< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тренінг гуманістичної орієнтації

Груповий тренінг гуманістичної орієнтації базується на цінності актуальної ситуації, відчуттів і досвіду учасника, з вірою у його конструктивні сили. У центрі гуманістичного підходу є людина, особистість. У межах напряму розрізняють три основні течії: власне екзистенційну ("переживальну"), центровану на клієнтові (роджеріанську) та геигтальттерапію[1].

Тренінг забезпечує значний ефект, хоча, залежно від типу групи, акцент може бути поставлений на ті або інші особисті якості учасників. Основою для особистісної корекції виступає участь у груповій терапії, коли неадекватне уявлення особистості (учасника) про себе, стиль власного спілкування та взаємодії з іншими відображено у сприйнятті учасників групи, що дозволяє побачити особистісні протиріччя у ставленні до інших.

Головною метою екзистенційної психотерапії є допомога учасникам тренінгу у пошуку сенсу життя, усвідомленні власної особистісної свободи та відповідальності, розкритті своїх потенцій як особистості в повноцінному спілкуванні. Завданням тренінгових груп є визнання особистості учасника та його долі надзвичайно важливим, унікальним явищем, існування якого є самоцінним[2].

Групи особистісного росту та розвитку або групи зустрічей спрямовують груповий досвід на надання допомоги здоровим, нормальним людям у процесі реалізації їх потенційних можливостей, а саме: допомагають кожному учаснику краще усвідомити те, що зараз відбувається в його житті, побачити власні можливості, сильні і слабкі сторони, потреби й бажання, адже тренінгова група – це безпечне місце для прояву особистих почуттів та емоцій, спонтанності й відкритості у відносинах з іншими, отримання підтримки. У групі створюється атмосфера довіри, що допомагає відчути близькі, душевні відносини з учасниками і дослідити різні сторони власної особистості, поглянути на ситуацію... "збоку", зрозуміти, яким чином можна застосувати отриманий досвід.

Базисними цілями "груп зустрічей" є наступні: надання допомоги в індивідуальному розвитку суб'єкта; зміцнення індивідуальних цінностей; збільшення чутливості в міжособових контактах; стимулювання самоактуалізації і відчуття радості життя[3].

Переваги роботи в групі: звернення до особистого досвіду учасників, поєднання теорії і практики, взаємозбагачення досвіду учасників, різноманіття точок зору, творчість, доступність сприйняття та засвоєння інформації, формування нових ідей, можливість використання отриманого досвіду. Учасник групи зустрічей має можливість більше пізнати себе завдяки зворотному зв'язку і відкритим висловлюванням.

Гуманістична психологія стала підґрунтям і для побудови тренінгу життєвих умінь К. Роджерса. Виокремлюють три основні моделі тренінгу, де поєднано різну кількість розвитку життєвих умінь[4]. Перша модель передбачає опанування вміннями вирішення проблем, спілкування, наполегливості, впевненості у собі, критичності мислення, самоврядування та розвитку "Я-концепції". За другою моделлю учасники опановують уміння міжособистісного спілкування, підтримки здоров'я, розвитку ідентичності, вирішення проблем і прийняття рішень. Третя модель сприяє оволодінню вмінь щодо емоційного контролю, міжособистісних відносин, саморозуміння, фінансового самозахисту, самопідтримки, концептуалізації досвіду.

У тренінгових групах, зазначає К. Роджерс, створюють клімат психічної захищеності, відвертості, можливості пізнання себе та інших, дослідження поведінки, пошук конструктивних рішень соціальних, педагогічних, психологічних та інших- проблем[5].

Широке застосування знайшов роджеріанський підхід у розв'язанні конфліктів, роботі з підлітками[6].

Гештальттерапія спрямована на підсилення психологічних позицій особистості, розширення її самості, розвиток, зміну структури мотиваційної сфери людини. Основною метою тренінгів цього напряму є допомога кожному учаснику щодо повної реалізації власного потенціалу, а саме: дати можливість учасникам групи більш уважно подивитися на те, що відбувається навколо них у кожен момент часу, з тим, щоб вони могли побачити й інтегрувати ті аспекти самих себе, які вони не визнавали раніше.

  • [1] Дуткевич Т. В. Практична психологія : Вступ до спеціальності... – С. 129.
  • [2] Основи практичної психології [Текст]: підручник / [В. Панок, R Чепелева, Т. Титаренко та ін.]. -К. :Либідь, 2001 – 536 с.
  • [3] Рудесгам К. Групповая психотерапия [Текст] / К Рудссгам ; пер. с англ. А. Голубева – [2-е изд.] – СПб: Питер, 2000. – 376 с. – (Мастера психологии).
  • [4] Психологія соціальної роботи : підручник [для сгуд. вищ. навч. закл.] / [Ю. М. Швалб та ін.; за ред. Ю. М. Швалба]; Київ. над. ун-т ім. Т. Шевченка. – К.: Київ, ун-т, 2010. – 271 с.
  • [5] Рудесгам К. Групповая психотерапия [Текст] / К. Рудестам ; пер. с англ. А. Голубева – [2-е изд.]
  • [6] Дуткевич Т. В. Практична психологія : Вступ до спеціальності... – С. 130.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >