< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Адміністрування базами даних

Адміністрування БД передбачає виконання функцій, спрямованих на забезпечення надійного та ефективного функціонування системи БД, адекватності змісту БД інформаційним потребам користувачів, відображення у БД актуального стану предметної області. Ці функції викопує адміністратор бази даних (АБД) – професіональний спеціаліст або група спеціалістів у галузі інформаційних технологій, що працюють на всіх рівнях і відповідають за взаємодію між користувачами і системою.

У діапазон відповідальності АБД входить:

  • – проектування та реалізація БД;
  • – визначення правил захисту та цілісності БД (як частини концептуальної схеми);
  • – спостереження за роботою користувачів (допомога та консультації),

управління ефективністю роботи системи (перонапзгодженкп та реорганізація системи у випадку зміни вимог)

У процесі своєї діяльності АБД взаємодіє з іншими категоріями користувачів БД, а також з іншими спеціалістами, які не є користувачами БД. Працює АБД на всіх рівнях представлення даних. На відміну від нього кінцевий користувач (у всіх моделях електронного уряду – G2G, G2B, G2C) працює на зовнішньому рівні, даючи запит на певній мові запитів і найчастіше не має доступу до інших рівнів.

Проектування баз даних

Проектування БД – це процес перетворення опису предметного середовища у внутрішнє зображення БД. На рис. 1.2 наведені головні етапи проектування БД.

Обов'язковими етапами проектування БД є інфологічне, логічне й фізичне проектування.

Інфологічне проектування – вивчення предметної області системи, яке дозволяє визначити інформаційні потреби майбутніх користувачів. На цьому етапі визначаються об'єкти та взаємозв'язки між ними. Інфологічна модель не залежить від зображення даних у конкретній СКБД.

Логічне проектування – визначення логічної структури БД відповідно до її інфологічної моделі. Логічна модель відображає структуру даних і логічні зв'язки між елементами даних і не залежить від їх змісту (тобто не самі дані, а їх структура) та середовища зберігання. Користувачам виділяються підмножини логічної моделі – зовнішні моделі (підсхеми даталогічної моделі), що відображають уявлення користувачів про предметне середовище.

Фізичне проектування – прийняття проектних рішень, які забезпечують ефективну підтримку логічної структури БД у середовищі зберігання БД. На цьому етапі вирішуються питання побудови структури даних, що зберігаються, розміщення даних на запам'ятовуючих пристроях, вибір ефективних методів доступу до БД. Фізична модель відображає розміщення даних, методи доступу та техніку індексування.

Інфологічне моделювання

Для відображення інфологічної моделі використовуються спеціальні діаграми, що представляють склад об'єктів у БД, їх структуру та взаємозв'язки між ними. Найбільш розповсюджена з них – діаграма "сутність-зв'язок" ("об'єкт-відношення"), що базується на моделі, запропонованій у 1976р. Ченом. Такі моделі скорочено називаються ERD (Entity Relationship Diagram). Вони наочно відображають структуру тієї інформації, з якою буде працювати БД.

Об'єктам реального світу ставляться у відповідність сутності. Характеристикам об'єктів ставляться у вілповідність властивості (атрибути) сутності. Між різними сутностями можуть бути визначені зв'язки.

Сутності– базові типи інформації, що зберігаються в БД.

Зв'язки показують, яким чином ці типи Інформації співвідносяться один з одним.

У багатьох випадках немає чіткої межі між об'єктами та зв'язками (відношеннями), тобто зв'язок може бути також представлений як об'єкт, в залежності від того, якою буде структура запитів.

Позначення в ER діаграмах мають вигляд:

Зв'язки можуть бути бінарні (між двома об'єктами) та парні (між декількома об'єктами).

Діаграма ER ідентифікує семантичні концепції предметного середовища, які використовують при побудові логічного макету БД. Діаграма ER є фактично абстрактним макетом БД, який просто і зрозуміло зображує основні компоненти БД. Популярність цієї моделі пояснюється саме наявністю діаграмної техніки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >