< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Структура релігієзнавства.

Релігієзнавство об'єднує в собі такі структурні системи, як філософія релігії, психологія релігії, соціологія релігії, історія релігії, географія релігії, феноменологія релігії, культурологія релігії, етнографія релігії тощо.

Філософія релігії – це філософське осмислення сутності релігії, її основних ідей та принципів, на яких вона грунтується (створення Творцем світу, людини та ін.).

Філософія виникає на основі релігійно-міфологічного світогляду. Філософія релігії як самостійна галузь дослідження формується в епоху Середньовіччя (Т. Аквінський) та в добу Нового часу (Б. Спіноза, Д. Юм, І. Кант, Г. Гегель, Л. Фейербах). Філософія релігії сприяє формуванню філософських знань про навколишній світ.

Психологія релігії – це дослідження психологічних явищ, емоційних джерел релігії, психології віруючої людини. Її предметом є релігійні почуття, переживання, настрої, мотиви тощо. Оформленню цієї галузі знань значною мірою послужив вихід у світ праці німецького мислителя Ф. Шлейермахера "Психологія" (1862 р.), в якій стверджується, що релігія є відчуттям людиною її єдності з Вічним і Цілим.

Соціологія релігії – галузь релігієзнавства, яка простежує взаємодію релігії та суспільства, вплив релігії на соціальну поведінку індивідів, груп, спільнот. Основи соціології релігії були сформовані М. Вебером, Е. Дюркгеймом та іншими. В полі зору нинішніх дослідників є проблеми нетрадиційних релігій, екуменістичних виявів, процесів секуляризації.

Історія релігії вивчає походження і внутрішній розвиток релігії, а також особливості її суспільно-культурних зв'язків. При цьому особливе значення надається дослідженню ранніх вірувань народів світу, національно-державних, світових релігій. В українському релігієзнавстві значну увагу приділяють язичництву давніх слов'ян, особливостям християнства Київської Русі та його подальшій історії.

Географія релігії – це вивчення релігійної карти світу, яка формується в процесі взаємовпливу релігій на різних територіях. Предметом її дослідження є роль природного чинника у формуванні та поширенні релігії, виявлення автохтонних (корінних) релігійних утворень у конкретних країнах тощо.

Феноменологія релігії, використовуючи методи філософської феноменології (порівняльний аналіз, класифікація релігійних феноменів тощо), намагається вивчати релігійний феномен без світоглядних та ідеологічних упереджень. Багато ідей виявилися суголосними християнській думці XX ст. і ввійшли до арсеналу протестантської та католицької ідеології.

Культурологія релігії намагається з'ясувати роль релігії, релігійних установок та цінностей у процесах культуротворення. Дуже важливим у культурології є питання про те, чи можна вважати певний тип релігії ядром якогось типу культури або чи спроможна існувати культура, яка релігійно не акцентована.

Етнографія релігії цікавиться питаннями національно-етнічних відмінностей між різними релігіями, зв'язками останніх з народними звичаями, побутом, психічними особливостями представників певних націй та етносів.

Отже, складність релігії як суспільного явища, зумовила появу численних напрямів та підходів у її дослідженні. Серед цих напрямів релігієзнавство посідає особливе місце, оскільки має свій предмет та власні принципи дослідницької діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >