< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Закономірності, принципи, функції та напрями соціально-педагогічної діяльності

Закономірність (англ. conformity to law) – означає відповідність закону. Сутність педагогічних законів і закономірностей у сучасній науковій літературі знайшла відображення у працях Ю. Бабанського, В. Бондаря, Б. Гершунського, С. Гончаренка, В. Загвязинського, І. Зязюна, В. Краєвського, Н. Кузьміной, І. Лернера, О. Мороза, Н. Ничкало, М. Скаткіна, С. Смирнова, В. Олійника, І. Подласого, М. Фіцулитаін.

У науковій літературі існують різні підходи до аналізу педагогічних законів та закономірностей. Педагогічні закони розглядаються як внутрішні, необхідні, всезагальні і суттєві, стійкі, повторювані зв'язки між педагогічними явищами, спрямовані на ефективність процесів виховання, навчання та розвитку. Педагогічні закономірності відображають упорядкованість педагогічних явищ, відносну сталість стійких, впливових чинників, систематичних зв'язків між об'єктами, педагогічними явищами та фактами, які зумовлюють ефективність навчання, виховання і розвитку особистості дитини.

Нами виокремлено комплекс закономірностей, які враховуються у процесі реалізації соціально-педагогічної діяльності вчителя початкової школи:

 • 1) загальні закономірність. Зв'язок соціально-педагогічної діяльності з суспільними вимогами, результати СПД як цілісної педагогічної системи зумовлені рівнем, темпами і потребами розвитку суспільства та реальними можливостями молодшого школяра до оволодіння соціокультурним досвідом;
 • 2) загальнонаукові закономірності, які є спільні для загальної, спеціальної та соціальної педагогіки, загальної та спеціальної психології, соціології, філософії;
 • 3) власне соціально-педагогічні закономірності:
  • дидактична закономірність. Стійка залежність між елементами навчання – діяльністю вчителя, діяльністю учнів та змістом навчання. Мета, зміст, методи, засоби і форм СПД залежать від умов, у яких відбувається навчально-виховний процес і реальних пізнавальних можливостей учнів;
  • виховна закономірність, реалізація якої проявляється у взаємозалежності виховання від навчання, єдності свідомості та поведінки, опорою на позитивні якості учнів, стимуляції активності особистості, емоцій в учінні;
  • корекційно-розвивальна закономірність. Результати СПД залежать від діяльності команди спеціалістів освітнього закладу і внутрішнього світу дитини. Навчальний процес повинен постійно трансформувати форми, методи і засоби навчання, які б сприяли подоланню й послабленню психофізичних недоліків через формування життєво необхідних якостей у навчально-виховному процесі або різних видів діяльності учнів;
  • організаційна закономірність – забезпечення оптимальної організації соціально-виховного процесу задля досягнення максимально можливих за даних умов результатів;
  • креативна закономірність – обумовленість результативності СПД рівнем професійної майстерності і творчості вчителя початкової школи;
  • соціологічна закономірність – необхідність координації соціально-виховних впливів школи, сім'ї та громадськості (О. Будник)

У соціально-педагогічній діяльності вчителя початкових класів загальноосвітньої школи в умовах інклюзивного навчання найважливішим є дотримання принципів – певної системи основних вимог до діяльності, дотримання яких забезпечить її ефективність. Принципи соціально-педагогічної діяльності визначаються її напрямами, тому є поєднанням принципів діяльності педагогічного і соціального працівників (педагогів). Аналіз численної зарубіжної (І. Дементьєвпа, С. Дуванова, Е. Наберушкіна, Л. Оліференко, Т. Пушкіна, Н. Трофимова, Т. Шульга, О. Ярська-Смирнова та ін..) та вітчизняної літератури (О. Безпалько, І. Богданова, О. Будник, І. Зверева, А. Капська, С. Литвиненко, О. Мартинчук, 3. Шевців) з даної проблеми дозволяє виділити головні принципи соціально- педагогічної діяльності вчителя початкових класів. Зокрема таких принципів, як:

 • – природо- та культуровідповідності (врахування анатомофізіологічних, психологічних, вікових, статевих, національних особливостей молодших школярів);
 • – педагогічного оптимізму, гуманізму;
 • – диференціації та індивідуалізації;
 • – єдності корекції та розвитку;
 • – державного підходу, законності та прав людини;
 • – оптимізації: зв'язку змісту і форм СПД з конкретними умовами пізнавальними можливостями особистості;
 • – цілеспрямованості (спрямованість до досягнення поставленої мети і досягнення розв'язання завдань);
 • – системності;
 • – єдності (уміння співпрацювати з командою фахівців загальноосвітньої школи);
 • – компетентності та компетенції;
 • – конфіденційності (нерозголошення результатів навчально-пізнавальної діяльності молодшого школяра, таємниць учнів та їх батьків);
 • – толерантності (діяльність спрямовується на різних клієнтів, тих хто потребує допомоги, не сортуючи їх на "добрих-поганих", "зручних-незручних", "податливих-безнадійних".

Зміст соціально-педагогічної діяльності визначають наступні функції.

Комунікативна функція соціально-педагогічної діяльності полягає в налагодженні взаємодії особистості з різними сферами життєдіяльності.

Організаторська функція характеризує соціально-педагогічну діяльність з точки зору соціального менеджменту, що полягає в структуруванні, плануванні, розподілі різних видів діяльності, координації роботи з різними соціальними інститутами.

Прогностична функція означає передбачення результатів своєї діяльності.

Охоронно-захисна функція спрямована на відстоювання прав та інтересів дітей та молоді.

Діагностична функція покликана виявляти окремі аномалії в певному мікросоціумі.

Попереджувально-профілактична функція має на меті запобігання асоціальних явищ.

Корекційно-розвивальна функція полягає у зміні та удосконаленні якостей особистості, особливостей життєдіяльності клієнта.

Соціалізуюча функція яка спрямовується на соціальний розвиток особистості, адаптації та самореалізації відповідно до вимог суспільства та особистісних інтересів, формування соціальної позиції.

Соціально-терапевтична функція спрямована на вчасне подолання кризових ситуацій та проблем дитини.

У умовах інклюзивної освіти значно розширюються функції соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів. При цьому виокремлюється особливий напрям діяльності як інклюзивна робота, яка регламентується відповідною нормативно-правовою базою інклюзивної освіти, змістом якого є залучення осіб з особливими потребами в соціальне життя, в умови загальноосвітніх, а результатом якого є позитивна динаміка оволодіння знаннями, уміннями та навичками пізнавальної діяльності.

Основними напрямами соціально-педагогічної діяльності вчителя початкових класів загальноосвітньої школи в умовах інклюзивної освіти є:

 • – педагогічний процес – динамічна система, яка об'єднує процеси навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості. Процес, сутність якого полягає у забезпеченні єдності навчання, виховання і розвитку на основі цілісності і загальності.
 • – корекційно-розвивальна діяльність – сукупність педагогічних та лікувальних засобів, спрямованих на поліпшення та виправлення процесу розвитку особи;
 • – психолого-педагогічна діагностика проводиться з метою отримання необхідної інформації, яке проводиться за допомогою різних видів діагностики адаптованих до власної діяльності;
 • – соціально-педагогічна профілактика здійснюється з метою попередження шкільної дезадаптації. їй передує робота на виявлення, діагностику і корекцію дітей групи ризику з різними формами дезадаптації, яка проявляється в неадекватній поведінці;
 • – соціально-педагогічна діяльність з девіантними дітьми, спрямована створення умов для самовиховання і саморозвитку дітей з особливими освітніми потребами, викликаними різними факторами;
 • – соціально-педагогічна діяльність з обдарованими дітьми
 • – соціально-педагогічна діяльність з сім'єю, з метою залучення їх до освітнього всеобучу, формування педагогічної культури батьків, попередження виникнення сімейних проблем у вихованні дітей; організації отримання соціальної допомоги;
 • – соціально-педагогічна реабілітація, яка визначається як система заходів, спрямованих на повноцінне відновлення функціонування втрачених функцій.
 • – соціально-педагогічна анімація спрямована на розробку і впровадження різних форм організації дозвілля в позаурочній діяльності.

Отже, соціально-педагогічна діяльність вчителя початкових класів є квазіпрофесійною діяльністю, яка спрямована на навчання і соціалізацію молодшого школяра. Крім того, інклюзія передбачає професійну діяльність спеціально підготовлених фахівців для системи інклюзивної освіти – інклюзивну діяльність. "Інклюзивна діяльність" – це новий освітній вид діяльності, регламентований відповідною нормативно-правовою базою інклюзивної освіти, змістом якого є залучення осіб з особливими потребами в соціальне життя, в умови загальноосвітніх, позашкільних навчально-виховних та оздоровчо-виховних закладів, а результатом якого є прагнення і здатність фахівців високого рівня готовності вносити позитивні зміни для кожного учасника цього виду діяльності (О. Гордійчук).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >