< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік іншої поточної (нетоварної) дебіторської заборгованості

Облік розрахунків з різними дебіторами здійснюють на рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Облік розрахунків ведеться за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами та авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями.

По дебету рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображається виникнення дебіторської заборгованості, по кредиту – її погашення чи списання.

Аналітичний облік ведеться за кожним дебітором, за видами заборгованості, термінами її виникнення й погашення.

Розрахунки з різними дебіторами обліковуються на рахунку 37 на таких субрахунках:

 • 371 "Розрахунки за виданими авансами";
 • 372 "Розрахунки з підзвітними особами";
 • 373 "Розрахунки за нарахованими доходами";
 • 374 "Розрахунки за претензіями";
 • 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків";
 • 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок";
 • 377 "Розрахунки з іншими дебіторами";
 • 378 "Розрахунки з державними цільовими фондами";
 • 379 "Розрахунки з деривативами".

Субрахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами" використовують для відображення операцій з надання авансів різним організаціям відповідно до умов договору. По дебету субрахунку 371 відображують суми виданих авансів під поставку ТМЦ, робіт, послуг, а по кредиту – її погашення чи списання. Основні господарські операції наведені в таблиці.

Таблиця

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків за виданими авансами

з/п

Зміст господарських операцій (фактів, подій)

Кореспонденція

рахунків

Дт

Кт

1.

Оплата авансом відображається у платника

371

31

2.

Отримання виробничих запасів малоцінних предметів, за які раніше було перераховано аванс, на суму податкового кредиту з податку на додану вартість

20

371

22

371

644

63

3.

Нарахування передоплати (авансу), раніше виданої постачальнику

63

371

4.

Погашення боргу постачальнику

63

31

Субрахунок 372 "Розрахунки з підзвітними особами" призначений для відображення операцій, пов'язаних із наданням готівки фізичним особам даного підприємства для виконання завдань під час відрядження, а також із видачею грошей на господарські потреби або закупівлю дрібним оптом матеріальних цінностей.

Порядок видачі коштів під звіт і звітування за їх використання регламентується Інструкцією про службові відрядження в межах України і за кордоном, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998 р. №59, із змінами і доповненнями від 19 липня 2013 року №667.

Службовим відрядженням вважається поїздка працівника за розпорядженням керівника підприємства на певний строк в інший населений пункт для виконання службового доручення не за місцем його постійної роботи. Направлення працівника у відрядження оформляється наказом керівника підприємства на строк до 30 – ти календарних днів у межах України та 60 – ти – за кордоном.

Витрати на відрядження відшкодовуються на основі звіту про використання коштів виданих на відрядження та у підзвіт (авансовий звіт), який повинна скласти особа, повернувшись із відрядження, у такі строки:

 • – протягом 3-х робочих днів при відрядженні;
 • – протягом 10-ти робочих днів при видачі грошей на закупівлю сільгосппродукції та вторинної сировини (крім металобрухту);
 • – на наступний день при видачі грошей на господарські потреби.

Розмір добових у межах України становить 0,2 розміру МЗП, що діяв на 1 січня звітного податкового року , в розрахунку на добу, а за кордон – 0,75 розміру МЗП, що діяв на 1 січня звітного податкового року, в розрахунку на добу.

У випадках харчування в готелях і включення його в оплату за проживання добові оплачуються в пониженому розмірі від норми:

 • – при одноразовому харчуванні – 80 % ;
 • – при дворазовому 60 % ;
 • – при триразовому 40 %.

Облік розрахунків з підзвітними особами ведеться на субрахунку 372 в розрізі фізичних осіб, яким видано гроші під звіт. Дебетове сальдо показує суму заборгованості, за якою не подано у бухгалтерію авансового звіту або не внесено невикористаної суми в касу підприємства.

Аналітичний облік розрахунків із підзвітними особами ведеться у Відомості 3.2, з якої загальна сума переноситься як кредитовий оборот рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" у Журнал 3.

Записи у Відомості 3.2 відображаються на підставі звітів касира (дебет субрахунку 372) та звітів про використання коштів виданих на відрядження та у підзвіт (кредит субрахунку 372). Сальдо на кінець місяця виводиться за алгоритмом – сальдо на початок дебетове плюс оборот дебетовий мінус оборот кредитовий, якщо сальдо буде дебетовим, або сальдо на початок кредитове плюс кредитовий оборот мінус дебетовий оборот. Сальдо за субрахунком 372 може бути як дебетовим, так і кредитовим, тому в балансі його треба відображати окремо в активі (дебетове) і пасиві (кредитове).

Синтетичний облік розрахунків із підзвітними особами ведуть у Журналі 3.

Таблиця

Відображення в бухгалтерському обліку операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами

Зміст господарської операції

Дт

Кт

Видано з каси готівку у підзвіт на відрядження

372

301

Списано суму витрат по відрядженню

91,92,93,94

372

Повернено в касу невикористану підзвітну суму

301

372

Придбано за рахунок підзвітних сум т.м.ц.

20,22

372

Відображається сума податкового кредиту по отриманих за рахунок підзвітних сум т.м.ц.

641

372

Утримано із заробітної плати невикористану підзвітну суму

661

372

Субрахунок 373 "Розрахунки за нарахованими доходами" призначений для відображення нарахованих дивідендів, процентів, роялті, які слід отримати підприємству від спільної діяльності та володіння корпоративними правами. По дебету субрахунка 373 відображують нараховані суми дивідендів, відсотків, роялті; а по кредиту отримані суми дивідендів, відсотків, роялті.

Дивіденди – це доходи, що отримують за корпоративними правами у вигляді частини прибутку, включаючи доходи, нараховані як відсотки на акції, придбані у юридичних осіб, чи на внески до їх статутних капіталів.

Відсотки – це доходи, пов'язані з платежами позичальника на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених ним на певний термін коштів чи майна. До відсотків належать платежі за:

 • – використання коштів або товарів, отриманих у кредит на умовах комерційного кредиту;
 • – використання коштів, залучених на депозит;
 • – придбання населенням товарів у кредит;
 • – використання майна, зданого в оренду (лізинг, рента);
 • – придбані акції, облігації, ощадні сертифікати тощо.

Роялті – це періодичні відрахування продавцеві (ліцензіарові), що згідно з ліцензійною угодою сплачує ліцензіат за право користуватися предметом ліцензійної угоди – винаходом, патентом, записом на різних носіях інформації, товарним знаком, правом на промислові та наукові зразки, видання книги, прокат кінофільму, постановку п'єси, виконанням авторської музики тощо.

Дивіденди підприємство отримує у вигляді доходів від інвестицій:

 • – у спільні підприємства;
 • – в асоційовані підприємства;
 • – в дочірні підприємства.

Нараховані дивіденди, відсотки, роялті відображаються таким записом:

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

Кт 731 "Дивіденди отримані";

Кт 732 "Відсотки отримані";

Кт 733 "Інші доходи від фінансової діяльності".

Отримання нарахованих доходів відображається:

Дт 30 "Готівка";

Дт 31 "Рахунки в банках";

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами".

На суму належних інвестору доходів складається запис:

Дт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами";

Кт 14 "Довгострокові фінансові інвестиції".

Отримання дивідендів оформляється у бухгалтерському обліку записом:

Дт 31 "Рахунки в банках";

Кт 373 "Розрахунки за нарахованими доходами".

Субрахунок 374 "Розрахунки за претензіями" використовують для контролю за договірною дисципліною та відшкодуванням витрат при доставці вантажів й порушенні умов договорів поставок.

На субрахунку 374 обліковуються претензії, які висуває підприємство постачальникам, підрядникам, транспортним організаціям, що визнані винними юридичними особами чи господарським судом.

На субрахунку 374 ведеться облік претензій за:

 • – завищення цін на виробничі запаси й інші цінності;
 • – арифметичні помилки при підрахунках сум у документах;
 • – невідповідність якості поставлених цінностей умовам договору;
 • – нестачу вантажів при прийманні на залізниці, на складі;
 • – браковану продукцію;
 • – оплату простоїв з вини постачальника;
 • – помилково списані чи зараховані на поточні рахунки суми з вини працівників банку;
 • – нестачі вантажів при їх перевезенні;
 • – пені, штрафи, неустойки за порушення умов договору;
 • – інші причини.

У претензії відображують таку інформацію:

 • – повне найменування заявника та відповідача, їх місцезнаходження;
 • – дата, номер претензії;
 • – обставини пред'явлення претензії, вимоги заявника;
 • – розрахунок суми;
 • – платіжні реквізити заявника;
 • – перелік документів, що додаються до претензії;
 • – підпис керівника підприємства.

Претензія розглядається у місячний термін із дня її отримання. Про результати розгляду заявникові повідомляється письмово про те, що претензія визнана боржником.

За дебетом субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями" відображаються:

розрахунки за претензіями до постачальників та підрядників, транспортних організацій за виявленими розбіжностями цін, тарифів, які були застережені в договорах, помилки у розрахунках;

розрахунки за претензіями до постачальників матеріалів, товарів щодо якості поставлених запасів, яка не відповідає вимогам договору;

розрахунки щодо нестач при постачанні;

втрати від простоїв автотранспорту та браку з вини постачальників.

Усі вищезазначені події відображаються в бухгалтерському обліку таким записом:

Дебет 374 "Розрахунки за претензіями"

Кредит 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"; розрахунки по штрафах, пені та неустойки, які стягуються з постачальників та замовників за невиконання договірних зобов'язань у розмірах, обумовлених договором або присуджених арбітражним судом.

Дебет 374 "Розрахунки за претензіями"

Кредит 715 "Одержані штрафи, пені, неустойки";

розрахунки за претензіями щодо помилково списаних грошових коштів з розрахункових рахунків підприємства установами банків відображають записом:

Дебет 374 "Розрахунки за претензіями"

Кредит 31 "Рахунки в банках";

розрахунки за претензіями щодо виданих авансів при порушенні умов договорів поставок та інше:

Дебет 374 "Розрахунки за претензіями"

Кредит 371 "Розрахунки за виданими авансами".

За кредитом субрахунку 374 "Розрахунки за претензіями" відображаються:

грошові кошти – при зарахуванні претензійних сум:

Дебет 30 "Готівка", 31 "Рахунки в банках"

Кредит 374 "Розрахунки за претензіями";

витрати, якщо постачальники відмовляються від претензійних

сум або суд відхиляє претензії:

Дебет 949 "Інші витрати операційної діяльності"

Кредит 374 "Розрахунки за претензіями".

Суми претензій, які відхиляються арбітражним судом та не будуть відшкодовані, повертаються на рахунки, з яких вони були списані.

Аналітичний облік розрахунків за претензіями ведеться за кожним дебітором окремо.

Підприємства ведуть розрахунки зі своїми працівниками з відшкодування матеріальних збитків, завданих ними у результаті недостач і розкрадань грошових і товарно-матеріальних цінностей, виявлених втрат від псування майна та матеріалів, допущеного браку, а також інших видів шкоди.

Збитки – це виражена в грошовій формі шкода, завдана одній особі протиправними діями іншої. Збиток, завданий підприємству, належить до відшкодування особою, яка завдала збиток, у повному обсязі, за винятком випадків, передбачених законодавством.

Економічна сутність відшкодування збитку полягає не в тому, що винна особа компенсує підприємству облікову вартість, наприклад, викраденого активу, а в тому, що вона покриває витрати на його оновлення. Тому при розрахунку суми відшкодування збитку, нанесеного навмисними діями, використовують коефіцієнт кратності, а розмір збитків може у кілька разів перевищувати розмір прямої дійсної шкоди.

Для обліку розрахунків за відшкодування підприємству завданих збитків у результаті недостач і розкрадання грошових коштів, якщо винуватця виявлено, призначено субрахунок 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків".

Покриття працівниками шкоди в розмірі, що не перевищує середнього місячного заробітку, відбувається за розпорядженням власника як уповноваженої ним особи, а в інших випадках – шляхом подання власником позову до районного (міського) суду. Тому підставами записів сум за дебетом рахунку будуть наказ керівника або відповідне рішення суду, а їх списання з кредиту – документи, що підтверджують погашення заборгованості або утримання сум із заробітної плати.

Основні господарські операції обліку розрахунків із відшкодування завданих збитків наведено в таблиці.

Таблиця

Відображення в бухгалтерському обліку розрахунків із відшкодування завданих збитків винуватцями

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція

рахунків

Дебет

Кредит

1.

Віднесено на винну особу фактичну недостачу що підлягає відшкодуванню

375

716

2.

Відображено різницю між сумою до відшкодування, розрахованою згідно з чинним порядком, та фактичною недостачею

375

719

3.

Погашено заборгованість винною особою

30

375

- грошовими коштами;

31

- матеріальними цінностями

20

4.

Утримано суму недостачі із заробітної плати

66

375

Аналітичний облік на рахунку ведеться за кожною винною особою.

Субрахунок 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок" ведеться у кредитних спілках, що відкриваються на підприємствах, за місцем проживання громадян або за професійною ознакою та ін. Кредитні спілки є добровільними об'єднаннями громадян, що належать до небанківських кредитно-фінансових установ і вважаються неприбутковими організаціями.

Засновниками і членами (не менше 50-ти осіб) є громадяни, не молодші 18-річного віку. Кредитні спілки створюються і діють на підставі статуту, погодженого з регіональним підрозділом НБУ щодо операцій кредитування членів кредитних спілок, надання позичок іншим кредитним спілкам та організаціям. Типовий статут кредитної спілки передбачає такі пункти, як:

 • 1) мета створення;
 • 2) види діяльності (приймання членських внесків, надання позичок членам спілки та іншим спілкам, заснування засобів масової інформації, продаж товарів із власною символікою, проведення навчальних семінарів, лекцій, організація фестивалів, свят тощо);
 • 3) правовий статус, назва спілки, юридична адреса;
 • 4) склад, порядок утворення і діяльності органів управління спілки;
 • 5) умови членства та прийняття нових членів спілки, права та обов'язки членів спілки; кошти й фінансові послуги спілки;
 • 6) загальні положення (відкриття філій, ліквідація, внесення змін до статуту).

Кредитні спілки віднесені до неприбуткових організацій, тому не сплачують податку на прибуток із внесків членів спілки і відсотків за позики, а також не сплачують податку на додану вартість.

Відображення в обліку господарських операцій кредитних спілок:

отримання членських внесків:

Дт 30 "Готівка"

Кт 402 "Пайовий капітал";

видано позику членові спілки в розмірі 3 000 грн під заставу золотих виробів на 3 500 грн. На видачу позики робиться запис:

Дт 376 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок"

Кт 30 "Готівка" – 3 000 грн;

На субрахунку 377 "Розрахунки з іншими дебіторами" ведеться облік дебіторської заборгованості, що не знайшла свого відображення на інших рахунках та субрахунках, а саме: розрахунки за операціями, пов'язаними із здійсненням спільної діяльності (без створення юридичної особи), усі види розрахунків з працівниками (крім розрахунків з оплати праці та з підзвітними особами), розрахунки за орендними операціями та інші.

За дебетом відображується виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання. Операції з різними дебіторами відображаються у відомості аналітичного обліку 3.2 за окремими юридичними та фізичними особами, а всередині них – за видами розрахунків. Кредитові обороти переносяться загальною сумою рахунку 37 у Журналі 3.

На субрахунку 378 "Розрахунки з державними цільовими фондами" ведеться облік розрахунків з державними цільовими фондами, зокрема розрахунків з тимчасової непрацездатності тощо.

На субрахунку 379 "Розрахунки за операціями з деривативами" ведеться облік розрахунків за операціями з деривативами.

Дериватив – це стандартний документ, що засвідчує право та/ або зобов'язання придбати чи продати у майбутньому цінні папери, матеріальні або нематеріальні активи, а також кошти на визначених ним умовах. Стандартна (типова) форма деривативів і порядок їх випуску та обігу встановлюються законодавством.

Деривативи – відносяться до складу фінансових інструментів, основні принципи обліку яких викладені в Міжнародних стандартах фінансової звітності, зокрема Міжнародний стандарт бухгалтерського обліку 32 "Фінансові інструменти: подання" та МСБО 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка", а також в національному Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 13 "Фінансові інструменти". В кінці місяця субрахунок закривається шляхом списання сальдо у кореспонденції з рахунком інших операційних доходів або інших витрат операційної діяльності.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >