< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік наявності та руху готової продукції

Готова продукція обліковується на підприємствах за місцями її зберігання й окремими видами у встановлених одиницях виміру: натуральних (характеризують кількість, обсяг і вагу продукції відповідно до їх фізичних властивостей, використовують для кількісного обліку готових виробів); умовно-натуральних (показники, необхідні для одержання узагальнених показників з обліку однорідної продукції).

На складі в облікових регістрах (картках, відомостях, сальдових відомостях, оборотних відомостях або книзі складського обліку) готова продукція обліковується у кількісному вираженні.

Кількісний облік готової продукції за її видами та місцями зберігання може бути організований декількома способами:

  • 1) у сортових картках складського обліку – у бухгалтерії складають та обробляють групувальні відомості оприбуткування продукції за її видами в розрізі підрозділів-виробників та за місцями зберігання;
  • 2) безкартковим способом – кожен день складають оборотні відомості обліку випуску продукції з виробництва та руху готової продукції у розрізі складів та інших місць зберігання. При цьому необхідно звернути особливу увагу на збалансованість даних з оприбуткування, відпуску та по залишках продукції. Залишки готових виробів періодично інвентаризуються.

У картках або книгах складського обліку здійснюються записи про надходження і відпуск готової продукції та щоденно виводяться її залишки.

Первинні документи на передачу готової продукції (накладні. відомості випуску продукції, акти) з виробничих підрозділів на склад виписуються у двох примірниках. Один з примірників, підписаний завідувачем складу, повертається в цех, який здав продукцію, а другий – залишається на складі.

Працівник складу записує дані про надходження продукції з первинного документа у картки або книги складського обліку. Записи в картки здійснюються в такому ж порядку, яків картки складського обліку на матеріальні цінності (вказується дата, номер документа, від кого надійшло, кому видано, робиться запис у графу "надійшло" чи "відпущено", виводиться залишок після кожного запису).

Після запису в картки складського обліку первинні документи здаються завідувачем складу в бухгалтерію. На підставі отриманих бухгалтерією документів з оприбуткування готової продукції складається нагромаджувальна відомість її випуску.

Записи в нагромаджувальній відомості здійснюються щоденно з відображенням дати, номера документа й кількості випущених із виробництва окремих видів продукції.

У кінці місяця підраховуються підсумки з надходження готової продукції в розрізі кожного найменування і проставляються планові чи відпускні ціни. Шляхом множення кількості виробів на ціни знаходиться планова (або відпускна) собівартість продукції. Після того, як бухгалтерія визначить фактичну собівартість продукції, дані про собівартість кожного виробу переносяться у нагромаджувальну відомість. Порівнюючи дані про планову і фактичну собівартість оприбуткованої продукції, знаходять відхилення виробництва.

Оскільки в балансі відображують готову продукцію за фактичною собівартістю, то на суму відхилень від планової собівартості складається запис методом додаткової проводки (якщо фактична собівартість виявиться вищою від планової):

Дт 26 "Готова продукція" чи інших рахунків (11, 20, 22, 25, 27, 903);

Кт 23 "Виробництво", або методом червоного сторно (якщо фактична собівартість виявиться нижчою від планової).

Для порівняння даних складського обліку готової продукції з даними бухгалтерського обліку складається книга залишків готової продукції, в яку переносяться дані з карток чи книг складського обліку. У книзі залишків бухгалтерія проставляє облікові (планові) ціни і визначає залишки за кожним видом, сортом готової продукції у сумовому виразі. Методом додавання сум залишків за всією номенклатурою продукції визначається загальна сума залишків продукції. Відповідність знайденої суми даним синтетичного обліку до рахунку 26 "Готова продукція" свідчить про правильність ведення обліку на складі та в бухгалтерії.

Аналітичний облік приймання та відпуску готової продукції ведеться на підставі прибуткових і видаткових документів. Якщо облік готової продукції ведеться за обліковими цінами, то в кінці звітного періоду, після визначення фактичної собівартості готової продукції, записи з випуску та відвантаження коригуються на суму відхилень фактичної собівартості від її вартості за обліковими цінами шляхом їх співставлення. Від'ємна сума відхилень відображається методом червоного сторно, додатна – звичайним записом.

Аналітичний облік руху готової продукції за окремими групами ведеться у Відомості 5.1.

Синтетичний облік готової продукції ведеться в Журналі 5 або 5А, де у розділі III наводиться кореспонденція:

Дт 90 "Собівартість реалізації"

Кт 23 "Виробництво", 25 "Напівфабрикати", 26 "Готова продукція".

У цьому ж розділі наводяться дані про загальну суму оприбуткованої готової продукції:

Дт 26 "Готова продукція"

Кт 23 "Виробництво".

Дані аналітичного та синтетичного обліку готової продукції повинні забезпечувати отримання необхідної інформації для складання внутрішньої бухгалтерської звітності.

Списання собівартості наданих послуг і виконаних робіт оформляється записом:

Дт 903 "Собівартість реалізованих робіт і послуг";

Кт 23 "Виробництво".

Таблиця

Відображення в обліку випуску готової продукції

Зміст господарської операції

Кореспондуючі рахунки

Дебет

Кредит

Акт прийому-передачі на склад. Оприбуткована готова

26 „Готова продукція”,

23 „Виробництво”

продукція, випущена основними і допоміжними цехами; напівфабрикати власного виробництва, продукція обслуговуючих виробництв і господарств, призначена для реалізації

25 „Напівфабрикати”

Передана на склад продукція, одержана від сільськогосподарського виробництва (рослинництва, підрозділів та ін.)

27 „Продукція ькогосподарсь- кого виробництва”

23 „Виробництво”

Акт дооцінки. Здійснена дооцінка готової продукції

26 „Готова продукція”

423 „Дооцінка активів”

Акт уцінки. Здійснена уцінка готової продукції

946 „Втрати від знецінення запасів”

26 „Готова продукція”

Накладна. Готова продукція, використана для власних потреб підприємства, переводиться до складу матеріалів

20 „Виробничі запаси”

26 „Готова продукція”

Накладна. Готова продукція, використана для внутрішніх потреб основних і допоміжних цехів, для загальновиробничих і господарських потреб

23 „Виробництво”, 91 „Загальновиробничі витрати”, 92Ад- міністративні витрати”

26 „Готова продукція”

Видаткова накладна. Списана виробнича собівартість реалізованої продукції

901 „Собівартість реалізованої готової продукції”

26 „Готова продукція”

Акт прийому-передавання продукції. Готова продукція, передана безкоштовно іншим підприємствам, інтернатам та ін.

949 „Інші витрати операційної діяльності”

26 „Готова продукція”

Накладна. Виготовлені і передані на склад готової продукції напівфабрикати, призначені для реалізації

26 „Готова продукція”

25 „Напівфабрикати”

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >