< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік виробничих запасів та палива

План

І.Облік виробничих запасів

 • 2. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів
 • 3. Облік палива

Облік виробничих запасів

Для узагальнення інформації про наявність і рух належних підприємству запасів призначено рахунок 20 "Виробничі запаси".

По дебету рахунку 20 відображують надходження виробничих запасів, а по кредиту – їх вибуття.

До цього рахунку Планом рахунку передбачено відкриття таких субрахунків:

 • 201 "Сировина й матеріали" – призначений для відображення наявності та руху сировини й основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється, або є необхідними компонентами при її виготовленні.
 • 202 "Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби" – призначений для відображення та руху купівельних напівфабрикатів, готових комплектуючих виробів, придбаних для комплектування продукції, що випускається, які потребують додаткових витрат праці для їх обробки або збирання.
 • 203 "Паливо" – призначений для обліку наявності та руху палива, що купується чи заготовлюється для технологічних потреб виробництва, експлуатації транспортних засобів, а також для вироблення енергії та опалення будівель. Тут також обліковуються оплачені талони на бензин, дизельне паливо, газ і мастильні матеріали.
 • 204 "Тара й тарні матеріали" – призначений для відображення наявності та руху всіх видів тари, крім тари, яка використовується як господарський інвентар, а також матеріали й деталі, які використовують для виготовлення тари та її ремонту.
 • 205 "Будівельні матеріали" – на даному субрахунку не враховується обладнання, яке не потребує монтажу: транспортні засоби, верстати, будівельні механізми, сільськогосподарські машини, виробничий інструмент, вимірювальні та інші прилади, виробничий інвентар тощо. Витрати на придбання такого обладнання, що не потребує монтажу, відображаються безпосередньо на рахунку 15 "Капітальні інвестиції" при надходженні їх на склад чи інше місце зберігання, експлуатації. Устаткування й будівельні матеріали, передані підряднику для монтажу й виконання будівельних робіт, списуються з субрахунку 205 на рахунок 15 "Капітальні інвестиції" після підтвердження їх монтажу й використання.
 • 206 "Матеріали, передані в переробку" – призначений для обліку матеріалів, які передаються у переробку на сторону та надалі включаються до складу собівартості отриманих з них виробів. Витрати на переробку матеріалів, що оплачуються стороннім підприємствам, відображаються за дебетом рахунків, на яких ведеться облік виробів, отриманих з переробки.
 • 207 "Запасні частини" – призначений для обліку придбання чи виготовлених запасних частин, готових деталей, вузлів, які використовуються для проведення ремонтів, заміни зношених частин машин, а також автомобільних шин у запасі та обороті.
 • 208 "Матеріали сільськогосподарського призначення" – призначений для обліку мінеральних добрив, отрутохімікатів для боротьби зі шкідниками, хімікатів, що використовуються для боротьби з хворобами. Тут відображаються також саджанці, насіння та корм, що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин.
 • 209 "Інші матеріали" – призначений для обліку відходів виробництва, невиправного браку, матеріальних цінностей, одержаних від ліквідації основних засобів, які не можуть бути використані як матеріали.

Операції з обліку відпуску виробничих запасів відображаються в Журналі 5 (5а).

Кожне підприємство відкриває аналітичні рахунки залежно від потреби в кількості, необхідній для управління виробництвом. Найбільш типовими розрізами аналітики можуть бути такі: склади, комори, матеріально відповідальні особи, групи запасів, види діяльності тощо.

Аналітичний облік виробничих запасів ведеться в розрізі їх найменувань або однорідних груп, за допомогою карток складського обліку, які розміщуються в картотеці за технічними групами виробничих запасів відповідно до номенклатури-цінника. Кожна з груп виробничих запасів поділяється за видами, сортами, марками, типами, розмірами. Кожному найменуванню, сорту, розміру виробничих запасів привласнюється коротке числове позначення (номенклатурний номер), яке записують до спеціального реєстру – номенклатури-цінника, де також вказують одиницю виміру та облікову ціну запасу.

На кожному документі з руху виробничих запасів повинно бути вказано не тільки найменування запасу, але й номенклатурний номер, що дозволяє уникати помилок під час заповнення прибуткових і видаткових документів та здійснення записів у складському і бухгалтерському обліку виробничих запасів.

Відображення надходження та витрачання запасів здійснюється за допомогою карток складського обліку, які виписуються на кожне найменування, профіль, сорт, марку, розмір окремо. У картках складського обліку на підставі залишків на 1-ше число місяця, які виводяться за кожним номенклатурним номером, складаються відомості обліку залишків запасів (сальдові відомості), що використовуються для порівняння даних аналітичного та синтетичного обліку виробничих запасів. Крім даних про виробничі запаси, що формуються у сальдовій відомості, забезпечити оптимальне співвідношення між виробничою програмою та запасами можна за умови оперативнішого надання даних про їх наявність і рух.

Порушення встановлених вимог ведення складського обліку ускладнює процес обробки документів у бухгалтерії і перешкоджає отриманню оперативної, повної, достовірної, неупередженої і точної інформації про рух запасів.

Документальне оформлення надходження матеріальних, сировинних і паливних ресурсів, їх наявності та витрачання є досить складним процесом, адже структура документообігу повинна забезпечувати своєчасне отримання необхідних даних як для обліку, так і для контролю й оперативного управління виробничими запасами.

Документи з надходження виробничих запасів:

 • 1) Журнал обліку вантажів, що надійшли (М-1), – застосовується для реєстрації транспортних документів, пов'язаних з отриманням вантажів та оприбуткуванням їх на склад підприємства;
 • 2) Довіреність (Μ-2;) – призначена для підтвердження права окремої посадової особи виступати довіреною особою підприємства при отримання запасів;
 • 3) Акт списання бланків довіреностей (М-2а) – призначений для списання використаних бланків довірностей;
 • 4) Журнал реєстрації довіреностей – призначений для реєстрації виданих довіреностей;
 • 5) Прибутковий ордер (М-4) використовується на складі, заповнюється в день надходження запасів при відсутності розбіжно

стей з документами постачальника, при оприбуткуванні запасів із переробки;

 • 6) Акт про приймання матеріалів (М-7) – застосовується при прийнятті запасів, якщо є розбіжності з документами постачальника або коли виробничі запаси надійшли без документів;
 • 7) Картка складського обліку (М-12) – використовується для обліку виробничих запасів на складі;
 • 8) Відомість обліку залишків матеріалів на складі (М-14) – використовується для взаємозв'язку складського та бухгалтерського обліку;
 • 9) Матеріальний ярлик (М-16) – використовується для позначення одиниць запасів.

Надходження виробничих запасів оформляються й іншими документами: рахунок-фактура, платіжна вимога-доручення, товарно-транспортна накладна тощо.

Основні господарські операції та кореспонденція рахунків за ними, що відображають надходження виробничих запасів, наведені у таблиці.

Виробничі запаси зі складів підприємства відпускаються в цехи для виготовлення продукції на господарські потреби, а також на сторону для переробки залишків чи реалізації як надлишкові чи непотрібні.

Таблиця

Відображення в обліку операцій з надходження виробничих запасів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Переведено виробничі запаси з однієї категорії до іншої

20 „Виробничі запаси”

20 „Виробничі запаси”

2.

Оприбутковано виробничі запаси, повернуті з виробництва або виготовлені власними силами

20 „Виробничі запаси”

23 „Виробництво”

3.

Зменшено суму браку на вартість відходів від бракованої продукції, яку переведено до складу виробничих запасів

20 „Виробничі запаси”

24 „Браку виробництві”

4.

Переведено до складу запасів активи, що були придбані як товар для продажу

20 „Виробничі запаси”

28 „Товари”

5.

Оплачено витрати на транспортування виробничих запасів, що надійшли

20 „Виробничі запаси”

31 „Рахунки в банках”

6.

Оприбутковано за справедливою вартістю запаси, одержані в результаті обміну на неподібні активи

20 „Виробничі запаси”

36 „Розрахунки з покупцями та замовниками”

7.

Відображено надходження виробничих запасів у рахунок погашення дебіторської заборгованості

20 „Виробничі запаси”

37 „Розрахунки з різними дебіторами”

8.

Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою

20 „Виробничі запаси”

372 „Розрахунки 3 підзвітними особами”

9.

Оприбутковано виробничі запаси як внесок до статутного капіталу

20 „Виробничі запаси”

401 „Статутний капітал”, 46 „Неоплачений капітал”

10.

Проведено дооцінку запасів

20 „Виробничі запаси”

41 „Капітал в дооцінках”

11.

Відображено надходження виробничих запасів, отриманихяк цільове фінансування

20 „Виробничі запаси”

48 „Цільове фінансування і цільові надходження”

12.

Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від постачальника на суму, що сплачується згідно з договором (без ПДВ)

20 „Виробничі запаси”

63 „Розрахунки з постачальниками та підрядниками”

13.

Віднесено до первісної вартості придбаних виробничих запасів суми непрямих податків, які не відшкодовуються підприємству

20 „Виробничі запаси”

64 „Розрахунки за податками й платежами”

14.

Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси

20 „Виробничі запаси”

718 ''Дохід від

безоплатно

одержаних

оборотних

активів”

15.

Оприбутковано лишки запасів, виявлених у результаті інвентаризації

20 ''Виробничі запаси”

719 „Інші доходи від операційної діяльності”

16.

Одержано запаси в результаті обміну на неподібні активи

20 „Виробничі запаси”

742 „Дохід від відновлення корисності активів”

17.

Оприбутковано запаси, що надійшли безоплатно

20 „Виробничі запаси”

745 „Дохід від безоплатно одержаних активів”

Відпуск виробничих запасів до виробничих цехів та для господарських потреб вважається внутрішнім переміщенням запасів. При відпуску матеріалів у виробництво необхідно дотримуватись таких вимог:

запаси повинні обліковуватись за вагою, обсягом, масою відповідно до нормативів витрат на визначений обсяг виробництва;

відпуск запасів, як правило, повинен здійснюватись у межах попередньо встановлених лімітів;

з головним бухгалтером повинні узгоджуватися списки осіб, яким надано право отримувати зі складів запаси, а також отримуються зразки їх підписів.

Документи з відпуску виробничих запасів.

 • 1) Лімітно-забірна картка (М-8, 9, 28, 28а) – використовується для систематичного відпуску у виробництво лімітованих матеріалів, а також для поточного контролю за дотриманням встановлених лімітів їх відпуску;
 • 2) Ακτ-вимога на заміну матеріалів (М-10) – оформляється при разовому відпуску запасів для виробничих та господарських потреб;
 • 3) Накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів (М-11) – використовується для разового відпуску запасів усередині підприємства;
 • 4) Матеріальний звіт (М-19) – складається МВО і передається до бухгалтерії; відображає рух запасів на складі за певний період.

У ряді випадків для разового відпуску матеріалів у виробництво використовуються галузеві форми (наприклад, у прядильному виробництві – форма № 4-п, у ткацькому – форма № 4-мт тощо).

Таблиця

Відображення в обліку операцій з витрачання виробничих запасів

з/п

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

1

2

3

4

1.

Передано запаси в обмін на акції акціонерного товариства

14 "Інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

2.

Відпущено зі складу виробничі запаси для капітального будівництва власними силами

15 "Капітальні інвестиції"

20 "Виробничі запаси"

3.

Відпущено зі складу виробничі запаси для виробництва продукції

23 "Виробництво"

20 "Виробничі запаси"

4.

Списано виробничі запаси на витрати, пов'язані з виправленням браку, або на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрати на утримання гарантійних майстерень

24 "Брак у виробництві"

20 "Виробничі запаси"

5.

Переведено до складу товарів для продажу в торговельній мережі виробничі запаси, раніше придбані з метою використання у виробництві

28 "Товари"

20 "Виробничі запаси"

6.

Відвантажено виробничі запаси в обмін на подібні активи

36 "Розрахунки з покупцями та з амовниками"

20 "Виробничі запаси"

7.

Списано виробничі запаси на витрати, пов'язані з підготовчими до виробництва роботами в сезонних галузях промисловості, з освоєнням нових виробництв і агрегатів тощо

39 "Витрати майбутніх періодів"

20 "Виробничі запаси"

8.

Списано запаси для загальновиробничих потреб цехам основного та допоміжного виробництва

91 "Загальновиробничі витрати"

20 "Виробничі запаси"

9.

Використано запаси для адміністративних потреб на утримання і поточний ремонт будівель та інвентарю загальногосподарського призначення й інші господарські потреби

92 "Адміністративні витрати"

20 "Виробничі запаси"

10.

Списано запаси для забезпечення збуту продукції

93 "Витрати на збут"

20 "Виробничі запаси"

11.

Списано запаси на утримання об'єктів житлово-комунального господарства соціально-культурного призначення тощо

94 "Інші витрати операційної діяльності"

20 "Виробничі запаси"

12.

Списано облікову вартість реалізованих виробничих запасів

943 "Собівартість реалізованих виробничих запасів"

20 "Виробничі

запаси"

13.

Списано різницю між балансовою і справедливою вартістю виробничих запасів, обмінених на подібні активи

946 "Втрати від знецінення запасів"

20 "Виробничі запаси"

14.

Списано суму зниження ціни виробничих запасів до чистої вартості реалізації

946 "Втрати від

знецінення

запасів"

20 "Виробничі запаси"

15.

Відображено суму недостачі виробничих запасів у складі витрат звітного періоду

947 "Нестачі і втрати від псування цінностей"

20 "Виробничі запаси"

16.

Безоплатно передано запаси іншому підприємству за балансовою вартістю

949 "Інші витрати операційної діяльності"

20 "Виробничі запаси"

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >