< Попер   ЗМІСТ   Наст >

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ

Роль наукової праці в розвитку творчих здібностей студента

Нові вимоги до якості підготовки фахівців, що відповідають потребам сучасного етапу науково-технічного й соціально-економічного розвитку країни, роблять науково-дослідну роботу студентів важливим фактором удосконалення всієї системи підготовки фахівців.

У випускників ВНЗ повинна бути сформована потреба постійно нарощувати свої знання, оперативно реагувати на вимоги прогресу науки й техніки. У зв'язку з цим особливу актуальність здобувають питання, пов'язані з функціями НДРС (науково-дослідної роботи студентів) у ВНЗ, а виховання фахівців повинне бути органічно пов'язане з підвищенням їхнього творчого потенціалу.

Цілеспрямоване формування стилю мислення студентів у процесі НДРС сприяє цілісній орієнтації на становлення такого фахівця, якому властиві не тільки професійні знання, а й висока культура мислення, методологічні принципи пошуку й застосування знань.

Першим етапом, своєрідним вступом студента в наукову діяльність є реферативна робота.

Реферат (від лат. refero - доповідаю, повідомляю), короткий виклад у письмовому вигляді або у формі публічного виступу змісту книги, наукової праці, результатів вивчення наукової проблеми; доповідь на певну тему, що включає огляд відповідних літературних та інших джерел.

Як правило, реферат має науково-інформаційне призначення. При цьому важливо сформулювати тему реферату так, щоб вона, з одного боку, орієнтувала студента на вирішення пізнавальних завдань, а з іншого, - була б пов'язана з практикою, ураховувала б його майбутню спеціальність.

Навички наукової праці, набуті майбутніми фахівцями у процесі написання рефератів, використовуються ними при підготовці доповідей для виступів на студентських наукових конференціях. На відміну від реферату наукова доповідь повинна містити в собі результати самостійно проведених досліджень - спостережень експериментів, вивчення суспільної думки, аналізу документів, а також власні узагальнення та висновки.

Увагу студентів у ході підготовки доповіді необхідно спрямовувати на розв'язання питань, які мають проблемний характер і вимагають наукового пошуку. Підготовка студентських наукових доповідей передбачає активний зв'язок з науковою діяльністю, у процесі якої відбувається теоретичне осмислення світу.

Важливий аспект НДРС у ВНЗ - її тісний зв'язок з навчальним процесом. НДРС - це безперервна система підготовки протягом усього періоду навчання студентів. Вона передбачає вивчення методики дослідницької роботи, формування звички критично сприймати навчальний матеріал, закріплення вмінь і навичок самостійного проведення досліджень. НДРС сприяє не тільки підвищенню рівня розумової активності студентів, але й становленню особистісної позиції, цілеспрямованості, відповідних мотивів та установок. Для цього студента потрібно виховувати як творчу особистість, яка володіє моделюванням, вільно користується математичним апаратом та комп'ютерною й обчислювальною технікою.

Залучення студентів до НДР здійснюється в межах традиційних видів навчальних занять, з використанням активних методів їхнього проведення. Зокрема, лекція (якщо вона має наукову спрямованість) повинна мати проблемно-дослідницький характер, що передбачає формулювання фундаментальних проблем, які висвітлюються послідовно в окремих розділах і темах. Виділення в ході лекції окремих проблем, аналіз способів їхнього вирішення або формулювання проблемних питань, які студенти повинні вирішити у процесі самостійної підготовки; визначення ключових позицій для розв'язання різноманітних проблемних ситуацій тощо, є серйозною заявкою на продовження студентами дослідження даного наукового напряму.

Практичні заняття дозволяють студентам порівнювати, зіставляти факти, явища, процеси, які вивчаються, аналізувати й установлювати причинно-наслідкові зв'язки, переходити від змістового опису завдань до математичної моделі, висувати гіпотези, використовувати аналогії. Викладачі, які проводять практичні заняття, показують майбутнім фахівцям переваги та недоліки різних схем і можливих підходів до вирішення завдань, використовуючи евристичний механізм пізнавальної діяльності для прояву зв'язку між навчальними проблемами та практичним досвідом студентів, розкривають взаємозв'язок досліджуваних дисциплін, пропонують студентам пошуково-дослідницькі завдання, організовують виконання та рецензування рефератів і наукових доповідей.

Такий вид навчання, як розрахунково-графічні роботи, курсові, дипломні проекти, передбачають наявність елементів невизначеності, які студенти повинні переборювати самостійно, одержуючи необхідні додаткові знання з рекомендованої літератури. Завдання студента може полягати в тому, щоб вибрати й обґрунтувати раціональні методики розрахунку поставлених завдань, розробити нові, більш ефективні механізми, удосконалити технологічні процеси, здійснити критичний аналіз стану питання тощо.

НДРС сприяє вихованню студентів у дусі творчості, привчає до відповідальної роботи в колективі. Студент, залучений до наукової праці, починає інтуїтивно почувати динамічний характер творчості, що є єдністю пізнання та спілкування. Цю єдність неможливо збагнути поза колективом, який спонукає учасників до допитливості, розкриваючи особисті якості дослідників.

Одна з особливостей наукового студентського колективу - стислий період його функціонування (максимум два роки). Це вимагає від наукового керівника високої мобільності, правильної орієнтації в таких соціально-психологічних явищах, як група, колектив. У цьому плані важливою є проблема взаємодії внутрішніх і зовнішніх умов творчості. До першої умови належать готовність студентів до проведення досліджень, наявні установки, стимули. Зовнішні ж умови - це навчання, виховання й організація творчості студентів. Оскільки до поняття суб'єкта творчості належить і наукове середовище як його органічна складова частина, то оптимальне забезпечення зовнішніх обставин, які б стимулювали розумову активність студента, його особистісну цілеспрямованість, є важливим практичним завданням в організації НДРС.

Форми організації НДРС залежать від специфіки конкретного ВНЗ і кафедри. Наприклад, для наукової праці кафедри більше підходять такі форми, як-от: проведення науково-практичних конференцій на потоках, підготовка й обговорення доповідей у наукових студентських гуртках, виступи студентів на засіданнях секцій суспільних наук, участь у всеукраїнському конкурсі студентських робіт тощо.

Важливим напрямом залучення студентів до НДР є робота над написанням статті чи тез наукової доповіді.

Стаття - це публіцистичний твір, у якому автор ставить завдання проаналізувати наявну наукову проблему чи певні явища з погляду, насамперед, закономірностей, що лежать у їхній основі. Наукова стаття має певну композицію, її зміст має розгортатися у визначеній послідовності. Зокрема, спочатку автор повинен пояснити актуальність вибору тої чи іншої проблеми, ступінь її розробленості в науковій літературі, практичній діяльності даної галузі; визначити мету публікації, викласти свої думки й обґрунтувати їх, підвести короткі підсумки.

Для статті характерним є висвітлення конкретних питань із необхідним теоретичним осмисленням. Зміст і спосіб організації, а також стиль викладу студентом матеріалу повинні відповідати формі статті.

Тези - це стислі, лаконічно сформульовані основні положення доповіді, повідомлення. Вони включають виклад основних думок праці від початку до кінця, а не її дослідницької частини. У тезах однією-двома фразами обґрунтовують тему, розкривають історію питання, методику дослідження та його результати. Окремі положення в тезах повинні бути пов'язані між собою логічно.

Тези можуть бути цитатними, вільними ( авторські формулювання того, хто складає тези), комбінованими (цитати та власні формулювання).

Етапи складання тез:

  • 1. Свідоме ознайомлення з текстом.
  • 2. Розподіл тексту на значеннєві частини.
  • 3. Осмислення кожної частини, виділення в ній найбільш істотних положень.
  • 4. Формулювання власними словами або цитатою основних частин.

Виконуючи складні тези, потрібно виписувати також проміжні думки таким чином, щоб вони роз'яснювали, аргументували основні.

Не зважаючи на розвиток навчально-дослідної роботи учнів у загальноосвітній школі, практика показує необхідність спеціального навчання студентів основам написання статей і тез. Як правило, у перше це питання ставиться на заняттях зі "Вступу до спеціальності", однак їх недостатньо для того, щоб більшість студентів оволоділа методикою написання статей і тез доповідей.

Таким чином, сучасна науково-дослідна творчість фахівця з вищою освітою пов'язана з використанням інтелекту для продукування нових ідей, створення моделей майбутнього. Тому у підготовці майбутнього фахівця варто особливу увагу приділити формуванню його прогностичного мислення.

Становлення майбутнього фахівця як творчої особистості в стінах ВНЗ є результатом об'єднаних зусиль профілюючих, природничо-наукових і суспільствознавчих кафедр, які комплексно поєднують філософські, загальнонаукові та спеціальні аспекти творчого дослідницького процесу, його теорії та практики.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >