< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік основних засобів

Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика основних засобів. Структура П(С)БО 7 та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік основних засобів.

Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних інвестицій: придбання основних засобів за грошові кошти, безоплатне отримання основних засобів, отримання основних засобів в рахунок внесків до статутного фонду, переведення оборотних активів до основних засобів, надходження основних засобів внаслідок обміну. Документування операцій з надходження основних засобів. Аналітичний облік надходження основних засобів. Характеристика рахунків 10 "Основні засоби", 13 "Знос необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції". Синтетичний облік основних засобів. Порядок ведення журналу 4. Облік капітального будівництва. Поняття про капітальні вкладення, їх класифікація та характеристика. Організація обліку фінансування, кредитування і розрахунків при капітальному будівництві. Облік затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюється підрядним способом. Облік затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюються господарським способом. Синтетичний та аналітичний облік затрат на фінансування капітальних вкладень. Характеристика субрахунку 151 "Капітальне будівництво". Регістри з обліку капітальних вкладень (відомість обліку затрат по капітальних вкладеннях № 4.1). Порядок відображення затрат та фінансування капітальних вкладень у формах звітності.

Організація та порядок здійснення обліку капітального будівництва, виконаного господарським способом. Первинні документи з обліку затрат по капітальних вкладеннях. Облік закінчених та зданих в експлуатацію об'єктів і відображення їх у балансі. Основні бухгалтерські проводки з обліку капітальних вкладень здійснених господарським способом. Порядок ведення основних облікових регістрів з обліку капітальних вкладень, що здійснюється господарським способом.

Організація та порядок обліку затрат по капітальних вкладеннях, що здійснюються підрядним способом. Порядок передачі та відображення в обліку капітальних вкладень здійснених підрядним способом. Основні бухгалтерські проводки з обліку капітальних вкладень, здійснених підрядним способом. Порядок ведення основних облікових регістрів з обліку капітальних вкладень, що здійснюються підрядним способом.

Сутність, об'єкт та період амортизації. Методи амортизації необоротних активів у відповідності по П(С)БО 7 "Основні засоби". Облік амортизації. Перегляд строку корисного використання та методу амортизації необоротних активів. Поняття про амортизацію та необхідність її нарахування. Методи нарахування амортизації: метод рівномірного списання, виробничий, метод прискореного списання, кумулятивний метод, метод залишку, що зменшується. Документальне оформлення розрахунку амортизації. Порядок відображання в обліку нарахування амортизації. Поняття про знос, розміри нарахування зносу та порядок його відображення в обліку. Характеристика рахунку 13 "Знос необоротних активів". Порядок відображання нарахування зносу та амортизації в податковому обліку. Порядок відображання розміру амортизаційного фонду та розміру зносу основних засобів у формах звітності.

Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та передача основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності. Документування господарських операцій з обліку вибуття основних засобів. Аналітичний облік руху основних засобів. Інвентаризація основних засобів.

Структура П(С)БО 14 "Оренда". Поняття та види оренди. Поняття та види лізингу. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендаря. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендодавця. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів.

Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності..

Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсів, предметів прокату та інших необоротних активів. Загальна характеристика рахунків 11 "Інші необоротні матеріальні активи", 18 "Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні активи" та субрахунків 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи", 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди та 114 "Природні ресурси". Розкриття інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і фінансовій звітності. Інвентаризація необоротних матеріальних активів.

Строки корисного використання (експлуатації) інших необоротних матеріальних активів. Методи нарахування амортизації інших необоротних матеріальних активів. Характеристика субрахунку 132 "Знос інших необоротних матеріальних активів".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >