

СУБД – сукупність програмних та мовних засобів, що забезпечують керування базою даних. Головна задача СУБД полягає в забезпеченні користувача інструментарієм, що дозволяє оперувати даними в абстрактних термінах, не пов'язаних зі способом збереження даних в комп'ютері. Іншими словами, СУБД – це системи, що ізолюють бази даних від прикладних програм і тим самим полегшують роботу кінцевого користувача. У свою чергу технології електронного уряду також вимагаю відносної універсальності і незалежності від постачальників програмного забезпечення.

Банк даних – сукупність БД та комплексу організаційних і технічних засобів. Банк даних забезпечує централізоване збереження й колективне використання даних.

Ведення бази даних – це діяльність, направлена на оновлення та відновлення бази даних, а також на перебудову її структури.

Керування базою даних – процес визначення, створення та ведення бази даних.

Модель даних визначає структуру збереження та взаємозв'язку даних на носіях інформації.

Предметне середовище – це частина оточуючого реального світу, достатня для розв'язання необхідних прикладних задач.

Інформаційна система – це система обробки даних у будь-якому предметному середовищі із засобами накопичення, збереження, обновлення, пошуку та видачі інформації.

Бази даних повинні відповідати таким вимогам:

 • – адекватно відображати логіку предметного середовища у відповідні моделі даних;
 • – підтримувати оптимальну надмірність даних. БД повинна бути єдиною сукупністю інтегрованих даних. У системах, що не використовують БД, кожен має свої файли. Наприклад, додаток, пов'язаний з обліком персоналу, і додаток, пов'язаний з обліком навчання персоналу державних органів, можуть мати свої власні файли з інформацією про цей персонал. Це призводить до надмірності даних, що зберігаються. Наслідком надмірності даних може бути суперечність даних, наприклад, коли два записи про одного і того ж співробітника не погоджуються один з одним;
 • – забезпечувати ефективні засоби ведення БД (засоби створення, накопичення, модифікації, видалення та пошуку даних). Засоби створення даних – це засоби завантаження даних із зовнішнього, орієнтованого на користувача;
 • – підтримувати цілісність даних (наприклад, забезпечення вимоги унікальності усіх записів БД) та їх узгодженість при виконанні користувачами операцій над ними; керування одночасними модифікаціями. Задача цілісності полягає в забезпеченні правильності і точності даних у базі даних. Протиріччя між двома записами, що зображують один і той самий факт, є прикладом порушення цілісності. У більшості продуктів баз даних підтримка контролю цілісності слабко розвинена;
 • – забезпечувати безпеку даних (захист від несанкціонованого доступу до даних та від руйнування БД з наміром або без наміру). Централізована природа системи баз даних вимагає наявності надійної системи безпеки. Доступ до даних дозволяється лише користувачам, яким надане це право. Безпека даних має особливе значення в органах державного управління, а найбільш значно на останніх етапах впровадження електронного уряду;
 • – забезпечувати можливість реструктуризації БД (наявність засобів змінювання структури даних при змінюванні запитів до БД);
 • – підтримувати повні, зручні й прості у вивченні мовні засоби визначення та маніпулювання даними. Такими засобами є мова визначення даних та мова маніпулювання ними. Автономну мову даних, тобто мову, не включену в універсальну, називають також мовою запитів;
 • – мати у наявності документацію;
 • – бути простою у вивченні;
 • – забезпечувати взаємну незалежність програм і даних. БД повинна зберігати працездатність за умови розвитку програмного та апаратного забезпечення. Зміна фізичної організації даних або параметрів запам'ятовуючих пристроїв не впливає на користувача (точніше, на прикладну програму). Зміна уявлення користувача не потребує витрат на реорганізацію й зміну механізму доступу до файлів фізичних даних. Незалежність даних забезпечує можливість функціонування системи при змінах з обох боків (з боку користувача і з боку фізичних даних) і є найбільш важливою властивістю БД. Вона впливає на наявність інших властивостей, таких як, надмірність даних, можливість забезпечення захисту й цілісності та ін. Незалежність даних можна визначити як імунітет програм до змін у структурах зберігання даних і в методах доступу до них. Наприклад, деякий додаток обробляє файл з інформацією про співробітників і цей файл проіндексований по деякому полю. Якщо програма враховує, що послідовність записів у файлі визначена даним індексом, то неможливо замінити індексований файл без внесення суттєвих змін у програму.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >