< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік грошових коштів

План

 • 1. Облік готівкових операцій та операцій з іншими грошовими коштами.
 • 2. Облік операцій на поточних рахунках у банках та інструменти безготівкових розрахунків.
 • 3. Облік руху грошових коштів на валютних рахунках.

Облік готівкових операцій та операцій з іншими грошовими коштами

Операції з оприбуткування готівки в касу та видачі з каси оформляються відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті України, остання редакція якого затверджена постановою Правління Національного банку України від 15 лютого 2004 р. № 637.

Положення складається з таких розділів:

 • • загальні положення;
 • • порядок організації готівкових розрахунків;
 • • порядок оформлення касових операцій;
 • • порядок ведення касових операцій та обов'язки касира;
 • • контроль за дотриманням порядку ведення касових операцій.

Касові операції оформляються прибутковими та видатковими касовими ордерами.

Приймання касами підприємств готівки, у тому числі й одержаної із банку, проводиться за прибутковими касовими ордерами, підписаними головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником підприємства. При прийманні готівки видається квитанція за підписами головного бухгалтера або особи, уповноваженої керівником підприємства, і касира, засвідчена печаткою підприємства.

Видача готівки з кас підприємств проводиться за видатковими касовими ордерами або належно оформленими платіжними відомостями. Документи на видачу готівки повинні підписувати: керівник і головний бухгалтер або особи, які на це уповноважені. До видаткових ордерів можуть додаватися: заява на видачу готівки, розрахунки тощо. Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є дозвільний напис керівника, то підпис керівника на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

Під час одержання прибуткових та видаткових касових ордерів або видаткових документів касир зобов'язаний перевірити:

 • – наявність і справжність на документах підпису головного бухгалтера, а на видатковому документі – дозвільного напису керівника підприємства або осіб, які ним уповноважені;
 • – правильність оформлення документів, наявність усіх реквізитів;
 • – наявність перелічених реквізитів у документах.

Прибуткові касові ордери або видаткові документи до передавання в касу реєструються бухгалтерією в журналі реєстрації прибуткових і видаткових касових документів. Видаткові касові ордери, що оформлені на підставі відомостей на виплату грошей, пов'язані з оплатою праці, реєструються після їх видачі.

Усі надходження й видачу готівки в національній валюті підприємства відображають у касовій книзі. Кожне підприємство є юридичною особою і має касу, веде одну касову книгу для обліку операцій з готівкою в національній валюті.

Аркуші касової книги повинні бути пронумеровані, прошнуровані та скріплені печаткою підприємства юридичної особи. Кількість аркушів у касовій книзі засвідчується підписами керівника і головного бухгалтера підприємства-юридичної особи (типова форма № КО-4).

Записи у касовій книзі здійснюються у двох примірниках чорнилом темного кольору кульковою або чорнильною ручкою. Записи в касовій книзі здійснюються у двох примірниках (другий примірник є звітом касира). Наприкінці робочого дня касир підбиває підсумки оборотів за надходженням і видачею грошей та виводить залишки на наступний день. Перші відривні аркуші, що є звітом касира, разом з прибутковими і видатковими ордерами і доданими до них виправдовуючими документами касир передає до бухгалтерії. Бухгалтер перевіряє правильність оформлення касових ордерів і проти кожної суми проставляє шифр кореспондуючих рахунків.

Отже, регістром аналітичного обліку готівкових операцій є касова книга, відривний листок касової книги разом з прибутковими та видатковими касовими ордерами є звітом касира. На підставі звітів касира бухгалтер складає Журнал № 1 (Кт-рах. ЗО) та Відомість 1.1 (Дт-рах. 30), що є регістром синтетичного обліку.

Підприємства за умови забезпечення належного зберігання касових документів можуть вести касову книгу в електронній формі за допомогою комп'ютерних засобів. Програмне забезпечення, за допомогою якого ведеться касова книга, має забезпечувати візуальне відображення і роздрукування кожної з двох частин аркуша касової книги, які за формою і змістом мають відтворювати форму та зміст касової книги в паперовій формі.

Записи в касовій книзі здійснюються на підставі відповідної інформації з касових документів. Записи в касовій книзі мають робитися до початку наступного робочого дня (тобто із залишками на кінець попереднього дня). Сторінки касової книги мають нумеруватися автоматично в порядку зростання з початку року.

Після закінчення календарного року касова книга на електронних носіях має передаватися для зберігання відповідно до законодавства України.

Контроль за правильним веденням касової книги покладається на головного бухгалтера або працівника підприємства, який на це уповноважений керівником.

Облік касових операцій ведеться на рахунку 30 "Готівка", який має такі субрахунки:

 • 301 "Готівка в національній валюті";
 • 302 "Готівка в іноземній валюті".

По дебету рахунку 30 "Готівка" відображають надходження готівки в касу, а по кредиту – видачу готівки.

Згідно з п. 1.2 Положення № 637 ліміт залишку готівки в касі – це граничний розмір суми готівки, що може залишатися у касі в поза- робочий час.

Порядок визначення ліміту залишку готівки в касі визначено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою НБУ від 15.12.2004 р. № 637. Це Положення діє з 15.02.2005 р., зі змінами та доповненнями. Останні зміни внесені постановою НБУ від 06.06.2013 № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", які діють з 01.09.2013 р. Ліміт каси підприємства встановлюють самостійно, узгоджувати ліміт з банком не потрібно.

Для затвердження ліміту каси видається наказ керівника підприємства. Цей наказ ґрунтується на розрахунку встановлення ліміту залишку готівки в касі, що підписується головним (старшим) бухгалтером та керівником підприємства. Ліміт каси може встановлюватися за одним з трьох варіантів:

Ліміт затверджується наказом керівника на підставі спеціального розрахунку (додаток 8 до Положення № 637). Керівник підприємства (або уповноважена ним особа) приймає рішення, яким чином розраховувати ліміт каси: на підставі розрахунку середньоденного надходження готівки до каси або її середньоденної видачі з каси (п. 5.3 Положення № 637).

Ліміт затверджується наказом керівника у розмірі не більше десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за умови, що середньоденні касові обороти не перевищують десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Наказ про затвердження ліміту каси не видається, в результаті ліміт каси вважається нульовим. Якщо ліміт каси не встановлено, а касові операції проводяться, то вся готівка має або витрачатися з каси протягом дня, або здаватися в банк.

Підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу), понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів, включаючи день одержання готівки в банку.

Підприємство має право зберігати у касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок виручки, понад установлений йому ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, що зазначена в переданих до каси відомостях на виплату грошей.

Готівкові кошти не вважаються понадлімітними вдень їх надходження, якщо вони були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків не пізніше наступного робочого дня банку або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.

Не вважаються понадлімітними в день їх надходження і ті готівкові кошти, що надійшли до кас підприємств у вихідні та святкові дні та були здані в сумі, що перевищує встановлений ліміт каси, до обслуговуючих банків наступного робочого дня банку та підприємства або були видані для використання підприємством відповідно до законодавства (без попереднього здавання їх до банку і одночасного отримання з каси банку на зазначені потреби) наступного робочого дня на потреби, які пов'язані з діяльністю підприємства.

Касир відповідно до законодавства України несе повну матеріальну відповідальність за збереження всіх прийнятих ним цінностей. Керівник підприємства в разі зарахування на роботу касира укладає з ним договір про повну матеріальну відповідальність. У разі відсутності касира (у зв'язку з хворобою тощо) цінності, що передані йому під відповідальність, перераховуються іншим касиром, якому вони передаються, в присутності керівника та головного бухгалтера або в присутності комісії, призначеної керівником підприємства. Про результати перерахування і передавання цінностей складається акт за підписами зазначених осіб. Підприємства, штатним розписом яких не передбачено посади касира, виконання його обов'язків можуть покладати відповідно до письмового розпорядження керівника на бухгалтера чи іншого працівника, з яким укладається договір про повну матеріальну відповідальність.

З метою контролю за схоронністю готівкових коштів на підприємствах проводяться інвентаризації кас. Для проведення інвентаризації каси, що має здійснюватися згідно з наказом керівника, призначається комісія, яка після закінчення інвентаризації каси складає акт про результати інвентаризації наявних коштів. Комісія перевіряє наявність коштів шляхом повного перерахування всіх готівкових коштів, що є в касі, цінних паперів, чекових книжок тощо.

У разі зміни матеріально відповідальних осіб акт складається в трьох примірниках (для матеріально відповідальної особи, яка здала цінності, матеріально відповідальної особи, яка прийняла цінності, а також бухгалтерії).

Інвентаризація кас проводиться на кожному підприємстві в строки, що встановлені керівником, з покупюрним перерахуванням усіх готівкових коштів і перевіркою інших цінностей, що зберігаються в касі. Залишок готівки в касі звіряється з даними обліку за книгами обліку. Готівка, що зберігається в касі, але не підтверджена касовими документами, вважається надлишком готівки в касі.

У разі виявлення під час інвентаризації нестачі або надлишку цінностей у касі в акті зазначається сума нестачі або надлишку і з'ясовуються обставини їх виникнення. Сума нестачі відшкодовується відповідно до законодавства України, а надлишок оприбутковується в касі та зараховується в дохід відповідного підприємства.

Бухгалтерський облік інших грошових коштів здійснюють на активному рахунку 33 "Інші кошти", де ведеться узагальнення інформації про наявність та рух грошових документів (у національній та іноземній валюті), які знаходяться в касі підприємства (поштових марок, марок гербового збору, сплачених проїзних документів, сплачених путівок до санаторіїв, пансіонатів, будинків відпочинку тощо), електронних грошей та про кошти в дорозі, тобто грошові суми, внесені в каси банків, ощадні каси або поштові відділення для подальшого їх зарахування на розрахункові або інші рахунки підприємства.

Рахунок 33 "Інші кошти" має такі субрахунки:

 • 331 "Грошові документи в національній валюті"
 • 332 "Грошові документи в іноземній валюті"
 • 333 "Грошові кошти в дорозі в національній валюті"
 • 334 "Грошові кошти в дорозі в іноземній валюті"
 • 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті"

За дебетом рахунку 33 "Інші кошти" відображається надходження грошових документів у касу підприємства та коштів в дорозі, за кредитом – вибуття грошових документів та списання коштів у дорозі після їх зарахування на відповідні рахунки.

На субрахунку 335 "Електронні гроші, номіновані в національній валюті" відображаються операції з електронними грошима, які здійснюються комерційними агентами та користувачами, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України та правил використання електронних грошей, узгоджених з Національним банком України.

Електронні гроші – одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов'язанням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. При цьому з метою бухгалтерського обліку не визнаються електронними грошима наперед оплачені картки одноцільового використання: дисконтні картки торговців, картки автозаправних станцій, квитки для проїзду в міському транспорті тощо, які приймаються як засіб платежу виключно їх емітентами.

Аналітичний облік грошових документів ведеться за їх видами.

Таблиця

Відображення в бухгалтерському обліку готівкових операцій

з/п

Зміст господарських операцій (фактів, подій)

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

Надходження в касу

Повернуто працівниками раніше видану позику

301

183

Надійшли кошти за оренду об'єкта (фінансова оренда)

301

181

Отримано з банку готівкові кошти

301

311

Отримано гроші в погашення векселя

301

34

Отримано готівку від покупців за продукцію

301

361

Повернуто підзвітними особами залишок невикористаних підзвітних сум

30

372

Отримано дивіденди від об'єкта інвестування

30

373

Внесено за відшкодування завданих збитків матеріально відповідальними особами

30

375

Внесено працівниками за путівки, телефонні розмови

30

377

Отримано пайові внески готівкою

30

41

Отримано гроші від перепродажу акцій

30

451

Отримано внесок засновника до статутного капіталу

30

46

Отримано готівку на цільове фінансування

30

48

Видача з каси

Внесено гроші за об'явою про внесення готівки на поточний рахунок

31

30

Перераховано за придбані путівки на відпочинок

33

30

Оплата оренди майна, підписки за економічну літературу

39

30

Повернуто готівкою пай

41

30

Викуплено акції в акціонерів

451

30

Повернуто внесок засновника

46

30

Видано гроші на цільове фінансування

48

30

Погашено довгострокові векселі готівкою

62

30

Оплачено постачальникам за продукцію (товари, роботи, послуги)

63

30

Видано заробітну плату

66

30

Виплачено дивіденди акціонерам

67

30

Оплачено різним кредиторам

68

30

Оплачено витрати виробництва

91:94

30

Оплачено відсотки банку та інших установ

95

30

Вилучені власні акції у акціонерів

331

301

Сплачені проїзні документи,путівки до санаторіїв в іноземній валюті

332

321

Готівка в національній валюті через інкасатора здана для зарахування на поточний рахунок

333

301

Видані працівникам путівки до санаторно- курортних установ, придбані за рахунок коштів підприємства

92

331

Зарахована виручка та інші надходження грошових коштів на валютний ринок

312

332

Списання грошових коштів у дорозі в національній валюті після їх зарахування на поточний рахуноку банку

311

333

Списана вартість реалізованої іноземної валюти

942

334

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >