< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

Поточна дебіторська заборгованість – сума дебіторської заборгованості, що виникає в ході нормального операційного циклу або буде погашена протягом 12 місяців з дати балансу. Дебіторська заборгованість, що виникає в ході нормального операційного циклу, визнається поточною незалежно від строку погашення. Якщо до поточної дебіторської заборгованості підприємства відноситься дебіторська заборгованість зі строком погашення менше 12 місяців та дебіторська заборгованість зі строком погашення більше 12 місяців із дати балансу, то така інформація повинна бути розкрита у примітках до фінансової звітності.

Для віднесення дебіторської заборгованості до довгострокової або поточної необхідно брати до уваги строк, що залишився до погашення заборгованості від дати балансу.

Виділяють такі види поточної дебіторської заборгованості:

 • – дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги;
 • – дебіторська заборгованість за розрахунками (з бюджетом, за виданими авансами, з нарахованих доходів, із внутрішніх розрахунків);
 • – інша дебіторська заборгованість.

Оцінка поточної дебіторської заборгованості грунтується на первісній вартості, що залежить від виду дебіторської заборгованості та особливостей її визнання.

Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги виникає, коли підприємство реалізує продукцію в кредит. Така дебіторська заборгованість визнається активом одночасно з визнанням доходу від реалізації товарів, робіт і послуг та оцінюється за первісною вартістю.

Сума доходу від реалізації товарів, робіт, послуг визнається угодою між продавцем та покупцем як справедлива вартість компенсації, яку отримали чи яка підлягає отриманню.

Основними джерелами інформації для контролю розрахункових відносин з покупцями і замовниками слугують первинні документи з обліку розрахунків:

Таблиця

Документування розрахунків з покупцями та замовниками

Розрахунки з вітчизняними поупцями

Розрахунки з іноземними покупцями

Виникнення заборгованості

 • – накладні;
 • – рахунки-фактури;
 • – рахунки;
 • – акт прийняття робіт, послуг;
 • – податкові накладні;
 • – товарно-транспортні накладні (ТМ-1);
 • – товарні накладні
 • – комерційні документи (рахунки-фак- тури);
 • – транспортні накладні;
 • – платіжні документи на перерахування сум митних платежів та інших податків на рахунки митних установ;
 • – розрахунки бухгалтерії про наявність курсових різниць

Погашення заборгованості

Виписки банку, ПКО, векселі

Виписки банку, векселі

При здійсненні товарообмінних (бартерних) операцій сторони укладають договори, в яких визначають строки взаємних поставок товарів, обов'язки сторін з виконання умов договору та відповідальність сторін у випадку порушення прийнятих зобов'язань.

При відвантаженні товару (виконанні робіт, наданні послуг) за бартерним обміном в обов'язковому порядку складають рахунки-фактури, накладні, акти тощо, в яких зазначається окремим рядком сума податку на додану вартість, дата складання, найменування і адреса постачальника та покупця.

Для обліку дебіторської заборгованості покупців і замовників використовується рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

Рахунок 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" призначений для обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи та надані послуги, крім заборгованості, забезпеченої векселем, а також узагальнення інформації про розрахунки з учасниками промислово-фінансових груп.

За дебетом рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відображається продажна вартість реалізованої продукції, товарів, виконаних робіт, наданих послуг (у тому числі на виконання бартерних контрактів), яка включає податок на додану вартість, акцизи та інші податки, збори (обов'язкові платежі), що підлягають перерахуванню до бюджетів та позабюджетних фондів і включені до вартості реалізації; за кредитом – сума платежів, які надійшли на рахунки підприємства в банківських установах, в касу та інші види розрахунків.

До рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" відкриваються такі субрахунки:

 • 361 "Розрахунки з вітчизняними покупцями" – для обліку розрахунків з покупцями і замовниками, що знаходяться на митній території України;
 • 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" – для обліку розрахунків з іноземними покупцями і замовниками з експортних операцій. На ньому ведеться облік сум, аналогічних тим, що обліковуються на субрахунку 361;
 • 363 "Розрахунки з учасниками ПФГ" – для обліку операцій з учасниками промислово-фінансових груп.
 • 364 "Розрахунки за гарантійним забезпеченням" – для обліку розрахунків за гарантійним забезпеченням, пов'язаним зі здійсненням операцій з деривативами.

На первісну вартість дебіторської заборгованості за реалізовану продукцію, товари, роботи, послуги впливають такі події, як:

надання покупцю торговельної знижки або знижок з обсягу реалізації;

надання покупцю знижок після реалізації;

повернення продукції, товарів від покупців.

Торговельні знижки або знижки з обсягу реалізації визначаються у відсотках до базової ціни. Супровідні й платіжні документи виписуються за чистою вартістю продажу. На рахунках бухгалтерського обліку такі знижки не відображаються, а тільки зменшують первісну вартість дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги.

Знижки після реалізації – це знижки за дострокову оплату. Механізм надання таких знижок в Україні не відпрацьований. Повернення продукції, товарів від покупців також зменшує суму дебіторської заборгованості та суму податкових зобов'язань з ПДВ.

Бухгалтерські записи з визнання та погашення дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги на рахунках бухгалтерського обліку відображують таким чином:

Таблиця

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків з покупцями і замовниками за реалізовану прдукцію, товари, роботи, послуги

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Відображається реалізація продукції, товарів, робіт, послуг

361

701,702,703

Нараховано сума податкових зобов'язань по операціях з продажу готової продукції, товарів, робіт, послуг

701,702,703,

641

Відображається списання реалізованої готової продукції, товарів, робіт, послуг

901,902,903

26,27,28,23

Відображається погашення дебіторської заборгованості грошовими коштами

311,301

361

Відображається погашення дебіторської заборгованості взаєморозрахунками

631,685

361

Відображається повернення готової продукції, товарів

704

361,301

Відображається зменшення суми податкових зобов'язань по операціях з повернення готової продукції, товарів

704

641

Аналітичний облік розрахунків з покупцями та замовниками ведеться за кожним покупцем і замовником, за кожним пред'явленим до сплати рахунком, за кожною операцією. З цією метою підприємство може вести картки аналітичного обліку на кожного дебітора або накопичувальну відомість довільної форми.

Синтетичний облік ведуть у Журналі 3. Записи в даному журналі здійснюють на підставі даних підсумкової відомості 3.1 та первинних документів. Відомість 3.1 призначена для аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками за відвантажену продукцію, товари, виконані роботи й послуги, що відображаються на рахунку 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >