< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Теоретичні основи внутрішнього аудиту

Ризики діяльності підприємства і внутрішній контроль (модель COSO)

План викладу і засвоєння матеріалу

  • 1.1. Сучасні уявлення про ризик і контроль. Модель ризику. Визначення ризику. Цілі діяльності організації і ризики, що загрожують їх досягненню.
  • 1.2. Вимірювання ризику. Суть ризик-менеджменту.
  • 1.3. Визначення суті внутрішнього контролю. Характеристика елементів системи контролю.

Сучасні уявлення про ризик і контроль. Модель ризику. Визначення ризику. Цілі діяльності організації і ризики, що загрожують їх досягненню

Категорії "невизначеність" і "ризик" грають величезну роль у світі, що оточує нас, взагалі і в економічних стосунках зокрема. Будучи невід'ємною складовою частиною умов господарської діяльності, невизначеність лежить в основі маси складних і важливих економічних явищ, взаємодія з якими викликає відповідну поведінку як окремих економічних агентів – учасників виробництва і споживання, так і суспільства в цілому. Свою сконцентровану суть невизначеність проявляє в ризику. Визначення невизначеності, конфліктності і багатокритериальності і породжуваного ними ризику стало одним з аспектів розвитку економічної науки в другій половині XX століття.

Головною якістю сучасного економіста, менеджера є уміння працювати в умовах невизначеності, здійснювати раціональний вибір з безлічі можливих, альтернативних варіантів, йти на ризик в розумних межах. Чим складнішим і невизначеним є економічне середовище, тим актуальніше стає облік ризику, розробка інструментарію його аналізу, моделювання і прогнозування.

Сучасна теорія економічного ризику, спираючись на загальну економічну теорію, системний аналіз, економіко-математичні методи і моделі, сформувала теоретико-методологические принципи, накопила потужний і гнучкий інструментарій, який знаходить усе більш широке практичне застосування в усіх сферах господарської діяльності. Проте це не означає її подальшого розвитку і вдосконалення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >