< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна характеристика стандартів внутрішнього аудиту. Основні вимоги Стандартів якісних характеристик

План викладу і засвоєння матеріалу

 • 4.1. Характеристика стандартів внутрішнього аудиту
 • 4.2. Основні вимоги стандартів якісних характеристик

Характеристика стандартів внутрішнього аудиту

Однією з умов ефективної діяльності внутрішнього аудиту є наявність стандартів, що забезпечують якість робіт і зниження витрат на аудит. Стандарти (правила) аудиторської діяльності – це документи, що регламентують єдині вимоги до здійснення і оформлення аудиту і супутніх йому послуг (консалтинг), а також до оцінки якості аудиту, порядку підготовки аудиторів і до оцінки їх кваліфікації.

У країнах з розвиненою ринковою економікою питанням внутрішнього аудиту приділяється багато уваги. Міжнародний Інститут внутрішніх аудиторів (ІВА) має підрозділ, відповідальний за розробку відповідних стандартів аудиту.

ІВА є міжнародною професійною асоціацією, покликаною розвивати професію внутрішнього аудитора, розробляти і впроваджувати стандарти внутрішнього аудиту, а також підтримувати внутрішніх аудиторів у всьому світі. Інститут об'єднує близько 160 000 членів в 100 країнах (theiia.org).

Цілями ІВА є:

 • – популяризація в суспільстві професії внутрішнього аудитора; сприяння професійному розвитку внутрішніх аудиторів, включаючи проведення професійної сертифікації;
 • – розробка і поширення етичних і професійних стандартів для внутрішніх аудиторів;
 • – виконання експертної ролі в області внутрішнього аудиту.

ІВА розробив і активно пропагує “Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту” і “Кодекс етики” внутрішнього аудитора, метою яких є просування і підтримка високих професійних і етичних стандартів серед членів ІВА і усіх внутрішніх аудиторів.

ІВА займає лідируючі позиції в області професійної сертифікації внутрішніх аудиторів. Інститут проводить сертифікацію по чотирьох кваліфікаціях:

 • – Дипломований внутрішній аудитор (Certified Internal Auditor, CIA);
 • – Дипломований аудитор фінансових організацій (Certified Financial Services Auditor, CFSA);
 • – Дипломований аудитор урядових організацій (Certified Government Auditing Professional, CGAP);
 • – Дипломований спеціаліст з самооцінки контролю (Certified in Control Self-Assessment, CCSA).

Членство в ІВА дає можливість підвищити професійну майстерність і сприяє росту професійного статусу.

Члени ІВА:

 • – мають можливість спілкуватися з колегами і брати участь в обговоренні актуальних питань на зустрічах, що щомісячно проводяться;
 • – отримують найсвіжішу інформацію в області розвитку професії внутрішнього аудитора і мають доступ до великих інформаційних і методичних ресурсів з питань внутрішнього аудиту, управління ризиками, корпоративного управління, шахрайства;
 • – можуть отримати методичну допомогу в організації відділів внутрішнього аудиту;
 • – отримують знижки на навчання, участь в різних заходах (семінарах, конференціях, круглих столах і тому подібне), придбання літератури, що надаються членам ІВА партнерами ІВА. ІВА надає своїм членам можливість познайомитися з сучасними методами і способами організації і проведення внутрішнього аудиту.

Експерти ІВА проводять семінари і корпоративні тренінги по внутрішньому аудиту, на яких обговорюються теоретичні і практичні аспекти внутрішнього аудиту. ІВА бере участь в розвитку принципів корпоративного управління і ставить своїм завданням виконання у рамках своєї компетенції експертної ролі в області внутрішнього аудиту і управління ризиками при розробці, прийнятті і реалізації нормативної бази у сфері корпоративних стосунків. Членами ІВА можуть бути громадяни, чия професійна діяльність і/або професійні інтереси (утому числі, навчання і викладання) пов'язані з внутрішнім аудитом, внутрішнім контролем, управлінням ризиками, корпоративним управлінням, розділяючі цілі і завдання ІВА, що визнають і дотримуються Статуту ІВА і Кодексу етики ІВА, що сплачують вступний і щорічний членські внески.

Членство в ІВА може бути припинене:

 • – якщо діяльність члена суперечить Статуту ІВА;
 • – якщо діяльність члена розходиться з Кодексом етики ІВА;
 • – у разі несплати щорічного членського внеску;
 • – за власним бажанням члена ІВА.

Для внутрішнього аудитора дуже важливо постійно підвищувати свою професійну майстерність, спілкуватися з колегами, брати участь в обговоренні актуальних питань, ділитися своїм досвідом і бути в курсі про нові методи і підходи у внутрішньому аудиті, результати досліджень, майбутні семінари, конференції і інші заходи, пов'язані з професією внутрішнього аудитора.

Тому постійне членство внутрішнього аудитора в ІВА – необхідна умова для його професійного росту. МПСВА об'єднують Стандарти якісних характеристик, Стандарти діяльності і Стандарти застосування (рис. 4.1).

Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту (МПСВА) розроблені ІВА і є набором критеріїв, якими слід керуватися внутрішнім аудиторам при виконанні своїх обов'язків. При цьому МПСВА розроблені з урахуванням передової практики внутрішнього аудиту.

Структура стандартів внутрішнього аудиту>

Рис. 4.1. Структура стандартів внутрішнього аудиту>

МПСВА спрямовані на досягнення наступних цілей:

 • 1) встановлення головних принципів належного внутрішнього аудиту;
 • 2) створення концепції надання і поширення різних послуг в області внутрішнього аудиту, що приносять додаткову користь організації;
 • 3) формування основи для оцінки ефективності внутрішнього аудиту;
 • 4) сприяння вдосконаленню процесів і операцій, здійснюваних організацією.

Усі вищезгадані стандарти є складовою частиною Концепції професійної практики (Professional Practices Framework, PPF), яка була затверджена ІВА. Основним призначенням PPF є роз'яснення стандартів, що приймаються, для полегшення їх застосування на практиці внутрішніми аудиторами. Для практичного застосування стандартів ІВА розроблені відповідні вказівки, включені в Практичні рекомендації.

Практичні рекомендації є набором зразків професійної практики, які затверджені ІВА в якості інструментів впровадження стандартів внутрішнього аудиту. Ці рекомендації не носять обов'язкового характеру, вони не враховують усіх можливих обставин, які можуть мати місце при виконанні аудиторського завдання. По суті, вони є набором рекомендацій по різних аспектах, які слід брати до уваги.

Дотримання Міжнародних стандартів професійної практики внутрішнього аудиту є найважливішою передумовою виконання підрозділом внутрішнього аудиту і внутрішніми аудиторами своїх обов'язків.

Якщо законодавство не дозволяє внутрішнім аудиторам дотримувати окремі положення Стандартів, внутрішнім аудиторам слід дотримувати усі інші положення Стандартів, розкриваючи відповідну інформацію. Якщо існують відмінності між вимогами Стандартів і інших стандартів, то внутрішній аудит повинен відповідати вимогам Стандартів, але може виконувати вимоги інших стандартів, якщо вони носять строгіший характер.

Для правильного розуміння і застосування Стандартів необхідно розглядати в сукупності положення Стандартів, їх інтерпретації і конкретні значення термінів, що приводяться в Глосарії (Додаток 1).

Послуги за поданням гарантій означають об'єктивну оцінку внутрішнім аудитором наявних доказів в цілях висловлювання незалежної думки або формулювання висновків відносно організації, діяльності, функції, процесу, системи або іншого об'єкту перевірки. Характер, обсяг і зміст завдання за наданням гарантій визначаються внутрішнім аудитором. Зазвичай в послугах з надання гарантій беруть участь три сторони: (1) особа або група осіб, прямо пов'язані з організацією, діяльністю, функцією, процесом, системою або іншим об'єктом перевірки, – власник процесу; (2) особа або група осіб, що проводять оцінку, – внутрішній аудитор; (3) особа або група осіб, використовуючі результати оцінки, – користувач.

Послуги з консультування спрямовані на надання порад і рекомендацій і зазвичай виконуються у відповідь на спеціальний запит клієнта. Характер, обсяг і зміст завдання з консультування є предметом угоди з клієнтом. Зазвичай в послугах з консультування беруть участь дві сторони: (1) особа або група осіб, що надають консультацію, – внутрішній аудитор і (2) особа або група осіб, що мають потребу і одержують консультацію, – клієнт. В ході виконання послуг з консультування внутрішній аудитор повинен дотримувати об'єктивність і не втручатися в операційну діяльність.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >