< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Завдання і функції психодіагностичного дослідження в клінічній психології

Одним з основних завдань психодіагностики є створення таких діагностичних методів, які б дозволили всебічно оцінювати рівень психічного розвитку дитини. Більшість діагностичних методик конструюються за принципом навчального експерименту, що спрямований не лише на фіксацію наявного рівня, але й на визначення зони найближчого розвитку дитини, здатності її до навчання. Не менш суттєвим є створення таких методів, що дозволяють враховувати те, який “внесок у розвиток особистості” зумовлюється засвоєнням знань, оволодінням новими способами дії. Без розробки надійних діагностичних методів неможливо вирішити завдання формування самостійності, ініціативності, саморегуляції та інших рис, необхідних для виконання будь-якої діяльності.

В основу класифікації методів психодіагностики можуть бути покладені різні ознаки. Так, діагностичні методи можуть розрізнятися за такими показниками: чи передбачають завдання правильну відповідь, чи її не існує. До першого типу відносяться такі методики, як тести інтелекту, спеціальних здібностей, деяких особистісних рис (тест Равена), процедура визначення полезалежності – поленезалежності (Уіткіна), тест ригідності (Лачинса). До іншої групи належать завдання, які характеризуються лише частотою відповіді, незалежно від її правильності.

За іншою ознакою ми можемо розрізняти реальні й нереальні методики, тобто методики, які мають вербальну форму (словесну, мовну, усну) або будь-яку іншу (письмову, за допомогою технічних засобів тощо).

До ознак, за допомогою яких може бути проведена класифікація, слід віднести характеристику основного методичного принципу, який закладений в основу методики. Можна розрізняти об'єктивні тести, стандартизовані (вивідники, семантичні диференціали, рольові репертуальні схеми), проективні тести, діалогічні методики (бесіди, інтерв'ю).

Як окрему групу методик можна виділити так звані тести – короткі стандартизовані випробування будь-яких психічних якостей; їх результати дозволяють вимірювати психологічні характеристики особи. Тест можна визначити як експеримент, що носить характер певного завдання, яке стимулює відповідну форму активності; виконання тесту піддасться якісній та кількісній обробці й може служити симптомом певного рівня розвитку тієї чи іншої функції. Завдання, з яких складаються тести, мають, як правило, коротку й стандартизовану форму.

Отже, метою застосування діагностичних методів є фіксація і описання психологічних розбіжностей між окремими індивідами та групами людей за однією або частіше за кількома ознаками.

Загальними проблемами психологічної діагностики є проблеми валідності та надійності методик. Найпростіший шлях вирішення цих питань: удосконалення математичного апарату, ретельність формування вибірки, інтерпретація даних. Але, на жаль, цього не досить. Існує багато причин, що призводять до зниження рівня успішності тестових результатів. Наприклад, умови тестування: під час проведення тесту досліджуваний повинен відчувати себе незалежно й комфортно, оскільки фрустраційні явища можуть значно змінити результати тесту. Але найголовніший фактор розбіжностей результатів полягає в тому, що кожний тест передбачає наявність певного рівня знань, без яких успішне виконання тесту неможливе, а також відповідного характеру операцій, які виконуються досліджуваним. У цьому контексті слід мати на увазі, що існують суттєві обмеження, іноді й неможливість застосування тесту, розробленого по відношенню до певної культури, певного соціального середовища. Отже, використання зарубіжних методик у психодіагностиці має певні обмеження й повинне поєднуватися з ретельним теоретичним аналізом предмета дослідження й методологічних положень, що лежать в основі побудови методики.

У практиці психодіагностики вирізняють дослідження “за результатом” і “за способом”. Принцип вивчення “за результатом” – це традиційний для психометрії спосіб діагностики: визначення рівня розвитку за кількістю набраних у тесті балів. Методики “за результатом” (до них належить більшість інтелектуальних тестів), як правило, не здатні вловити динаміку процесів, що призвели до того чи іншого результату. На противагу цьому принципу вивчення застосовується так званий клінічний підхід, у рамках якого фіксується процес досягнення тестових результатів, і тому він є більш змістовним. Але в рамках клінічного підходу значна складність виявляється в стандартизації процедури тестування й оцінці результатів. Це зумовлене передусім тим, що процес виконання завдання аналізується за багатьма напрямами, що допускають великі інтерпретаційні можливості, а отже, й відчутну розбіжність діагностичних висновків.

Більш продуктивним є спосіб діагностики “за способом дії”, який дозволяє значною мірою подолати формалізм оцінки “за результатом”. Цей принцип дозволяє визначити “зону найближчого розвитку” шляхом регламентації міри підказування, необхідної досліджуваному для досягнення необхідного результату, а також пояснити, чому появу деяких помилок можна залишити поза увагою (наприклад, коли застосування правильного способу рішення супроводжується помилками підрахунків). Але й тут діагностика стикається з певними труднощами, оскільки на результати тестування впливають різні умови, а способи дії можуть мати багато значень. Внаслідок цього результати тестування, як і в умовах традиційного підходу, можуть бути певного мірою формальними: про досліджуваного достовірно можна сказати лише те, що він виконав завдання саме таким, а не іншим способом. Але реалізація цього підходу підвищує діагностичну цінність способу і разом з тим випускає з поля зору предметний зміст діяльності. Крім того, діагностика “за результатом” має значні переваги в тому, що саме тут використовуються найпростіші критерії, що лежать в основі оцінювання, отже, підсумкові результати є більш однозначними.

Таким чином, психодіагностика як галузь психології орієнтована на вимірювання індивідуально-психологічних властивостей особистості та широко використовується для встановлення психологічного діагнозу досліджуваного пацієнта (виявлення прихованих причин видимого неблагополуччя).

Діагноз як основна мета діагностики може встановлюватися на різних рівнях:

  • 1-й рівень – симптоматичний, або емпіричний; на цьому рівні діагноз обмежується констатацією особливостей або симптомів (ознак);
  • 2-й рівень – етіологічний, що враховує не тільки наявність характеристик, але і причини їх виникнення;
  • 3-й рівень – рівень типологічного діагнозу, що полягає у визначенні місця і значення виявлених характеристик у загальній картині психічного життя людини.

Основними методами психодіагностики є тестування і опитування, методичним втіленням яких є відповідно тести і опитувальники, що мають такі властивості:

  • 1) дозволяють зібрати діагностичну інформацію у відносно короткі терміни:
  • 2) надають інформацію про людину взагалі, а також, за потреби, про ті чи інші її особливості (про інтелект, тривожність тощо):
  • 3) інформація надходить у вигляді, що дозволяє надати якісне та кількісне порівняння індивіда з іншими людьми:
  • 4) інформація, яка отримана за допомогою психодіагноетичних методик, корисна з точки зору вибору засобів втручання і прогнозу його ефективності, а також прогнозу розвитку, спілкування, ефективності тієї чи іншої діяльності індивіда.

В завдання психодіагностики входять:

  • • виявлення особистісних особливостей пацієнта;
  • • визначення актуального психічного стану і окремих сторін психічної діяльності;
  • • оцінювання ефективності психокорекційної роботи.

Надзвичайно широко використовується в психології метод

тестування. Тестування ("test" з англ. – "опитування") – це цілеспрямоване, однакове для всіх досліджуваних обстеження, проведене в строго контролюючих умовах, за допомогою якого отримується кількісна оцінка окремих складових психічного стану індивіда чи міжособистісних відносин. Перевагами методу тестування є простота, доступність, можливість автоматизації. Існує багато варіантів методик тестування (опитувальники, проективні методики та ін.). Для того, щоб отримані за допомогою тестів дані мали діагностичну цінність, а самі тести не були дискредитовані досліджуваним та дослідником, останній повинен добре володіти як методикою проведення самого тесту, так і інтерпретацією отриманих даних. Тому психологічні експеримент та тестування повинні проводитися професіональним фахівцем чи, в крайній мірі, пройшовшим спеціальну підготовку психіатром або лікарем, іншої спеціальності. Методи тестування важливо використовувати в комплексі з іншими методами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >