< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік капітальних інвестицій у придбання (створення) нематеріальних активів

Групою нематеріальних активів є сукупність однотипних за призначенням і умовами використання нематеріальних активів.

Їх синтетичний облік ведеться на рахунку 12 "Нематеріальні активи" за окремими субрахунками, які визначені для обліку окремих груп нематеріальних активів". За дебетом рахунку 12 "Нематеріальні активи" відображають надходження нематеріальних активів, а за кредитом – їх вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безкоштовної передачі тощо. Такими групами є:

Субрахунок 121 "Права користування природними ресурсами" (права на користування кадрами, у тому числі на розробку родовищ, корисних копалин; права на користування геологічною й іншою інформацією про стан та можливості господарського використання природного середовища в цілому або його елементів, яка міститься у звітах, картах та інших матеріалах; права на використання водних, біологічних і інших ресурсів, що впливає на життєдіяльність підприємства (населеного пункту, регіону).

Субрахунок 122 "Права користування майном" (право покупця на подальше господарське або інше використання земельної ділянки, будівель чи інших необоротних матеріальних активів; право на оренду землі, приміщень тощо).

При цьому не потрібно ототожнювати плату за право на оренду майна та орендні платежі. Платіж за право на оренду є платою за право на можливе використання об'єкта оренди.

Субрахунок 123 "Права на комерційні позначення" (засвідчені свідоцтвом права на позначення, за якими товари й послуги одних осіб відрізняються від однорідних товарів і послуг інших осіб: товарні знаки, торгові марки, фірмові назви тощо).

Субрахунок 124 "Права на об'єкти промислової власності" (винаходи, промислові зразки, корисні моделі, сорт рослин, породи тварин, ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо).

Субрахунок 125 "Авторське право та суміжні з ним права" (облік прав на обнародувані та необнародувані твори в галузі науки, літератури й мистецтва, виражені в усній, письмовій чи будь- якій іншій формі, а також права на програми для ЕОМ, бази даних тощо).

Субрахунок 127 "Інші нематеріальні активи" (облік об'єктів права користування економічними, організаційними та іншими вигодами, зокрема: право на місце на товарній, фондовій біржі; право на здійснення певної діяльності (витрати на отримання ліцензій та інших спеціальних дозволів); право на економічні вигоди від користування монопольним становищем на ринку; право на користування податковими господарськими та іншими привілеями).

Аналітичний облік нематеріальних активів і їх амортизації ведеться у Відомості обліку нематеріальних активів, нарахування амортизації (форма № ВНА – 1).

Методика обліку операцій із придбання нематеріальних активів залежить від способу їх придбання або отримання.

Незалежно від способу придбання нематеріального активу він повинен бути оприбуткований на підставі первинного документа. В останньому повинна бути наведена детальна характеристика активу, його первісна вартість, строк корисного використання, норма амортизації, підрозділ, у якому використовуватиметься актив, підписи осіб. До первинного документа додаються такі, що містять інформацію про актив або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства (свідоцтва). Такими первинними документами можуть бути акти, аналогічні типовим актам приймання-передачі основних засобів (типова форма № 03-1).

Основною ознакою нематеріального активу є відсутність матеріальної форми, проте повинні бути документи, які підтверджують існування цього активу та права підприємства на його використання.

Таблиця

Документування операцій з нематеріальними активами

Вид нематеріального активу

Документ

Право користування землею

Оформлено, відповідно до встановленого законодавством порядку, документація, що підтверджує право підприємства на земельну ділянку

Право на винахід, корисні моделі, промислові зразки

Патенти та ліцензійні договори

Ноу-хау

Повний вербальний або винахідний опис

Право на торговий знак

Свідоцтво або договір уступки, зареєстрований належним чином

Геологічна та інша інформація про надра

Геологічні звіти, карти та інші матеріали

Авторські права

Юридично оформлений та такий, що набрав чинності, договір із юридичною особою-продавцем авторських прав

Зарахування нематеріального активу на баланс відбувається на підставі акта про його отримання, який складається після оформлення картки обліку нематеріальних активів, що ведуться за кожним об'єктом нематеріального активу. До таких документів належать, насамперед, документи, що описують нематеріальний актив або порядок його використання, а також документи, що підтверджують ті чи інші майнові права підприємства. Придбання (виготовлення) нематеріального активу обліковується як капітальні інвестиції з використанням субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів".

Придбаваючи нематеріальний актив за грошові кошти, підприємство включає до його первісної вартості ціну придбання, сплачену постачальнику, за вирахуванням непрямих податків (ПДВ), що відшкодовуються підприємству, та інші витрати, безпосередньо пов'язані з його придбанням і доведенням до стану його можливого використання за призначенням.

Нематеріальні активи можуть бути виготовлені силами підприємства (господарським способом). У даному разі всі фактичні ви

трати на підставі первинних документів відображаються за дебетом субрахунку 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів" і кредиту різних рахунків: 20, 66, 65 та інших, а потім на фактичну собівартість таких об'єктів дебетується рахунок 12 і кредитується рахунок 154. Придбання нематеріальних активів може здійснюватись у результаті обміну на подібні й неподібні об'єкти.

При обміні нематеріального активу на подібні активи первісна вартість такого активу дорівнює залишковій вартості переданого нематеріального активу, яка визначається як різниця між первісною вартістю переданого нематеріального активу та сумою накопиченої амортизації. Якщо залишкова вартість переданого активу перевищує його справедливу вартість, то в цьому випадку первісна вартість отриманого нематеріального активу дорівнює справедливій вартості переданого активу. Різниця між справедливою й залишковою вартістю нематеріального активу буде включена до фінансових результатів (витрат) звітного періоду.

Первісна вартість нематеріального активу, отриманого в обмін (або частковий обмін) на неподібний об'єкт, дорівнює справедливій вартості переданого нематеріального активу, збільшеній (зменшеній) на суму грошових коштів або їх еквівалентів, передану (отриману) при обміні. Нематеріальні активи, отримані безоплатно, оцінюються за первісною вартістю, яка дорівнює справедливій вартості на дату отримання цих активів. Первісною вартістю нематеріальних активів, що внесені до статутного капіталу, визнається узгоджена засновниками (учасниками) підприємства справедлива вартість.

Таблиця

Відображення в обліку операцій з придбання нематеріальних активів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Внесені засновниками та оприбутковані нематеріальні активи до статутного капіталу

12 "Нематеріальні активи"

46 "Неоплачений капітал"

2.

Відображено витрати на придбання програми

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

631 "Розрахунки з вітчизняними постачальниками"

3.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за операцією 2)

641 "Розрахунки за податками"

631 "Розрахунки з

вітчизняними

постачальниками"

4.

Відображено витрати на встановлення програми

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

5.

Відображено суму податкового кредиту з ПДВ (за операцією 4)

641 "Розрахунки за податками"

685 "Розрахунки з іншими кредиторами"

6.

Оприбутковано вартість нематеріального активу

125 "Авторське право та суміжні з ним права"

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

7.

Оплачено рахунки постачальників та інших кредиторів (за операціями 2–4)

154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"

311 "Поточні рахунки в національній валюті"

8.

Нарахована амортизація нематеріальних активів за звітний період

  • 154 "Придбання (створення) нематеріальних активів"
  • 23 "Виробництво"
  • 39 "Витрати майбутніх періодів"
  • 42 "Додатковий капітал"

133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів"

  • 83 "Амортизація"
  • 91 "Загальновиробничі витрати"
  • 92 "Адміністративні витрати"
  • 93 "Витрати на збут"
  • 94 "Інші витрати операційної діяльності"
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >