< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік виробничихзапасівта палива

Поняття і класифікація виробничих запасів. Документування господарських операцій з руху виробничих запасів. Характеристика субрахунків обліку виробничих запасів. Аналітичний облік виробничих запасів. Організація та порядок ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей. Порядок складання та представлення звіту про рух товарно – матеріальних цінностей завідуючими складами. Організація та порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку ТМЦ у бухгалтерії. Поняття про сальдовий метод ТМЦ та його переваги. Порядок відображання залишків ТМЦ у формах звітності підприємства. Характеристика рахунку 20 "Виробничі запаси". Синтетичний облік виробничих запасів. Контроль за використанням запасів у виробництві. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів. Порядок складання інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. Відображення операцій з руху виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку.

Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. Особливості обліку МШП. Документування надходження та витрачання МШП. Аналітичний та синтетичний облік МШП. Характеристика рахунку 22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети". Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.

Облік витрат виробництва

Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. Мета та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів калькулювання. Облік витрат допоміжних виробництв. Аналітичний облік витрат основного виробництва. Характеристика рахунку 23 "Виробництво". Синтетичний облік прямих виробничих витрат. Інвентаризація незавершеного виробництва. Відображення операцій з обліку витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку. Облік виробничої собівартості продукції. Узагальнення витрат виробництва в облікових регістрах та у фінансовій звітності. Порядок ведення журналу 5 та журналу 5А. Зведений облік витрат на виробництво.

Поняття браку у виробництві. Документування виявленого браку у виробництві. Аналітичний облік браку у виробництві. Відшкодування втрат від браку. Поняття напівфабрикату. Продаж напівфабрикатів. Контроль за рухом напівфабрикатів. Характеристика рахунку 24 "Брак у виробництві" та 25 "Напівфабрикати".

Облік готової продукції

Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості готової продукції. Документування господарських операцій з руху готової продукції. Аналітичний облік готової продукції. Інвентаризація готової продукції. Характеристика рахунків обліку готової продукції. Характеристика рахунку 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського виробництва". Порядок організації аналітичного обліку готової продукції. Облік оприбуткування готової продукції. Порядок здійснення складського обліку готової продукції. Первини і документи з оприбуткування та відпуску готової продукції та порядок їх заповнення. Синтетичний облік готової продукції.

Порядок ведення журналу 3 та відомості 3.1. Порядок відображення вартості готової продукції у формах звітності підприємства.

Облік витрат майбутніх періодів

Характеристика рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів". Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат майбутніх періодів. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції. Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >