< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ВСТУП

Становлення України як самостійної держави, її національне відродження й перехід до ринкових відносин кардинально вплинули на систему вищої освіти. Особливе місце в ній займають висококомпетентні й усебічно розвинені педагоги, рівень якості знань яких має забезпечити соціально-професійні потреби сучасного суспільства.

Процес підготовки нового покоління вчених, здатних ефективно впливати на суспільний розвиток, вимагає докорінного оновлення професійно-педагогічної підготовки викладачів вищих навчальних закладів, обґрунтування нових функцій педагогіки вищої ніколи. Адже зміни в усіх сферах життя й діяльності людини, активне освоєння культурних цінностей сучасного суспільства об'єктивно вимагають перетворення вищої ніколи в інститут відтворення й виробництва педагогічної культури. При цьому, які б зміни не відбувалися у вищій школі, усі вони обов'язково стосуються викладача ВНЗ, педагога й ученого, носія наукового знання, культурно-педагогічного досвіду суспільства.

Сучасна педагогіка - комплекс теоретичних і прикладних наук про навчання, виховання, освіту, як спеціально організовані та цілеспрямовані процеси, а також про шляхи їх удосконалення. Це педагогіка сприяння, спільної творчості. Студент - не лише об'єкт навчання й виховання, який протистоїть викладачеві й залежить від нього, він одночасно виступає суб'єктом самоосвіти й самовиховання. Статус об'єкта діяльності передбачає наявність у студента тих соціальних якостей, які вже сформувалися в нього в конкретних соціальних умовах. Статус суб'єкта діяльності передбачає усвідомлення студентом перспектив подальшої особистої діяльності, вияв соціальної активності, саморозвитку й самореалізації.

Як наука педагогіка тісно пов'язана з психологією, котра досліджує психологічні закономірності навчання й виховання (критерії пізнавальних процесів, розумового розвитку), філософією, соціологією й іншими науками, об'єктом вивчення яких є людина. Це зумовлює необхідність уже зі студентської лави готувати студентів до майбутньої викладацької діяльності, що може бути реалізовано через вивчення курсів "Педагогіка вищої школи", "Методика викладання у вищій школі", "Дидактика вищої школи" та ін.

Навчальний посібник "Методика викладання у вищій школі" включає необхідний матеріал, що дозволяє отримати чітке уявлення про зміст викладацької праці й основні орієнтири її здійснення. Він призначений для студентів старших курсів (магістрантів), дозволяє ознайомити їх з методичними та педагогічними засадами організації навчального процесу, сутністю науково-дослідної роботи у вищому навчальному закладі.

Необхідність появи такого роду посібника зумовлена зростаючими вимогами до рівня загальнокультурної та спеціальної підготовки випускників ВНЗ; цілями підготовки майбутніх фахівців до професійного, компетентного входження на ринок праці з міцно сформованими потребами у постійній професійній самоосвіті й саморозвитку.

В.Г. Кремінь у свій час так сформулював завдання реформування системи освіти: "Наше з вами завдання - так модернізувати освіту, щоб якомога повніше передати майбутнім поколінням культурну спадщину й позитивний досвід попередників. Разом з цим, необхідно рішуче відгородити їх від того, що віджило".

Однак педагогічна підготовка викладачів ВНЗ, що задовольняє вимогам навчання й виховання студентів у рамках традиційної освітньої системи сьогодні виявилася малоефективною задля забезпечення дійсного професіоналізму й компетентності майбутніх фахівців.

Основна ідея змін в освіті полягає в об'єднанні досягнень науково-технічного прогресу (програмування, комп'ютеризації, використання інформаційних технологій) з духовним розвитком людини, формуванням її наукового світогляду, культурним збагаченням.

Створення сучасної системи вищої освіти, здатної забезпечити підготовку фахівців, що відповідають цілям науково-технічного й соціального прогресу - першочерговий обов'язок професорсько-викладацького складу й основа наукового потенціалу вищого навчального закладу.

Основними вимогами до сучасного викладача є його фундаментальна наукова підготовка, високий світоглядний і методичний рівень лекцій і практичних занять, сучасне педагогічне мислення, загальна культура, моральна чистота й гуманістична спрямованість діяльності.

Сьогодні у ВНЗ країни наявний значний науковий потенціал - понад 500 тис. науково-педагогічних працівників. Майже половина з них - доктори й кандидати наук, які забезпечують якість підготовки фахівців, підвищення рівня їхнього професіоналізму та компетентності, світоглядної культури й соціальної відповідальності, формування загальнолюдських цінностей. Узагальнення кращих надбань провідних учених і педагогів представлені у пропонованому навчальному посібнику "Методика викладання у вищій школі".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >