< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік амортизації та вибуття нематеріальних активів

За П(С)БО 8 нематеріальні активи підлягають амортизації.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється протягом строку їх корисного використання.

Строк корисного використання об'єкта нематеріальних активів встановлюється підприємством самостійно при визнанні цього об'єкта активом.

При визначенні строку корисного використання нематеріального активу необхідно враховувати:

 • – строк корисного використання подібних активів;
 • – моральний знос, що передбачається;
 • – правові або інші подібні обмеження щодо строків його використання та інші фактори.

Методи нарахування амортизації визначені у П(С)БО 7:

 • • прямолінійний;
 • • зменшення залишкової вартості;
 • • прискореного зменшення залишкової вартості;
 • • кумулятивний;
 • • виробничий.

При розрахунку вартості, яка амортизується, ліквідаційна вартість нематеріальних активів прирівнюється до нуля, крім випадків:

 • – якщо існує невідмовне зобов'язання іншої особи щодо придбання цього об'єкта наприкінці строку його корисного використання;
 • – якщо ліквідаційна вартість може бути визначена на підставі інформації існуючого активного ринку й очікується, що такий ринок існуватиме наприкінці строку корисного використання.

Нарахування амортизації починається з місяця, наступного за місяцем, у якому нематеріальний актив став придатним для використання, і припиняється, починаючи з місяця, наступного за місяцем вибуття нематеріального активу.

На рахунках бухгалтерського обліку віднесення витрат на амортизацію до певної статті витрат відповідно до сфери використання нематеріального активу (у разі застосування тільки рахунків класу 9) відображується такими записами:

Дебет 23; 91; 92; 93; 94; 97.

Кредит 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

При застосуванні рахунків класу 8 запис з нарахування амортизації матиме вигляд:

Дебет 833 "Амортизація нематеріальних активів"

Кредит 133 "Накопичена амортизація нематеріальних активів".

Дебет 23; 91; 92; 93; 94; 97; 99

Кредит 833 "Амортизація нематеріальних активів".

Списання нематеріального активу з балансу здійснюється внаслідок:

 • – реалізації нематеріальних активів (із переходом права власності на нематеріальні активи);
 • – реалізації права на користування або розпорядження нематеріальними активами (без переходу права власності на самі нематеріальні активи);
 • – здійснення фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу інших підприємств;
 • – безкоштовної передачі об'єкта нематеріальних активів;
 • – ліквідації об'єкта нематеріальних активів;
 • – недостачі нематеріальних активів, виявленої при інвентаризації.

Фінансовий результат від вибуття нематеріального активу визначається як різниця між доходом від вибуття за мінусом непрямих податків та витрат, пов'язаних із вибуттям і залишковою вартістю.

Регістри аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули, додаються до документів, якими оформлені факти вибуття цих об'єктів.

Аналітичний облік нематеріальних активів та накопиченої амортизації цих активів ведеться за кожним активом окремо в картках обліку з розподілом на власні й отримані на умовах фінансової оренди, виробничі та невиробничі об'єкти.

Для узагальнення інформації про наявність та рух нематеріальних активів та суму накопиченої амортизації призначений Журнал 4 (за кредитом рахунків 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 35). У першому розділі Журналу 4 відображаються:

 • – вибуття нематеріальних активів внаслідок їх продажу, безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання активом;
 • – суму уцінки, яка відображається за кредитом відповідних рахунків нематеріальних активів;
 • – суму нарахованої амортизації;
 • – суму збільшення накопиченої амортизації нематеріальних активі в внаслідок їх дооцінки та зменшення корисності.

У другому розділі Журналу 4 відображаються капітальні інвестиції (введення в дію нематеріальних активів, вибуття капітальних інвестицій внаслідок продажу, уцінка тощо).

Аналітичний облік капітальних інвестицій у нематеріальні активи ведеться у Відомості 4.1 за дебетом рахунку 15. Також у цій відомості відображаються витрати на модернізацію, модифікацію нематеріальних активів, які призводять до збільшення первісно очікуваних від їх використання майбутніх економічних вигід.

У Відомості 4.3 ведеться аналітичний облік нематеріальних активів за кожним інвентарним об'єктом.

Операції з продажу та ліквідації нематеріальних активів відображаються за допомогою бухгалтерських записів, що наведені у таблиці.

Таблиця

Відображення в обліку операцій з продажу та ліквідації нематеріальних активів

Прожаж нематеріальних активів

1.

Відвантажені нематеріальні активи

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

742 „Дохід від відновлення корисності активів”

2.

Відображено податкові зобов'язання з ПДВ

742 „Дохід від відновлення корисності активів”

641 „Розрахунки за податками”

3.

Перераховано до бюджету суму ПДВ

641 „Розрахунки за податками”

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

4.

Списана сума амортизації нарахованого об'єкта

133 „Накопичена амортизація

нематеріальних активів”

12

„Нематеріальні

активи”

5.

Залишкова вартість реалізованого об'єкта нематеріальних активів списується на витрати підприємства

972 „Втрати від зменшення корисності активів”

12

„Нематеріальні

активи”

6

На суму витрат, пов'язаних з продажем нематеріальних активів

972 „Втрати від зменшення корисності активів”

311 „Поточні рахунки в національній валюті”

7.

Надходження грошових коштів за реалізацію нематеріальних активів

311 ''Поточні рахунки в національній валюті”

361 „Розрахунки з вітчизняними покупцями”

8.

Списано

недоамортизовані суми реалізованого об'єкта нематеріальних активів і суму витрат, пов'язаних з його продажем, на зменшення фінансових результатів підприємства

793 „Результат іншої діяльності”

972 „Втрати від зменшення корисності активів”

9.

Закриття субрахунку 742 у порядку списання на фінансові результати

742 „Дохід від відновлення корисності активів”

793 „Результат іншої діяльності”

Ліквідація нематеріальних активів

1.

Списання накопиченої амортизації ліквідованих нематеріальних активів

133 “Накопичена амортизація

нематеріальних активів”

125 „Авторське право та суміжні з ним права”

2.

Списання залишкової вартості ліквідованих нематеріальних активів

976 „Списання необоротних активів”

125 ''Авторське право та суміжні з ним права”

3.

Списання недоамортизованої (залишкової) вартості ліквідованого нематеріального активу на зменшення фінансових результатів підприємства

793 „Результат іншої діяльності”

976 „Списання

необоротних

активів”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >