< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік вибуття основних засобів

Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" об'єкт основних засобів вилучається з активів (списується з балансу) у випадку його вибуття.

При вибутті об'єктів основних засобів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх оцінок залишкові вартості цього об'єкта основних засобів включаються до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Вибуття основних засобів оформляється Актом на списання основних засобів (ф. № 03-3), в якому відображаються: первинна вартість об'єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу, залишкова вартість, причина вибуття об'єкта (реалізація, ліквідація, безоплатна передача тощо), витрати, пов'язані з вибуттям, а також результат від списання об'єкта. На основі акта здійснюються відповідні записи в інвентарних картках та інвентарному списку.

Регістри аналітичного обліку (інвентарні картки) реалізованих основних засобів додаються до документів, якими оформлені факти вибуття таких активів.

Шляхи вибуття основних засобів

Рис. Шляхи вибуття основних засобів

У процесі реалізації об'єктів основних засобів за грошові кошти в бухгалтерському обліку на відповідних рахунках відображаються:

 • – дохід від реалізації в сумі продажної вартості об'єктів;
 • – податкові зобов'язання з ПДВ;
 • – списання суми нарахованого зносу й залишкової вартості проданих об'єктів;
 • – списання витрат, пов'язаних із продажем основних засобів;
 • – розрахунки з покупцем;
 • – фінансовий результат, пов'язаний із продажем об'єкта основних засобів.

Об'єктом оподаткування ПДВ по операціях продажу основних засобів є їхня договірна (контрактна) вартість з урахуванням акцизного збору, ввізного мита, інших загальнодержавних податків і зборів за винятком податку на додану вартість. Податкове зобов'язання та право на податковий кредит в операціях купівлі-продажу основних засобів виникають тільки у платників ПДВ.

Переміщення основних засобів усередині підприємства (організації): з цеху в цех, із відділу в цех і навпаки – оформляється виписуванням накладної типової форми на внутрішнє переміщення основних засобів. Примірник накладної з розписками одержувача й того, хто здав, передається в бухгалтерію підприємства.

Бухгалтерія підприємства (організації) відмічає у відповідних інвентарних картках передані об'єкти і розміщує їх у картотеці за новим місцезнаходженням. Необхідні записи (відмітки) здійснюються в інвентарних списках об'єктів.

У разі внутрішнього переміщення частини основних засобів, що обліковуються на одній інвентарній картці, бухгалтерія підприємства (організації) здійснює про це відповідну відмітку у примірнику картки, а також в описі інвентарних карток і одночасно виписує на передані об'єкти додаткові примірники інвентарних карток, які розміщуються в картотеці за новим місцезнаходженням переданих основних засобів. Відповідні записи здійснюються в інвентарних картках об'єктів за місцем їх знаходження.

Списання з балансів підприємств (організацій) об'єктів основних засобів, що ліквідуються, здійснюється згідно з Інструкцією про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291 (із змінами і доповненнями від 18.06.15 р.) та Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби".

Ліквідація об'єкта основних засобів оформлюється актами на списання типової форми (03-3 Акт на списання основних засобів і 03-4 Акт на списання автотранспортних засобів, затверджені Міністерством статистики України від 29.12.95 р. № 352), які складаються комісією та затверджуються керівником підприємства.

Оформлений акт на ліквідацію основних засобів передається в бухгалтерію підприємства (організації), яка здійснює відмітку про вибуття об'єкта в інвентарній картці, а також в описі інвентарних карток. Відповідні записи здійснюються в інвентарному списку основних засобів за місцем їх знаходження.

Якщо на одній картці обліковується кілька інвентарних об'єктів, частина з яких ліквідується, бухгалтерія відмічає вибуття об'єктів у картці, описі інвентарних карток і інвентарному списку.

Ліквідація окремих пристроїв, що входять до складу інвентарного об'єкта, тобто його часткова ліквідація, оформляється за загальними правилами.

Фінансовий результат від ліквідації об'єктів основних засобів внаслідок фізичного або морального зносу визначається як різниця між доходом від вибуття (за вирахуванням непрямих податків) та залишковою вартістю об'єкта й витратами, пов'язаними з його ліквідацією.

Аналітичний облік основних засобів та зносу по них (крім інструментів, приладів та інвентарю, малоцінних необоротних матеріальних активів, інвентарної тари, інших необоротних матеріальних активів) ведеться за кожним об'єктом окремо. Крім того, в картках обліку позначається, до якого виду відноситься об'єкт основних засобів: власні та отримані на умовах фінансової оренди; виробничі та невиробничі.

Для узагальнення інформації про наявність та рух основних засобів, нарахування зносу та для відображення капітальних інвестицій призначений Журнал 4, який складається з двох розділів:

 • – розділ І "Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів та зносу необоротних активів" (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13,19);
 • – розділ II "Облік капітальних та фінансових інвестицій та інших необоротних активів" (за кредитом рахунків 14, 15, 18, 35).

Записи у Журнал 4 здійснюються на підставі первинних та зведених облікових документів:

 • – акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних засобів;
 • – акт списання основних засобів;
 • – розрахунок амортизації тощо.

У першому розділі Журналу 4 відображається:

 • – вибуття основних засобів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання активом;
 • – сума уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків основних засобів;
 • – сума нарахованої амортизації;
 • – сума збільшення зносу основних засобів внаслідок їх дооцінки та зменшення корисності.

У другому розділі Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію основних засобів, вибуття капітальних інвестицій внаслідок продажу, уцінка тощо). Для аналітичного обліку капітальних інвестицій призначена відомість аналітичного обліку капітальних інвестицій, яка ведеться у розрізі:

 • – витрат капітального характеру (будівельні, монтажні, проектні роботи, вартість придбаного устаткування, що потребує і не потребує монтажу);
 • – затрат на придбання (виготовлення, спорудження) необоротних матеріальних активів;
 • – фінансової оренди;
 • – інших інвестицій у капітальне будівництво, що виконано підрядним і господарським способом.

Таблиця

Відображення в обліку операцій з реалізації, ліквідації, безкоштовної передачі, як внесок до статутного капіталу основних засобів

Зміст

господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Реалізація основних засобів

1.

Відображено дохід від реалізації основних засобів

31"Рахунки в банках", 37 "Розрахунки з різними дебіторами"

742 "Дохід від відновлення корисності активів"

2.

Відображено суму податкових зобов'язань з ПДВ

742 "Дохід від відновлення корисності активів"

641 "Розрахунки за податками"

3.

Списано знос реалізованих основних засобів

131"Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

4.

Відображено залишкову вартість реалізованих основних засобів

972 "Втрати від зменшення корисності активів"

10 "Основні засоби"

5

Відображено фінансовий результат від реалізації основних засобів

793 "Результат іншої діяльності"

972 "Втрати від зменшення корисності активів"

6.

Списується сума доходу від відновлення корисності активів на фінансові результати

742 "Дохід від відновлення корисності активів"

793 "Результат іншої діяльності"

Ліквідація основних засобів

1.

Списано знос ліквідованих основних засобів

131"Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

2.

Відображено залишкову вартість ліквідованих основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

10 "Основні засоби"

3.

Відображено витрати, пов'язані з ліквідацією основних засобів

976 "Списання необоротних активів"

66 "Розрахунки за виплатами працівникам", 65 "Розрахунки за страхуванням", 685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

4.

Відображено доходи від ліквідації основних засобів

20 "Виробничі запаси", 22 "МШП ", 28 "Товари"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

5.

Відображено фінансовий результат від ліквідації основних засобів

793 "Результат іншої звичайної діяльності"

976 "Списання необоротних активів"

746 "Інші доходи від звичайної діяльності"

793 "Результат іншої діяльності"

Передача основних засобів як внесок до статутного капіталу іншого підприємства

1.

Списано знос переданих основних засобів

131 "Знос основних засобів"

10 "Основні засоби"

2.

Відображено залишкову вартість переданих основних засобів

14 "Інвестиції"

10 "Основні засоби"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >