< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік нематеріальних активів

План

  • 1. Визнання та оцінка нематеріальних активів.
  • 2. Облік капітальних інвестицій у придбання (створення) нематеріальних активів.
  • 3. Облік амортизації та вибуття нематеріальних активів.

Визнання та оцінка нематеріальних активів

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про нематеріальні активи і незавершені капітальні інвестиції в нематеріальні активи та розкриття інформації про них у фінансовій звітності регламентуються П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Норми П(С)БО 8 застосовуються підприємствами, організаціями та іншими юридичними особами усіх форм власності (крім бюджетних установ).

Відповідно до П(С)БО 8 нематеріальними вважаються немонетарні активи, які: – не мають матеріальної форми;

– можуть бути ідентифіковані;

Згідно з П(С)БО 8 придбаний нематеріальний актив визнається як актив, тобто відображається в балансі, якщо:

  • – існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з використанням такого активу;
  • – можна достовірно визначити його вартість.

Придбаний або отриманий нематеріальний актив відображається в балансі тоді, коли його можна:

  • – використати окремо або разом з іншими активами у виробництві товарів або наданні послуг, призначених для реалізації;
  • – обміняти на інші активи;
  • – використати на погашення заборгованості;
  • – розподілити між власниками підприємства;
  • – використовувати в господарській діяльності підприємства, спрямованій на отримання прибутку.

На сьогодні є три класичні підходи до оцінки нематеріальних активів, а саме: витратний, порівняльний і підхід прибутковості. Найчастіше на підприємствах України використовують перший підхід.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >