< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Передмова

Реформування системи бухгалтерського обліку є невід'ємною складовою розвитку ринкових відносин в Україні, яка забезпечує всіх членів суспільства надійною, своєчасною та корисною інформацією про фінансово-господарську діяльність підприємств, організацій різних форм власності.

Курс фінансового обліку є нормативною складовою освітньо-професійної програми вищої школи з підготовки фахівців з економіки і має за мету сприяння всебічному розвитку студентів як професіоналів своєї справи так і особистостей як найвищої цінності суспільства. Збагачення їхнього інтелектуального потенціалу забезпечать інтеграцію України у світову систему освіти.

Посібник підготовлено з врахуванням вимог національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, нового плану рахунків, враховуючи останні зміни та доповнення , а також інших нормативних матеріалів.

У посібнику систематизовано навчальний матеріал таким чином, щоб студенти могли засвоїти логіку і методологію обліку з мінімальними витратами часу в умовах кредитно-модульної системи.

Необхідність підготовки навчального посібника зумовило те, що у ньому враховані зміни, які відбулися в системі обліку та дається нормативна база враховуючи останні зміни, в т. ч. які набрали чинності з 1 січня 2014 року, що суттєво впливає на методику ведення фінансового обліку в цілому, а також переходом студентів на кредитно-модульну систему оцінювання згідно вимог Болонського процесу.

У посібнику викладено методику обліку активів а саме: основи побудови бухгалтерського обліку; облік грошових коштів; облік короткострокових фінансових інвестицій; облік довгострокових фінансових інвестицій; облік дебіторської заборгованості; облік основних засобів; облік нематеріальних активів; облік запасів; облік виробничих запасів та палива; облік витрат виробництва; облік готової продукції; облік витрат майбутніх періодів.

Навчальний посібник "Фінансовий облік І" включає в себе майже всі компоненти методичного забезпечення дисципліни:

робочу програму; стислий курс лекцій; контрольні запитання; завдання для практичних та самостійних робіт; завдання для самоконтролю знань у вигляді тестів; термінологічний словник; список рекомендованої літератури, чим і різниться від інших видань.

ТИПОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ "ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І"

Бюджет навчального часу. Всього: 144 год.

В тому числі: лекцій – 36 год., індивідуальних робіт – 3 год., практичних робіт – 36 год., самостійних робіт – 69 год.

Тематичний план дисципліни з погодинним розподілом "Фінансовий облік І"

п/п

Змістовий модуль

Кількість годин

Всього

лекції

практичні

само ст. робота

індиві- дуальні

Модуль 11,5 з.к

1

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку

2

2

-

-

-

2

Тема 2. Облік грошових ко- ьитів.

16

2

4

10

-

3

Тема З.Облік короткострокових фінансових інвестицій

18

4

5

8

1

4

Тема 4,Облік довгострокових фінансових інвестицій

18

4

5

8

1

Форма контролю – МКР

Всього по модулю 1

54

12

14

26

2

Модуль 2 = 1 з.к

5

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості

12

2

4

6

-

6

Тема б. Облік основних засобів

12

2

4

6

-

7

Тема 7. Облік нематеріальних активів

12

2

4

6

-

Форма контролю – МКР

Всього по модулю 2

36

6

12

18

-

Модуль 3 = 1,5 з.к

8

Тема в.Облік запасів

14

2

7

4

1

9

Тема 9.0блгк виробничих запасів та палива

10

2

3

5

-

10

Тема 10.Облік витрат виробництва

10

2

3

5

-

11

Тема 11. Облік готової продукції

10

2

3

5

-

12

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів

10

2

3

5

-

Форма контролю – МКР

Всього по модулю 3

54

10

19

24

1

Всього

144

36

36

69

3

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >