< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Процес аудиту та аудиторські докази

Аудиторські докази – це інформація, одержана аудитором у процесі формулювання висновків, на яких ґрунтується його думка. До аудиторських доказів відносяться:

 • – первинні документи;
 • – бухгалтерські записи;
 • – інформація, одержана з інших джерел.

Аудиторські докази одержують в результаті проведення тестів контролю і процедур перевірки по суті.

Тести контролю – це тести, що проводяться з метою отримання аудиторських доказів щодо відповідності організації та ефективності функціонування систем бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю.

Процедури по суті – це перевірки, виконані для отримання аудиторських доказів з метою виявлення суттєвих викривлень у фінансових звітах. Є два типи процедур по суті:

 • а) перевірки докладної інформації про операції та залишки;
 • б) аналітичні процедури.

При отриманні аудиторських доказів аудитор повинен оцінити їх достатність і відповідність. Достатність та відповідність взаємозалежні і стосуються аудиторських доказів, отриманих у результаті проведення тестів контролю і процедур по суті.

Достатність – це критерій кількості аудиторських доказів. Відповідність – це оцінка якості аудиторських доказів, їх доречності щодо конкретного твердження та достовірності.

Тестування засобів контролю проводиться для підтвердження оцінки ризику системи внутрішнього контролю, а процедури по суті – для перевірки тверджень, на основі яких підготовлена фінансова звітність, тобто тверджень керівництва, висловлених в явному або неявному вигляді, що містяться у фінансовій звітності. Вони поділяються на наступні категорії:

 • 1) існування: актив або зобов'язання існують на конкретну дату;
 • 2) права і зобов'язання: актив або зобов'язання належать суб'єктові господарювання на конкретну дату;
 • 3) наявність: операція або подія, які стосуються суб'єкта господарювання, відбулися протягом звітного періоду;
 • 4) повнота: відсутність необлікованих активів, зобов'язань, операцій або подій, а також нерозкритої інформації про статті;
 • 5) оцінка вартості: актив або зобов'язання обліковуються за відповідною балансовою вартістю;
 • 6) оцінка: операція або подія відображені за належною сумою, доходи і витрати віднесені до відповідного періоду;
 • 7) подання й розкриття інформації: інформація про статтю розкрита, класифікована й описана згідно з прийнятною концептуальною основою фінансової звітності.

Докази збираються за кожним твердженням, нерідко один доказ може підтвердити декілька тверджень (наприклад, за допомогою отримання відповіді на запит підтверджується існування і вартісна оцінка дебіторської або кредиторської заборгованості).

Одержуючи аудиторські докази шляхом проведення тестів контролю, аудитор повинен розглянути достатність і відповідність аудиторських доказів для підтвердження оціненого рівня ризику контролю.

Аудитор отримує такі аудиторські докази:

 • а) організації: системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю організовані відповідним чином для запобігання і (або) виявлення та виправлення суттєвих викривлень;
 • б) функціонування: системи існують і ефективно функціонують протягом відповідного періоду.

Одержуючи аудиторські докази шляхом проведення процедур по суті, аудитор повинен розглянути достатність і відповідність аудиторських доказів, отриманих у результаті проведення таких процедур, разом з будь-якими доказами, отриманими в результаті тестів контролю, для підтвердження тверджень у фінансових звітах.

За джерелами докази поділяються на одержані:

 • – від суб'єкта, що перевіряється – внутрішні;
 • – з інших джерел-зовнішні.

За характером розрізняють наступні аудиторські докази:

 • – візуальні – результати огляду, нагляду;
 • – документальні – інформація, одержана з паперових, електронних і інших носіїв;
 • – усні – одержані при опитуванні персоналу або у формі заяв керівництва.

При оцінці надійності доказів слід враховувати чотири правила:

 • 1) докази, одержані із зовнішніх джерел, надійніші за одержані з внутрішніх джерел;
 • 2) докази, одержані з внутрішніх джерел, більш надійні, якщо системи бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю ефективні;
 • 3) докази, зібрані аудитором, надійніші за докази, надані суб'єктом;
 • 4) докази у формі документів і письмових заяв надійніші за заяви, представлені в усній формі.

Якщо докази, одержані з різних джерел, суперечать один одному, аудитор повинен провести додаткові процедури з метою з'ясування реального стану справ.

Якщо аудитор має серйозні сумніви з приводу істотного твердження, він повинен одержати достатні і доречні докази для усунення таких сумнівів. Якщо це не вдається, то він повинен висловити умовно-позитивну думку або відмовитися від висловлення думки.

MCA 500 “Аудиторські докази” встановлює наступні процедури одержання доказів:

 • 1. Інспекція – перевірка записів, документів або матеріальних активів. В ході інспекції можна одержати аудиторські документальні докази різного ступеня надійності:
  • – створені третіми сторонами і що знаходяться в них;
  • – створені третіми сторонами, але що знаходяться у суб'єкта;
  • – створені суб'єктом і що знаходяться у нього.
 • 2. Нагляд-вивчення процесів або процедур, що виконуються іншими особами.
 • 3. Запит і підтвердження – пошук і отримання інформації у поінформованих осіб в межах або за межами суб'єкта. Запити можуть бути письмовими або усними.
 • 4. Підрахунок – перевірка точності арифметичних розрахунків або виконання самостійних розрахунків.
 • 5. Аналітичні процедури – аналіз значущих показників і тенденцій.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >