< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Організація і методика внутрішнього аудиту

Методичні засади внутрішнього аудиту

План викладу і засвоєння матеріалу

 • 5.1. Предмет аудиту. Характеристика об'єктів аудиту та їх класифікація
 • 5.2. Принципи внутрішнього аудиту
 • 5.3. Аудиторський ризик
 • 5.4. Методи аудиту
 • 5.5. Процес аудиту та аудиторські докази
 • 5.6. Узагальнення результатів аудиту. Аудиторські звіти

Предмет аудиту. Характеристика об'єктів аудиту та їх класифікація

Визначення предмету аудиту є одним із важливих питань загальної теорії аудиту. Визначення предмета аудиту і його змісту потребує системного підходу, тобто має охоплювати економічні, організаційні, інформаційні та інші характеристики систем, що перебувають у сфері аудиторських послуг. Зміст предмету аудиту повинен розкривати його значення та роль у системі ринкових відносин.

Аудит як одна з форм економічного контролю виявляє і розкриває нові можливості підприємницької діяльності, визначає її ефективність та відповідність чинному законодавству, досліджує організацію виробництва, планування, збереження фінансових ресурсів, дотримання технологічної і трудової дисципліни, якість випущеної продукції, достовірність відображення господарсько-

фінансових операцій в обліку та звітності у межах окремого підприємства. Таким чином, основою для визначення предмету аудиту є інформація про факти, явища, процеси господарської діяльності.

Предмет аудиту – це інформація про факти, явища, процеси господарської діяльності суб'єкта аудиторського контролю, відображеної в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інформаційної системи, що підлягає кількісній і вартісній оцінці.

Аудиторська діяльність в Україні за законодавчим забезпеченням регулюється Закон України “Про аудиторську діяльність”. Згідно нього аудитори можуть надавати послуги:

 • – аудиторської перевірки фінансової звітності;
 • – консультації з бухгалтерського обліку, звітності, оподаткування та інших видів нормативно-правового забезпечення;
 • – організація і постановка бухгалтерського обліку;
 • – відновлення та ведення обліку;
 • – автоматизація бухгалтерського обліку;
 • – аналізу господарської діяльності та інші послуги.

В залежності від виду аудиторських послуг може змінюватися як об'єкт, так і його предмет.

Предмет аудиту в загальному теоретичному плані є сукупністю об'єктів контролю Не всі наявні на підприємстві об'єкти є об'єктами аудиту. Це залежить від мети і завдання аудиту, що обумовлено в договорі.

Об'єктами аудиту є інформація про окремі взаємопов'язані факти, явища, процеси господарської діяльності суб'єкта аудиторського контролю, відображеної в системі бухгалтерського обліку та інших джерелах інформаційної системи, які підлягають кількісній і вартісній оцінці.

Об'єкти аудиту можуть бути класифіковані за різними ознаками: за складом і структурою, належністю до різних сфер діяльності, за іншими характеристиками.

За видами об'єкти можна класифікувати на:

 • – господарські ресурси;
 • – активи, зобов'язання і капітал;
 • – методи і функції управління.

За відношенням до сфери діяльності виділяють об'єкти:

 • – матеріально-технічне забезпечення;
 • – виробництва;
 • – збуту;
 • – інвестування;
 • – фінансування.

За характером оцінки виділяють об'єкти, до яких застосовують оцінки:

 • – кількісну;
 • – вартісну;
 • – кількісно – вартісну.

За складністю:

 • – прості об'єкти;
 • – складні об'єкти.

За відношенням до видів аудиту:

 • – об'єкти зовнішнього аудиту;
 • – об'єкти внутрішнього аудиту.

Важливою для розуміння особливостей різних видів аудиторських послуг є класифікація об'єктів за відношенням до часу оцінки їх стану. Можна виділити об'єкти, стан яких оцінюється:

 • – в теперішньому часі;
 • – в минулому часі;
 • – в майбутньому часі.

Наприклад, минулий стан об'єкта аудиту оцінюється тоді, коли необхідно мати висновок про достовірність бухгалтерської звітності і доцільність господарських операцій, ефективність використання ресурсів. Систематизований склад об'єктів внутрішнього аудиту та їх взаємозв'язок показано на рис. 5.1 та в табл. 5.1.

Взаємозв

Рис. 5.1. Взаємозв'язок циклів виробничо-господарської діяльності як об'єктів внутрішнього аудиту

Таблиця 5.1

Систематизований склад об'єктів внутрішнього аудиту

Цикли виробничо-господарської діяльності

Бізнес-процеси

Напрямки дій посадових осіб з внутрішньогосподарського контролю

1

2

3

1. Цикли основної (поточної) діяльності

1.1. Цикл придбання ресурсів

Закупка матеріалів та інших ресурсів Отримання послуг Оренда

Наймання персоналу та аб. в залежності від специфіки діяльності

За групами матеріалів та інших ресурсів За групами постачальників За групами орендодавців За категоріями персоналу

1.2. Цикл використання ресурсів

Використання матеріалів Використання праці та аб. в залежності від специфіки діяльності

За виробничими процесами (переділами)

За видами продукції

За виробничими підрозділами (цехами) і т.д.

1.3. Цикл продажів

За сегментами ринку

За видами продукції

За групами покупців і т.д.

1.4. Цикл розрахунків з поточної діяльності

За сегментами ринку

За видами продукції

За групами покупців і т.д.

2. Цикли інвестиційної діяльності

2.1. Цикл придбання активів

Придбання основних засобів

Створення основних засобів

Придбання нематеріальних активів

Фінансові інвестиції

За видами активів

За сегментами діяльності

За підрозділами і т.д. в залежності від суттєвості та організації обліку

2.2. Цикл використання активів

Амортизація

Витрати на утримання та експлуатацію

Модернізація та реконструкція

Доходи від володіння активами

За видами активів

За сегментами діяльності

За підрозділами і т.д.

2.3. Цикл вибуття активів

Продаж

Інше вибуття, в тім числі ліквідація

За видами активів

За сегментами діяльності

За підрозділами

За видами вибуття і т.д.

2.4. Цикл розрахунків з інвестиційної діяльності

За видами активів

За групами контрагентів

За сегментами діяльності і т.д.

3. Цикли фінансової діяльності

3.1. Цикл залучення капіталу

Залучення власного капіталу

Залучення запозиченого капіталу

За видами акцій, інших цінних паперів

За видами кредитів та позик

За термінами залучення За цілями залучення і т.д. в залежності від суттєвості

3.2. Цикл використання капіталу

Використання цільових коштів

Нарахування доходів власникам

Нарахування відсотків та інше

За видами акцій, інших цінних паперів

За видами кредитів та позик

За термінами залучення

За цілями залучення і т.д.

3.3. Цикл повернення капіталу

Розрахунки з учасниками по дивідендах

Розрахунки з викупу акцій

Розрахунки з позичальниками

За видами акцій, інших цінних паперів

За видами кредитів та позик

За термінами залучення

За цілями залучення і т.д.

Оцінка фактичного (теперішнього) стану об'єктів здійснюється під час перевірки наявності матеріальних цінностей і коштів, тобто коли з'ясовують реальний стан бухгалтерського обліку, систем планування і контролю.

Оцінка майбутнього стану об'єкта необхідна під час аудиторського дослідження проблем удосконалення системи управління, стану бухгалтерського обліку, внутрішнього контролю. Якщо аудитор досліджуватиме їх з метою вдосконалення, то він буде визначати їх майбутній стан.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >