< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік палива

Складський облік – це сортовий кількісний облік матеріальних цінностей, який ведеться у місцях їх зберігання безпосередньо матеріально відповідальною особою.

Основними питаннями обліку палива на складах є:

вибір облікових регістрів кількісного обліку палива на складах; затвердження на посаду робітника, що здійснює кількісний облік (матеріально-відповідальної особи);

забезпечення складів зразками підписів осіб, які мають право отримувати або давати дозвіл на видачу палива;

забезпечення складів журналами контрольних записів про стан складського обліку, номенклатурою палива, бланками документів і регістрами, що використовуються в складському обліку;

встановлення графіку здачі первинних документів в бухгалтерію. Між підприємством та завідуючим складом підписується договір про повну матеріальну відповідальність.

При надходженні палива на склад кожному виду палива та паливо-мастильних матеріалів надається номенклатурний номер. Номенклатурний номер кожного окремого виду матеріалів складається з семи цифр, де дві останні цифри означають порядковий номер, що належить до відповідної групи.

Завідувач складом, де зберігається палива, дані про надходження матеріалів з прибуткового ордеру записує у картки складського обліку. Картка складського обліку застосовується для оперативного обліку руху та наявності палива.

У табличному вигляді відображаються відомості про надходження палива від постачальника, відпуск палива у виробництво та інші господарські потреби та сальдо на кінець звітного періоду. При чому ці дані наводяться в натуральних показниках.

Звітним документом завідуючого складом є матеріальний звіт, який складається за місяць на підставі первинних документів. Здається матеріальний звіт періодично в бухгалтерію для таксування і здійснення аналітичного і синтетичного обліку.

Придбання ПММ може здійснюватися шляхом: безготівкового розрахунку: перерахування суми передоплати з рахунку підприємства на рахунок роздрібного продавця – визначеної автозаправочної станції (АЗС): без придбання талонів або з придбанням талонів; використання електронних карток; купівлі палива в оптових постачальників при наявності власних чи орендованих ємкостей і устаткування для його збереження і заправлення автомобілів; розрахунку готівкою: купівлі палива водієм у дорозі на різних АЗС за рахунок виданих йому під звіт коштів; купівлі палива (як правило, оптової) підзвітною особою підприємства за наявності власних чи орендованих ємкостей і устаткування для його збереження і заправлення автомобілів.

Підставою для придбання палива в постачальника є типовий договір за формою № 23-нп, винятком є використання електронних карток при розрахунках. У цьому випадку можливі два варіанти купівлі нафтопродуктів на АЗС: без придбання талонів і з придбанням талонів. Якщо автопідприємство отримує ПММ по безготівковому розрахунку і не використовує при цьому талони, то воно зобов'язане використовувати відомість на одиничний відпуск нафтопродуктів за формою № 24-нп. Дана відомість призначена для обліку на одноразовий відпуск однорідних ПММ. Заповнення відомості за ф. № 24- нп здійснюється в декілька етапів.

Так, першим етапом є первинне заповнення відомості у момент укладення договору (чи протягом декількох днів після його укладення) – а саме проставляння штампа на даних відомостей, після чого вони передаються на АЗС. Кількість даних відомостей не обмежена, виходячи з цього, вона може бути визначена сторонами, які домовляються на їхній розсуд. У більшості випадків, при визначенні кількості відомостей, використовуються дані про середню кількість заправлень автомобіля за місяць і кількість самих автомобілів.

Другим етапом є вторинне заповнення (але вже на АЗС) усіх граф відомості, які залишилися. При цьому відомість заповнюється вдвох екземплярах. Оператор АЗС, при відпуску ПММ по відомості, зобов'язаний поставити штамп про кількість відпущеного палива також і в шляховий лист водія. Наприкінці місяця АЗС зобов'язана передати другий екземпляр відомостей на АТП. Крім того, наприкінці звітного періоду бухгалтерією АЗС виписується видаткова накладна на загальну вартість виданого палива за місяць із вказанням найменувань, кількості і вартості по марках ПММ.

Дані зазначеної відомості бухгалтерія використовує для відображення надходження ПММ у баки транспортних засобів.

При заправленні по талонах, підприємство-покупець закуповує визначену кількість талонів в АЗС. Потім ці талони видають водіям. Згідно Інструкції № 81 використовувати талони як засіб платежу на АЗС за паливо заборонено.

Дані відомості (форма № 24-нп і відомість по обліку виданих талонів) менеджери використовують для зустрічного контролю за кількістю палива, отриманого від постачальника за місяць. При цьому порівнюють окремо в акті підсумки про видачу ПММ у літрах з підсумковою товарною накладною за місяць, отриманою від постачальника. Причинами розбіжностей можуть бути: невірно виведений залишок палива в баках транспортних засобів на кінець місяця в обліку (погрішності при вимірі залишків), втрата талонів водіями чи використання їхній не за призначенням (присвоєння), загальна занедбаність в обліку ПММ.

Придбання ПММ в оптових постачальників здійснюється в наступному порядку. Основною особливістю обліку придбання в цьому випадку є те, що паливо, яке надходить по товарних накладних постачальника, виражається у вагових одиницях як правило, у тонах. Оскільки облік відпуск палива ведеться в літрах (об'ємний показник), виникає необхідність перерахування приходу в літри. Для цього використовують спеціальні коефіцієнти перерахування. При даному варіанті заправки ПММ ведеться на власних АЗС чи роздавальних колонках. Заправник чи інша матеріально відповідальна особа веде або аналогічну відомість ф. № 24-нп або лімітно-забірні картки. У будь-якому випадку використовується накопичувальний первинний документ, у якому при кожному заправленні фіксують кількість виданого палива на автомобіль. При цьому керівник або головний інженер затверджує ліміт відпуску бензину (дизтоплива) на кожен автомобіль на день (місяць). Тобто одиницею обліку на цій ділянці є транспортний засіб, а не водій. Якщо водій на транспортному засобі не міняється, кількість відпущеного палива прямо ідентифікуєтся з прізвищем закріпленого водія. При замінах водіїв або роботі позмінно виникає необхідність розподілу отриманого палива окремо по кожному з водіїв. Це стає необхідним у випадках перевитрати ліміту пального або економії його, оскільки нарахування премій чи утримання з зарплати проводиться строго індивідуально для кожного з водіїв. По закінченні місяця або всякий раз при надходженні товарної накладної, бухгалтерія одержує від постачальника податкову накладну. Остання є підставою для відображення податкового кредиту на суму отриманих ПММ.

Синтетичний облік палива здійснюється на субрахунку 203 "Паливо". Цей рахунок є балансовим, активним, по дебету відображається надходження палива, а по кредиту – їх вибуття.

Надходження палива від постачальників на підставі прибуткового ордеру на рахунках бухгалтерського обліку відображається наступним чином:

Дт 203 "Паливо"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Одночасно на підставі податкової накладної, що надійшла від постачальника, відображається сума податкового кредиту від вартості придбаного палива:

Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" Регістром синтетичного обліку по розрахунках з постачальниками є Журнал 3, де в першому розділі журналу відображаються обороти за кредитом рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками". До журналу 3 по рахунку 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" складається допоміжна відомість аналітичного обліку 3.3.

Іноді умовами договору, що укладається між постачальником передбачено проведення передоплати або здійснення авансового платежу. Авансові платежі постачальникам та іншим підприємствам оформлюються так само платіжними дорученнями, в яких міститься посилання на укладений договір або рахунок-фактуру.

Перерахування авансових платежів постачальнику відображається у бухгалтерському обліку наступним чином:

Дт 371 "Розрахунки за виданими авансами"

Кт 31 "Рахунки в банку"

Після одержання авансу постачальником, ним виписується податкова накладна. На підставі податкової накладної відображається сума податкового кредиту з ПДВ від суми перерахованого авансу:

Дт 641 "Розрахунки за податками"

Кт 644 "Податковий кредит"

Після одержання авансу постачальник здійснює відвантаження палива і надає вже тільки видаткову накладну. Паливо оприбутковується на склад на підставі прибуткового ордеру і документи передаються до бухгалтерії, де оприбутковується паливо записом:

Дт 203 "Паливо"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Одночасно відображається сума ПДВ від вартості одержаних запасів:

Дт 644 "Податковий кредит"

Кт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Далі здійснюється зарахування сплаченого авансу і заборгованості перед постачальниками:

Дт 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками"

Кт 371 "Розрахунки за авансами виданими"

Регістром синтетичного обліку сплачених постачальникам авансів є журнал 3, де також в першому розділі відображаються операції за кредитом рахунку 371 "Розрахунки за виданими авансами".

Списання палива проводиться відповідно до норм . Відповідно до загальних положень нормування витрат палива – це встановлення припустимої міри його споживання у визначених умовах експлуатації автомобіля, для чого застосовуються базові лінійні норми, установлені по моделях (модифікаціям) автомобілів, і система нормативів і коректувальних коефіцієнтів, що дозволяють враховувати виконувану транспортну роботу, кліматичні, дорожні й інші умови експлуатації.

Норми застосовуються до усіх видів автотранспортних машин (вантажним, легковим, автобусам). Облік дорожніх, кліматичних і інших експлуатаційних факторів проводиться за допомогою ряду поправочних коефіцієнтів, приведених у формі відсотків чи підвищення зниження базового значення норми. Право встановлення конкретних величин коефіцієнтів у регламентованих межах і термін їх дії надається керівникам підприємств і затверджується наказом по підприємству.

Таблиця

Норми витрат палива

Вид норми витрати ПММ

Примітки

1

2

Базова лінійна норма

Установлюється на пробіг автомобіля (на 100 км): для вантажних автомобілів (за винятком самоскидів) – у спорядженому стані, і для легкових автомобілів і автобусів (повна маса яких не перевищує 3,5 т) і самоскидів – з половинним навантаженням, для автобусів (повна маса яких перевищує 3,5 т) – з повним навантаженням, для вантажопасажирських автомобілів – у спорядженому стані з половиною маси пасажирів.

Норма на виконання транспортної роботи

Враховує додаткові витрати палива при русі автомобіля з вантажем – на 100 тонно-кілометрів (т-км). Застосовується для бортових вантажних автомобілів і сідельних тягачів у складі автопоїздів, автомобілів-фургонів і вантажопасажирських автомобілів, що виконують роботу, що враховується в тонно-кілометрах.

Норма на одну тонну спорядженої маси

Враховує додаткові витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля, чи причепа напівпричепа. Застосовується при розрахунках лінійної норми витрати палива при зміні спорядженої маси автомобіля щодо спорядженої маси базового автомобіля, при розрахунках лінійної норми автопоїздів і т.д.

Норма на поїздку з вантажем

Застосовується для автомобілів – самоскидів і автопоїздів із самоскидними кузовами і враховує збільшення витрат палива, зв'язане з маневруванням і виконанням операцій навантаження і розвантаження (на одну поїздку).

Норма на пробіг при виконанні спеціальної роботи

Установлюється на пробіг автомобіля (на 100 км). Застосовується для спеціальних і спеціалізованих, автомобілів, що виконують спеціальні роботи під час руху (снігоочисники, поливальні і мийні і т.д.)

Норма на роботу спеціального устаткування, установленого на автомобілях

Застосовується для спеціальних і спеціалізованих автомобілів, що виконують спеціальні роботи під час стоянки (автокрани, компресорні, бурильні установки і т.д.) у літрах на годину роботи чи устаткування в літрах на одну технологічну операцію.

Норма на роботу незалежного обігрівача

Установлюється на одну годину роботи незалежного обігрівача. Застосовується для автомобілів, обладнаних незалежними обігрівачами при температурі навколишнього середовища від 0 °С до + 10 °С – до 50 % тривалості роботи автомобіля на лінії, при температурі нижче 0 °С – від 50 до 100 % тривалості роботи автомобіля.

Норми витрати пального підвищуються чи знижуються при умовах, що відображено у таблиці.

Таблиця

Умови підвищення або зниження норм витрат палива

Умова

Примітка

1

2

Умови підвищення норм витрат палива

У зимових умовах

У залежності від фактичної температури: від О °С до -10 °С – до 5 % надбавка; від 10 °С до -20 °С – від 5 % до 10 % надбавка; від 20 °С і нижче – від 10% до 15% надбавка.

При роботі зі складним дорожнім планом

До 10% до планової витрати

Робота в умовах міста:

У залежності від чисельності населення: з населенням до 0,5 млн. чол. – 5 %; з населенням від 0,5 до 1 млн. чол. – 10 %; з населенням більш 1 млн. чол. – до 15%.

При роботі, що вимагає частих технологічних зупинок

Роботи, пов'язані з навантаженням і розвантаженням, посадкою і висаджуванням пасажирів і т.д. (у середньому більш ніж одна зупинка на один кілометр пробігу – маршрутні автобуси, обслуговування поштових скриньок, інкасація грошей, обслуговування хворих, інвалідів і т.д.) – до 10 %.

При виконанні робіт, що вимагають знижених швидкостей

При зниженні швидкості до 20 км/год у задовільних дорожніх умовах (перевезення великогабаритних, вибухонебезпечних, скляних, крихких і т.д. вантажів, при виконанні сільськогосподарських робіт, руху у колонах і т.д.) – до 10 %.

Робота в надважких дорожніх умовах

у період сезонного бездоріжжя, сніжних чи піщаних заметів, паводків і інших стихійних лих – 35 %.

При пробігу першої тисячі кілометрів

Це відноситься до нових автомобілів і тих, які вийшли з капітального ремонту – до 10 %.

При навчальній їзді

До 15 %.

При погодинній роботі

Для вантажних автомобілів (крім самоскидів) і вантажопасажирських, чи їхня постійна робота як технологічного транспорту, чи вантажних таксомоторів – до 10 %.

Для автомобілів,що експлуатуються більш 8 років

до 5 %.

Умови зниження витрат палива

Робота за межами приміської зони

У залежності від покриття доріг: на дорогах з цементобетону, асфальтобетону, бруківки, мозаїки – до 15 %; на дорогах з бітумомінеральної суміші, дьогтебетону, щебеню (гравію) – до 5%

Експлуатація міських автобусів не на постійних маршрутах

Працюючих у режимі на "замовлення" чи з іншою метою – до 10 %

Зимовий період вважається з 15 жовтня по 15 квітня. У випадку застосування одночасно декількох коректувальних коефіцієнтів розраховується сумарний коефіцієнт коректування, що дорівнює сумі цих надбавок (зменшувальні коректувальні коефіцієнти віднімаються): Кс = К15 + К2 + КЗ +...+ Кn. Хоча в розрахунку і вказується коефіцієнт, фактично використовується процентна надбавка, яка в подальшому, при визначенні нормативних витрат палива, переводиться в коефіцієнт шляхом множення на 0,01.

У бухгалтерському обліку списання палива на підставі шляхових листів відображаються наступним записом:

Дт 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут"

Кт 203 "Паливо"

Аналітичний облік палива ведеться у Відомості 5.1 за матеріально-відповідальними особами. Також, у відомості визначається сума і рівень транспортно-заготівельних витрат. Регістром синтетичного обліку по використанню палива є журнал 5, де в третьому розділі відображаються обороти за кредитом рахунку 20 "Виробничі запаси". Журнал 5 складається по закінченні місяця на підставі лімітно-забірних карток та вимог на відпуск матеріалів. Спочатку в третьому розділі журналу відображаються обороти за кредитом рахунку 203 "Паливо" в дебет рахунків 23 "Виробництво", 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут". Далі з третього розділу дані за рахунками 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут" переносяться до першого розділу журналу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >